Viry a bakterie – maturitní otázka

 

   Otázka: Viry a bakterie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Anet.a

 

Viry: charakteristika, stavba, životní strategie, význam virů.

Bakterie: charakteristika, stavba, význam.

Sinice: stavba buňky, výskyt.

 

A) VIRY

 • z lat. virus – jed
 • nebuněčné částice o velikosti cca 15 – 390 nm, viditelné elektronovým mikroskopem
 • nemají vlastní metabolismus, schopni rozmnožování pouze v hostitelské B
 • nitrobuněční parazité

 

 • způsobují onemocnění :
  • člověk – spalničky, příušnice, neštovice, opary, bradavice, dětskou mozkovou obrnu, zánět mozkových blan, zarděnky, rýmu, chřipku, žloutenku, AIDS, …
  • zvířata – slintavka, kulhavka, vzteklina, drůbeží mor
  • rostliny – mozaikové onemocnění tabáku
  • proti virovým onemocněním nejsou účinná antibiotika, pouze očkování
  • přenos – kapénkovou infekcí, prachem, potravinami, vodou, hmyzem, pohlavním stykem,…

 

 • stavba
  • virion = virová částice, každý je složen z
   • nukleové kys. (DNA/RNA) nesoucí geny
   • kapsidy = bílkovinný plášť, chrání NK, prostředník vazby viru na BS

 

 • rozmnožování
  • přilnutí virionu na povrch hostitelské B, celý virion/NK proniká do B
  • dle svých genů vyvolá syntézu bílkovin (enzymů) nutné pro pomnožení
  • B na základě enzymu replikuje z vlastních zdrojů virovou NK + syntetizuje kapsidu
  • nové viriony B opustí – bez zničení/zánik (lýza B) a napadají další B

 

 • formy virové infekce
  • stadium PERSISTENCE
   • vir pronikne do B a přetrvává zde, aniž by se množil

 

 • LATENTNÍ INFEKCE
  • vir se množí pomalu, B jím není omezena
 • VIROGENIE
  • virový genom se začlení do genomu B a změní ho (transformace)
 • vznik NEKROTICKÉHO LOŽISKA
  • překotné množení, rozleptání CPM, napadání dalších B
  • lavinové šíření choroby, při průniku do krev. oběhu je roznesen po těle

 

 • dělení
  • dle typu NK
   • RNA viry – pouze RNA
   • DNA viry – pouze DNA
   • diplo-RNA viry – dvoušroubovice RNA

 

 • dle hostitele
  • bakteriofágové – napadají bakterie
  • fytopatogenní viry – napadají R
  • zoopatogenní – napadají Ž
  • mykoviry – napadají houby

 

 • retroviry– RNA viry, které donutí B přepsat svou RNA na DNA a DNA se včlení do chromozomální DNA buňky, virus HIV nebo onkoviry (nádorový růst)
 • VÝZNAM

 

B) BAKTERIE

 • jednobuněčné prokaryotické organismy, velikost 0,3 – 2 mm
 • významní dekompozitoři – odbourávají odpadní l., rozklad mrtvých těl organismů
 • patogenní bakterie – napadají a rozrušují tkáně, vylučují toxiny, způsobují:
  • střevní onemocnění – cholera, tyfus, salmonelóza
  • onemocnění dýchací s. – angína, spála, zánět plic (streptokoky), TBC
  • pohlavní nemoci – kapavka, syfilis
  • hnisání ran – způsobeno především stafylokoky
  • borelióza (přenášena klíšťaty), tetanus, mor, …

 

 • stavba
  • na povrchu slizovité pouzdro, někdy bičíky nebo fimbrie (vlasovitý útvar)
  • endospory – za nepříznivých podmínek, * zahuštěním protoplazmy, odolné

 

 • dělení
  • dle stavby BS, která ovlivňuje jejich barvitelnost
   • grampozitivní bakterie – BS je tvořena silnou vrstvou peptidoglykanu (mureinu), je barvitelná, neodbarvuje se organickými rozpouštědly
   • gramnegativní bakterie – nad vrstvou peptidoglykanu mají vnější membránu tvořenou proteiny, lipopolysacharidy a lipoproteiny, barvivo se vymývá

 

 • dle tvaru
  • kulovité – koky, diplokoky (2), tetrakoky (4), streptokoky (řetízky), stafylokoky
  • tyčinkovité – tzv. bacily
  • zakřivené – vibria (lehce zakřivené), spirily (zvlněné), spirochety (šroubovicové)

 

 • dle metabolismu
  • autotrofní – zdrojem uhlíku je CO2,  fototrofní (slunce)/chemotrofní (oxidace), obsahují tzv. bakteriochlorofyl – schopen absorbovat sluneční záření
  • heterotrofní – C a E z organických látek, saprofyté/parazité

 

 • dle potřeby O2
  • aerobní – nutně ho potřebují
  • anaerobní – nepotřebují, někdy je pro ně i jedem
  • fakultativně aerobní – využívají ho, ale nepotřebují ho

 

 • dle vztahu k dusíku a jeho sloučeninám
  • nitrogenní – váží N z půdy, přeměna na org.l., žijí na kořenech bobovitých rostlin
  • nitrifikační – aerobní bakterie přeměňující amoniak na dusičnany
  • denitrifikační – anaerobní b. redukující dusičnany na plynný dusík/amoniak

 

 • rozmnožování
  • většinou příčné dělení
  • zdvojení chromozomu, protažení B
  • obě molekuly DNA putují k opačným pólům B
  • uprostřed se vytvoří přepážka a B se rozdělí

 

 • význam
  • bakterie střevní mikroflóry – vstřebávání živin a vitaminů, býložravci – rozklad buničiny
  • využití v průmyslu – při kvasné výrobě (sýry, ocet, kys.zelí), výroba kys.octové, AK, …
  • výroba antibiotik
  • schopnost oxidovat uhlovodíky – pomáhají odstraňovat následky ropných havárií
  • výroba např. hormonů – inzulinu !

 

C) SINICE

 • prokaryotní autotrofní organismy
 • v tylakoidech chlorofyl + pomocná fotosyntetická b. (fykocyanin, fykoerytrin, b-karoten)
 • zásobní l. = škrob
 • patří k nejodolnějším organismům (horké prameny, skály, horniny, pouště, ledovce, … )
 • nachází se v planktonu, při přemnožení tvoří na stojatých vodách tzv. vodní květ
 • významní producenti O2, vážou plynný dusík v půdě
 • stavba
  • 1 B nebo mohou tvořit vlákna
  • slizovitá pochva na povrchu
 • rozmnožování
  • dělením – vchlípení CPM (dostředivě), poté celá BS
  • u 1B sinic se dceřinné B neoddělují od mateřské a * kolonie


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!