Fyziologie rostlin – maturitní otázka (3)

 

Otázka:  Fyziologie rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): Isabelllka

 

FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN

(BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE)

 

A) VODNÍ REŽIM

VODA

 • je nenahraditelnou složkou rostlinného těla
 • významné rozpouštědlo, hraje důležitou roli při transportu látek = transportní funkce
 • účastní se mnoha metabolických procesů (fotosyntéza, dýchání)
 • termoregulační funkce (chrání před prudkými teplotními změnami)
 • umožňuje šíření plodů (hydrochorie)
 • podílí se na rozmnožování a různých reakcí
 • při nedostatku vody se sníží turgor svěracích buněk průduchů a štěrbina se uzavírá
 • přebytek vody způsobí zvýšení turgoru svěracích buněk a štěrbina průduchů se otevírá

 

VODNÍ BILANCE = poměr mezi příjmem a výdejem vody

VODNÍ DEFICIT = množství vody, které chybí rostlině k jejímu plnému nasycení

 • vzniká při nadměrném výparu

 

Vodní režim rostliny zahrnuje příjem, vedení a výdej vody

 • průměrně voda tvoří  70 – 80% hmotnosti rostliny
 • nejméně vody: semena a plody (došlo by k roztrhnutí, protože by v zimě zmrzla)

 

PŘÍJEM VODY

 • nižší rostliny a ponořené vodní vyšší rostliny přijímají vodu celým povrchem těla
 • většina vyšších rostlin přijímá vodu kořenovým systémem, pomocí kořenového vlášení
 • rostliny přijímají dvěma způsoby:
  • a) apoplastickou cestou (pasivně) = pouze buněčnými stěnami a volnými mezibuněč. prostory, bez spotřeby E, rychlejší než aktivní způsob
  • b) symplastickou cestou (aktivně) = z buňky do buňky přes membrány a cytoplazmu
 • spotřeba E, malá rychlost
 • difúze = částice jedné látky pronikají mezi částice druhé látky, hypertonické prostředí
 • osmóza=difúze přes membránu, přes kterou se dostávají jen menší molekuly, hypoton. prostředí

 

Příjem vody ovlivněn:

 • a) teplotou půdy – při snižování teploty se příjem snižuje, může se až zastavit
 • b) koncentrací půdního roztoku – vysoká koncentrace osmoticky aktivních látek zabraňuje příjmu vody
 • c) intenzitou transpirace – čím více vody rostliny vydávají, tím více vody přijímají
 • d) obsahem kyslíku v půdě – čím intenzivněji rostliny dýchají, tím více vody přijímají

 

VEDENÍ VODY

 • voda přijatá rostlinou je rozváděna po celém těle
 • u cévnatých rostlin se k tomuto účelu vyvinuly cévní svazky – cévy, cévice, třeba dodávat E
 • v mezibuněčných prostorách a buněčných stěnách nedodává se E, rychlejší

 

TRANSPIRAČNÍ PROUD = proudění vody s rozpuštěnými anorganickými látkami dřevní částí cévních svazků od kořene nahoru

 • probíhá samovolně – voda se odpařuje z listů → posouvá se vodní sloupec
 • umožňuje ho:
  • a) transpirace = odpařování vody z nadzemních částí
  • b) kořenový vztlak –tlak vytlačuje vodu a v ní rozpuštěné látky z kořene do nadzemních částí
   • na jaře když stromy nemají listy, dodat E
  • c) koheze molekul vody = soudržnost vodního sloupce
   • proud vody drží u sebe, nepřetéká
  • d) kapilarita = vzlínání vody v úzkých trubicích
  • e) adheze = přilnavost vody ke stěnám cév

 

VÝDEJ VODY

 • rostlina vydává vodu několika způsoby:
 • a) TRANSPIRACÍ = odpařování vody z nadzemních orgánů rostlin, hlavně z listů odpařováním
  • pasivní děj → nevyžaduje přísun E
 • b) GUTACÍ = výdej vody ve formě kapek hydatodami
  • nastává při velké vzdušné vlhkosti, kdy je pozastavena transpirac
  • gutační voda obsahuje minerální látky
 • výdej vody ovlivňuje: – obsah vody v rostlině, stav listů a průduch,
  • teplota vzduchu (s rostoucí teplotou transpirace stoupá a při určité   teplotě se průduchy uzavřou),
  • vlhkost vzduchu (s rostoucí teplotou transpirace klesá)
  •  světlo (zvyšuje transpiraci, průduchy se otevírají)

