Viry, bakterie, sinice, priony – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Viry, bakterie, sinice, priony

Předmět: Biologie

Přidal(a): Jana

 

 

Viry

 • virologie = věda, která zkoumá viry
 • VIRY  = nebuněčné částice, které se mohou rozmnožovat pouze v hostitelské buňce 
 • viry nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin, ani pro metabolismus (půjčují si ribozomy, aminokyseliny, t-RNA, enzymy,nukleotidy,…). Využívají vše z hostitelské buňky – jedná se o nitrobuněčné (intracelulární) parazity.
 • VIRION =jednotlivá částice viru, která je schopna infikovat hostitelskou buňku

 

Stavba virionu:

 • nukleová kyselina (DNA, nebo RNA, vždy jen jedna z nich; asi 20-200genů)  =) rozlišujeme RNA- viry a  DNA- viry
 • kolem bílkovinný obal = kapsid (ten se skládá se z kapsomer =makromolekuly bílkovin) – určuje antigenitu viru
 • živočišné viry mohou mít ještě membránový obal z bílkovin a z fosfolipidů (např. herpesviry, virus HIV, virus chřipky), pocházejí z hostitelských buněk z cytoplazmatické nebo z jaderné membrány
 • u některých obalených jsou enzymy, které rozloží obaly virionu po vniknutí do hostitelské buňky
 • bílkoviny u virů jsou specifické a určují antigenitu viru (= schopnost viru navázat se na určitou hostitelskou buňku – na její receptor v cytoplazmatické membráně)
 • hostitelská buňka má permisivitu (=schopnost uskutečnit program nukleové kyseliny viru)

 

Formy virových infekcí

 • lytický cyklus – virus je buňkou pomnožován, končí lyzí (prasknutím) buňky
 • latentní infekce – virion je v buňce, ale nemnoží se (stav perzistence), nebo se málo množí bez škodlivých důsledků pro buňku (v období latence přežívá herpesvirus = virus oparu, ze stavu latence je probuzen např. při horečce, vlivem UV záření, při stresu,………)
 • virogenie (u bakterií tzv. lyzogenní cyklus) – genom virionu se zabuduje do genomu hostitelské buňky a je přenášen ve formě proviru (profága- u bakterií) na dceřiné buňky, může nastat nádorová transformace (podle některých genů obsažených v proviru se začnou vytvářet bílkoviny, které zasáhnou do buněčného cyklu hostitelské buňky)
 • nelytická infekce – virus je buňkou pomnožen, po jeho uvolnění se buňka uzdraví

 

Rozmnožování virů:

 • virion se přichytí na povrch buňky
 • penetrace –  virion proniká do buňky celý, nebo pouze jeho obsah (rostlinné a živočišné viriony pronikají do buňky celé, u bakteriofága proniká do buňky pouze nukleová kyselina)
 • uvolnění nukleové kyseliny z kapsidu
 • replikace virové nukleové kyseliny = namnoží se nukleová kyselina  
 • podle nukleové kyseliny se tvoří bílkoviny
 • vznikají nové viriony a probíhá maturace (zrání) virionů
 • buňka praská (lyze buňky) a viriony napadají sousední buňky, vzniká nekrotické ložisko, infekce se šíří
 • Z jednoho virionu vzniká 100 až 1000 nových virionů

 

Nejčastější vektory (přenašeči) živočišných virů:

 • vzduch (kapénková infekce) – např. Chřipka, spalničky, zarděnky, příušnice, dětská obrna
 • potraviny nebo voda = alimentární nákaza – žloutenka = hepatitida A, průjmy, střevní viróza 
 • hmyz – např. Encefalitida, vzteklina
 • kontaminace s kůží – opary, bradavice
 • krev – HIV, hepatitida B a C
 • pohlavní styk (také HIV)

 

viróza = onemocnění způsobené virem

Hromadná onemocnění:

 • a) epidemie – rozšíření virů v určité oblasti (ve městě, vesnici…)
 • b) pandemie – postihuje i celý kontinent
 • proti virovým onemocněním nezabírají antibiotika, jediná ochrana je preventivní očkování (vakcinace)

 

Retroviry (Retroviridae)

 • viry způsobující zhoubné nádory zvířat – sarkomy, lymfomy, leukémie ptáků a savců
 • virus HIV 

 

Virus HIV (human immunodeficiency virus = virus lidské imunitní nedostatečnosti)

 • jde o původce smrtelné nemoci AIDS (acquired immune  deficiency syndrome = syndrom získané imunitní nedostatečnosti
 • patří mezi retroviry a jedná se o typ lentiviru – tzn. pomalý virus, který způsobuje těžké onemocnění u člověka s dlouhou inkubační dobou (průměrně 10 let)
 • infikuje T- lymfocyty (bílé krvinky) a další buňky imunitního systému, přežívá v nich ve formě proviru a je přenášen do dceřiných buněk, může být kdykoliv aktivován a pak začne ničit buňky imunitního systému, organismus potom lehce podlehne infekci nebo zhoubnému nádoru
 • AIDS je stále nevyléčitelná nemoc, lze pouze prodloužit nemocným život
 • HIV se přenáší pohlavním stykem, nesterilními infekčními jehlami, transfuzemi krve, přenáší se z těhotné ženy na její plod
 • HIV se nepřenáší líbáním, podáním ruky, kašláním, použitím WC, ani hmyzem
 • 1.výskyt v roce 1981

 

Priony

 • specifický infekční protein (bez NK)
 • způsobuje onemocnění CNS u savců a člověka
 • obecné označení prionové nemoce TSE = transmisibilní spongiformní encephalopatie (přenosný houbotvorný zánět mozku)
 • jde o těžké smrtelné choroby s dlouhou inkubační dobou, průběh nemoci je rychlý a nevratný
 • poruchy motoriky, svalový třes, poruchy kožní citlivosti, smyslové poruchy,demence (u lidí)

 

Choroby u člověka:

 • CJ D =  Creutzfeldt – Jakobova choroba
 • napadá lidi kolem 65 let a smrt nastává do 3 měsíců od nástupu nemoci
 • r. 1996- nv CJ D– nová varianta Creutzfeldt – Jakobovy choroby, možná se jedná o přenesenou BSE na člověka, převážně u lidí od 19-39 let, má delší průběh – 13 měsíců

 

Choroby u zvířat

Scrapie /skrejpí/ = klusavka =drbavka 

 • u ovcí a koz
 • zvířata cupitají po špičkách, časté drbání o stěny chléva
 • v r. 1732 ve VB (Nový Zéland má nejvíce ovcí a koz a přitom zde nemoc nepropukla)

BSE

 • bovinní (hovězí) spongiformní encephalopatie = nemoc šílených krav
 • objevuje se u zvířat krmených masokostní moučkou z těl uhynulých zvířat

 

Nadříše: Prokaryota  

Hlavní znaky:

 • mají nepravé jádro – jádro není odděleno jadernou membránou, jádro představuje kružnicovitá molekula DNA
 • rozmnožují se příčným dělením (dělení jádra představuje pouze replikace DNA, nikdy neprobíhá mitóza)
 • nemají mitochondrie a chloroplasty
 • v cytoplazmě mají ribozomy (zde syntéza bílkovin)
 • různý způsob výživy- autotrofie i heterotrofie

 

Stavba prokaryotické buňky:

 • velikost 1-2 μm mikrometry 
 • tvar kulovitý nebo tyčinkovitý
 • buněčná stěna – určuje tvar buňky, obsahuje polysacharidy peptidoglykany (murein u eubakterií, pseudomurein u archebakterií), je propustná (permeabilní), u gramnegativních bakterií jsou i další vrstvy s proteinů, lipoproteinů, lipopolysacharidů
 • cytoplazmatická membrána – tvoří ji dvojitá vrstva fosfolipidů (směrem dovnitř-hydrofóbní konce, směrem ven- hydrofilní konce) a vmezeřené bílkoviny (zajišťují transport látek a komunikaci buněk), někdy glykolipidy a glykoproteiny; je polopropustná (semipermeabilní)
 • cytoplazma – koloidní roztok organických a anorganických látek ( hlavně bílkovin); má schopnost přecházet ze stavu sol – gel (a naopak); obsahuje zásobní látky =  inkluze: glykogen (zdroj uhlíku), kyselina poly-β-hydroxymáselná (zdroj uhlíku), volutin (zdroj fosfátu)
 • nukleoid =nepravé jádro, tvoří ho jedna dvouřetězcová kružnicovitá DNA (nemá volné konce), chybí zde jaderná membrána; jedná se o sídlo genetické informace; nikdy zde neprobíhá mitóza, pouze replikace DNA
 • plazmidy – malé kružnicovité molekuly DNA, doplňková genetická informace;
 • hlavní význam mají v genovém inženýrství pro vnesení nových genů (např. gen pro tvorbu inzulinu); některé geny z plazmidu zajišťují rezistenci vůči antibiotikům
 • ribozomy – zde probíhá tvorba (syntéza) bílkovin; ribozomy jsou malá tělíska v cytoplazmě; je jich několik stovek až tisíc

 

Pouze u některých prokaryotických buněk:

 • thylakoidy = vchlípeniny cytoplazmatické membrány, u autotrofních bakterií, obsahují fotosyntetická barviva ( u bakterií bakteriochlorofyl a, u sinic chlorofyl a , beta- karoten, fykoerytrin, fykocyanin …)
 • mesozomy = vchlípeniny cytoplazmatické membrány, u heterotrofních bakterií, účast při buněčném dýchání
 • bičík – pohyblivý; bývá delší než buňka (1 i více bičíků);  
 • fimbrie – krátká nepohyblivá vlákna; 1-400 fimbrií, umožňují přilnutí k povrchu a konjugaci bakterií

 

Tvary bakterií:

koky – kulaté bakterie

 • a) diplokoky – dvě kuličky u sebe
 • b) streptokoky – řetěz kuliček (způsobují angínu)
 • c) stafylokoky – hrozny kuliček (způsobují záněty kůží)
 • d) sarciny – krychlové balíčky

 

tyčinkovité bakterie

 • a) diplobakterie – dvě tyčinky u sebe
 • b) streptobakterie – více tyčinek vedle sebe 
 • c) vibrio – jako rohlík (způsobují choleru)
 • d) spirila – vlnovka
 • e) spirochéta – šroubovitý tvar (způsobuje syfilis)

 

větvící se bakteriální buňky

 • a) úplné větvení – aktinomycety (vytvářejí mycelium, produkují antibiotika)
 • b) náznaky větvení – mykobakterie (způsobují tuberkulózu), corynebakterie (způsobují záškrt)

 

bakterie s endosporou:

 • a) clostridie- tyčinkovitý tvar s rozšířeným místem, kde je endospóra; způsobují tetanus
 • b) bacily- tyčinkovitý tvar, není patrné rozšíření, ale uvnitř je endospora, způsobují antrax (sněť slezinná)

 

Systém bakterii

 • eubakterie rozdělujeme do tří oddělení:
 • oddělení: grampozitivní bakterie – jsou barvitelné podle Gramma – mají buněčnou stěnu tvořenou silnou peptidoglykanovou vrstvou -zadrží v sobě komplex krystalové violeti a Lugolova roztoku a neodbarví se organickými rozpouštědly(aceton, ethanol) , zůstávají fialové
 • např.streptokoky – angína a spála, stafylokoky – záněty kůže, oorynebakterie – záškrt, mykobakterie – tuberkulóza, clostridie – tetanus, bacillus – antrax
 • oddělení: gramnegativní bakterie – nejsou barvitelné podle Gramma – mají buněčnou stěnu tvořenou slabou peptidoglykanovou vrstvou a nad ní je třívrstevná membrána z proteinů, lipopolysacharidů a lipoproteinů -nezadrží v sobě komplex krystalové violeti a Lugolova roztoku a po odbarvení použijeme světlejší barvivo (např. safranin)  a to zbarví bakterie červeně
 • např. hlízkové bakterie ( užitečné vážou dusík na kořenech hrachu), Escherichia coli ( střevní bakterie ), bakterie patogenní – způsobují kapavku, syfilis,  choleru, mor, salmonelózu, tularémii, leptospirózu, borreliózu, tyfus
 • bakterie  bez buněčné stěny
 • BAKTERIÁLNÍ NEMOCE LZE LÉČIT ANTIBIOTIKY – ANTIBIOTIKA ZNEMOŽŇUJÍ BAKTERIÍM VYTVÁŘET NORMÁLNÍ BUNĚČNOU STĚNU

 

Různé způsoby výživy:

 • autotrofní – přijímá uhlík v podobě CO2 
 • heterotrofní – přijímá uhlík v podobě organických látek 

 

Rozmnožování: 

 • nepohlavní– nemění se genetická informace
 • příčným dělením ( dělení jádra představuje pouze replikace DNA a poté se rozdělí celá buňka, nově se vytváří část buněčné stěny a cytoplazmatické membrány)
 • pučení – je obdobné, ale cytoplazma se rozděluje nerovnoměrně
 • I přes nepohlavní způsob existuje tzv. parasexuální rekombinace genů (možnost měnit genetickou informaci):
 • při konjugaci – bakterie si vyměňují plazmidy
 • při transformaci – genetická informace se přenáší izolovanými molekulami DNA, ta se přichytí na buněčnou stěnu bakterie (DNA se mohla uvolnit např. z odumřelé bakterie)
 • při transdukci –  přenos genetické informace prostřednictvím bakteriofága, může do sebe zabudovat malou část hostitelské buňky a přenést ji do další napadené buňky

 

Sinice (Cyanophyta)

 • sinice jsou jednobuněčné nebo vláknité mnohobuněčné
 • žijí v mořích a sladkých vodách
 • buněčná stěna má 4 vrstvy (peptidoglykanová, proteinová, lipopolysacharidová, lipoproteinová) – dnes se řadí mezi gramnegativní bakterie 
 • na tylakoidech mají barviva: chlorofyl a (zelený), karotenoidy (β-karoten, oranžový), fykoerytrin (červený), fykocyan (modrý)
 • zásobní látkou je sinicový škrob
 • u sinic dochází k diferenciaci buněk:
 • akinety (= klidové spory se silnou buněčnou stěnou) slouží k přečkání nepříznivých podmínek, vznikají splynutím několika vegetativních buněk, klíčí tak, že obsah změní v hormogonii (vlákno), která protrhne buněčnou stěnu
 • heterocysty (lépe heterocyty) = specializované buňky se silnou buněčnou stěnou, které vážou dusík (využití při pěstování rýže , např. sinice  Anabaena); 

 

Význam sinic:

 • nejstarší organismy na Zemi (3 miliardy let), byly součástí stromatolitů (hřibovitý útvar,v němž se střídají vrstvy sinic a písku), sytily atmosféru kyslíkem
 • rýžová pole – používají se jako vazači dusíků
 • zrání léčivých bahen
 • výroba tablet a potravin
 • Negativní význam: !!eutrofizace vod– ve sladkovodních nádržích s vyšším obsahem fosfátů (prací prášky) a dusičnanů (hnojení) se sinice přemnoží a tvoří tzv. vodní květ ( rod Anabaena, Mycrocystis) – po čase začnou sinice umírat – namnoží se aerobní bakterie – při rozkladu odumřelých sinic se tvoří toxické látky (způsobí záněty pokožky, alergie, zákaz koupání) a ve vodě ubývá O2 (hynou živočichové).


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!