Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin

 

   Otázka:  Systém a evoluce vyšších výtrusných rostlin

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): LenkaKrchova

 

 

Úvod k rostlinám:

 • Eukaryotické (Eukaryotická buňka s pravým jádrem) autotrofní (zdrojem uhlíku je anorganická látka Co2, energie ze slunce ve formě fotonů)organismy tvořící samostatnou říši
 • Zásobní látka je škrob
 • Buněčná stěna je z celulózy
 • Rozdělení rostlin:

 

 1. Nižší (řasy – prvotně žijí ve vodním prostředí, stélka, primitivní)
 2. Vyšší (život na souši, druhotně i ve vodě):
  • Výtrusné (Rozmnožovací výtrusy jsou závislé na vodě)
  • Semenné (Zcela přizpůsobeny životu na souši)

 

Charakteristika:

 • Mají dokonalá vodivá pletiva + Vyvinuté cévní svazky (kromě mechorostů)
 • Přizpůsobeny životu na souši, jejich rozmnožovací útvary (výtrusy) jsou závislé na vodě
 • Rozmnožovací útvary jsou výtrusy(jednobuněčné), které jsou závislé na vodě (bičíkaté spermatozoidy)
 • Jejich tělo (kornus) tvoří kořen, stonek a listy (pouze u primitivnějších mechorostů je zachována úroveň stélky)
 • Nepropustná pokožka, přítomnost cévních svazků – vodivých pletiv

 

Rozmnožování:

 • U rostlin se vyskytují dvě pohlavní generace Sporofyt (nepohlavní generace, výtrusy) a Gametofyt (pohlavní generace):
 • Gamety samičí – vaječná buňka – produkována v zárodečnících (archegonia)
 • Gamety samčí – spermatozoidy – produkovány pelatkami (anteridia)
 • V průběhu evoluce Sporofyt postupně dominuje nad Gametofytem (opačné, než u jiných organismů)
 • Mechorosty G > S (jediná skupina, kde pohlavní dominuje nad nepohlavním)
 • Kapraďorosty S > G ( G – dokáže fungovat samostatně)
 • ((Nahosemenné a Krytosemenné u Semenných ( S>>G ) G – absolutní nesamostatnost, vytváří se v pletivech sporofytu))

 

Systém vyšších výtrusných rostlin:

 1. Psilofyty (Rhyniofyty)
 2. Mechorosty
 3. Mechy
 4. Játrovky
 5. Hlevníky
 6. Kapraďorosty
 7. Plavuně
 8. Přesličky
 9. Kapradiny
 • Plavuně a Přesličky jsou Mikrofilní = malé lístky, šupinové
 1. Trofofyly (zelené listy, sloužící k fotosyntéze)
 2. Sporofyly (nezelené, co nesou výtrusnice)
 • Kapradiny jsou Makrofilní = veliké zpeřené listy
 1. Trofosporofyly (veliké, zelené listy co mají obě funkce)
 2. Psilofyty (Rhyniofyty):

 

Rhyniofyty  – fosilní (Prvohory)

 • První, které se přizpůsobily životu na souši (bažiny)
 • Podzemní rhizomoid (funkce kořene), vidličnaté větvení, zploštělé konce větévek (telomy) – vznik listů
 • rozmnožování pomocí výtrusů – výtrusnicové klasy
 • rodozměna izomorfní (G i S stejné)

 

Psilofyty

 • několik málo druhů (pralesy)
 • z nich se vyvinuli vyšší rostliny – vývojový základ

 

 1. Mechorosty
 • Většinou již suchozemské, ale vodivá pletiva nedokonalá až potlačená – nedovoluje jim větší růst
 • Zabraňují erozi půdy, dávají vznik rašelinám
 • Jednodušší : lupenitá stélka – nemají cévní svazky
 • Dokonalejší: stélka rozlišena:
 1. G Příchytná vlákna (rhizoidy)
 2. G Lodyžka (kauloid)
 • G Lístky (fyloidy)
 1. S Štět s tobolkou
 • G převládá nad S (štět s tobolkou vyrůstá na lodyžce, je gametofytem vyživován)

 

Rodozměna:

 • G – haploidní
 • S – diploidní
 • Z haploidního výtrusu – prvoklíček – mechová rostlina (pohl. ústroje samčí i samičí = jednodomá, nebo má pouze jedny (samčí = pelatky, samičí – zárodečníky) = dvoudomá)
 • Oplození v kapce vody – zygota – štět s tobolkou (výtrusnice), v ní redukčním dělením výtrusy
 • Některé mechorosty mají v lodyžce jednoduché vodivé pletivo (ne svazky cévní)
 • Nedokonalé cévní svazky, nebo bez nich
 • Mohou se rozmnožovat i vegetativně

 