 

B) METABOLISMUS

→ FOTOSYNTÉZA (anabolismus) A DÝCHÁNÍ (katabolismus)

FOTOSYNTÉZA

 • Maturitní otázka č. 2
 • biochemický proces, který má zásadní vliv na udržení života na Zemi
 • za účasti slunečního záření a chlorofylu dochází k přeměně anorganických látek (H20, CO2) na látky organické (sacharidy)
 • probíhá v chloroplastech
 • dochází k přeměně světelné energie na energii chemických vazeb
 • intenzita fotosyntézy závisí na mnoha faktorech:
  • VNĚJŠÍ
   • SVĚTLO – ↑ intenzita → ↑rychlost fotosyntézy, ale jen do určité úrovně
   • KONCENTRACE CO2 v ovzduší
   • VODA – nedostatek se projevuje uzavíráním průduchů
   • TEPLOTA – nejintenzivnější při 25 – 30 stupňů
   • (teplotní optimum: 15 – 25 stupňů, t=-1 →zastavení, t=+30→rychlost klesá)
  • VNITŘNÍ
   • množství chlorofylu
   • stáří listů
   • minerální výživa,…

 

DÝCHÁNÍ (respirace)

 • = soubor katabolických reakcí, kterými rostlina uvolňuje E z organických sloučenin a tato E se dále spotřebovává
 • hlavním substrátem pro dýchání jsou jednoduché cukry, hlavně glukóza
 • pro rostliny je typické dýchání za aerobních podmínek = za přítomnosti kyslíku

 

Srovnání fotosyntézy a dýchání:

FOTOSYNTÉZA DÝCHÁNÍ
-probíhá jen v buňkách s fotosynteticky aktivními barvami -probíhá ve všech živých rostlinných buňkách
-probíhá jen na světle – probíhá na světle i ve tmě
-CO2 a H2O vstupují do reakce -CO2 a H20 se uvolňují
-kyslík se uvolňuje -kyslík se spotřebovává
-hromadí se energeticky bohaté zásobní látky, hmotnost rostliny se zvyšuje -zásobní látky se spotřebovávají,

hmotnost rostliny se snižuje

 

C) VÝŽIVA ROSTLIN

AUTOTROFNÍ = schopny přeměňovat anorganické látky na látky organické

 • fotosyntetizující květiny a rostliny (zelené rostliny)

 

HETEROTROFNÍ – získávají živiny různým způsobem:

 • a) SAPROFYTÉhemisaprofyté (polosaprofyté) – př. vstavačovité
  • holosaprofyté (úplní saprofyté) – př. hlístník
  • = zisk živin z odumřelých částí (jehličí, opad.listy,..)
  • asi už neexistuje
 • b) PARAZITÉ = odebírá látky živým org. – podbílek šupinatý, kokotice
  • hemiparazité (poloparazité) – zelené, fotosyntéza – jmelí
  • holoparazité (úplní p.) – nezelené

 

MIXOTROFNÍ = přechod mezi autotrofním a heterotrofním způsobem života

 • charakteristická tím, že autotrofní rostlina vyžaduje pro svůj život přísun některých organických látek
 • př. řasy, masožravé rostliny – rosnatka okrouhlolistá, žláznatka, konvice)
 • živý se hmyzem, vylučuje leptavou tekutinu → na ní se nalepí hmyz → masožravka ho sežere
 • a) symbióza – bakterie + hrách
 • b) mykorhiza – houba + -rostlina
 • c) lichenismus – vytváří lišejníky – hlízkovité bakterie + kořeny bobovitých rostlin

 

