Základy genetiky (velmi podrobně)

Epidemiologie

 

   Otázka: Podrobné základy genetiky

   Předmět: Genetika

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Obsah

 

 Úvod do genetiky

 • Biologická věda zabývající se zkoumáním dědičnosti a proměnlivosti organismů
 • Podstata dědičnosti (heredity) a proměnlivosti (variability) organismů souvisí s jejich schopností rozmnožovat se
 • Rozmnožování (reprodukce) je schopnost organismů vytvářet nové generace organismů s týmiž druhovými vlastnostmi, jako mají organismy mateřské

 

 Rozmnožování

 • nepohlavní (asexuální) – nový jedinec z jediné původní buňky (bakterie, sinice, jednobuněčné řasy, kvasinky, prvoci), z části tkáně nebo orgánu
 • generace vzniklé nepohlavním rozmnožováním – klony; způsob rozmnožování – klonování
 • pohlavní (sexuální) – nový jedinec vzniká splynutím haploidních pohlavních buněk (gamet) – jedna vzniká v zárodečné tkáni samčího organismu, druhá v zárodečné tkáni samičího organismu
 • generace vzniklé pohlavním rozmnožováním – potomstvo
 • pohlavní rozmnožování dvou vybraných jedinců se označuje jako – křížení (hybridizace)

 

 Johann Gregor Mendel

 • 1822 – 1844
 • nar. 22.7.1822 v Hynčicích na Moravě (otec sadař a chovatel včel)
 • Piaristická škola v Lipníku a gymnázium v Opavě
 • 1840 přijat na filozofickou fakultu při univerzitě v Olomouci
 • 1843 vstoupil do kláštera augustiniánů v Brně – učitel a badatel
 • 1849 vysvěcen a poté učitel matematiky a řečtiny na gymnáziu ve Znojmě a pak v Brně
 • Poté zvolen opatem kláštera
 • Prováděl pokusy s křížením rostlin – výsledky pokusů s více než 33 tisíci rostlin zpracoval statisticky a v matematických termínech
 • Vyjádřil základní pravidla dědičnosti : zákon o štěpení znaků a zákon o nezávislém sdružování znaků – označeny jako Mendlovy zákony
 • 1865 – přednáška v Brně – „Pokusy s rostlinnými hybridy“
 • Nepochopena a nevzbudila ohlas
 • Výsledky byly uznány až za 35 let (1900) – objeveny nezávisle na sobě zákony dědičnosti třemi vědci – De Vries, Correns a Tschermak

 

 Molekulární základy dědičnosti

  • Nositelkami genetické informace jsou nukleové kyseliny – DNA a RNA
 • Nukleové kyseliny (DNA, RNA)
  • Tvoří malé procento hmotnosti buňky, avšak svým významem v kódování genetické informace a v její expresi představují zcela nezbytný typ biopolymeru všech živých soustav
  • Monomerem nukleových kyselin jsou nukleotidy – ty se kovalentně spojují v polynukleotidový řetězec
  • Nukleotidy jsou tvořeny:dusíkatá zásada (báze), pentóza, kyselina fosforečná
 • Pentózy (cukr o 5 atomech uhlíku) nukleotidů jsou dvě:
  • D-ribóza – v ribonukleotidech (kyselina ribonukleová – RNA)
  • D-deoxyribóza – v deoxyribonukleotidech (kyselina deoxyribonukleová – DNA)
 • Dusíkaté báze jsou buď:
  • puriny – adenin (A) a guanin (G)
  • pyrimidiny – cytozin (C) thymin (T)
  • a uracil (U)-RNA
 • Kyselina fosforečná: H3PO4
 • Struktura polynukleotidového řetězce
  • jednotlivé nukleotidy jsou v polynukleotidovém řetězci vázány esterickou vazbou mezi fosfátovou skupinou jednoho nukleotidu a pátým uhlíkem pentózy druhého nukleotidu
  • v ose polynukleotidového řetězce se tedy střídá kyselina fosforečná a pentóza, báze od této osy odstupují
  • 5´ konec a 3´konec

 

Primární struktura RNA

 • Molekuly RNA jsou tvořeny jedním polyneukleotidovým řetězcem ribonukleotidů s bázemi C, G, A, U – jednovláknová molekula
 • velikost od 10 000 do 100 000
 • podle funkce v buňce:
  • tRNA (transferová RNA)
  • rRNA (ribozomální RNA)
  • mRNA (mediátorová RNA)

