Ošetřovatelská péče o nemocného s CMP

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče o nemocného s CMP

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Anatomie a fyziologie

Centrální nervový systém (CNS) se skládá z mozku a míchy

Mozek (cerebrum,encephalon) je uzavřen v kostěné dutině lební a uložen ve vazivových obalech, mozkomíšních plenách (meninges)

 • mozek se dělí na přední (koncový)- největší , střední a zadní mozek
 • mozek je rozdělen na dvě polokoule – hemisféry
 • na každé hemisféře jsou 4 laloky: čelní, temenní, spánkový a tylní
 • povrch hemisfér je tvořen mozkovou kůrou, šedou hmotou
 • mozková kůra je nejvyšší řídící centrum pro většinu funkcí
 • v mozkových komorách se tvoří mozkomíšní mok
 • mozek je citlivý na zásobení kyslíkem.
 • zmozku vychází 12 hlavových nervů

 

Mícha je provazec nervové tkáně uložený v kostěném páteřním kanále.

 • Míšních nervů je 31 párů

 

Cévní zásobení mozku

 • Mozek je zásoben okysličenou krví
  • dvěma karotickými tepnami (arteria carotis sinistra et dextra) a
  • dvěma páteřními tepnami (aa. vertebrales).

 

Charakteristika onemocnění:

 • Cévní mozková příhoda (CMP, také ICTUS, STROKE, mozková mrtvice) je akutně vzniklá neurologická dysfunkce vaskulárního přívodu se subjektivními a objektivními příznaky, které odpovídají postižené části mozku
 • Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí
 • Nejčastěji u lidí nad 65 let

 

Dělení  dle příčiny vzniku:

1. ICTUS ISCHEMICKÝ

 • Ischemie mozku nastane, jestliže je neprůchodná mozková céva a nepřitéká tak okysličená krev k mozkovým buňkám
 • Vzniká na podkladě
  • embolie (např. embolus ze srdce, který se uvolní při fibrilaci komor).
  • nebo trombózy – na podkladě arteriosklerózy mozkových cév – obdoba srdečního infarktu
 • tvoří 85% všech iktů

 

2. ICTUS HEMORAGICKÝ

 • jeho příčinou je krvácení do mozku z prasklé mozkové tepny (hypertenze, aneurysma)
 • tvoří 15% všech iktů

 

Dělení dle průběhu:

 • TIA (tranzitorní ischemická ataka) – jedná se o přechodnou ischemii mozkových cév, stav se upraví nejpozději do 24 hodin
 • RIND (reversibile ischemic neurologic deficit – vratná CMP) – příznaky přetrvávají déle, než 24 hodin – obvykle 14 dní až 3 týdny. Po této době se zdravotní stav upraví, klient je bez následků
 • postupující CMP (progresive stroke) – CMP se neukončí do 24 hod a dále se rozvíjí zpravidla 3–5dnů
 • dokončená CMP (complete stroke) – příznaky se do 24 hodin neupraví, stav se však dále nerozvíjí a klinické příznaky zůstávají po dlouhou dobu stejné – až několik týdnů.

 

Příčiny

 • trombóza
 • embolie
 • krvácení

 

Rizikové faktory

 • ischemická choroba srdeční
 • prodělaná TIA
 • arterioskleróza
 • hypertenze
 • obezita
 • diabetes mellitus
 • kouření
 • nezdravá strava s vysokým obsahem tuků a nedostatkem ovoce a zeleniny
 • nadměrná konzumace alkoholu
 • stres
 • věk
 • pohlaví – častější u mužů, než u žen

 

Příznaky

Příznaky hrozícího CMP

 • zmatenost, mdloby
 • potíže při chůzi, pocit těžkých končetin,
 • mravenčení (parestézie) HK nebo DK
 • silné bolesti hlavy
 • vertigo (závrať)
 • sucho v ústech, porucha artikulace řeči
 • zhoršené vidění na jedno nebo obě oči
 • příznaky se mohou různě kombinovat, vyskytují se v různé intenzitě

 

