Systém a evoluce nižších rostlin – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Systém a evoluce nižších rostlin

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Emma

 

 

 

 

Řadíme sem pouze řasy, což je skupina složena z morfologicky velmi různorodých organismů

 

Řasy

algelogie = věda, která se zabývá studiem řas a sinic

 

Obecná charakteristika

 • řasy jsou eukaryotické, většinou autotrofní organismy
 • v chloroplastech obsahují kromě chlorofyl A i B, C nebo D + další barviva → zelená barva překryta jinými barvivy (např. hnědé řasy)
 • Žijí zpravidla ve vodním nebo vlhkém prostředí → pohlavní i nepohlavní rozmnožování je vázáno na vodu
 • tělo tvořeno jednobuněčnou nebo mnohobuněčnou stélkou (thallus), (nerozlišujeme u nich kořen, stonek, list) – nedochází u nich k diferenciaci pletiv, absence cévních svazků
 • jsou významnými producenty organické hmoty ve vodním prostředí, jsou součásti fytoplanktonu
 • Význam:
 • Produkce kyslíku a organických látek
 • Potrava živočichů (součást fytoplanktonu) včetně člověka
 • Využití jako paliva, výroba hnojiv
 • Čištění odpadních vod

 

 • Typy stélek (Thallus) uč. strana 62 obrázky a více typů:

 

Pletivná Heterotrichální Trichální Kokální Monodoidní
– nejvyšší stupeň funkčního rozlišení (ruduchy, chaluhy) – složitější funkční rozlišení- odvozená od trichální

– na povrchu buněčná stěna

-mnohobuněčná, jednojaderná

– rozlišení poléhavých a vzpřímených vláken

 

– mnohobuněčné; jednoduchá vlákna – jednobuněčná; jednoduchá vlákna – jednobuněčné; 2 bičíky, kapkovitý tvar (krásnoočko, zelenivky)

 

Pletivná: rozdělují se na rhizoidy (příchytná vlákna – předchůdce kořene), kauloid (primitivní stonek) a fyloidy (výběžky s fotosyntetickou funkcí). Připomínají vegetativní orgány vyšších rostlin, od nich se však liší původem i vnitřní stavbou

 

Rozmnožování řas:

 • Vegetativní rozmnožování
 • Nejčastěji jako:
 • dělení (jednobuněčné řasy)
 • rozpad kolonií
 • Fragmentace stélek (u mnohobuněčných) → rozdělení buněk, které regenerují v nové jedince.
 • Nepohlavní rozmnožování
 • Pouze za příznivých podmínek
 • Sporofyt, diploidní organismus, na kterém se tvoří výtrusnice (sporangia). Ve výtrusnicích meiotickým dělením vznikají haploidní výtrusy (spory)

 

Sporofyt vzniká dělením zygoty. Vyrůstá na gametofytu a je na něm plně závislý (je jím vyživován)

 • Výtrusy (spory) → nepohyblivé = aplanospory

→ pohyblivé = zoospora (má bičíky)

 • Pohlavní rozmnožování
 • v nepříznivých podmínkách, např. při nízké teplotě
 • U řas převládá gametofyt, což je haploidní stélka, na které vznikají gametangia (pohlavní orgány), v nichž se tvoří při redukčním dělení haploidní pohlavní buňky → gamety (n) jejich splynutích vzniká diploidní zygota (2n)
 • Pohlavní rozmnožování u řas může probíhat jako:

 

Izogamie Anizogamie Oogamie
– spojení izogamet, tj. vzhledově i velikostně stejných gamet lišící se fyziologicky  – gamety odlišující se velikostí jsou anizogamety  – Splynutí samčí pohlavní buňky s oosférou je oogamie.- samičí gameta (vaječná buňka, oosféra) = větší a nepohyblivá buňka v gametangiu

– samčí gameta (spermatozoid) = malá pohyblivá buňka s bičíky

 

Rodozměna (metageneze): Pouze u ruduch a zelených řas se sporofyt vyskytuje jako samostatná rostlina, a dochází ke střídání generací = rodozměna

Střídáním generací se myslí střídání nepohlavní a pohlavní generace (Sporofyt vzniká dělením zygoty a ze spor vyrůstají gametofyty) uč. Biologie pro gymnázia, str. 45    

 

Oddělení: červené řasy (rhodophyta)

 