 

Primární struktura DNA

 • Molekuly DNA jsou tvořeny dvěma polyneukleotidovými řetězci, navzájem komplementárními – dvouvláknová či dvouřetězová či dvoupentlicová molekula – a jsou navzájem spojeny vodíkovými můstky
 • U některých virů – jednovláknová DNA

 

Párování bází

 • Sekvence nukleotidů v obou řetězcích je na sobě závislá
 • je-li v jednom řetězci cytozin (C), pak ve druhém leží naproti němu vždy guanin (G) – pár C – G
 • je-li v jednom řetězci adenin (A), pak ve druhém leží naproti němu vždy thymin (T) – pár A – T
 • Zastoupení adeninu a thyminu v molekule DNA musí být stejná (A = T) a stejně tak zastoupení cytozinu a gunainu (C = G)
 • Různě se střídají čtyři dvojice (páry) bází:
  • A – T
  • T – A
  • G – C
  • C – G
 • Teoretický počet různých sekvencí je tedy 4n
 • DNA obsahují řádově tisíce až statisíce nukleotidů, je absolutní počet různých sekvencí obrovský – DNA o molekulové hm. 600 000, tj. asi o 2000 nukleotidech je počet možných kombinací 41000 , což je více, než počet atomů celé sluneční soustavy
 • Oba řetězce molekuly jsou kolem sebe ovinuty v pravotočivých spirálách šroubovice, vytvářejí alfa-helix
 • Množství DNA v buňce je během celého jejího života stálé (zdvojuje se jen S-fázi interkineze každého buněčného cyklu) a druhově specifické

 

Genetická informace

 • Genetická informace je biochemicky zapsaná zpráva, umožňující živé buňce, resp. organismu, jenž ji obsahuje, realizaci určité vlastnosti (znaku)
 • Každá genetická informace je podle biologicky univerzálního klíče (genetický kód) vepsána v primární struktuře molekuly nukleové kyseliny
 • Specifická primární struktura molekuly DNA zůstává nezměněna po celý život buňky
 • V průběhu buněčného cyklu se DNA replikuje, tj. z každé její molekuly vznikají molekuly dvě – totožné navzájem
 • Každou z nich dostává při mitóze jedna z obou dceřiných buněk
 • GEN – úsek polynukleotidového řetězce, který kóduje primární strukturu polypeptidu jako translačního produktu nebo se přepisuje do primární struktury tRNA či rRNA
 • Podle biologického smyslu: geny strukturní a geny pro RNA
 • Geny strukturní
  • nesou informaci pro primární strukturu (tj. sekvenci aminokyselin) polypeptidového řetězce
  • tvoří úplnou molekulu bílkoviny (enzymové, strukturní, signální aj.)
  • tvoří podjednotku v kvarterní struktuře bílkoviny podjednotkové
  • informace strukturního genu se vždy realizuje cestou transkripce do mRNA a z ní cestou translace do příslušného peptidového řetězce
  • délka strukturních genů je různá – dle polypeptidového řetězce
  • geny regulátorové – geny, které kódují primární strukturu polypeptidů působících jako represory nebo jako aktivátory transkripce
 • Geny pro RNA
  • Geny pro RNA kódují primární strukturu všech molekul RNA, jež nepodléhají translaci
  • jsou to molekuly: tRNA, rRNA a tvz. malé jaderné, jadérkové a cytoplazmatické RNA

 

Genetický kód

 • „šifrovací klíč“, podle kterého jsou v genech zapsány jejich genetické informace
 • genetická informace je zapsána „abecedou“ o čtyřech písmenech – čtyři nukleotidy (báza) DNA
 • každý gen představuje jedno slovo – řádově o 1000 písmenech – tvořené těmito čtyřmi písmeny ve zcela přesném pořadí
 • Jednotka genetického kódu – tzv. kodón – sekvence tří po sobě následujících bází v DNA )či po transkripci v mRNA), triplet bází
  • Jeden triplet bází DNA strukturního genu či příslušné mRNA kóduje jednotku informace pro zařazení jedné specifické aminokyseliny do syntetizovaného řetězce proteinového řetězce
 • Čtyři zúčastněné báze tvoří celkem 43 = 64 různých tripletů
 • 61 z nich kóduje 20 aminokyselin nutných pro výstavbu bílkovin
 • Tři triplety – UAA, UAG a UGA – nekódují žádnou aminokyselinu – jsou to „nesmyslné kodóny“ – značí ukončení translace genetické informace a jsou tedy tečkami za přečteným slovem – genem – nazývají se „terminační kodóny“
 • Jen dvě aminokyseliny mají po jediném kodónu: methionin (kodón AUG) a tryptofan (kodón UGG)
 • Každá z ostatních 18 aminokyselin je kódována dvěma až šesti ze zbývajících 59 tripletů