MINERÁLNÍ

 • procesy příjmu, vedení a využití minerálních látek, tzv. iontů anorganických látek – nezbytně nutné
 • hlavním zdrojem minerálních látek pro rostliny je půda (pevná fáze půdy – jíl a humus)
 • jednobuněčné org. a vodní rostliny přijímají celým povrchem těla
 • vyšší rostliny kořenovým systémem – kořenové vlášení
 • k transportu iontů ke kořenům slouží půdní roztok

 

kompletní živný roztok

 • = všechny živiny, postupně se ubírají jednotlivé prvky (rostlina v čistém křemičitém písku)
 • → pozorování (jak hodně roste, atd)
 • přehled o tom, co která rostlina potřebuje
 • → HYDROPONIE = pěstování rostlin pouze v živném prostředí

 

BIOGENNÍ PRVKY

 • prvky živých organismů a mají v něm specifickou funkci
 • zjištění: rostliny + sušina →po spálení vznikne popel →zbydou anorg. látky (CO2,H20,NO2,..)
 • dělíme je na:
  • MAKROBIOGENNÍ – ve větším množství, stavební fce (C, H, O2, N, S, K, P, Mg, Ca)
  • MIKROBIOGENNÍ – funkce katalyzátoru, prvky stopové (=stačí menší množství) – Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Cl
  • UHLÍK – základ všech organických sloučenin, hlavním zdrojem je atmosférický CO2, částečně přijímán z půdy ve formě HNO3-
  • KYSLÍK – dýchání, stavební prvek všech živých organismů
   • přijímán ze vzduchu, vody a z půdy
   • konstantní množství → není třeba dodávat
  • VODÍK – stavební prvek ve všech živých organismech → energetický metabolismus, přijímán v podobě H20
  • DUSÍK – je součást bílkovin (aminokyselin)
   • všechny květiny ho potřebují, protože má vliv na růst
   • zisk v podobě vodních roztoků z půdy (dusičnany – NO3-, NH4+), ne ze vzduchu
   • nedostatek → květiny nízké, malé listy, málo rostou, světlozelené, neprospívají
   • přebytek →tmavězelené, nechce se jim kvést, bujně rostou, špatný vývoj pletiv
   • nitrifikační bakterie → váží na sebe N
   • nitrofilní druhy = plevel, kopřiva, černý bez → mají hodně N
  • FOSFOR – je součástí nukleových kyselin, ATP → účast na fotosyntéze i dýchání
   • příjem ve formě (PO4)3-, (HPO4)2-, (H2PO4)2-
   • má vliv na tvorbu květů a plodů
   • nedostatek → listy zakrnělé, bledě zelené, zpomaluje se růst, méně plodů
   • nadbytek → intenzivní metabolismus
  • SÍRA – zisk z půdy, protože jí je tam hodně, ve formě (SO4)2- →hrozí zasolení půd
   • některé sloučeniny jsou ve vyšších koncentracích pro rostliny škodlivé
  • DRASLÍK – ovlivňuje otevírání a zavírání průduch → ovlivňuje fotosyntézu
   • vliv jak rostlina přežije sucho a nízké teploty → zvyšuje odolnost → nutný
   • přijímán ve formě draselného kationtu K+ z půdy
  • HOŘČÍK – přijímán z roztoku z půdy ve formě hořečnatých kationtů (Mg)2+
   • součást chlorofylu → nezbytné pro průběh fotosyntézy, dýchání, syntézu nukl.kys
   • nedostatek → INTERVENÁLNÍ CHLORÓZA = listy žloutnou mezi žilkami
  • VÁPNÍK – zisk z roztoku s vodou z půdy ve formě vápenatých iontů (Ca)2+
   • ovlivňuje děje v buňce – činnost membrán, neutralizuje toxický účinek org.kys.
   • většinou ve formě nerozpustných šťavelanů
   • nedostatek → zpomalení růstu kořenů, rostliny, žloutnutí listů
  • ŽELEZO – přijímán ve formě iontů železnatých (Fe)2+ nebo železitých (Fe)3+
   • průběh fotosyntézy, součástí systému předávající elektrony
   • nedostatek → žloutnutí a opadávání listů
  • BOR – vliv na metabolismus cukru
   • nedostatek → SRDÉČKOVÁ CHOROBA – u řepy cukrovky
  • ZINEK– vliv na aktivaci enzymů, příjem ve formě zinečnatých kationtů (Zn)2+
   • nedostatek → narušení tvorby semen
  • MĚĎ – součást enzymů, přijímán ve formě (Cu)2+
   • podíl na procesu fixace vzdušného dusíku půdními bakteriemi
   • hromadí se hlavně v semenech a rostoucích částech rostliny
   • nedostatek → zpomalení růstu a kvetení, chloróza