= ruduchy

 • většinou mnohobuněčné rostliny
 • vláknitá nebo pletivná stélka
 • plastidy: chlorofyl a + d, karotenoidy (β – karoten), fykoerytrin (červené barvivo) a méně fytokyanu (modré barvivo) – rozpustné ve vodě. Podle poměru barviv mohou mít různou barvu: od modrozelené až po jasně červenou.
 • nedošlo u nich k vytvoření bičíků
 • Jejich zásobní látkou je ruduchový škrob. Buněčná stěna je tvořená pektiny, z menší části celulóza
 • rozmnožování ruduch: dělením (jednobuněčné), rozpad stélky, pomocí výtrusů (nepohyblivé), pohlavně oogamicky
 • obsahují pouze jedinou třídu
 • Výskyt:
 • nejvíce v teplých mořích – přisedlé na kamenech a skalách. Mohou růst i ve větších hloubkách, protože k fotosyntéze mohou využívat jen nepatrné množství světla
 • málo v tekoucích sladkých vodách – u nás POTĚRKA ŽABÍ SÍMĚ – stélka větvená
 • Využitý:
 • K přípravě pokrmů
 • Vyluhováním buněčných stěn ruduch rodu Gelidium horkou vodou se získává agar – používá se v potravinářství, při výrobě papíru, v mikrobiologických laboratořích k přípravě živných půd pro pěstování mikroorganismů
 • Zdroj léčivých látek
 • Zástupci: Puchradka kadeřavá – mořská, Potěrka žabí símě – sladké vody

 

Oddělení: hnědé řasy (chromophyta)

 • barvivo: chlorofyl a, chlorofyl c, B-karaten, xantofyly – hnědý fukoxantin

Charakteristickou barvou je hnědá po žlutozelenou

 • buňky s 1-2 bičíky
 • Zahrnuje na první pohled nepodobné zástupce, mají však stejný počet plastidů, které jsou endoplasmatickým retikulem
 • Zásobní látkou je polysacharid chrysolaminarin nebo laminarin a tuk

 

 • Třída: Rozsivky
 • jednobuněčná kokální stélka – žijí často v koloniích
 • Jejich buňka je uzavřená do dvoudílné křemité schránky, jejíž dva díly připomínají víko a dno krabičky
 • Rozmnožování: nepohlavním dělením
 • Žijí ve všech typech vod, málo i v půdě. Mohou také růst na povrchu jiných rostlin
 • Využití:
 • indikátory biologické jakosti vody a stupně znečištění
 • křemelina (diatomit) = hornina vzniklá ze schránek odumřelých rozsivek, které spadly na dno oceánu → výroba skla, filtrů, izolačních hmot (využívalo se to ve 2. sv. válce v koncentračních táborech – plynové komory)
 • Třída Chaluhy
 • nejpokročilejší skupina hnědých řas
 • stélka, mnohobuněčná – trichální až pletivná (až 60 cm)
 • tělo členěno:
 • rhizoidy (náhražka kořene) – přichyceny k podkladu
 • kauloid (náhražka stonku) – válcovitý či zploštělý
 • fyloidy (náhražka lisu) – různě tvarované
 • Ve stélkách hromadění jódu
 • žijí v pobřežní zóně (hloubka 26-30 m), zvláště v chladnějších mořích
 • Zástupci:

Bobulák, Chaluha, Hroznovice

 

Oddělení: zelené řasy (Chlorophyta)

 • evolučně předchůdci vyšších rostlin
 • barviva: chlorofyl a, chlorofyl b, B-karoten, xantofyly (nepřekrývají barvu chlorofylu)
 • zásobní látka – škrob (z glukózy – fotosyntéza). Zrnka škrobu jsou u zelených řas uložena v chloroplastech nebo na povrchu pyrenoidů (bílkovinná tělíska), což jsou oválná nebo kulovitá bílkovinná tělíska, obsahující enzymy.
 • buněčná stěna – celulóza
 • 2-4 stejně dlouhé bičíky
 • Mají všechny druhy stélek
 • převažují sladkovodní druhy (10% v mořích, některé i na souši)
 • Význam: modelové organismy pro studium fotosyntézy
 • Rozmnožování: dělení stélky, pohyblivými zoosporami nebo pohlavně (izogamicky, anizogamicky nebo oogamicky)

 

 • Třída: Zelenivky
 • Žijí samostatně, v koloniích či cenobia

Kolonie je soubor buněk, držící pohromadě slizovými obaly a patřící k jedné či několika generacím.