 1. Mechy:
 • nejnižší patra lesů, vlhkomilné, stínomilné
 • mechové lístečky mají střední žebro – náznak vodivých pletiv
 • lístečky jsou ve spirále
 • Tobolka kryta víčkem, čepička – kryta hygroskopickými zuby = reakce na vlhkost
 • cévní svazky chybí, nízký růst
 • Rašeliník (velmi primitivní, odlišná stavba – dole odumírá – rašeliny)
 • Bělomech sivý – zakyselené půdy
 • Měřík tečkovaný (lístečky oválného charakteru)
 • Dvouhrotec chvostnatý
 • Ploník obecný (Dlouhé štěty, výtrusnice směřují nahoru)
 • Zkrutek Vláhojevný (Výtrusnice směřují dolu a je relativně malý)

 

 1. Játrovky:
 • Primitivnější než mechy, stélka často jen lupenitá
 • Porostnice je mnohotvárná (na stopkatých terčích má pohlavní ústroje + přisedlé pohárky s rozmnož. tělísky)
 • Porostnice mnohotvárná

 

 1. Hlevíky:
 • Stélka lupenitá, pohl. ústroje ponořeny v ní
 • Sporofyt (noha s tobolkou) je zelený a samostatně asimiluje
 • Asi nejpůvodnější třída (G a S v rovnováze)

 

 1. Kapraďorosty:
 • Výtrusné cévnaté rostliny
 • Heteromorfní rodozměna = převládá Sporofyt, je lépe vyvinutý, je to vlastní rostlina. Gametofyt je na Sporofytu výživově nezávislý, žije okolo jako hlíza
 • Gametofyt formou stélky, buď se živí saprofyticky, nebo fotosyntetizuje
 • z haploidního výtrusu kapraďorostů vyrůstá gametofyt – haploidní stélka, neboli prokel. Na něm se tvoří pohlavní orgány – samčí pelatky se spermatozoidy a samičí zárodečníky s vaječnou buňkou. Splynutím samčí a samičí pohl. buňky vzniká zygota. Stává se základem pro Sporofyt, který bývá členěn na stonek, listy a pravé kořeny. Na listech vyrůstají výtrusnice, v nichž se redukčním dělením tvoří nepohlavní haploidní výtrusy

 

 1. Plavuně:
 • Plné nečlánkované, vidličnatě větvené stonky
 • Vidličnaté větvení
 • Na koncích vzpřímených větví vyrůstají sporofyly, na jejich svrchní straně bývají umístěny výtrusnice, v nichž se tvoří výtrusy – mohou růst i do výtrusných klasů
 • Rozmnožování: ze spory se vyvíjí podzemní prokel, který se živí saprofyticky, po několika letech se na něm vytvoří gametangia, z oplozené vaječné buňky vyroste sporofyt a gametofyt brzy odumře
 • Pouze několik bylinných druhů = v ČR chráněné
 • Na konci prvohor i stromové varianty – vyhynuly z důvodu suššího klimatu a byly nahrazeny nahosemennými rostlinami
 • Plavuň Vidlačka
 • Vraneček brvitý

 

 1. Přesličky:
 • Mají plazivé oddenky a duté, přeslenitě větvené stonky, které jsou podélně rýhované
 • Pokožka je inkrustována oxidem křemičitým
 • Drobné šupinové listy bývají na bázi pochvovitě srostlé
 • Některé přesličky (přeslička rolní) tvoří v jednom vegetačním období dva typy lodyh:
 1. Jarní nezelené (nesou výtrusnicový klas)
 2. Letní zelené (asimilující, tvoří zásobní látky ukládající se v oddenku)

 

Rozmnožování:

 • Výtrusy jsou kulovité, jejich vnější vrstva se dělí ve 4 dlouhé haptery (pentlice), které vlivem se vlivem změn vlhkosti vzájemně splétají a výtrusy se tak rozšiřují ve shlucích
 • Protky nesou buď pelatky nebo zárodečníky (jsou dvoudomé)
 • Mnohobičíkaté spermatozoidy se ve vodním prostředí pohybují k vaječné buňce
 • Přeslička rolní (jarní nezelená lodyha odumírá a je nahrazena letní zelenoulodyhou) – urologické čaje
 • Přeslička lesní (hojně v lesích, jeden typ lodyhy)

 

 1. Kapradiny:
 • Vytrvalé výtrusné cévnaté rostliny
 • Byliny nebo dřeviny (dnešní zástupci jsou převážně byliny, v tropech rostou i stromovité druhy)
 • Stonky jsou plné, nečlánkované, často jsou přeměněné v oddenky, ze kterých vyrůstají adventivní (přídatné) kořeny – vyrůstající rovnou z oddenku ( x stonek)
 • Listy jsou velké, zpeřené, v mládí spirálně svinuté
 • Na rubu nebo na okraji listů se seskupují výtrusnice v tzv. výtrusnicové kupky, mohou být chráněny blanitou ostěrou (ledvinovitou blankou)
 • Výtrusnice jsou po obvodu opatřeny prstencem – řada ztloustlých buněk, umožňující jejich otevření – na základě vlhkosti

 

Rozmnožování:

 • Výtrusy klíčí ve vlhku v zelené srdčité prokly
 • Spermatozoidy jsou mnohobičíkaté
 • Hasivka orličí (Naše největší kapradina)
 • Kapraď samec
 • Osladič obecný
 • Sleziníky
 • Papratka samičí
 • Pérovník pštrosí
 • Žebrovice Různolistá


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy