Traumatologie – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Traumatologie

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Traumatologie

 

Traumatologie

 • Poranění kostí a měkkých tkání
 • Etiologie:
  • Pády, nárazy, sport, dopravní nehody
  • Nejčastěji mladí a starší lidé
  • Přímé násilí – poranění přímo v místě působení síly.
  • Nepřímé násilí – poranění na místě vzdáleném od místa působení síly.
 • Symptomatologie:
  • Subj.:
   • Bolestivost
   • Porucha hybnosti
  • Obj.:
   • Deformita, porušení kožního krytu
   • Patologická hybnost
   • Krepitace
   • Otok
   • Bolestivost při tlaku, nebo pohybu
 • Diagnostika:
  • “ Klinické vyšetření, zjištění přesného mechanizmu úrazu
  • “ RTG – kosti
  • “ MRI – měkké tkáně – klouby, vazy…
  • “ Punkce kloubu – příměs krve svědčí pro poranění nitrokloubních struktur
 • Terapie:
  • Pravidlo 3R
   • “ Repozice
   • “ Retence
   • “ Rehabilitace
  • “ Retence – fixace v požadované poloze
   • ˘ Obvazy
   • ˘ Dlahy
   • ˘ Sádrové fixace – dlahové, cirkulární
   • ˘ Osteosyntéza
    • “ Nitrodřeňová – hřeby, pruty…
    • “ AO dlahy, šrouby
    • “ Cerclage
    • “ Dráty – kirschnerův drát
    • “ Zevní fixátory

 

Traumatologie claviculy

 • Esovité prohnutí
 • Nepřímé násilí – pád na nataženou HK
 • Přímé násilí
 • Nejčastěji zlomenina ve střední třetině
 • Th.:
  • ˘ Konzervativní – Delbetovy kruhy, osmičkový obvaz ( stella dorsi )
  • ˘ Osteosyntéza – při nemožnosti retence konzervativně – dlahy, dráty, cerkláž

 

Luxace humeru

 • nejčastější
 • Nepřímé násilí
 • Dle směru – přední, zadní, horní, dolní
 • Spojeno s poraněním kloubního pouzdra
 • Th: repozice – tah + tlak – při současné rotaci a abdukci s addukcí – dle směru luxace – v CA, nebo analgosedaci
  • Fixace v Desaultově obvazu, nebo ortéze – 3 týdny
  • Rehabilitace

 

Zlomeniny proximálního humeru

 • Nepřímé násilí – pád na nataženou končetinu
 • Linie lomu:
  • o Chirurgický krček
  • o Anatomický krček – u starších lidí
  • o Odlomení hlavice – ztráta výživy a odumření kosti
 • Th.:
  • Bez dislokace, nebo jen malá se zaklíněním hlavice – konzervativní Th – šátkový závěs, nebo desault – 3 týdny – ramenní kloub rychle tuhne
  • S dislokací, nebo odlomené fragmenty – odstranění úlomků, repozice hlavice a zaklínění – nelze-li, pak nutná osteosyntéza + fixace – desault
  • Hanging cast – zatížený sádrový obvaz – závěs se sádrou – táhne ve směru humeru – zajišťuje repozici úlomků.
  • Důsledná a včasná rehabilitace

 

Diafýza humeru

 • Přímé násilí – tříštivé zlomeniny
 • Nepřímé násilí – pád na nataženou končetinu, nebo loket
 • Zlomeniny:
  • “ Příčné
  • “ Šikmé
  • “ Spirální
  • “ S, nebo BEZ dislokace
 • Komplikace – poranění nervus radialis, nebo cévního svazku
 • Th:
  • Repozice v narkóze
 • Retence:
  • fixace sádrovým obvazem na abdukční dlaze, nebo hanging cast
  • osteosyntéza – nitrodřeňová ( hřeb ), nebo AO dlahou

 

Distální konec humeru

 • Přímé, nebo nepřímé násilí – pád na loket
 • Nitrokloubní zlomeniny – nutná dokonalá repozice úlomků k zachování správného kontaktu kloubních ploch
 • Typy:
  • “ Suprakondylická
  • “ Transkondylická
  • “ Odlomení epikondylu – radiálního, ulnárního
  • “ Odlomení kondylu – radiálního, ulnárního
  • “ Odlomení hlavičky humeru
  • “ Odlomení trochley humeru
  • “ Y zlomenina
 • Th: většinou operační osteosyntéza – šrouby, dlahy, dráty
 • Časná rehabilitace – za 3 týdny

