Systém a evoluce rostlin, nižší rostliny – biologie

 

   Otázka:  Systém a evoluce rostlin, nižší rostliny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Adam Procházka

 

SYSTÉM A EVOLUCE ROSTLIN

 • BOTANICKÝ SYSTÉM:

umělé systémy třídily rostliny buď podle celkového vzhledu nebo podle jednoho či několika libovolně zvolených znaků, bez ohledu na příbuznost mezi rostlinami

 • tvůrcem nejdokonalejší umělé soustavy byl švédský lékař a přírodovědec Carl Linné, který popsal mnoho nových druhů rostlin a vydal i dílo: Species plantarum v roce 1753, které popisuje přibližně 5900 v té době známých rostlin

 

přirozené systémy vycházely z analýzy většího počtu znaků

 • nejstarší třídění rostlin pochází od řeckého filozofa a zakladatele botaniky Theofrasta – 3. st. př. n. l, který rozlišoval rostliny na stromy, keře a byliny
 • významný přelom v systematice i v celé biologií zavedl Charles Darwin – princip přírodního výběru
 • základní systematickou jednotou je druh (species) à jméno rodové a jméno druhové = BINOMICKÁ NOMENKLATURA (Carl Linné)
 • důležitou součástí systematiky rostlin je botanické názvosloví, jehož cílem je správně pojmenovat taxonomické jednotky na základě pravidel
 • nejvýznamnějšími taxonysestupném hierarchickém uspořádání jsou doména, říše, oddělení, třída (taxony nejvyšších kategorií); řád, čeleď, rod (taxony středních kategorií); druh, poddruh, odrůda a forma (taxony nejnižších kategorií)

 

ŘÍŠE ROSTLINY – evoluce:

 • podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY
 • řasy = vznik a rozvoj v prvohorách
 • podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY
 • vznik ze zelených řas v prvohorách

 

 • RHYNIOFYTY = nejjednodušší vyšší cévnaté rostliny, které rostly v siluru a devonu v mělkých vodách a na bahnitých pobřežích; tělo tvořil jen stonek, podzemní části měly funkci kořene a označovaly se jako rhizomoidy; nadzemní části – mezony – se vidličnatě větvily
 • plavuně, přesličky, kapradiny
 • rostliny lyginodendrové
 • nahosemenné rostlinydruhohory
 • krytosemenné rostliny třetihory

 

NIŽŠÍ ROSTLINY

 • řadí se sem červené řasy (ruduchy), hnědé řasy, krásnoočka a zelené řasy
 • představují různorodou skupinu několika oddělení autotrofních organismů, které vznikly v prvohorách před více než 450 miliony let
 • v dnešní době je známo kolem 40 tisíc druhů řas
 • spolu se sinicemi jsou předmětem studia algologie
 • charakteristickým znakem je STÉLKA (= nerozlišené tělo nižších rostlin)

 

jednobuněčné

 1. monadoidní (bičíkatá) à tvořena jednou buňkou s jedním jádrem; v přední částí má jeden nebo více bičíků; je pokryta bílkovinným obalem – pelikulou; obsahuje stigma a stažitelnou vakuolu
 2. kokální (buněčná) à jednojaderná; nemá pohybový aparát; na povrchu je kryta pevnou BS
 3. rhizopodová (měňavkovitá) à může být vícejaderná; nemá BS; na povrchu má periplast, který umožňuje tvorbu panožek

 

mnohobuněčné

 1. trichální (vláknitá) à tvořená jednojadernými buňkami, které se skládají za sebou ve vlákno – vlákno se ale nevětví
 2. heterotrichální (vláknitá větvěná) à její buňky jsou vícejaderné dochází k větvení vlákna
 3. sifonální (trubicovitá) à tvořena jednou buňkou s mnoha jádry
 4. pletivná stélka à nejdokonalejší stélka rozlišena v rhizoidy (kořínky), kauloid (stonek) a fyloidy (lístečky)

 

ROZMNOŽOVÁNÍ

 • řasy se vyznačují velkou rozmanitostí ve způsobech rozmnožování
 1. VEGETATIVNÍ – probíhá nejčastěji jako dělení jednobuněčných řas ,nebo spočívá v rozpadu mnohobuněčných stélek
 2. NEPOHLAVNÍ – při něm se uplatňují spory (výtrusy) à pohyblivé = zoospory a nepohyblivé = aplanospory, které vznikají uvnitř mateřské buňky
 3. POHLAVNÍ – při něm se spojují dvě pohlavní buňky – gamety, vznikající redukčním dělením v pohlavních orgánech zvaných gametangia, v jednu diploidní buňku – zygotu à ze zygoty vzniká sporocyt, na kterém vyrůstají sporangia se sporami; typy pohlavního rozmnožování:
 • izogamie = splývání morfologicky stejných gamet
 • anizogamie = splývání morfologicky odlišných gamet
 • oogamie = samičí gameta je mnohokrát větší a nepohyblivá; samčí gameta je menší a je pohyblivá (opatřená bičíky)
 • u řas dochází k rodozměně (metagoneze)

