Základní děje na buněčné úrovni

 

Otázka: Základní děje na buněčné úrovni

Předmět: Biologie

Přidal(a): Gigi152

 

METABOLISMUS BUŇKY

Přeměna látek a energií

 • 1) podle zdroje přijímané energie
  • a) fototrofie (světločivné) = zdroj energie je sluneční záření
  • b) chemotrofie (látkoživné) = energii získávají oxidací látek
   • anorganické = chemolitotrofní
   • organické = chemoorganotrofní
 • 2) podle zdroje stavebního materiálu
  • a) autotrofie (samožitné) = zdroj C = CO2
  • b) heterotrofie (cizoživné) = zdroj energie -> oxidace org. látek

 

TYPY METABOL.PROCESŮ

1) Anabolismus

 • z jednoduchých látek vznikají látky složitější
 • syntetické (skladné)
 • dochází ke spotřebě energie

2) Katabolismus

 • ze složitějších látek látky jednodušší
 • rozkladné
 • uvolňování energie
 • spojením anabolismu a katabolismu vznikají metabolické dráhy

 

Amitóza

 • prosté přiškrcení jádra a poté i buňky
 • většinou nerovnoměrné rozdělení genetického materiálu
 • prvoci
 • při nekontrolovatelném dělení (nádorové buňky)

 

Mitóza

 • nepřímé dělení
 • zaručuje rovnoměrné rozdělení genetického materiálu mezi dceřiné buňky
 • výsledek = počet chromozomů v mateřské buňce = počtu chromozomů v buňkách dceřiných
 • probíhá ve 4 fázích:
  • 1. PROFÁZE
   • rozpad jaderné membrány
   • chromozomy se stávají viditelné
   • z cytoskeletu se tvoří dělící vřeténko
  • 2. METAFÁZE
   • chromozomy seřazeny v ekvatoriální (střední) rovině
   • centromery se navazují na dělící vřeténko
  • 3.ANAFÁZE
   • chromozomy se v místě centromery rozdělí a chromatidy (sesterské chromozomy) jsou zkracováním mikrotubulů přitahovány k opačným pólům buňky
  • 4.TELOFÁZE
   • dělící vřeténko zaniká
   • chromozomy přestávají být viditelné
   • tvorba karyolemy a jadérka
   • tvorba cytoplazmatické přepážky – následuje cytokineze
   • následné dceřinné buňky rostou + replikace DNA (sesterské chromozomy se zdvojnásobí)
   • dceřinné buňky se tak postupně stávají buňkami mateřskými

 

Meióza

 • redukční dělení (redukce počtu chromozomů)
 • proces při kterém vznikají pohlavní buňky (gamety, spory) – haploidní počet chromozomů
 • výsledek = 4 dceřinné buňky o haploidním (polovičním) počtu
 • meióza probíhá ve dvou dělících cyklech:
  • a) Heterotypické dělení (I. redukční)
  • b) Homeotypické dělení (II. redukční)
 • I.REDUKČNÍ DĚLENÍ – HETEROTYPICKÉ
  • 1) Profáze I.
   • rozpouští se jaderná membrána
   • chromozomy jsou viditelné
   • homologické chromozomy (v páru) se k sobě přikládají centromerami –tvoří BIVALENTY
   • může dojít ke crossing over (rekombinace genetického materiálu)
  • 2) Metafáze I.
   • bivalenty se napojují centromerami na dělící vřeténko
  • 3) Anafáze I.
   • zkracování mikrotubul dělícího vřeténka
   • rozdělení homologního páru
   • každý chromozom jde k opačnému pólu buňky
  • 4) Telofáze I.
   • cytokineze – rozdělení buňky
  • v každé dceřiné buňce je poloviční počet chromozomů
 • II. REDUKČNÍ DĚLENÍ – HOMEOTYPICKÉ
  • je mitózou obou dceřiných buněk
  • 4 fáze (profáze II., metafáze II., anafáze II., telofáze II.)
  • výsledek: čtveřice haploidních buněk
   • n- haploidní počet 23 chromozomů = 6 pohlavních (člověk)
   • 2n – diploidní počet 46 chromozomů = 23 párů = tělní buňky