 

Luxace loketního kloubu

 • Vzácná
 • Přední, zadní, vzácně boční
 • Vždy poraněno kloubní pouzdro
 • Th: repozice v CA + fixace na sádrové dlaze 3 týdny, rehabilitace

 

Zlomenina olecranu

 • Přímé násilí – odlomení olecranu a většinou dislokace tahem tricepsu
 • Th:
 • bez dislokace – sádrová fixace
 • s dislokací – osteosyntéza – tahová cerkláž

 

Diafýza ulny

 • Přímé, nebo nepřímé násilí
 • Dislokace – tahem rotátorů předloktí
 • Th: většinou repozice a fixace sádrovým obvazem
 • Nelze udržet repozici – osteosyntéza – AO dlahy

 

Hlavička radia

 • Nepřímé násilí – zlomenina hlavičky kompresí o hlavičku humeru
 • Th:
 • Nalomení hlavičky – konzervativní – fixace sádrovým obvazem – 4 tý.
 • Odlomení, nebo roztříštění hlavičky – volné fragmenty – u dětí osteosyntéza k zachování růstu radia a zabránění deformitě, u dospělých extrakce fragmentů, nebo celé hlavičky, sádrová fixace 3 tý. + rehabilitace

 

Diafýza radia

 • Přímé, nebo nepřímé násilí
 • Dislokace tahem rotátorů předloktí
 • Th: repozice a sádrová fixace – 6 – 8 tý.
 • Nelze-li udržet repozici, nebo zlomenina radia i ulny – osteosyntéza – AO dlahy

 

Distální epifýza radia

 • Pád na ohnutou ruku
 • “ Collesova zlomenina – pád na dorzálně flektovanou ruku – odlomení epifýzy radia a posun dorzálně – deformita ve tvaru vidličky
 • “ Smithova zlomenina – pád na volárně flektovanou ruku – odlomení epifýzy radia a dislokace volárně – deformita tvaru bajonetu
 • Th: repozice obráceným směrem, než mechanizmus úrazu ( sklon kloubní plochy radia 10 – 15 stupňů volárně ) + fixace sádrovým obvazem na 5-7 tý.

 

Carpus

 • 8 kostí
 • výživa přímo cévou, nebo difuzí ze synoviální tekutiny – špatné hojení
 • “ Člunková kost – nejčastěji
 • Os hamatum, os capitatum, os trapezoideum, os scaphoideum, os trapezium, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme
 • Nepřímé násilí
 • Hojení dle lokalizace linie lomu – distální třetina 9 tý., střední třetina 12 tý., prox. třetina déle než 14 tý. – dle kvality výživy
 • Často zhojení pakloubem – chronická bolest – nutnost operace a osteosyntézy s použitím štěpu
 • Th: konzervativní – fixace v sádrovém obvazu – nejprve vysoká sádra i s palcem, po 6 týdnech krátká sádra s palcem
 • Operační – primárně – tahový šroub, nebo při hojení pakloubem – často chronické potíže s následným vznikem časné artrózy

 

Metakarpy a články prstů

 • Nejčastěji v oblasti diafýz
 • Přímé násilí
 • Th:
 • Bez dislokace – fixace na dlaze
 • S dislokací – repozice, osteosyntéza – dlahy, šrouby, dráty – 4-6 tý.

 

Pánev

 • Kostěný kruh
  • “ Os ilium
  • “ Os ischii
  • “ Os pubis
  • “ Os sacrum
  • “ Symphisis ossis pubis
 • Úzký anatomický vztah k močovému měchýři a ilickým cévám
 • Zlomeniny:
  • “ Bez porušení pánevního kruhu:
   • Izolované zlomeniny jednotlivých kostí v různým lokalizacích
   • Přímé násilí – pád
   • Th: klid na lůžku + RHB
  • “ S porušením pánevního kruhu:
   • Zlomenina ve 2 liniích – kost stydká a křížová
   • Linie lomu jednostranná, oboustranná, zkřížená
   • Nestabilita pánve, často poranění měchýře a velkých cév – velká krevní ztráta.
   • Hrubé násilí – dopravní nehody, pády z velkých výšek, zasypání…
   • Th: stabilizace celkového stavu, zabránění krevních ztrát, stabilizace pánve – zevní fixátory, nebo vnitřní osteosyntéza dlahami a šrouby.
   • Böhlerův závěs – konzervativní postup – 6-10 tý.
  • “ Centrální luxace kyčle:
   • Nepřímé násilí – náraz na koleno – autonehody – prolomení acetabula a luxace hlavice stehenní kosti dovnitř do pánve.
   • Dg: zkrácení končetiny, často fixována ve flexi, nemožnost pohybu…
   • Th: extenze ve 2 směrech – za tuberositas tibiae v ose končetiny a za trochanter v ose krčku stehenní kosti – trvá až do zhojení úlomků acetabula – 10-16 týdnů
   • Odlomení hrany ( stříšky ) acetabula – nutná operační osteosyntéza – šroub