 

Genetika prokaryotických buněk

 • PB nemá typické jádro
 • Jadernou hmotu představuje jediná do kruhu uzavřená makromolekula DNA – označuje se jako
 • chromozóm – má jednoduchou stavbu a mitoticky se nedělí.
 • Jsou trvale haploidní – tudíž mají pouze jednu kopii od každého svého genu.
 • Dceřinné bakteriální buňky vzniklé dělením buňky mateřské získají navlas stejnou dědičnou informaci

 

Genetika eukaryotických buněk

 • Jaderný genom – rozčleněn do určitého počtu jednotlivých chromozómů
 • Na jejich stavbě se kromě DNA podílejí i bílkoviny (histony)
 • Počet a tvar chromozómů je pro každý druh organismu charakteristický a konstantní
 • V jádře tělní (somatické) buňky jsou vždy ve dvojici zcela stejné, mající stejný tvar, velikost a obsahující stejné geny
 • Označují se jako homologické chromozómy – jeden pochází ze samčí pohlavní buňky, druhý ze samičí pohlavní buňky
 • Jádra pohlavních buněk tedy obsahují jednoduchou – haploidní sadu (n) chromozómů
 • Jádro zygoty a jádra tělních buněk vzniklých dělením zygoty obsahují dvojnásobnou – diploidní sadu (2n) chromozómů
 • Chromozóm pozorovaný v profázi nebo metafázi mitózy je tvořen dvěma podélnými chromatidami (sesterskými chromatidami) a má obvykle dvě ramena spojená centromerou
 • Soubor chromozómů v jádře buňky (chromozomové vybavení buňky) se nazývá karyotyp
 • Soubor chromozómů v jádře buňky (chromozomové vybavení buňky) se nazývá karyotyp
 • Geny jsou v chromozomech uloženy lineárně za sebou
 • Každý gen má na chromozomu své místo – lokus
 • Vzdálenost mezi geny se udává v jednotkách – morganech
 • Umístění genů na chromozómu udávají chromozomové mapy
 • V případě vyšších – eukaryotních organismů (které jsou diploidní) je dědičnost většinou založena na tvorbě gamet
 • Ty vznikají redukčním dělením – meiósou, která dává za vznik haploidním gametám
 • V praxi to znamená to, že rodič může potomkovi předat pouze některé své geny – z každého genového páru pouze jeden (v tomto případě je již přesnější mluvit o alelách.
 • V případě diploidního organismu, jakým je třeba i člověk, nacházíme v buňce vždy 2 alely příslušného genu
 • Pokud jsou tyto stejné – je takový jedinec označený jako homozygot
 • Pokud jsou tyto alely různé – označuje se tento jedinec jako heterozygot
 • Budeme sledovat vybrané 3 geny a bude nás zajímat, jaké gamety bude tento organismus tvořit:
  • Gen 1 – genotyp: AA; Gen 2 – genotyp: Bb; Gen 3 – genotyp: cc
  • V případě genu 1 a genu 3 se jedná o homozygota
  • V případě genu 2 o heterozygota
 • U genů, ve kterých je daný organismus homozygotem, je situace jednoduchá – do gamety je vždy předána stejná alela (jinou alelu nemá organismus k dispozici)
 • Naopak pokud je organismus v daném genu heterozygotem, existuje pro každou alelu z páru 50% šance, že se dostane do gamety a tudíž bude předána do další generace
  • Gen 1 – genotyp: AA
  • Gen 2 – genotyp: Bb
  • Gen 3 – genotyp: cc
 • V našem hypotetickém případě by tak organismus s genotypem AABbcc tvořil gamety s následujícím genotypem:
  • 1.možnost: ABc (pravděpodobnost 50%)
  • 2.možnost: Abc (pravděpodobnost 50%)

 

Úplná dominance a recesivita

 • Dominantní alela úplně potlačí projev recesivní alely
 • Dominantní alela je tedy taková, která se projeví i v heterozygotní kombinaci
 • Příklad: dědičnosti krevních skupin u člověka:
  • A – tvoří se aglutinogen A (krevní skupina A)
  • 0 – netvoří se žádný aglutinogen (krevní skupina nula)
  • homozygot AA – krevní skupina A
  • homozygot 00 – krevní skupina nula
  • heterozygot A0 – krevní skupina A (aglutinogen A se tvoří).