Cenobia jsou složitější buněčné soubory, vždy pravidelně uspořádané a všechny buňky patří k jedné generaci

 • Zástupci:
 • Pláštěnka – jednobuněčná řasa v mělkých vodních nádržích, kalužích, půdě
 • Zrněnka obecná – vzdušná řasa, tvoří zelený povlak na borce stromů
 • Řetízovka – tvoří kolonie
 • Váleč koulivý – tvoří kulovitá cenobia (obrázek Biologie pro gymnázia, str. 45)
 • Kadeřnatka – tvoří vláknité kolonie
 • Žabí vlas – u nás hojně
 • “mořský salát” – ulva lactusa

– na skalnatém podkladu na mořských březích

– potravina

 • Třída: Spájivky
 • jednobuněčné i mnohobuněčné s nevětvenou vláknitou stélkou
 • pohlavní rozmnožování = spájení (konjugace) ← (na dočasnou dobu se spojí), kdy splývají celé chloroplasty vegetativní buněk za vzniku tlustostěnné zygospory, nepohlavní (dělením nebo rozpadem stélky)
 • velké chloroplasty
 • nemají bičíky
  • Šroubavka – šroubovitě stočené chloroplasty
  • Dvojčatkovité řasy – souměrné buňky rozdělené zářezem na dvě stejné poloviny

V učebnici další dvě třídy

 

Oddělení: Krásnoočko (Euglenophyta)

 • Jsou zelení bičíkovci
 • Mají 1-2 bičíky – na předním konci buňky
 • Chloroplasty: chlorofyl a, chlorofyl b, B-karoten, xantofyly – zelená barva je vždy dominantní
 • Světločivná skvrna – drobná organela vnímající přítomnost či nepřítomnost slunečního záření (jakési velice primitivní oko). Díky tomuto stigmatu se mohou pohybovat ve směru přicházejícího slunečního záření = fototaxe (směrově orientování pohyb organismů vůči zdroji světla)
 • stélky: monanoidní = bičíkatá
 • na povrchu krásnooček je pelikula – pevná pružná blána
 • Pulzující vakuola, na povrchu buňky → obal periplast = pevný plazmatický obal, zásobní látka → škrob, paramylon
 • Využívají se autotrofně i mixotrofně
 • Rozmnožování: dělení podélné
 • Výskyt: žijí ve sladkých vodách, silně znečištěných – podílejí se na samočístících procesech. Součásti fytoplanktonu
 • . strana 33 obrázek

 

Sinice (Cyanobakterie)

 • Autotrofní
 • obsahují asimilační barvivachlorofyl a, fykobiliny = jsou fotosyntetická barviva sloužící jako přenašeči světelné energie ke chlorofylu a (Fykocyanin – modrý, fykoerytrin – červený) a karotenoidy (Beta-karoten)
 • mikroskopické, někdy však tvoří nápadné makroskopické povlaky, slizové kolonie apod.
 • zbarvené modrozeleně, zeleně, hnědě nebo až dočerna

český název sinice pochází z termínu “siný” = modrý

 • Zásobní látka → sinicový škrob
 • evolučně nesmírně staré
 • Výskyt: Patří k nejodolnějším živočichům → jsou schopné žít téměř ve všech biotopech na zeměkouli. V hojném počtu se nacházejí v planktonu, při přemnožení tvoří tzv. vodní květnahromadění planktonních sinic při hladině stojatých nebo pomalu tekoucích vod, ve kterých je dostatek dusíkatých a fosforečných živin. Sinice vyvolávají toxické látky, které mohou u lidí vyvolat alergii
 • je popsáno několik tisíc druhů v zhruba 200 rodech

 

Stavba buňky

 • pevná buněčná stěna, často slizová pochva
 • DNA není oddělena od ostatní protoplasmy žádnou jadernou membránou
 • tylakoidy – ploché váčky s fotosyntetickým aparátem

v membráně tylakoidu jsou obsaženy asimilační barviva – chlorofyl a, α- i β- karoten a xantofyly

 • fykobilizómy – drobné útvary na povrchu tylakoidálního váčku, které obsahují specifická barviva – fykobiliny → plní funkci světlosběrné antény – její značná citlivost umožňuje fotosyntézu i při velmi nízké hladině osvětlení (hluboko pod hladinou vody, v půdě, uvnitř kamenů, v jeskyních atd.)
 • sinice mají několik struktur, které jsou specifické právě jen pro ně:
 • aerotopy
 • Jedná se o válcovité struktury ve tvaru mnohostěnu
 • Jejich stěna je složená z glykoproteinů a je propustná pro všechny plyny rozpuštěné ve vodě.
 • Směs těchto plynů sinice nadlehčují a umožňují jim pohyb ve vodním sloupci
 • Tyto organely jsou jedinou strukturou v živých buňkách, která je naplněna plynem
 • Více světla, fotosyntéza → roste turgor (=vnitřní tlak), aerotopy se zmenšují → sinice klesá ke dnu → méně světla → turgor klesá, aerotopy se zvětšují → sinice stoupá k hladině
 • Heterocyty
 • Tlustostěnné buňky, vznikají z vegetativních buněk
 • Za účasti nitrogenázy se v nich fixuje vzdušný dusík, vzniká amoniak, ten je vázaný jako glutamin a v této formě je transportován do sousedních buněk.
 • akinety (arthspory, trvalé spory)
 • vznikají obvykle na konci vegetačního období populace
 • tlustá buněčná stěna, hutný obsah a bohatá zásoba živin
 • význam pro přežití v nepříznivých podmínkách

 

Morfologie

– stélka je kulovitá (kokální), vláknitá nebo větvená

 

Vláknité typy mohou být:

 • nevětvené
 • nepravě větvené – volné spojení vláken, najčastěji pomocí slizových pochev, ne fyziologicky → dojem větvení
 • pravě větvené – vzniká oddělováním buněk k rovině kolmé na půdovní rovinu dělení
 • všechny typy vláken můžou být buď s, nebo bez slizové pochvy – trichomů – filament

 

Rozmnožování

 • Nepohlavní
 • jednobuněčné sinice se obvykle rozmnožují dělením buněk a fragmentací kolonií
 • pro vláknité sinice je charakteristické rozmnožování pomocí hormogoníí (pohyblivá vlákna buněk spojených slizem)

 

Ekologie

 • žijí téměř všude – ve sladkovodním i mořském planktonu, v nárostech,
  v půdě, na smáčených stěnách (aerofytické)
 • typické je pro ně obsazování všech extrémních biotopů
 • planktonní druhy – tvorba „vodního květu“ – nashromáždění velké biomasy sinic na vodní hladině – tvorba toxických metabolitů – Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix

rozvoj vodního květu souvisí se stupněm eutrofizace vody (proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor)

 • často v různých symbiózách:
 • s houbou → lišejník = fykobiont
 • s kapradinami (Azolla), nahosemennými rostlinami atd.
 • Arthrospira maxima
 • složka potravy – chybný komerční název Spirulina
 • je bohatá na rostlinné bílkoviny, β-karoten, železo, vitamín B12 a vzácnou esenciální mastnou kyselinu GLA
 • pomáhá regenerovat organismus a kontrolovat tělesnou váhu

 

Řád: Chroococcales

 • jednobuněčné sinice s kokální stélkou žijící jednotlivě nebo v koloniích, obklopených homogenním nebo vrstevnatým slizem
  • Microcystis – běžný planktonní druh
  • Merismopedia – ploché tabulkovité kolonie, mnohdy ve slizu, jako planktonní
  • Chroococcus – jednotlivé buňky nebo 4-8 buněčné kolonie

 

Řád: Nostocales

 • sinice s jednořadým vláknem a nepravým větvením
 • vlákna jsou ve slizových, často vrstevnatých a hnědě zbarvených pochvách
 • vlákna mohou žít jednotlivě (Anabaena) nebo v koloniích (Nostoc)
 • ve vláknech heterocyty (fixují N2), akinety
 • rozmnožují se úlomky vláken a hormogoniemi
 • řád Nostocales se rozděluje do 4 čeledí, které obsahují celkem 34 rodů
  • Anabaena – planktonní druh, vytváří řetízkovité kolonie
  • Nostoc – běžný druh na dně kaluží

 

Řád: Stigonematales

 • vláknité sinice s jednou nebo více řadami buněk, pravým větvením
 • ve vláknech se vyskytují heterocyty, sporadicky akinety
 • vlákna jsou obvykle obalena hojným, často vrstevnatým slizem
 • zpravidla jde o nárostové druhy
 • u nás nejsou příliš rozšířené – tropické oblasti
  • Hapalosiphon – často v zarostlých rašelinných tůňkách a jezírcích
  • Stigonema – vyskytuje se v našich horských oblastech


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!