 

Živiny pro zemědělské plodiny bývají často doplňkovým hnojením, rozlišujeme HNOJIVA:

 • A) STATKOVÁ – přírodní (organická)– kompost, hnůj, močůvka
  • výhoda: bezezbytku rozložitelné, nedostávají se do půdy cizí látky
  • nevýhoda: omezené množství, nemůžeme ovlivňovat složení (hl. N)
 • B) PRŮMYSLOVÁumělá
  • výhoda: můžeme volit hnojivo se složením nejlepším pro danou rostlinu
  • nevýhoda: spotřebuje se jen část, přehnojení → hypertonické prostředí → nic neporoste
  • např. dusíkatá (močovina, amoniak, ledky), sírany, fosforeční, draselná, vápenatá, NPK
 • C) ZELENÉ HNOJENÍ – bobovité rostliny poutají vzdušný N
  • hypotonické prostředí = pěstování v živném roztoku, bez půdy a hlíny
 • D) RŮST ROSTLIN
  • základní znak života
  • rostliny na rozdíl od živočichů rostou po celý život
  • =charakteristické nevratné zvětšování rozměrů i hmotnosti rostlin → je spojen se změnami tvaru a vnitřního uspořádání rostlinných orgánů
  • uskutečňuje se pomocí meristémů – dělivých pletiv

 

Rozlišujeme fáze, které lze rozlišit u každé rostliny:

 • a) ZÁRODEČNÁ FÁZE = embryonální – zmnoží se buňky dělivých pletiv
 • b)PRODLUŽOVACÍ FÁZE– buňky se zvětšují a protahují, vznikají velké centrální vakuoly
 • c)ROZLIŠOVACÍ FÁZE = diferenciační – buňky se stavebně i funkčně diferencují, vznik pletiv a orgánů, buňky nabývají svého konečného tvaru a velikosti
  • nadzemní části rostlin rostou kratší dobu než kořeny

 

FATRORY RŮSTU:

 • 1) VNĚJŠÍ = světlo, teplo, voda
 • 2) VNITŘNÍ = rostlinné hormony
 • SVĚTLO – nezbytně nutné pro fotosyntézu
  • rostlina na světle → nižší listy, hustě nad sebou, tmavozelená
  • nedostatek světla → protahuje se do dálky, žlutozelené, listy daleko od sebe, dochází k etiolizaci = pěstování rostlin při nedostatku světla
 • TEPLO – teplotní optimum 15 – 30 stupňů
  • růst probíhá mezi 5 (teplotní minimum)– 40 stupni (teplotní maximum)
  • každá rostlina má jiné nároky
 • VODA – důležitá hlavně v zárodečné a prodlužovací fázi, musí jí být dostatek – vliv na růst
 • ROSTLINNÉ ORGÁNY (fytohormony) – použití v zahradnictví
  • už v malém množství ovlivňují růst a vývoj rostlin
  • organické sloučeniny syntetizované v pletivech
  • rozlišujeme:
   • a) STIMULÁTORYpovzbuzují růst, hlavně na jaře
    • AUXINY – podpora prodlužovacího růstu buněk
     • podporují zakořeňování
    • GIBERELINY – urychlují růst orgánů, klíčení semen
    • CYTOKINY–urychlují buněčné dělení, vývoj pupenů
   • b) INHIBITORYzpomalují růst, působí hlavně přes zimu
    • KYS. ABSCISOVÁ – zpomaluje růst, způsobuje, že květiny v zimě nevykvetou a opad listu na podzim
     • navozuje u rostlin odpočinek (dormaci)
    • ETHYLEN–zpomaluje růst kořene a stonku, opad listů,květů,plodů
     • použití na dozrávání plodů, na plevele a pokud nechci aby rostlina byla vysoká
  • ROČNÍ PERIODICITA RŮSTŮ – u nás období klidu v zimě = DORMACE (stromy mají opadané listí, nerostou)

 

E) CELISTVOST ROSTLIN

 • celistvost rostlinného těla je hlavně důsledkem: RŮSTOVÝCH KOLERACÍ
 • =vzájemné vztahy mezi jednotlivými orgány rostlin
 • př. třešeň →ořežu větve – kořeny zůstanou → na jaře vytvoří si větší listy a plody, velikost kořenné plochy se přizpůsobí kořenu
 • změna jedné části rostliny působí na ostatní části, cílem je znovuobnovení rovnováhy, která byla porušena
 • souvisí s REGENERACÍ = obnovení opotřebovaných nebo poškozených částí
 • významný způsob obrany rostlin
 • umožňuje vegetativní rozmnožování rostlin řízky
 • APLIKÁLNÍ DOMINANCE = hlavní vrchol blokuje růst ostatním, aby ho nepřerostli
  • když se hlavní vrchol uřízne → všechny rostou stejně
 • POLARITA= 3 větve vrby, zavěsím je do skleníku → 1.vrškem nahoru, 2. vodorovně, 3. vrškem dolu → i přesto kořeny vždy porostou na stejné části
 • ROUBOVÁNÍ – musíme si dávat pozor na polaritu, nesmí se prohodit póly rostlin
 • METODA EXPLANTÁTOVÉ KULTURY – část rostliny použijeme k pěstování jiné nové rostliny

 

F) VÝVOJ ROSTLIN (ONTOGENEZE)

 • ontogeneze = individuální vývoj jedince
 • zahrnuje období od vzniku až do smrti rostlinného jedince
 • uplatňují se genetické vlivy a vlivy vnějšího prostředí
 • fylogeneze = vývoj druhu
 • období vývoje jedince zahrnuje několik fází:
  • EMBRYONÁLNÍ = první období v životě rostliny
   • vývoj embrya od vzniku zygoty až po dozrání semene
  • VEGETATIVNÍ (vegetační) – začíná klíčením semene → pak tvorba vegetativních orgánů (kořene, stonku, listu), tvorba květů a plodů a pak zaniká
   • rozmnožování pouze nepohlavně
  • FÁZE DOSPĚLOSTI –rostliny jsou schopny se pohlavně rozmnožovat,tvorba pohl. b, výtrusů
  • FÁZE STÁRNUTÍ – převažují rozkladné děje, jednotlivé orgány odumírají, rozm. zastaveno

 

KLÍČIVOST ROSTLIN = proces růstu a vývoje zárodku a vzniku klíční rostliny

 • potřebné podmínky: teplo, voda, vzduch
 • různě dlouhá doba (často několik let – 4)
 • v nesprávných podmínkách neklíčí

 

ŽIVOTNÍHO CYKLUS

 • = trvání života rostliny od jejího vzniku po její odumření
 • podle něj dělíme:
  • 1. EFEMERY = rostliny, které mají životní cyklus velmi krátký – 2-3 týdny, př. osivka jarní
  • 2. JEDNOLETÉ – během jednoho roku vykvetou, vytvoří plody a odumírají
   • =letničky (nepříznivé zimní období přežívají v podobě semene), př. fazol, hrách, okrasné rostliny – astra, jiřina, afrikán, cínie
  • 3. OZIMY – vyklíčí na podzim, přezimují a na jaře vykvetou a oplodí, př. obilniny – ječmen, pšenice
  • 4. DVOULETÉ – 1. rok: vznik vegetativních orgánů, 2. rok: kvetou a plodí a umírají, př. mrkev, petržel, řepa, divizna, karafiát, měsíčnice
  • 5. VYTRVALÉ (pereny) – žijí víc vegetativních období, na svém stanovišti několik let → slouží k tomu cibulky(tulipán, sněženka)
   • hlízky, kořeny, oddénky (sasanka, kosatec, orsej)
   • někdy kvetou jen 1 za život, většinou každý rok, př. lilie, leknín

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ROSTLIN:

 • hlavně vnější faktory
 • a) TEPLO – někdy výhodné chladné prostředí
  • JAROVIZACE (=vernalizace) = účinek nízkých teplot vyvolávající kvetení
  • rychlení konvalinek – oddénky
 • b) SVĚTLO–FOTORESPIRISMUS =schopnost org. rozlišit světlo, tmu a přizpůsobit se jejich rozdíl. délce
  • podle nároků na délku osvětlení rozdělujeme rostliny na:
   • DLOUHODENNÍ – ke kvetení potřebují víc než 12h světla
    • př. špenát, pšenice, ředkvičky, řepa, salát
    • pokud chci pěstovat v zimě → svítit žárovkou
   • KRÁTKODENNÍ – potřebují dlouhou tmavou periodu
    • světlo méně než 12h
    • př. tulipán, chryzantémy, rýže, sója
    • chci pěstovat v létě→zastínit
   • NEUTRÁLNÍ – kvetou kdykoliv
    • př. sedmikráska, pampeliška
    • fotoperioda = délka denního osvětlení

 

G) POHYBY ROSTLIN A DRÁŽDIVOST

 • pohyby pomalé, jsou projevem dráždivosti = schopnost vnímat podněty z okolního prostředí a reagovat na ně, dělení pohybů:
  • FYZIKÁLNÍ = vykonávají živé i odumřelé části rostlin (šiška spadlá ze stromu)
   • HYGROSKOPICKÉ
    • mechanický princip – pletiva se nasáknou vodou
    • přechod z vlhka do sucha
    • založené na různé nasáklivosti rostli vodou
    • př. otevírání šišky – cílem je otevření za slunného teplého počasí, vlhkem se zavírají
   • MRŠTIVÉ (kohezní)
    • založené na soudržnosti molekul vody
    • umožňuje otevírání výtrusnic kapradiny– na povrchu mají pruh buněk s charakteristicky ztlustlými buněčnými stěnami, tzv. prstenec – při dozrávání výtrusů se snižuje obsah vody až dojde k roztržení a vymrštění zralých výtrusů
  • VITÁLNÍ = vykonávají pouze živé části rostlin
   • lokomoční = pohyb z míst na místo (taxe)
   • ohybové = část rostliny se ohne (indukované – tropismy, nastie; ohyby autonomní)
   • TAXE – řasy pomocí bičíků a brv
    • FOTOTAXE = pohyb za světlem
   • TROPISMY – vyvolané podrážděním, rostliny na ně reagují kladně (ohyb za zdrojem) nebo záporně (ohyb od zdroje podráždění)
    • orientované pohyby za světlem
    • FOTOTROPISMUS – otočení listů směrem ke světlu
     • kladně fototropické-stonky; záporně kořeny
    • GEOTROPISMUS (gravitropismus) – směr pohybu ve směru nebo proti směru působení zemské gravitace(pozitivně geotropické=rostou ve směru jsou kořeny; negativně geotropický stonky)
    • HYGROTROPISMUS –reakce na rozdílnou vlhkost prostředí-kořeny kladné
   • NASTIE – směr pohybu není závislý na směru podnětu -reaguje na intenzitu, ne na zdroj podnětu
    • FOTONASTIE – otevírání a zavíraní květu podle intenzity světla (růže)
    • TERMONASTIE – ohyby vyvolané změnou teploty (tulipán)
    • SEISMONASTIE – ohyby vyvolané otřesy, ochrana před býložravci, př. citlivka, šťavel
    • NYKTINASTIE = spánkové pohyby – ohyby vyvolané střídáním dne a noci, šťavel
   • AUTONOMNÍ = samovolné – probíhají bez vnějšího podnětu na rozdíl od indukovaných pohybů
    • hlavně růstové pohyby u klíčních rostlin
    • pohyby vychází z nerovnoměrného růstu rostlin = růstová nastie (fotonastie, termonastie)
    • pohyby vychází ze změny turgoru v buňkách = turgorová nastie (seismonastie, nyktinastie)
   • pohyby aktivní a pasivní (= působením vody nebo větru)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!