 

Neúplná dominance a recesivita

 • Dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně
 • Recesivní alela se také částečně projeví
 • Příklad: barva květů u hypotetické květiny:
  • A – červená barva
  • a – bílá barva
  • homozygot AA – červená barva
  • homozygot aa – bílá barva
  • heterozygot Aa – růžová barva

 

Kodominance

 • Obě přítomné alely se u heterozygota projeví v celé míře a navzájem se neovlivňují
 • Příklad: lidské krevní skupiny
  • Alely A a B jsou vůči sobě kodominantní a vůči alele 0 dominantní
  • Heterozygot A0 – skupina A
  • heterozygot B0 – skupina B
  • heterozygot AB – skupina AB (tvoří se oba aglutinogeny)
  • homozygot AA – skupina A
  • homozygot BB – skupina B
  • homozygot 00 – skupina nula.

 

Znaky (fenotyp) organismu

 • Jednotlivé vlastnosti organismů se označuje jako znaky
 • Rozlišujeme:
  • znaky morfologické (tvary a velikost těla, tvar a velikost orgánů)
  • znaky funkční, dané mírou schopnosti vyvíjet biologickou aktivitu. U člověka rozlišujeme též znaky psychické (temperament, nadání, inteligence)
 • Některé znaky se mohou vyskytovat v různých kvalitách: např. barva květů, barva vlasů, krevní skupiny apod. – označují se jako znaky kvalitativní
 • Jiné znaky se mohou lišit mírou svého vyjádření (velikost plodů, tělesná výška, hmotnost apod.) – lze je měřit a vyjadřovat v příslušných jednotkách – znaky kvantitativní
 • Soubor všech kvantitativních a kvalitativních znaků určitého organismu se označuje jako fenotyp
 • Z rodičů se na potomky nepřenášejí hotové znaky, ale jen jejich hmotné molekulární předpoklady – vlohy neboli geny
 • Gen – úsek makromolekuly DNA, obsahující informaci pro vznik určitého znaku
 • Pro jeho vznik je často zapotřebí působení určitého činitele prostředí
 • gen + činitelé prostředí = znak

 

Autozomální dědičnost kvalitativních znaků

 • Autozomální dědičnost se týká dědičných znaků uložených na autosomech
 • V klasickém pojetí, které je nazýváno Mendelovská dědičnost, uvažujeme právě tuto dědičnost
 • U každého diploidního potomka se alelární pár skládá z jedné alely otcovské a jedné alely mateřské
 • Přenos alel na potomky podléhá základním pravidlům kombinatoriky
 • Jako první vyřešil tuto problematiku právě Mendel.
 • Od něj taktéž pochází kombinační (Mendelovské) čtverce.
 • Jeho poznatky shrnují 3 Mendelovy zákony

 

Mendelevovy zákony

 • 1. Mendelův zákon
  • Zákon o uniformitě F1 (1. filiální = první generace potomků) generace
  • Při vzájemném křížení 2 homozygotů vznikají potomci genotypově i fenotypově jednotní
  • Pokud jde o 2 různé homozygoty jsou potomci vždy heterozygotními hybridy
  • Při křížení dvou homozygotů (dominantního – AA a recesivního – aa) vzniká jednotná generace potomků – heterozygotů se stejným genotypem (Aa) i fenotypem.
 • 2. Mendelův zákon
  • Zákon o náhodné segregaci genů do gamet
  • Při křížení 2 heterozygotů může být potomkovi předána každá ze dvou alel (dominantní i recesivní) se stejnou pravděpodobností
  • Dochází tedy ke genotypovému a tím pádem i fenotypovému štěpení = segregaci. Pravděpodobnost pro potomka je tedy 25% (homozygotně dominantní jedinec) : 50% (heterozygot) : 25% (homozygotně recesivní jedinec)
  • Tudíž genotypový štěpný poměr 1:2:1
  • Fenotypový štěpný poměr je 3:1, pokud je mezi alelami vztah kodominance, odpovídá fenotypový štěpný poměr štěpnému poměru genotypovému (tj. 1:2:1)
  • Kombinační čtverec, znázorňující zpětné křížení dvou heterozygotů
  • Genotypový štěpný poměr je 1:2:1
  • Fenotypový štěpný poměr je 3:1 při úplné dominanci nebo 1:2:1 při neúplné dominanci.
 • 3. Mendelův zákon
   • Zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel
   • Při zkoumání 2 alel současně dochází k téže pravidelné segregaci
   • Máme li 2 dihybridy AaBb může každý tvořit 4 různé gamety (AB, Ab, aB, ab)
   • Při vzájemném křížení tedy z těchto 2 gamet vzniká 16 různých zygotických kombinací
   • Některé kombinace se ovšem opakují, takže nakonec vzniká pouze 9 různých genotypů (poměr 1:2:1:2:4:2:1:2:1)
   • Nabízí se nám pouze 4 možné fenotypové projevy (dominantní v obou znacích, v 1. dominantní a v 2. recesivní, v 1. recesivní a v 2. dominantní, v obou recesivní)
   • Fenotypový štěpný poměr je 9:3:3:1. Tento zákon platí pouze v případě, že sledované geny se nachází na různých chromozomech

 

Gonosomální dědičnost

 • Gonozomální dědičnost se týká dědičných znaků, uložených na gonosomech – tedy na chromosomech pohlavních. Jde tedy primárně o znaky určující pohlaví.
 • Pohlaví gonochoristických organismů bývá určeno vzájemnou kombinací gonosomů (X a Y). Existují různé typy určení pohlaví:
 • a) Savčí typ (drosophila): Je nejčastější – savci, plazi, obojživelníci, většina hmyzu a dvoudomých rostlin. Samičí pohlaví XX (samičí gameta vždy jen chromozóm X). Samčí pohlaví XY (samčí gameta nese chromozom X nebo Y, šance 50:50).
 • b) Ptačí typ (abraxas): Vyskytuje se u ptáků, motýlů a některých ryb. Samice XY, samec XX.
 • Gonozomálně se dědí ovšem i další dědičné znaky uložené na gonosomech, navíc i některé choroby. Příkladem je hemofilie = chorobná nesrážlivost krve. Chorobu podmiňuje recesivní alela z chromozomu X
 • Možnosti jsou takovéto (X – zdravá alela, x – mutovaná alela) – Muž: XY-zdravý, xY-nemocný; žena XX-zdravá, Xx-přenašečka, xx-nemocná. Je tedy jasné, že tato choroba postihuje především muže, u žen přenašeček se choroba neprojevuje.

 

Dědičnost kvantitativních znaků

 • Je mnohem složitější, než dědičnost znaků kvalitativních
 • Na vzniku znaku se podílí více genů malého účinku a nezanedbatelný vliv zde má i vnější prostředí (potrava, světlo, teplota…) – odpovídá tedy multifaktoriální dědičnosti
 • Alely buď mohou mít podíl na základní hodnotě znaku (neutrální alely), nebo tuto základní hodnotu nějakým způsobem upravují (aktivní alely)
 • Pro přenos těchto alel opět platí pravidla monohybridismu
 • Projev znaku v generaci vyjadřuje Gaussova křivka – průměrné hodnoty tudíž mají v populaci největší procento zastoupení, jedinců s extrémními hodnotami (ať již nízkými či vysokými) je mnohem méně (např. výška jedince či průměrná hodnota krevního tlaku

 

Polygenní a multifaktoriální dědičnost

 • Dědičnost kvantitativních znaků může být polygenní či multifaktoriální
 • Oba tyto typy dědičnosti se významně liší od monogenního typu dědičnosti
 • Rozdíl mezi pojmy polygenní a multifaktoriální dědičnost se leckdy stírá = synonyma
 • Zatímco polygenní dědičnost odkazuje na typ dědičnosti podmíněný pouze více geny, u multifaktoriální dědičnosti se zásadním způsobem uplatňují i vlivy prostředí, které pak „dotvoří“ finální podobu znaku

