Buněčný cyklus – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Buněčný cyklus

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): misvitkova

 

Fáze buněčného cyklu:

 1. G1 fáze-přípravná-začíná v okamžiku, kdy se po rozdělení mateřské buňky stává dceřiná buňka soustavou schopnou samostatné existence

-průběh: zdvojení buněčné hmoty, intenzivní syntetické procesy RNA,proteiny

-buňka roste, vytváří se zásoba nukleotidů a syntetizují se enzymy pro budoucí replikaci jaderné DNA

-leží zde hlavní kontrolní uzel cyklu

-opravy poškozeného genomu

 1. S fáze-syntetická-replikace jaderné DNA, rychlá syntéza histonů [1], aby se mohlo tvořit chromatinové vlákno
 • replikace DNA
 1. G2 fáze-přípravná-závislá na dokončení replikace DNA v S fázi
 • syntéza a aktivace proteinů , končí zahájením mitózy
 • kontrolní uzel – rozhoduje o tom, zda buňka do mitózy skutečně vstoupí

 

ROZMNOŽOVÁNÍ EUKARYOTICKÝCH BUNĚK-MITÓZA

-rozmnožování buněk = buněčné dělení = je podmínkou zvětšování objemu živé hmoty-růst org.

-před dělením buňky dochází k rozdělení jejího jádra = karyokineze = ta zaručuje rozdělení jaderné hmoty do vznikajících dceřiných jader

-následuje rozdělení mateřské buňky = cytokineze

-tento proces se označuje jako nepřímé dělení = mitóza

-probíhá ve 4 fázích:

 1. PROFÁZE – chromozomy se zkracují, zlušťují a stávají se viditelnými
 • blána jaderná se rozpouští, z části cytoskeletálního aparátu se vytvoří dělicí vřeténko

 

 1. METAFÁZE – chromozomy se seřadí svými centromerami do centrální roviny buňky

 

 1. ANAFÁZE – chromozomy se v místě centromery podélně rozdělí a chromatidy jsou zkracováním mikrotubulů dělícího vřeténka přitahovány k opačným koncům buňky

 

 1. TELOFÁZE – dělící vřeténko zaniká, chromozomy se protahují a přestávají být viditelné
 • okolo chromozomů se vytváří jaderná blána, objevují se jadérka
 • uprostřed buňky se vytváří cytoplazmatická přepážka, která posléze rozdělí mateřskou buňku na dvě buňky dceřiné (dochází k cytokinezi)

 

-dceřiné buňky rostou, sesterské chromozomy se zdvojnásobí – dochází k replikaci DNA = duplikace chromozomů

-doba mezi dvěma děleními se nazývá interfáze

-při mitóze se počet chromozomů v dceřiných buňkách shoduje s počtem chromozomů v mateřské b.

 

MEIÓZA

-splynutím samčí gamety se samočí gametou vzniká  zygota->jejím mnohonásobným dělením (mitózami) vznikne celý organismus

-většina buněk tvořících těla vyšších rostlin a živočichů jsou diploidní (u nižších rostlin a bakterií haploidní)

-zvláštní způsob buněčného dělení, kdy vznikají haploidní pohlavní buňky = gamety nebo haploidní výtrusy = spory, se nazývá meióza

-chromozomy=vždy v párech (jeden chmz ze samčího organismu a druhý ze samičího)

-párové chromozomy se nazývají  homologické chromozomy

-párová přítomnost chromozomů v jádře se nazývá diploidie

-meiotické dělení se uksutečňuje v zárodečných tkáních a probíhá ve dvou po sobě jdoucích děleních

-první= zrací dělení redukční, druhé=zrací dělení ekvační

 

-obě dělení ve 4 fázích

1.ZRACÍ DĚLENÍ

 1. -v profázi I se rozpouští brána jaderná a jadérko, chromozomy se stávají viditelnými

-homologické chrmz. se přikládají svými centromerami k sobě a vytvářejí chromatidové tetrády

-někdy dochází k výměně úseků jejich chromatid=rekombinační proces crossing over  

 1. –v metafázi I se tetrády svými centromerami uspořádají v centrální rovině buňky
 2. –v anafázi I nastává oddělení tetrád, zkracující se mikrotubuly dělícího vřeténka táhnou chromozomy k opačným koncům buňky, každý chromozom sestává ze dvou chromatid
 1. telofázi I se mateřská buňka rozdělí na dvě dceřiné haploidní buňky

 

2.ZRACÍ DĚLENÍ

– je mitózou obou dceřiných buněk, zahrnuje opět 4 mitotické fáze

 1. profázi II se v každé dceřiné buňce vytvoří dělící vřeténko
 1. metafázi II se chromozomy uspořádají v centrálních rovinách buněk
 1. anafázi II se centromery chromozomů rozdělí a chromatidy jsou zkracujícími se mikrotubuly dělícího vřeténka taženy k opačným koncům buněk
 1. telofázi II se obě dceřiné buňky rozdělí, vzniknou tedy čtyři buňky s haploidním počtem chromozomů ve svých jádrech

 

SHRNUTÍ:

-každá buňka pochází z buňky již dříve existující

-každému dělení předchází rozdělení molekuly DNA=replikace a zdvojení chromozomů=duplikace

-následuje rozdělení buňky=cytokineze, čímž vzniknou dvě dceřiné buňky

-v haploidních buňkách-jediná kopie každého typu chromozomů, v diploidních=dvě kopie

-diploidní buňka vzniká splynutím samičí a samčí haploidní buňky

-haploidní buňka vzniká z diploidní buňky odlišným typem dělení, kde se počet chromozomů zredukuje na polovinu

 

[1] Histony=ve vodě rozpustné bílkoviny, které se podílí na výstavbě chromatinu v jádře eukaryotních buněk

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!