 

Luxace kyčle

 • Nepřímé násilí – náraz na koleno – nejčastěji
 • Lokalizace:
  • “ Zadní – horní, nebo dolní – někdy spojena s odlomením hrany acetabula
  • “ Přední – vzácně – horní, dolní
  • “ Centrální
 • Dg: zkrácení a rotace končetiny – dle lokalizace luxace, omezení hybnosti – pérový odpor, bolest, RTG
 • Th: repozice – vždy v CA – tah a tlak v opačném směru, než mechanismus luxace
 • Imobilizace – sádrová spika – 3 tý do zhojení pouzdra

 

Proximální – krček

 • Nejčastěji pády – staří lidé
 • Dle lokalizace linie lomu
  • “ Subkapitální
  • “ Mediocervikální
  • “ Bazicervikální
  • “ Pertrochanterická
 • Dg: zkrácení končetiny, zevní rotace, bolest, RTG
 • Th:
  • Konzervativní – extenze na Braunově dlaze – tah za tuberositas tibiae – 12 – 16 tý – vysoké riziko komplikací z imobilizace
  • Osteosyntéza: rychlá mobilizace – do 14 dnů – minimalizace rizik
  • “ Enderovy pruty – zavedení z kondylu – v oblasti kolene
  • “ Skluzný šroub – DHS (dynamic hip screw)
  • “ 130° AO dlaha
  • “ náhrada hlavice – CCEP

 

Diafýza femuru

 • Přímé i nepřímé násilí
 • Dle linie lomu a počtu úlomků
  • “ Příčná
  • “ Šikmá
  • “ Spirální
  • “ Tříštivá
  • “ S, bez dislokace
  • “ Otevřená, zavřená
 • Dg: obj. vyšetření, RTG
 • Th: osteosyntéza:
  • “ nitrodřeňová – zajištěný hřeb
  • “ AO dlaha – ojediněle
  • Konzervativní – tah na Braunově dlaze – 12 – 16 tý – vysoké riziko komplikací
 • Komplikace :
  • Hemoragický šok – při zlomenině femuru – krevní ztráta až 2 litry

 

Distální femur

 • “ Suprakondylické zlomeniny
 • “ Zlomeniny kondylů – jednoho, nebo obou
 • Tah svalů – dislokace úlomků
 • Přímé i nepřímé násilí
 • Dg: obj vyšetření, RTG
 • Th: pro dislokaci nutná osteosyntéza – 90° AO dlaha – nutná přesná rekonstrukce kloubních ploch
 • Konzervativně – bez dislokace – vysoká sádra 8 – 12 týdnů

 

Patella

 • Přímé násilí – pád na koleno
 • Dvou a víceúlomkové fractury – nejčastěji příčné
 • Dg: RTG
 • Th: konzervativní – sádra 6-8tý
 • Osteosyntéza – cerkláž
 • Víceúlomkové – odstranění úlomků a sutura kvadricepsu s lig. patellae

 