 

BUNĚČNÝ CYKLUS

 • období od konce jednoho dělení po ukončení dělení následujícího
 • doba trvání = generační doba
 • B.C. se skládá z připravených fází = intervize (od konce jedné mitózy po začátek druhé

G1 – postmitotická fáze

 • =cca 1/3 cyklu
 • období růstu buněk; tvorba organel
 • tvorba RNA a proteinů

S – syntetická fáze

 • 1/3 cyklu
 • replikace DNA + zdvojení chromozomů

G2 – postsyntetická fáze

 • cca ¼ cyklu
 • další růst buňky; tvorba struktur potřebných pro dělení

M – mitotická fáze

 • cca 1/10 cyklu
 • dělící fáze o 4 fázích (D,M,A,T)
 • zahrnuje karyokinezi a následně cytokinezi

 

REPLIKACE

 • syntéza (vznik) DNA (kopírování GI, která umožňuje přenos GI z generace na generaci)
 • princip:
  • DNA se začne v určitém místě rozplétat (rozrušení vodíkových bází mezi bázemi)
  • Řetězce DNA slouží jako vzory (matrice) -> k nim se přiřazují na základě komplementarity bází volné nukleotidy
  • Výsledek = dvě identické dceřinné molekuly DNA, kde jeden řetězec je vždy z mateřské molekuly a druhý nově vytvořený

 

TRANSKRIPCE

 • přepis GI z DNA do mRNA
 • probíhá v jádře buňky, mRNA poté vycestuje a připojí se na ribozomy
 • princip:
  • DNA se začne rozplétat
  • K rozpletené části se přiřadí volné komplementární báze RNA -> souvislý řetězec
  • Vzniklý řetězec mRNA se od DNA odpojí (do cytoplazmy na ribozomy)
  • Výsledek = vlákna DNA se po ukončení spojí, vzniklá mRNA putuje na ribozomy

 

TRANSLACE

 • proces syntézy bílkovin, podle informace obsažené v mRNA
 • účastní se: ribozomy, mRNA, tRNA
 • princip:
  • na ribozom se připojuje mRNA
  • k ribozomům přináší aminokyselinu tRNA (zprostředkovává interakci mezi aminokyselinou a mRNA)
  • přiřazení na základě komplementarity bází (antikodon tRNA, kodon mRNA)
  • přiřazení tRNA k mRNA = vznik peptidové vazby
  • narůstání řetězce aminokyselin -> tvorba bílkovin
  • molekula proteinu se od mRNA oddělí

 

Přestup látek přes membránu

A) Pasivní transport

 • bez potřeby energie

PROSTÁ DIFUZE

 • pohyb látek po koncentračním spádu (molekuly látky jsou transportovány z míst o vyšší koncentraci do míst o nižší koncentraci (CO2,O2,N2)
 • usnadnění difuze = probíhá ve směru koncentračního spádu, přenášená látka je navázána na bílkovinný přenašeč

OSMÓZA

 • zvláštní typ difuze, přes membránu pronikají pouze molekuly vody
 • voda proniká z oblasti o nižší koncentraci látek (hypotonického prostředí) a proniká do oblasti o vyšší koncentraci rozpuštěných látek (hypertonického prostředí) = izotomický stav (cílem je vyrovnání obou koncentrací)

 

B) Aktivní transport

 • spotřeba energie – ATP
 • uskutečňuje se proti koncentracím spádu (z nižší do vyšší koncentrace)

ENDOCYTÓZA

 • přenášejí se makromolekuly a makromolekulové komplexy
 • buňka pohltí látky z okolního prostředí

A) PINOCYTÓZA

 • buňka pohlcuje kapénky tekutin – vchlípí se do buňky a odškrtí se ve formě malého měchýřku
 • př. Vstřebávání se takových kapiček v tenkém střevě

B) FAGOCYTÓZA

 • přejímány větší částice
 • buňka vytváří panožky
 • výběžky obklopí částici, vytváří se měchýřek – do měchýřku proudí enzymy (např. pohlcování bakterií bílými krvinkami)

EXOCYTÓZA

 • vylučování látek z buňky
 • přesný opak endocytózy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!