Příznaky rozvinutého CMP

 • příznaky se liší podle příčiny a podle místa postižení
 • poruchy vědomí
 • poruchy pohybového aparátu
  • hemiparéza – částečné ochrnutí poloviny těla na opačné straně, než je postižen mozek
  • hemiplegie – úplné ochrnutí poloviny těla
  • monoplegie nebo monoparéza – úplné nebo částečné ochrnutí jedné končetiny
  • ochrnutí ve tváři – paréza lícního nervu (pokles ústního koutku, klient nezapíská, nedovře oko, nepokrčí čelo)
  • svalová ztuhlost
 • poruchy smyslových orgánů (senzorické)
  • výpadky zorného pole – klient budí dojem nevidomého
  • poruchy rovnováhy
 • poruchy citlivosti (senzitivní)
  • porucha čití
 • Poruchy řeči (afázie)
  • afázie perceptivní – není schopen porozumět mluvenému slovu
  • afázie motorická – není schopen vyjádřit své myšlenky

 

Jak rychle poznat pacienta s CMP

 • TVÁŘ
  • požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal zuby
  • člověku s iktem poklesne ústní koutek
  • pokud se nemocný usměje, koutky nebudou symetrické
 • RUCE
  • požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů
  • ochrnutá ruka obvykle rychle klesá
 • ŘEČ
  • požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu
  • člověk s cévní mozkovou příhodou toho není schopen

 

První pomoc

 • pacienta položte na záda
 • při ztrátě vědomí záklon hlavy, kontrola dýchání
 • při srdeční zástavě okamžitě zahájíme KPR (poměr 30:2)

 

Diagnostika

Anamnéza

 • RA, OA, FA, NO, PA, FA

 

Vyšetření základních fyziologických funkcí

 • TK, P, TT, dech, stav vědomí

 

Neurologické vyšetření

 • reflexy
 • reakce zornic na osvit (zdravý mozek – světlo zornička se stáhne)
 • rovnováha
 • koordinace
 • vnímání dotyku a bolesti
 • vědomí – Glasgow škála

 

Interní vyšetření

 • EKG – psychická příprava
 • EEG – psychická příprava, umýt vlasy
 • RTG S+P, lebky

 

Laboratorní vyšetření

 • FW, KO, APTT-QUICK
 • biochemie – glykémie, jaterní testy, Ionty, urea, M+S, glykosurie, ASTRUP

 

Vyšetření očního pozadí

 • rozkapání očí – mydriatika – kontraindikace u klientů s Glaukomem!!)

 

Lumbální punkce

 • odběr mozkomíšního moku

 

Zobrazovací metody

 • CT, NMR
 • angiografie mozkových cév
 • sono karotid

 

Léčba

 • Největší naději na úspěch má tehdy, pokud je zahájena co nejdříve!! (cca do 6 hodin)
 • Stabilizace vitálních funkcí (dýchání a krevního oběhu – monitoring)
 • Rehydratace (i.v.), úprava ABR, oxygenoterapie, PC atd.
 • Prevence imobilizačního syndromu (klienti ohroženi plicní embolií, infekcemi, dekubity, kontrakturami..)
 • Důležité je polohování a včasná RHB

 

Konzervativní dle formy iktu

ISCHEMICKÁ FORMA CMP 

 • Antikoagulancia (Heparin)
 • Antiagregancia (Anopyrin)
 • Antitrombotická léčba- tzv. trombolýza (trombolytika – např. Streptokináza) – specializované pracoviště, riziko krvácení, pouze v indikovaných případech. Do periferní žíly se podá lék, který má za úkol rozpustit cévní zátku a tím umožnit obnovení průtoku krve cévou.
 • kortikoidy
 • Vazodilatancia (Oxyphyllin)

 

HEMORAGICKÁ FORMA CMP

 • Protiedémová léčba (Manitol)

 

Léčba chirurgická

 • u ischemické CMP – By-Pass nebo stent
 • u hemoragické CMP – odstranění nebo zmenšení hematomu

 

Ošetřovatelská péče

 • nemocný přijat na iktovou jednotku či interní odd. standardní, nebo JIP

 

Poloha:

 • lůžko ze tří stran
 • vybavit pomůckami
 • pomůcky umístit na postiženou stranu
 • bezpečnost zajistit postranicemi
 • poloha mírně zvýšená
 • polohuj
 • signalizace

 

Sledování

 • příznaky onemocnění
 • průchodnost dýchacích cest
 • FF – stav vědomí, K, P?
 • Žilní linku
 • Účinek léků
 • Diurézu – močový katetr
 • Bilanci tekutin

 

Hygienická péče:

 • dle stavu — pokud bezvědomí toaleta na lůžku, nebo na vozíku s dopomocí
 • aktivizuj pacienta
 • péče o dutinu ústní – nejméně 2x denně
 • péče o oči a nos
 • prevence dekubitů – v suchu a čistotě

 

Strava:

 • parenterální výživa – dle ordinace dr.
 • enterální výživa
  • při poruše polykání – zavést NGS – prevence aspirace potravy
  • krmení Janetovou stříkačkou v 3hodinových intervalech v dávce 50-300ml dle dr.
  • před podáním odsaj zbytky, podej stravu, na závěr propláchni sondu převařenou vodou
  • pokud se při nasávání objeví žal. obsah nad 100ml, informuj dr. a nic nepodávej
  • po odstranění sondy – nejdříve mixovaná strava
  • poté přechod na tuhou stravu
  • krm pomalu, vhodná poloha, pozor na aspiraci

 

Vyprazdňování:

 • sleduj bilanci tekutin (dle soběstačnosti – PC, pleny..)
 • prevence zácpy — vláknina, tekutiny
 • pomůcky pro inkontinentní

 

Spánek a odpočinek

 • Zajisti dostatek klidu
 • Bezpečnost – postranice

 

Psychosociální potřeby

 • úcta, komunikace…

 

Domácí péče

 • z nemocnice pacient často odchází do RHB ústavu
 • spolupráce s psychologem
 • agentury domácí péče

 

Rehabilitace:

 • Pasivní cvičení + bazální stimulace u bezvědomých
 • Dostatek kompenzačních pomůcek
 • Aktivní cvičení, které zajišťuje RHB pracovník, v době mimo cvičení se postižená HK polohuje v mírném odtažení, loketní kloub v extenzi, hřbet ruky vzhůru, prsty nataženy, DK se polohuje v mírné flexi, opora pro hlezenní kloub
 • Nácvik sed — stoj — chůze — přesednutí na židli….
 • Logoped – nácvik řečových dovedností
 • Po propuštění nutné ještě doléčení v RÚ – např. Chuchelná
 • Nabídnutí agentury DP
 • Nutné zapojení rodiny
 • V rámci rehabilitace pacientů po CMP využíváme celé řady metod: léčebnou tělesnou výchovu (LTV), prostředky fyzikální terapie, manuální terapii, ergoterapii, logopedii

 

Příklad RHB logopeda

 • Usmívat se
 • Šklebit se
 • Vyplazovat jazyk
 • Špulit ústa
 • Zřetelně vyslovovat (pa – ta – ka) (ba – da – ga)
 • Dávat špičku jazyka za horní zuby a pokládat za spodní
 • Cucat bonbony, žvýkat žvýkačku

 

Prevence:

 • Jestliže kouříte – přestaňte!
 • Každý den se věnujte alespoň 30 minut fyzické aktivitě, jako jsou procházky, práce na zahradě nebo v domácnosti.
 • Jezte pravidelně ovoce a zeleninu a dávejte přednost rostlinným tukům před živočišnými.
 • Udržujte si přiměřenou tělesnou váhu.
 • Omezte množství soli, tuku (tuk by měl tvořit 30−35 procent doporučeného denního příjmu energie) a cukru v jídle.
 • Vyhněte se nadměrné konzumaci alkoholu.
 • Jestliže je vám více nežli 50 let, nechte si alespoň jednou za rok změřit krevní tlak.
 • Jestliže zaznamenáte nepravidelný tlukot srdce, vyhledejte lékaře.

 

KONTROLNÍ OTÁZKY

 1. Co je příčinou ischemické CMP?
 2. Co je to afázie a jaké druhy afázie můžeš u nemocného s CMP pozorovat?
 3. Definuj pojmy : hemiplegie, hemiparéza, monoparéze, paréza lícního nervu.
 4. Co je to TIA?
 5. Péče o NGS a postup podávání stravy do NGS


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!