Onemocnění CNS – ošetřovatelská péče u dětí a dospělých

maturita

 

   Otázka: Onemocnění CNS – ošetřovatelská péče

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Karlo 360

 

 

Anatomie a fyziologie CNS

 • Na stavbě CNS se podílí Mozek (encephalon, cerebelum) a páteřní mícha ( medulla oblongata). Tvoří je strukturně šedá hmota, tu tvoří těla neuronů a jejich krátké výběžky (dendrity), a bílá hmota, tu tvoří neurity (dlouhé výběžky vedoucí vzruchy od těla neuronu).
 • Periferní nervstvo nervy míšní (31) nervy mozkové (12)

 

Mozek (encephalon, cerebrum)

 • uložen v dutině lební
 • na povrchu šedá kůra mozková, uvnitř bílá hmota
 • Stavba:
  • Zadní mozek (rhombencephalon) – tvoří jej prodloužená mícha (medulla oblongata), Varolův most (pons Varoli) a mozeček (cerebellum).
  • Střední mozek (mesencephalon)
  • Přední mozek (prosencephalon) – tvoří ho mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon).

 

 • Hlavové nervy (12):
  • nervus olfactorius (nerv čichový)
  • nervus opticus (oční nerv)
  • nervus oculomotorius (nerv ohybný)
  • nervus trochlearis (nerv kladkový)
  • nervus trigeminus (nerv trojklanný)
  • nervus abducens (nerv odtahující)
  • nervus facialis (nerv lícní)
  • nervus vestibulocochlearis (nerv sluchově-rovnovážný)
  • nervus glossopharyngeus (nerv jazykohltanový)
  • nervus vagus (nerv bludný (bloudivý))
  • nervus accessorius (nerv přídatný)
  • nervus hypoglossus (nerv podjazykový)

 

 • Páteřní mícha (medulla spinalis)
  • probíhá páteřním kanálem ve výši C1–L2 a je obalena míšními obaly
  • Cauda equina (koňský chvost) – svazek nervů pokračující po konci míchy
  • Míšní segmenty – míšní segment je úsek míchy, z kterého se sbírá 1 pár míšních nervů (celkem 31 – 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 1 kostrční)

 

 • Neuron
  • funkční a anatomická jednotka CNS

 

Přehled nejčastějších onemocnění

 • mozek:
  • CMP – cévní mozková příhoda
  • epilepsie
  • Parkinsonova choroba
  • meningitida – zánět mozkových blan
 • páteř:
  • alergický vertebrogenní syndrom – výhřez meziobratlové ploténky

 

CMP

 • Charakteristika onemocnění
  • “Ložisková funkční porucha mozku, která trvá déle než 24 hodin.” (WHO)
 • Příčiny
  • trombóza
  • embolizace
  • hemoragie – krvácivost

 

Mezi nejčastější rizikové faktory, podílející se na vzniku CMP, patří:

 • arterioskleróza
 • hypertenze
 • obezita
 • DM
 • nadměrná konzumace alkoholu
 • kouření
 • stres
 • věk

 

Příznaky

 • příznaky hrozícího CMP:
  • zmatenost, mdloby
  • bolesti hlavy
  • potíže při chůzi, pocit těžkých končetin
  • hůře pohybuje prsty ruky
  • zhoršení vidění

 

 • příznaky rozvinutého CMP:
  • poruchy vědomí
  • poruchy pohybového aparátu (hemiplegie = úplné ochrnutí poloviny těla, na opačné straně než postižení mozku, hemiparéza = částečné ochrnutí poloviny těla, monoplegie/monoparéza = úplné/částečné ochrnutí jedné končetiny, ochrnutí ve tváři – paréza lícního nervu, svalová ztuhlost)
  • poruchy svalových orgánů (poruchy rovnováhy, výpadky částí zorného pole)
  • poruchy citlivosti (zpravidla tam kde je hemiparéza/hemiplegie)
  • porucha řeči = afázie
   • perceptivní (senzorická) – neschopnost porozumět mluvenému slovu
   • motorická – problém ve vyjádření myšlenek slovy, nemluví

 

Rozdělení

Podle příčiny

 • a) ischemická – nedokrevnost mozku, nepřitéká okysličená krev
  • příčina – ateroskleróza mozkových tepen
  • ATS s nasedajícím trombem – trombotické CMP
  • embolie na ATS plátu – embolické CMP
  • spazmus mozkové tepny – migréna, úrazy, drogy
 • b) hemoragický – krvácení do mozku s prasklé tepny
  • rizikové faktory – hypertenze, DM, věk, muži, obezita

 

Podle časového průběhu

 • a) tranzitorní ischemická ataka (TIA)
  • dočasný výpadek některé funkce mozku
  • úprava do 24 hod.
 • b) dokončená CMP
  • příznaky se neupraví do 24 hod. stav se nerozvíjí, příznaky zůstávají stejné
 • c) CMP postupující
  • neukončí se do 24 hod., rozvíjí se 3-5 dnů

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza
 • měření FF(TK,P,D,vědomí)
 • neurologické vyšetření – vyšetření reflexů (kožních.šlachových), reakce zornic na osvit, svalová síla, pohyblivost, koordinace, vnímání dotyku a bolesti
 • EEG (příprava – umyté vlasy, nepoužívat gely nebo tužidla, EKG
 • RTG (plic, srdce, lebky), SONO karotid, MR
 • angiografické vyšetření mozkových cév
 • vyšetření očního pozadí
 • odběr krve a moči (sedimentace, KO, hemokoagulace, ionty, jaterní testy, močovina, glykémie, moč+sediment)