Koleno

 • Měkké koleno:
  • ˘ Kloubní pouzdro
  • ˘ Postranní vazy – mediální, laterální
  • ˘ Zkřížené vazy – přední, zadní
  • ˘ Menisky – mediální, laterální
 • Násilí:
  • “ Přímé, nepřímé
  • “ Předozadní
  • “ Stranové
  • “ Rotační
 • Symptomatologie:
  • Bolest, otok, hematom, patologická hybnost, nebo blokáda kolene
 • “ Distorze:
  • Natažení vazů a pouzdra
  • Th: konzervativní – sádra, nebo ortéza 3 tý
  • “ Poranění kolaterálních vazů:
 • Natržení…ruptura
  • Sympt.: bolest, zvýšená dukce
  • Dg: obj. vyšetření
  • Th: natržení – ortéza, sádra – 6 – 8 tý
  • Ruptura – primární sutura
 • “ Zkřížené vazy:
  • Častěji přední
  • Sympt – bolest, zásuvkový příznak
  • Dg: obj. vyšetření, hemarthros, NMR
  • Th: sutura vazu – artroskopicky + sádrová fixace 8 tý
 • “ Menisky:
  • Ruptura úponu menisku, nebo ruptura střední části – podélná, příčná
  • Sympt: bolest, blokáda kolene
  • Dg: obj. vyšetření – meniskové manévry – bolestivost při dukci, rotaci, tahu, tlaku, flexi, extenzi – bolest v určitém místě při určitém pohybu – definuje místo poškození menisku
  • NMR
  • Artroskopie – Dg + Th – odstranění poškozené části, nebo celého menisku, nebo sutura menisku – po operaci 3 dny klid, poté postupné zatěžování, chůze v plném zatížení za 10 dnů.

 

Kondyly tibie

 • Nepřímé násilí – pád na natažené DK
 • Prolomení prox. kloubní plochy kondylů
 • Odlomení kondylu – jednoho, nebo obou
 • Porušení kloubní plochy
 • Dg: RTG
 • Th: operační – rekonstrukce kloubní plochy a osteosyntéza úlomků – šrouby, kondylární dlaha

 

Diafýza tibie

 • Přímé i nepřímé násilí
 • Fractury – příčné, šikmé, spirální, tříštivé, zavřené, otevřené
 • Tenký kožní kryt – často otevřená fractura – infekce – špatné hojení – riziko vzniku pakloubu
 • Dg: RTG
 • Th: konzervativní – sádrová fixace – 10 – 16 týdnů – ojediněle, jen při dokonalé repozici a stabilitě úlomků
  • Osteosyntéza:
  • Nitrodřeňová – zajištěný hřeb – u zavřených zlomenin, bez rizika infekce
  • Zevní fixátory – u otevřených zlomenin

 

Fibula

 • Ruptura proximálního tibiofibulárního skloubení
 • Bolest
 • Th: ortéza
 • Fractura diafýzy fibuly – bez nutné osteosyntézy, fixováno peroneálními svaly – jen ortéza

 

Kotníky – talokrurální skloubení

 • Tibiofibulární syndesmóza – vazivové pevné spojení distálního konce tibie a fibuly – vidlice
 • Nepřímé násilí:
  • Flexe, rotace, dukce
  • pád na nohy – náraz talu na vidlici
  • “ Distorze – natažení, nebo natržení, ruptura vazů
 • Dg: obj vyšetření – bolest v určitých polohách, RTG v držených polohách
 • Th: sutura ligament, fixace – sádra, nebo ortéza
  • “ Unimaleolární fct – odlomení jednoho kotníku
  • “ Bimaleolární fct – odlomení obou kotníků
  • “ Trimaleolární fct – odlomení obou kotníků a dorzální hrany tibie
  • Roztržení syndesmózy
  • Závažné poranění – porušení kloubních ploch – potraumatická artroza až ankyloza kotníku
 • Dg: RTG
 • Th: operační – repozice kloubních ploch, osteosyntéza úlomků
  • Sádrová fixace – hojení 6 – 8 týdnů

 

Achillova šlacha

 • Ruptura – sportovci – degenerace šlachy z chronické mikrotraumatizace
 • Th: sutura + sádrová fixace v plantární flexi – 3 tý, poté přesádrování do fyziologického postavení – 90°- 3 – 6 tý

 

Calcaneus

 • Přímé násilí – pád na paty
 • Komprese calcaneu – snížení tuberoartikulárního úhlu – Böhlerův úhel – 20°- 30°
 • Th: rekonstrukce úhlu + fixace – osteosyntéza dráty, sádrová fixace v plant. flexi 6 tý, pak fyziologické postavení 3 – 6 tý.
 • Bez napravení úhlu – plochá noha

 

Drobné kosti nártu, zánártní kosti a prsty

 • “ Luxace v Chopartově a Lisfrankově kloubu
 • “ Luxace prstů
 • “ Fractury metatarsů a kostí prstů
 • Dg: RTG
 • Th: repozice, sádrová fixace
 • Osteosyntéza Kirschnerovými dráty

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!