 

SYSTÉM ŘAS (vývojová větev)

 1. ČERVENÁ VÝVOJOVÁ VĚTEV
 • mezi tuto vývojovou větev se řadí RHODOPHYTA (ruduchy, červené řasy)
 • jsou to autotrofní organismy
 • stélka je vláknitá (pletivná či trichiální)
 • obsahují barviva chlorofyl A , D; karotenoidy, fykoerytriny, fykocyaniny
 • zásobní látkou je florideový škrob
 • význam:
 • potrava pro lidi, krmivo pro zvířata
 • farmacie a potravinářství
 • zástupci:
  • Potěrka (žabí símě)
  • Rosolenka – vyluhováním ve vodě z ní získáváme agar (želatina)
  • Puchartka kadeřavá – poskytuje karagen

 

 1. HNĚDÁ VÝVOJOVÁ VĚTEV
 • řadíme sem CHROMOPHYTA (hnědé řasy)
 • obsahují barviva chlorofyl A, C a hnědý fukoxantin
 • zásobní látkou je chryzolaminaran a volutin
 • stélka je monadoidní nebo kokální nebo pletivná nebo trichální

 

 • třída: Zlativky
  • jednobuněčné mixotrofní řasy
  • často tvoří schránky
  • jsou součástí fotoplanktonu
  • zástupci:
 • Dinobryon
 • Synura

 

 • třída: Rozsivky
  • je to druhově nejpočetnější skupina chromophyt
  • jsou nejrozšířenější à voda, vzduch, půda – tvoří 25% biomasy rostlin
  • mají jednobuněčné kokální řasy
  • tvoří dvoudílnou křemičitou schránku
  • rozmnožují se nepohlavně dělením s navazujícím pohlavním dělením
  • usazováním mrtvých schránek rozsivek vzniká křemelina, která má technické využití – výroba skla, filtrů, izolačních hmot,…
  • zástupci:
 • člunovka

 

 • třída: Chaluhy
  • jsou to mořské řasy s pletivnou stélkou
  • rozmnožují se vegetativně, pohlavně i nepohlavně
  • výrazná rodozměna
  • význam: obsahují velké množství jodu; palivo; hnojivo; pokrm; produkují algináty (používá se k stabilizaci zmrzlin)
  • zástupci:
 • Chaluha bublinatá
 • Bobulák – stélky dosahují délky až 100 m
 • Čepelnatka

 

 1. ZELENÁ VÝVOJOVÁ VĚTEV
 • dělí se na krásnoočka a zelené řasy
 • Krásnoočka
  • jsou to jednobuněční bičíkovci
  • na povrchu mají pelikulu
  • obsahují pulzující vakuolu a světločivnou skvrnu (stigma)
  • obsahují barviva chlorofyl A, B; karotenoidy a diadinoxantin
  • zásobní látkou je paramylon
  • rozmnožují se nepohlavně
  • vyskytují se v silně znečištěných vodách
  • zástupci:
 • krásnoočko zelené
 • krásnoočko štíhlé
 • krásnoočko krvavé

 

 • Zelené řasy
  • mají všechny typy stélek
  • 90% suchozemské, 10% ve vodě
  • obsahují barviva chlorofyl A, B; karotenoidy a xantofyly
  • tvoří vývojovou větev směřující ke vniku vyšších rostlin
  • zásobní látkou je škrob
  • BS se skládá z celulózy, hemicelulózy a pektinu

 

 • třída: zelenivky
  • žijí jednotlivě nebo v koloniích
 • zelenivka
 • zrněnka
 • pláštěnka
 • kadeřnatka
  • třída: spájivky
 • šroubatka
  • třída: parožnatky
 • parožnatka
 • lesklenka
  • třída: trubicovky
 • žabí vlas

 

VÝZNAM ŘAS:

 • tvoří důležitou součást vodních ekosystémů – plankton, bentos (společenstvo obývající dno)
 • jsou také složkou edafonu (soubor organismů žijících v půdě)
 • produkují kyslík
 • slouží jako potrava živočichů
 • podílí se na samočištění vod – krásnoočko
 • jsou zdrojem látek, například karagen, jod, agar
 • křemelina (viz.nahoře)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!