Strunatci – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Strunatci

Předmět: Biologie

Přidal(a): Ines

 

Hlavní znaky kmene:

 • struna hřbetní (chorda dorsalis)
  • základ vnitřního skeletu
  • vzniká vychlípením hřbetní části prvostřeva (entodermální původ)
  • u vyšších obratlovců nahrazena kostěnou (chrupavčitou) páteří
 • trubicová NS
  • v hlavové části rozšířena na mozek s komorami
  • vzniká během ontogeneze vchlípením neuroektodermu
  • v určité fázi ontogeneze je dutina nervové trubice spojena s prvostřevem neurenterickým kanálem
 • žaberní štěrbiny po obou stranách hltanu
  • fce: filtrace vody a získávání potravy
 • podhltanová žláza
  • váže jód a pomocí thyroxinu ovlivňuje metabolismus
  • u všech strunatců
 • trávicí trubice pod chordou, nervová nad ní
 • fotosensitivní buňky se vyvíjí z ektodermu CNS (u ostatních kmenů z epidermálního ektodermu)

 

Systém:   

 • kmen: Strunatci (Chordata)
  • podkmen: Pláštěnci (Urochordata; Tunicata)
   • třída: Sumky
   • třída:Salpy
   • třída: Vršenky
  • podkmen: Bezlebeční (Cephalochordata; Acrania)
  • podkmen: Obratlovci (Vertebrata; Craniota)
   • nadtřída: Bezčelistnatci
    • třída: Kruhoústí
   • nadtřída: Čelistnatci
    • třída: Trnoploutví
    • třída: Pancířnatci
    • třída: Paryby
    • třída: Ryby
    • třída: Obojživelníci
    • třída:Plazi
    • třída: Ptáci (Aves)
    • třída: Savci (Mammalia)

 

Pláštěnci

 • výskyt: převážně moře
 • velikost: O,3 mm – 30 cm
 • tělo pokryto jednovrstevnou pokožkou vylučující plášť (= tunica), který obsahuje tunicin (chemickým složením podobný celulóze);
 • chorda – jen jako svalnatá ocasní část u larev, díky které se pohybují
  (proto Urochordata)
 • otevřená CS
 • VS není – odpadní látky odstraňují nefrocyty – kolují v krvi, a když se naplní, zachytí se na některých místech těla
 • hermafrodité – časté střídání pohl. a nepohl. rozmnožování (metageneze); během nepohlavního rozmnožování, pučení, vznikají kolonie
 • ontogenetická regrese = larva je na vyšším stupni vývoje než dospělý jedinec
 • TS – hltan s velkým množstvím žaberních štěrbin, obklopenými žaberním prostorem (atriem) – zachycování potravy, dýchání
 • endostyl – podélná rýha na břišní straně; slepuje slizem částečky potravy, které putují epibrachiální rýhou do jícnu a dál

 

Sumky

 • dospělci žijí přisedle
 • Sumka obecná
 • Pospolitka svijonožcová, Sumka hrbolatá

 

Salpy

 • jsou součástí planktonu
 • kolonie volně plavou
 • složitý vývin s metagenezí
 • Salpa zoubkovaná
 • Salpa nálevkovitá, Ohnivka atlantská

 

Vršenky

 • schránky („vrše“) se třemi otvory – vyvrhovací a dva přijímací
 • cca velikost vlašského ořechu
 • v dospělosti zachována NS i chorda
 • Vršenka obecná
 • V. středozemní, V. jednopohlavní

 

Bezlebeční

 • výskyt: moře, písčité mělčiny
 • velikost: do 10 cm
 • velice studovaný živočich – mnoho společných znaku ve stavbě těl kopinatců a larev mihulí – ?možný společný předchůdce obratlovců?
 • chorda zůstává celý život
 • tělo lemováno ploutevním lemem zakončeným ocasní ploutvičkou ve tvaru kopí
 • svalstvo tvořeno bočním svalem; příčně pruhovaná svalovina
 • uzavřená CS bez srdce; krevní oběh je zajišťován stahy žaberních tepen
 • VS tvoří přibližně sto párů nefridií
 • nervová trubice po celé délce těla, nad strunou hřbetní, v přední části se mírně rozšiřuje v tzv. „mozkový“ váček
 • smyslové orgány – Hesseho buňky – zraková čidla; míšní očka – buňky s pigmentem
 • gonochoristé – cca 25 párů gonád po stranách hltanu; nepatrná pohlavní dimorfismus
 • mimotělní oplození; obrvené larvy z vajíček prodělávají metamorfózu vzniká dospělý jedinec

 

 • Kopinatec plžovitý

 

Obratlovci

 • výskyt: po celé Zemi
 • nejpočetnější z kmene strunatců
 • pokožka – vícevrstevná; různé pokryvy – šupiny, peří, srst

kostra:

 • trup: struna hřbetní – bezčelistnatci, embryonální základ u čelistnatců; páteř – čelistnatci
 • hlava: lebka složená z neurocrania (mozková část) a viscerokrania (obličejová č.), které vzniklo ze žaberních oblouků
 • končetiny: všechny typy ploutví, nohy a jejich modifikace (křídla, ruce, …)
 • TS trubicovitá
 • DS – žábry (paryby, ryby); plicní vaky (ryby); plíce (obojživelníci, savci, …)
 • CS uzavřená se srdcem a cévami
 • VS – různé typy párových ledvin
 • NS trubicovitá; dělí se na CNS a periferní NS
 • až na výjimky gonochoristé
 • pohlavní rozmnožování; vnitřní i vnější oplození
 • vejcorodost – oviparie
 • vejcoživorodost – ovoviviparie
 • živorodost – viviparie

 

Dělení obratlovců podle několika hledisek:

 • 1) podle přítomnosti zárodečných obalů:
  • bezblanní (anamnia) – netvoří se amnion a allantois; zárodek se vyvíjí ve vodě – kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci
  • blanatí (amniota) – obaly se tvoří; zárodek se vyvíjí na souši – ptáci, savci
 • 2) podle způsobu pohybu
  • čtyřnožci – Tetrapoda; noha a její modifikace
  • ploutvovci – Pisces; vodní obratlovci s ploutvemi
 • 3) podle přítomnosti čelistí
  • bezčelistnatci – kruhoústí
  • čelistnatci – paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

 

Bezčelistnatci

 • vodní živočichové
 • ústa bez čelisti
 • již v ordoviku

 

Kruhoústí

 • savá ústa
 • proudový orgán

 

Mihule

 • úhořovité tělo
 • ústa s kruhovou přísavkou
 • chorda je chrupavčitá
 • primitivní stavba mozkovny – 2 chrupavky
 • larva = minoha – stejně velká jako dospělec, tlama do podkovy (dospělec do kroužku)
 • žábry – 7 žaberních oblouků → 7 žaberních štěrbin
 • venózní srdce – krev bez kyslíku
 • velmi chráněné
 • Mihule říční, Mihule potoční

 

Sliznatky

 • kolem 1 m
 • požírají mrtvoly na dně moří
 • Sliznatka cizopásná

 

Čelistnatci

 • čelisti – přeměnou párového žaberního oblouku
 • párové končetiny
 • tři polokruhovité chodbičky v labyrintu vnitřního ucha

 

Paryby

 • už od devonu
 • úspěšná skupina
 • převážně v mořích, méně sladkovodních
 • stavba těla:
  • ploutve:
   • -> hřbetní – 1 – 2, nepárová
   •  ocasní
    • hlavní zdroj pohybu
    • nepárová
    • heterocerkní typ ploutve (nesouměrná, linie páteře pokračuje do horního laloku)
   • břišní – pterygopody – vnitřní strana, párová
   • prsní = hrudní – párová, drží rovnováhu
   • řitní – nepárová
 • tělní pokryv:
  • kůže – šupiny se stejnou stavbou jako zuby, na povrchu sklovina = plakoidní šupiny
  • zuby – ve více řadách, vztyčena jenom 1. řada, postupně se posouvají a nahrazují
 • kostra:
  • chrupavčitá
  • některé části mírně zvápenatělé
  • lebka
   • -> celistvá, protažená = rostrum
   • -> horní a dolní čelist vznikají přeměnou 1. žaberního oblouku
  • struna hřbetní – není souvislá
 • TS
  • ústa – příčná, zuby v řadách
  • objemný žaludek
  • střevo – uvnitř. tzv. spirální řasa = typhlosolis – zvětšuje vnitřní povrch střeva
  • játra
   • → velká → masožravci
   • → vysoký obsah tuku – pomáhá nadnášet tělo
 • DS
  • žábry – většinou 5 párů žaberních štěrbin
  • neustálým plaváním se okysličuje krev
  • musí spát v proudu
 • CS
  • venózní = žilné srdce – srdcem prochází krev bez kyslíku, je směřována k žábrám
  • v krvi 0,8 % močoviny (pohybují se ve slaném prostředí – osmóza)
  • rektální žláza = vylučuje přebytečné soli
 • VS: párové ledviny
 • smysly:
  • čich – dominantní smysl, dobře vyvinuté čichové laloky koncového mozku
  • velká pohyblivost – dobře vyvinutý mozeček
  • proudový orgán – trubičky po stranách těla pod šupinami, cítí vibrace a otřesy
  • elektroreceptory
   • vnímají elektrickou aktivitu svalové hmoty
   • na čumáku – Lorenziniho ampule
  • rovnovážně sluchový orgán – vnitřní ucho
  • zrak:
   • velké oči, extrémní dalekozrakost – vidí lépe na dálku
   • bez akomodace = zaostřování
  • chuťové buňky – rozptýleny v kůži po celém těle
 • rozmnožování:
  • oplození – vnitřní
  • vývin – přímý
  • 2 skupiny:
   • vejcorodí – vývin trvá asi 6 měsíců, „vejce“ drží na rostlinách
   • živorodí – vývin 2-10 měsíců, zárodky – nitroděložní kanibalismus = nejvyvinutější zárodek sežere ostatní

 

Příčnoústí

 • příčná ústa
 • plakoidní šupiny – souvisle po těle, spirální řasa
 • tato podtřída dříve zahrnovala 2 řády – žraloci, rejnoci, nyní se tyto řády rozdělily na další

 

řád: Žralouni

 • 2 hřbetní ploutve, bez trnů, velikost do 7 m

máčka skvrnitá

 • do 1 m
 • Středozemní moře
 • dospělé s tmavými skvrnami
 • neškodná

 

žralok tygří

 • moře a oceány subtropického a tropického pásu
 • do 4 m
 • samotář

 

žralok modravý

 • do 4 m
 • téměř po celém světě
 • v noci loví hejna rybek

 

kladivoun obecný

 • do 4 m
 • svérázný tvar hlavy – vytažená do šířky
 • shlukuje se do hejn
 • tmavě olivový, vespod bílý

 

řád: Obrouni

 • 2 hřbetní ploutve
 • ústa velká – zasahující až za oko

 

žralok veliký

 • ocasní ploutev téměř symetrická
 • dlouhé žaberní štěrbiny
 • živí se zooplanktonem (rybky, bezobratlí živočichové)
 • přemísťuje se v hejnech o více jak 100 jedincích, plavou v řadě těsně za sebou

 

žralok bílý (lidožravý)

 • do 8 m
 • nejnebezpečnější druh žraloka
 • bílé břicho, šedý hřbet
 • loví lachtany, delfíny a ryby

 

řád: Malotlamci

 • malá ústa s vousky
 • 2 hřbetní ploutve bez trnů

 

žralok obrovský

 • velikost až 18 m
 • tropické a subtrop. pásmo
 • velké žaberní štěrbiny
 • vyhledává místa s teplou vodou,
 • živí se planktonem, krilem

 

řád: Rejnoci

 • zploštělé tělo
 • žaberní štěrbiny vespod
 • ploutve srostlé kolem dokola do ploutevního lemu, chybí řitní ploutev

 

parejnok elektrický

 • ploché kulové tělo
 • kůže hladká bez trnů
 • žije na dně při pobřeží
 • loví pomocí elektrického výboje – až 200 V
 • vejcoživorodý

 

rejnok ostnatý

 • na dně Černého a Středozemního moře
 • zahrabává se do písku

 

trnucha obecná

 • jedovaté trny na ocase
 • Atlantský oceán, Středozemní a Černé moře
 • tento druh se proslavil zabitím zoologa Steva Irwina

 

rejnok manta

 • tělo tvaru kosočtverce, širší než delší
 • elegantně se vznášejí ve vodě
 • největší mají šířku kolem 5 m

 

Chimérovci

 • velké prsní ploutve
 • šupiny jen místně
 • 4 žaberní štěrbiny
 • od prvohor
 • není spirální řasa ve střevě
 • hlubokomořské druhy

 

chiméra podivná

 • Atlantský oceán
 • velká hlava, velké oči
 • samci menší než samice
 • sestupují do hloubek


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!