Systém organismů, viry a bakterie – otázka z biologie

 

   Otázka: Systém organismů, viry a bakterie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Míša

 

 1. SPOLEČNÉ (OBECNÉ) ZNAKY VŠECH ORGANISMŮ
 • dráždivost (interakce s prostředím, homeostáza)
 • růst a vývoj (ontogeneze, fylogeneze)
 • rozmnožování a dědičnost (RNAx DNA)
 • metabolismus
 • základní stavební element je buňka
 • chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy, lipidy
 • pohyb
 • autoregulace

 

 1. ROZDĚLENÍ ORGANISMŮ
 • DLE STUPNĚ SLOŽITOSTI
  • nebuněční – (viry, viroidy, priony)
   • neschopné samostatného života, vázané na buňky
  • jednobuněční – (prvoci, řasy…)
   • (prokaryotní a eukaryotní); soběstační, buňka vykonává všechny živ.fce
  • cenobia – (váleč)
   • soubor buněk jedné generace; pravidelně uspořádané, spojené slizem a plasmodesmy, částečně diferencované
  • kolonie jednobuněčných organismů – (bakterie, řasy…)
   • soubor sdružených buněk různého stáří, zachovávají si svou samostatnost
  • mnohobuněční – (rostliny, živočichové)
   • buňky tvoří pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy
  • kolonie mnohobuněčných organismů – (korálnatci, sumky…)
   • soubor mnohob. org., jedinci si zachovávají svou samostatnost
  • obligátní společenstva = individua vyššího řádu – (včely, mravenci…)
   • soubor jedinců téhož druhu na sobě životně závislých

 

 • DLE TYPU BUNĚK
  • nebuněční (viry, subvirové částice: viroidy, virusoidy, priony, D.I., satelitní viry)
  • prokaryotní (archebacteria, eubacteria:prochlorophyta, cyanobacterie, bakterie)
  • eukaryotní

 

 • DLE ŘÍŠÍ
  • 1) NEBUNĚČNÍ
   • oddělení eobionta (praorganismy)
   • oddělení viry
  • nadříše prokaryota – 2) PRVOBUNĚČNÍ
   • říše archebakterie
   • říše eubakterie
    • podříše bakterie
    • podříše sinice
    • podříše prochlorophyta
  • nadříše eukaryota
   • 3) ROSTLINY
   • 4) HOUBY
   • 5) ŽIVOČICHOVÉ

 

 1. NEBUNĚČNÉ ORGANISMY

znaky:

 • zákl. stav. element=virion
 • mají vždy jen 1 typ NK (buď RNA/DNA)+bílkoviny
 • endoparaziti

 

* virion: konkrétní biologická jednotka

* vir/virus: abstraktní jednotka

 

stavba virionu:

a) bakteriofágy

 • hlavička (kapsida tvořena kapsomerami z bílkovin+NK+může být enzym)
 • límeček
 • pochva
 • bazální destička
 • vlákna bazální destičky

b) virus

 • hlavička (kapsida, kapsomery, NK)
 • přídavné struktury (obaly z lipidů: fosfolipidy)
 • kulovité, polyedrické, protáhlé, střelovité…

 

průběh virové nákazy (=rozmnožování?)

A) lytický cyklus (u bakteriofágů)

 • přiblížení se k buňce+adsorpce (na povrch)
 • penetrace:
 • fágy: injektace holé NK
 • viry: endocytóza celého virionu
  • latentní fáze (množení viru)
 • replikace
 • transkripce
 • translace (to všechno produkuje NK, bílkoviny)
  • shlukování, vznik virionu=maturace
  • lýza (i chemicky-naleptání)

 

B) lysogenní (navíc fáze indukce+profága, nejčastější taktika RNA virů)

 • přiblížení+adsorpce
 • penetrace
 • DNA virus-inkorporace (včlenění se) do původní DNA=profág=temperovaný fág=provirus (klidové stadium), replikuje se s hostitelskou DNA
 • indukce viru (NK se chová jako autonomní jednotka), vyvoláno:
 • fyzikálně (ozáření)
 • chemicky
 • biologicky (proniknutí konkurenčního fága)
  • replikace, transkripce, translace
  • maturace
  • opuštění b.

 

C) jiné: pučení

 • virion- exocytóza=pučení (virion si kultivuje médium-buňku)
 • vždy lipidová membrána přítomna při opouštění buňky

 

rozdělení virů

 1. dle NK (DNA/RNA)
 2. dle rozmnožování (lytickýxlysogenní)
 3. dle hostitele:
 • fágy: hostitel je prokaryotní buňka
 • viry: v eukaryotní

 

a) FÁGY

 • DNA fágy:
 • lambda-fág (v experimentální biologii)
 • T-fág
  • RNA fágy::
 • MS2
 • Qbeta (oboje jsou vektory-vnášej něco někam-genetickou informaci)

 

b) VIRY

 • zooviry
 • fytoviry
 • mykoviry
 • fytoviry: RNAviry 1vláknové-mozaiky
 • mykoviry: DNA 2vláknová-rhizidivirus (napadá plísně), RNA 2vláknová-penicilinum
 • zooviry:

 

A) DNA viry 2 vláknové (patogeny)

 • Herpes viry (tkáně OS, NS):
 • Herpes simplex: pásový opar
 • Rousův syndrom
 • EPV: infekční mononukleóza
 • Papilomaviry (bradavice)
 • Pox viry (neštovice)

 

B) DNA viry 1vláknové (anomálie!)

 • Parvoviry: mrňavé, DS, TS, parvovirózy

 

C) RNA viry 2vláknové

 • Rotaviry (reoviry)

 

D) RNA+ viry 1vláknové (RNA funguje jako mRNA: nese informaci, pronikne, rovnou transkripce, kdežto u RNA- bude ještě replikace)

 • Coronaviry: katary HCdýchacích, choroba sars
 • Picornaviry:
 • slintavka a kulhavka
 • Poliovirus (obrna)
 • hepatitida A
 • Togaviry:
 • zarděnky
 • encefalitida
 • žlutá zimnice

 

E) RNA- viry vláknové

 • Arenaviry: Lassavirus
 • Bunyaviry: Hantavirus (s předchozím způsobují hemorhagické horečky, krvácení do TS,DS, v moči)
 • Filoviry: ebola
 • Orthomyxoviry: chřipky (kulovité, velká proměnlivost)
 • Paramyxoviry:
 • příušnice
 • spalničky
 • Rhabdoviry:
 • vzteklina
 • vezikulární stomatitida (zánět dutiny ústní)

 

F) RNA —> DNA viry

– většinou RNA+ viry, liší se enzymem reverzní traskriptáza, převádí RNA na DNA (1vláknová), poté replikace na DNA 2vláknovou, okamžitě vstřikována do hostitelské DNA, jsou LYSOGENNÍ

 • retroviry: HIV–>AIDS

 

G) DNA —> RNA viry

– 2vláknová DNA je defektní, rozdělí se, přepíše se jenom 1 celá, replikace, vznik kompletní DNA

 • hepadnaviry: hepatitida B

 

 • subvirové částice
  • viroidy = jednořetězcová molekula RNA, bez bílkovinného obalu (bledost okurek, zakrnělý chmel)
  • priony = nekonvenční viry; nitrobuněční parazité živočichů

 

VLASTNOST VIROIDY VIRUSOIDY DI PRIONY SATELITNÍ VIRY
NK + RNA + RNA ± RNA Chybí ± RNA
KAPSIDA Chybí (holá NK) + + + (má vlastní)
HELPER-VIRUS + +
TRANSKRIPCE + + (potřebují hostitelskou RNA) + (potřebují helper) + (musí být helper)


význam virů+přehled onemocnění:

+ likvidace bakterií, experimentální biologie: genové manipulace, šlechtění, odolnost, výroba protilátek, anitibiotik, vektory

– patogeny, ničí úrodu

 

 1. PROKARYOTA

stavba:

 • zákl. stav. element= buňka, tvary:

 

kulovité:koky

 • mono
 • diplo
 • strepto
 • stafylo

 

tyčinkovité (bacily)

diplocily

streptobacily

palisádové

 

zakřivené

vibria

spirela

spirochety

 

vláknité

 

rozvětvené

mykobakterie

corynebakterie

aktinomycety

 

vnitřní stavba:

a) obecné membránové struktury : plazmatická membrána

b) obecné nemembránové:

 • nukleoid (1 kruhovitý chromozom, vláknová DNA bez proteinů-čistá NK)
 • cytoplasma
 • ribozomy
 • buněčná stěna : z peptidoglykanů (peptid+sacharid), glukosaminy, kyselina muramová(peptid), kys. teichorová; komunikace s plazmatickou membránou: periplazmový prostor

* grampozitivní: barvitelné, jen 1 membrána, tlustá stěna

* gramnegativní: nebarvitelné, páč 2 membrány z lipidů

c) speciální membránové

 • chromatofory
 • chlorobiové váčky (oboje slouží k fotosyntéze)
 • karboxyzomy: zásoba CO2 pro fotosyntézu
 • plynové vakuoly: vznášivost
 • magnetozomy: reakce na magn.pole Země (oxid železnatoželezitý)

d) speciální nemembránové

 • bičík: rotory, ukotvení: grampozitivní jen 1 vrstvu, gramnegativní 2
 • fimbrie: nejsou ukotveny, mnoho, bílkovina
 • pouzdro
 • inkluze(paraplazma): zásobní, odpadní látka

 

bakterie, sinice, prochlorophyta

* systém je: archebacteria, eubacteria, cyanobacteria

ZNAKY ARCHEBAKTERIE EUBAKTERIE EUKARYOTA
PŘESTAVBY DNA + +
TRANSPOZONY hodně málo hodně
INTRONY + +
PEPTIDOGLYKAN +
VĚTVENÉ MASTNÉ KYSELINY +
ETHEROVÉ LIPIDY +
GLYCEROLFOSFÁT D-izomer L-izomer D-izomer
m-RNA komplexní jednoduchá komplexní

 

sinice:

stavba: stélka – 1buněčná, vícebuněčná: vláknité a spirálovité – akinety (klidové spory), heterocysty (vmezeřené, váží vzdušní dusík)

– odškrcení od cytoplazm.membrány: vznik thylakoidů (membránovitá struktura nesoucí barviva-chlorofyl a, karoteny, fykobiliny, fykocyany)

výživa: fotoautotrofní

rozmnožování: nepohlavně:

 • dělení buněk (1buněčné stélky)
 • dělení kolonií (vícebuněčné stélky)
 • hormogonie (vlákno se odděluje do mateřské, dorůstá v novou)
 • akinety=cysty

pohyb: pasivní nebo aktivní: nerovnoměrná hydratace slizového obalu

zástupci: Trichodesmium (barva rudého moře), drkalka

zásobní látka: sinicový škrob

 

prochlorophyta:

stavba: podobné sinicím, ale chlorofyl a + b, karoteny

výživa: fotoautotrofie

zástupce: prochloron

 

bakterie:

tvary, velikost: viz stavba prokaryotní buňky

výživa, dýchání:

A) vzhledem k energii

 • fototrofie: světlo
 • chemotrofie (rozklady):
 • chemoorganotrofie: rozklad org.l.
 • chemolototrofie: rozklad anorg.l.

 

B) vztah k C

 • autotrofie: anorganický C (CO2)
 • heterotrofie: z organických látek (cukry, aminokyseliny)

 

C) vztah k O2

 • aerobní: potřeba kyslík k životu
 • anaerobní:
 • obligátní: kyslík je toxin
 • fakultativní: kyslík je možnou živinou

 

D) vztah k N

 • fixátoři dusíku (nitrogenní): bakterie schopné převést molekulový dusík na poživatelnou formu

N2 + 6e+8H+ → 2NH4+

 • symbioticky – rhizobium
 • asymbioticky – azotobakter (sinice)
 • amonizační: organ.-> anorganický NH3 (HOOC-R-NH2 + H2+ H+ → HOOC-R-H + NH4+)
 • nitrifikační: převod na anorganickou formu, na:
 • dusitany (nitritační bakterie) NH4+ + 3/2 O2 + H2O → NO2 + H2O+ H+
 • dusičnany (nitrifikační b.) NH4+ + 2O2 → NO3 + H2O+ 2H+
 • denitrifikační: převod zpět na N
 • NO3→ NO2→NO→N2O→N2
 • 2 NO2→ N2 + 4 H2O+ H++ 6e

 

rozmnožování:

 • nepohlavní:
 • dělení
 • dělení+diferenciace (sporulace): vznik spory, klidové stadium
 • pučení
 • pohlavní:
 • konjugace: přítomnost F´-plazmidů (ef prajm plazmidy), vznik struktury sex pillus (dutá fimbrie schopna transferu NK), ten, kdo dává NK: mužský, abortivní proces, nedokončené předávání gen.informace, změna gen.informace-zvýšená proměnlivost

 

význam:

hospodářství: biotechnologie (biocida)

ekologie: dekompozitoři, fixátoři dusíku

medicína: patogeny, antibiotika

 

-patogeny:

 • gram (-) – tenká b. stěna, barví se červeně
  • spirochety
   • treponema pallidu (sifilis), bozelia (borelióza), leptospira
  • aerobní tyčinky
   • azatobakter, rhizobium; původce černého kašle, turaleremie, brucelózy…
  • fakultativně anaerobní tyčinky
   • escherichia; původce salmonelózy, cholery, úplavice, moru
  • koky a kokobacily
   • rod neisseria; původce kapavky
  • chemolitotrofové
   • nitrobakter
  • rickettsie
   • rickettsie (skvrnitý tyfus), chlamidie (psitakóza = papouščí nemoc)
  • campylobakterie
   • campylobakter (něco jako salmonelóza), bdelovibrio (parazit bakterií)
  • gram (+) – silná b. stěna, barví se fialově
   • koky
    • streptokokus (angína, spála), lactolocus, stafilokokus
   • aktinomycety
    • streptomycéti – produkce antibiotik
    • tuberkulóza, lepra, záškrt
   • endospóry tvořící tyčinky
    • antrax, tetanus, botulismus

 

záškrt, angína, zlatý stafylokokus, cholera, úplavice, tyfus, salmonela, borelioza, syfilis, tuberkoloza, lepra, sněť, mykoplazmata, tetanus: Clostridium tetani, mor

 

+ užitečné

Lactobacillus

Streptomycer: biocida (proti plísním)

Escherichia coli (v tlustém střevě produkce vitamínů)

vazači dusíku: azotobacter, rhizobium,

sinice tvoří biomasu, fixují N (ale minus je produkce toxínu,)

 

* ARCHEBAKTERIE – extrémofilové (gramnegativní)

    • termoacidofilní – mají rádi vysoké teploty, pH 1-2; chemoheterotrofní
     • rod Thermoplasma
    • halofilní – vysoké zatížení zasolením 30%, aerobní
     • rod Halobacterium
    • metanogenní – produkce metanu, vysoké teploty
    • Methanobacterium až 98°C! (destrukce bílkovin už při 60°C)

 

 • HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti)
  • retroviry – umí vytvořit podle své RNA řetězec DNA a ten vložit do genomu hostitelské buňky
  • způsobuje nemoc AIDS – „syndrom získané imunitní nedostatečnosti“
  • přenáší se především krví, nechráněným pohlavním stykem a z matky na dítě

 

 • viroidy
  • holá NK
  • napadají rostliny, bledost okurek

 

 • plankton
  • mikroskopické organismy, pasivní pohyb

 

 • spóra
  • slouží k rozmnožování, klidové stadium
  • akineta = spora sinic a řas
  • endospora = spora bakterií.
  • sporulace = tvorba spor

 

 • nitrogenní bakterie
  • = vazači dusíku, asymbiotičtí (sinice) a symbiotičtí – symbiotizují na kořenech bobovitých rostlin – vytváří hlízy (hlízkovité bakterie)

 

 • zelené hnojení
  • přímý výsev některých druhů rychle rostoucích a aromatických rostlin, které vytvoří v relativně krátkém čase velké množství zelené „hmoty“. Již za několik týdnů je porost dostatečně vysoký a zelené rostliny se mohou zapravit do půdy. V půdě se organická hmota rozloží a přispívá ke zvýšení obsahu humusu a živin. Pro zelené hnojení jsou obzvláště vhodné bobovité rostliny, které na svých kořenech v symbióze s určitými houbami (mykorhiza) vážou dusík, který mohou využívat následně pěstované plodiny. Zelené hnojení zlepšuje nejen strukturu půdy a půdní garé (zralost), ale i růst rostlin.

 

 • eobionti (protobiont) = praorganismy
  • první předpokládané živé soustavy, vznik z koacervátů (kapénky uvnitř média, autonomně se chovající entita)
  • struktura jako prokaryota, anaerobní, chemoheterotrofní

 

 • epidemie
  • větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních souvislostech

 

 • pandemie
  • epidemie většího rozsahu, zasahuje na více kontinentů

 

 • inkubační doba
  • období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci

 

 • antibiotika
  • lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu

 

 • biotechnologie
  • technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívá se v zemědělství, potravinářství a medicíně
  • např. výroba penicilínu, alkoholové kvašení – pivo, víno …

 

 • antiseptika
  • chemická látka ničící bakterie
  • protimikrobiální látka aplikovaná na živou tkáň/kůži ke snížení rizika infekce, sepse nebo hniloby

 

 • genové inženýrství
  • úpravy genetických informací, šlechtění


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!