 

 

Léčba

 • 1) Konzervativní
  • stabilizace základních životních funkcí
  • infuzní léčba
  • vazodilatační léčba
  • antikoagulancia
  • kortikoidy
  • antiagregancia
  • trombolitická terapie (rozpouštění krevní sraženiny ucpávající tepnu)
  • protiedémová léčba (infuze – Manitol)
  • indikace: léčba do tří hodin po vzniku prvních příznaků

 

 • 2) Chirurgická
  • u ischemické formy bypass
  • u hemoragické formy – odstranění nebo zmenšení hematomu
  • při léčbě je nutná spolupráce všech členů ošetřovatelského týmu (včetně fyzioterapeuta, logopeda, sociálního pracovníka, psychologa, dietní sestry)
  • v současné době je snaha o poskytování specializované centrální odborné péče pro pacienty po CMP na iktových jednotkách

 

Ošetřovatelská péče

 • Uložení, poloha, pohybový režim
  • Uložení pacienta na neurologickou nebo iktovou jednotku.
  • Vzhledem k nesoběstačnosti pacienta je nutné jej polohovat (přes den co 2 hod.,přes noc co 3 hod.) a zapsat do polohovacího záznamu, lůžko by mělo být čisté s vypnutým prostěradlem, dbát na prevenci dekubitů, využívat polohovacích a bezpečnostních pomůcek.

 

 • Monitoring
  • Vitální funkce – připojen na monitorovací zařízení
  • Prokrvení – oxymetr
  • Stupeň vědomí – Glasgow koma škála
  • Zvracení, hypertenze, neklid (nebezpečí otoku mozku)
  • Účinek léčby – dodržení časově ordinované léčby (léky neaplikujeme do ochrnuté končetiny)

 

 • Výživa
  • Parenterální – nejlepší centrální venózní vstup, pečovat o něj, zásady sterility při aplikaci, aplikovat aminokyseliny, glukózu, vitamíny, tuk, emulze, stopové prvky i minerály
  • Enterální – NSG – obtížné polykání (prevence aspirace)
  • krmení – Janetovou stříkačkou, co 3 hodiny, dávka 50-350 ml, vlažná strava, pacienta krmit v polosedu
  • antiulcerózní přípravky podávat 30 min před krmením dle ordinace lékaře (léky užívané k léčbě žaludečních vředů)
  • před aplikací porce zkusíme odsát z žaludku a tak zjistit jestli je žaludek připraven pro přísun potravy
  • stravu aplikujeme pomalu, chráníme tak pacienta před vznikem stresového vředu a před zažívacími potížemi
  • na závěr propláchneme sondu, převařenou schlazenou vodou, NE čajem
  • při zlepšení stavu – postupný přechod na tužší stravu, krmíme pomalu, aktivizace nemocného

 

 • Vyprazdňování
  • inkontinence moči i stolice
  • zavedení permanentního močového katetru
  • využívání jednorázových pomůcek
  • snažíme se zabránit obstipaci
  • provádíme postupný nácvik defekačního režimu nemocného

 

 • Hygienická péče
  • dle soběstačnosti nemocného případnou dopomoc přebírá sestra
  • péče o kůži (promazávání)
  • mimořádná péče o predilekční místa
  • péče o hygienu genitálií, okolí PMK
  • péče o dutinu ústní (min. 2x denně), péče o oči a nos

 

 • Odpočinek a spánek
  • zhodnotit úroveň spánku
  • zajistit klid a příjemné prostředí k odpočinku
  • polohování
  • větrání místnosti

 

 • Rehabilitace
  • je zaměřená na:
   • a) prevence imobilizačního syndromu – polohování (pasivní cvičení, bazální stimulace přechod k aktivnímu cvičení)
   • b) prevence atrofie svalů, ztuhlosti a deformace kloubů
   • c) nácvik sebeobsluhy – stoleček na postiženou stranu, zapojovat do sebeobsluhy i ochrnuté části, aktivizovat k samotnému cvičení
   • d) návrat porušených pohybových a řečových funkcí
  • Psychosociální problematika
   • nepohyblivost, poruchy verbální komunikace
   • pocity méněcennosti, beznaděj
   • Riziko invalidity, inkontinence
   • Akutní fáze: nemocniční péče
   • Následná fáze: LDN, RHB ústavy
  • Domácí péče
   • spolupráce s rodinou
   • pečovatelská služba, denní stacionáře
   • stavební úprava bytu – odstranění bariér, pomůcky pro zvládnutí sebepéče, bezpečnostní pomůcky (madla, pomůcky k hygieně)
   • trvalá rehabilitace
   • dispenzarizace
  • Ošetřovatelské problémy
   • porucha řeči, nesoběstačnost v oblasti hygieny, nesoběstačnost v oblasti příjmu potravy, nesoběstačnost v oblasti vyprazdňování, riziko pádu, porucha chůze, porucha polykání, riziko vzniku dekubitů a opruzenin(intertrigo), riziko zácpy, riziko průjmu, riziko infekce v PMK, riziko infekce v i.v. lince

 

Více o epilepsii v následující maturitní otázce:

https://biologie-chemie.cz/epilepsie-osetrovatelska-pece-u-deti-a-dospelych/

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!