 

Mitochondriální dědičnost

 • Pro člověka má význam mitochondriální dědičnost. Přestože mitochondriální DNA (mtDNA) má zanedbatelný objem proti jaderné DNA, mutace v mtDNA mohou způsobit závažné choroby, nebo jsou dokonce letální. Při posuzování mitochondriální dědičnosti musíme mít na paměti zejména dvě věci
 • 1) Veškeré mitochondrie zdědí každý jedinec výhradně po matce. Mitochondrie zygoty jsou totiž všechny původem z vajíčka; všechny mitochondrie spermie totiž zanikají
 • 2) V každé buňce je okolo 1000 mitochondrií – jedna mitochondrie s mutovanou mtDNA tudíž na buňku nemá žádný vliv. Zda se mutace v mtDNA nějakým způsobem projeví na úrovni buňky nebo celého organismu závisí na tom, kolik procent mitochondrií má mutovanou genetickou informaci. Stav, kdy jsou v buňce všechny molekuly mtDNA stejné označujeme jako homoplazmie; stav, kdy existují mezi mtDNA rozdíly označujeme jako heteroplazmie.

 

Genetika lidského jedince

 • Genetické zkoumání člověka se značně liší od zkoumání jiných organismů.
 • Na člověku nelze z etických důvodů provádět některé experimenty a selekci
 • Člověk má většinou za život velmi malé množství potomků
 • Fenotyp je do velké míry ovlivňován vnějším prostředím (sociální podmínky) – polygenní znaky
 • Generační doba člověka je velmi dlouhá. Genetik může sledovat maximálně 4 generace
 • Složitost lidského genomu
 • Nejčastější metodou studia lidské dědičnosti je metoda rodokmenová. Ta využívá sestavení rodokmenu několika generací pomocí mezinárodních symbolů. V rodokmenu potom můžeme sledovat, kteří jedinci měli sledovaný znak a z toho můžeme vyvodit i typ dědičnosti
 • Klinický genetik na základě známého typu dědičnosti sledované choroby a základních kombinatorických pravidel může stanovit požadovaný odhad rizika. K sestavení rodokmenu se užívá několika jednoduchých mezinárodních symbolů

 

Autosomálně dominantní typ dědičnosti (polydaktylie)

Autosomálně recesivní typ dědičnosti (fenylketonurie)

 • Pro autosomálně recesivní typ dědičnosti je typické, že postižení se nevyskytují v každé generaci. Vyskytují se spíše „ob generaci“ a my můžeme v rodokmenu pozorovat, že postižení jedinci se rodí fenotypově zdravým jedincům. Pokud se dvěma fenotypově zdravým rodičům narodí dítě s autosomálně recesivně dědičnou chorobou, musíme uvažovat, že oba rodiče jsou přenašeči. Dva přenašeči budou mít postižené dítě ve 25% procentech případů, kdy se v zygotě sejdou chromosomy s oběma mutovanými alelami, neboť recesivně dědičná onemocnění se projeví pouze v homozygotní kombinaci

 

Eufemika

 • Eufenika je věda, která se snaží zlepšit lidský fenotyp
 • Jedná se zejména o léčení dědičných chorob s fenotypovým projevem
 • Nevýhodou je, že takovéto zásahy mohou zhoršovat genetickou výbavu populace (dysgenetický efekt)
 • Jedinci, kteří by bez lékařské péče brzy zemřeli, nyní nejen přežijí, ale mohou se třeba i dále rozmnožovat.

 

Eugenika

 • Eugenika je věda, která se snaží zlepšit skladbu lidské populace
 • Největší rozkvět zažila před druhou světovou válkou. Šlo o tzv. negativní eugeniku, která měla zamezit rozmnožování vybraných osob (dědičné choroby). Nacistická ideologie dovedla eugeniku do extrémů (snaha o vyšlechtění „čisté“ árijské rasy a vymýcení rasy židovské). Z těchto důvodů se po válce od eugeniky upustilo a byla spolu s rasizmem odsouzena
 • Později se ještě můžeme setkat s tzv. eugenikou pozitivní, která si kladla za cíl vytvořit „skupinu jedinců nejvhodnějších pro rozmnožování“. Tito jedinci by potom měli zplodit nové, „geneticky lepší“, generace.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!