Rostlinná pletiva – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Rostlinná pletiva

Předmět: Biologie

Přidal(a): nasam

 

 

ROSTLINNÁ PLETIVA

 • soubor buněk vykonávajíc stejné funkce a mající alespoň přibližně stejný tvar a stavbu
 • histologie
 • pravá pletiva – vznikají dělením buněk, které zůstávají spojeny i po opakovaném dělení
 • nepravá pletiva – mohou vznikat druhotně pouhým seskupením a pozdějším srůstem původně jednotlivých buněk (např. u řas a hub – houbová vlákna se splétají a vytvářejí plektenchym)

 

PRAVÁ:

Rozdělení:

 • dle tloušťky buněčné stěny, tvaru buněk a přítomnosti mezibuněčných prostorů rozlišujeme 4 pletiva: PARENCHYM, PROSENCHYM, KOLENCHYM, SKLERENCHYM
 • dle schopnosti dělení, fce:
  • PLETIVA DĚLIVÁ = MERISTEMY
  • PLETIVA TRVALÁ

 

PARENCHYM: z tenkostěnných buněk, kulovitý tvar, nejběžnější typ

 • četné, poměrně veliké mezibuněčné prostory (interceluláry) – protože kulovité buňky na sebe nemohou těsně nasedat
 • 3 typy:
 • palisádový:
  • buňky protažené v jednom směru
  • množství chloroplastů
  • v listech
 • aerenchym:
  • hvězdicovité buňky
  • mezibuněčné prostory vyplněné vzduchem, větší než samostatná buňka
  • vodní rostliny
 • Mezenchym:
  • kulovitý tvar, velké množství mezibuněčného prostoru ¨
  • v mladých částech rostlin a v zásobních orgánech
  • zásobní pletivo

 

PROSENCHYM

 • tenkostěnné buňky (mladší bývají tenkostěnné, starší bývají tlustostěnné)
 • v jednom směru protažené, šikmo ukončené, šikmé mezibuněčné překážky
 • Vytváří kambium (druhotné dělivé pletivo -meristémy)
 • v cévních svazcích – vodivá fce
 • bez intercelulár (nebo jen minimálně)

 

KOLENCHYM

 • tenkostěnné buňky:
  • a) ztloustlé v rozích (rohový kelenchym)
  • b) ztloustlá celá jedna stěna (deskovitý kolenchym)
 • bez intercelulár
 • hrany stonků + řapíky
 • pružnost a pevnost

 

SKLERENCHYM

 • buněčná stěna nerovnoměrně ztloustlá
 • buňky prostoupené plazmodezmami (kanálky, kterými pronikají tenká vlákénka, transport a komunikace mezi sousedními buňkami přes jejich buněčné stěny)
 • později živý obsah= sklerenchymatické buňky odumírají a vyplňují se vzduchem
 • fce mechanické opory – > pevnost (pecky, stébla trav)

 

Typy sklerenchymatických buněk:

 • sklereidy = kamenné buňky, tvarově téměř stejné, bez živého obsahu, stěny pecky
 • sklerenchymatická vlákna = přadné rostliny, protáhlý tvar, součástí cévních svazků, stébla trávy

 

 

Dle funkce, dělení buněk:

Pravá Pletiva dělivá= MERISTEMY

 • Tvořeny parenchymem (tenkostěnné buňky)
 • velká jádra, bez intercelulár
 • schopnost dělení (nejintenzivnější dělení na špičkách tzv. vrcholové dělivé pletivo, směrem od špice dělení ustává a pletiva se postupně mění na trvalá)
 • umožňují růst rostlin po celý život

 

Typy:

 • protomeristémy (původní meristémy)
  • iniciální buňky, ve vzrostlém vrcholu stonku a kořene (vrcholový – terminální meristém) a v růstových zónách listů
  • jejich činností vznikají všechny jiné buňky pletiv trvalých nebo pletiv dělivých
 • primární meristémy
  • z protomeristému, tvořen buňkami, mezi kterými již, na rozdíl od protomeristému, mohou být malé mezibuněčné otvory
  • dceřiné buňky ztrácejí dělivou schopnost a stávají se buňkami trvalého pletiva
  • nacházejí se na vrcholu stonku, kořene a listů -> na vzrostlých vrcholech
 • sekundární meristémy (druhotná dělivá pletiva) = boční (laterální)
  • Vznik obnovením dělivé fce trvalého pletiva

 

Dělení:

 • Kambium: vytváří válec ve stoncích a kořenech, produkuje sekundární dřevo a lýko
 • Felogen: korkotvorné pletivo, produkce kůry (borky), na povrchu
 • Kalus: hojivé pletivo

 

PLETIVA TRVALÁ: jejich buňky se již dále nedělí, podle fce: krycí, vodivá, zpevňovací, základní

 • pokrývají povrch rostlinných orgánů, chrání rostlinu proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí

 

KRYCÍ:

 • POKOŽKA: jedna vrstva těsně přiléhajících buněk bez chloroplastů, ochranná fce, zajišťuje kontakt s okolím
 • z pokožkových buněk vyrůstají trichomy (chlupy)
  • rhisodermis
   • kořenová pokožka, na povrchu kořene, jednovrstvá, nemá průduchy ani kutikuly
   • kořenové vlásky (rhiziny) – absorpční průduch, podílí se na získávání vody a minerálů z půdy, tenkostěnná vychlípenina pokožky
  • epidermis
   • kryje tělo vyšších rostlin, tvořená dlaždicovými buňkami těsně přilehlými k sobě
   • bez chlorofylu, má průduchy (stomata = výměna plynů a vody z vnějšího prostředí) -při nedostatku vody se průduch zvětší, zvýší se nitrobuněčné napětí x při přebytku naopak
    • u dvouděložných rostlin -průduch na spodní straně listů
    • u jednoděložných na obou stranách listů
    • u vodních na horní straně listů
 • má i kutikulu (z kutinu = tukovitá látka, nepropustná pro vodu a plyny)
 • chrání před nadměrným vypařováním vody

 

V pokožce: PRŮDUCHY (stomata)

 • tvořeny dvěma svěracími buňkami, které mezi sebou uzavírají štěrbinu
 • vyměňování plynů (O2 a CO2) a H2O s vnějším prostředím
 • při dostatku H2O (dostatečné vlhkosti vzduchu) se svěrací buňky vyboulí a průduch se zvětší X při nedostatku H2O (nedostatečné vlhkosti vzduchu) buňky vodu ztrácejí, napřímí se a průduch se zmenší
 • nejsou v rhizodermis , schopnost se uzavírat

 

HYDATODY (vodní skuliny)

 • slouží ke ztrátě vody v kapkách = gutace, vypařování H2O z průduchu)

 

ČOČINKY (LENTICELY)

 • Jsou v korkotvorném pletivu, útvary v kůře u dřevin, vyplněné odumřelými buňkami s velkými mezibuněčnými prostory
 • Výměna plynů, černé tečky na kůře břízy

 

TRICHOMY (CHLUPY)

 • různý tvar, stavba i funkce
 • Jednobuněčné- papily
 • Mnohobuněčné různé fce: krycí, žlaznaté, žahavé, absorpční

 

Druhotné krycí pletivo (korek): Např. kůra na stromě

 • Vzniká produkcí felogénu
 • Felém– korek směrem ven
 • Feloderm– směrem dovnitř, zelená kůra
 • Čočinky=lenticely
 • Jsou v korkotvorném pletivu, útvary v kůře u dřevin, vyplněné odumřelými buňkami s velkými mezibuněčnými prostory

Výměna plynů, černé tečky na kůře břízy

 

VODIVÁ:

=cévní svazky, pouze cévnaté rostliny

 • zajišťují rozvod látek v rostlině
 • část lýková (floem) a dřevní (xylém)

 

XYLÉM:

 • rozvádí minerál. látky rozpuštěné ve vodě
 • od kořenů k listům tzv. transpirační proud
 • důvody transpiračního proudu: vzlínání, transpirace, kořenový vztlak
 • cévice (tracheidy)
  • kapraďorosty a nahosemenné rostliny
  • odumřelé buňky protažené v 1 směru, zachované přehrádky,
 • cévy (tracheje)
  • krytosemenné rostliny (mají plod a květ)
  • mimo cév mají i cévice
  • odumřelé buňky, protažené, nemají přehrádky
  • stěny cév ztloustlé, zpevňovací fce
  • dřevní parenchym a sklerenchym vyplňují cévní svazky
  • umožňují vzestupný transport (od kořenů do stonku a listů)

 

FLOÉM:

 • rozvádí látky vzniklé fotosyntézou (asimiláty)
 • od listů ke kořenům = asimilační proud
 • textilní rostliny-len, kopřiva, konopí
 • živé protáhlé buňky, příčné přehrádky, proděravělé = sítkovice
 • Xylém + floém = cévní svazky

 

Cévní svazky:

UZAVŘENÉ:

 • jednoděložné rostliny, neumožňuje rostlině tloustnout
 • přeměnou celého prokambia

OTEVŘENÉ: část prokambia zachována- kambium, produkuje druhotné lýko ven a dřevo dovnitř

 • soustředné (koncentrické)
  • uzavřené- dřevostředný, kapraďorosty
  • lýkostředné, jednodělož. rotliny
 • paprsčité (radiální): kořeny cév. Rostlin v mládí, které druhotně netloustnou dřevní
 • bočné (kolaterální): stonky a listy semenných rostlin
  • u jednoděložných roztroušené x dvou děložních do kruhu
 • dvojbočné (bikolaterální): tykvovité a lilkovité rostliny
  • lýkové části, uzavřené i otevřené

 

ZPEVŇOVACÍ:

= mechanická pletiva – zajišťují rostlinným orgánům pevnost, pružnost a současně se podílejí na transportu látek (chrání vodivé buňky před deformacemi atd.)

 • kolenchym
 • sklerenchym
 • nejméně rozšířeny u vodních rostlin, které jsou nadnášeny vodou, nejvíce jsou u dřevin

 

ZÁKLADNÍ:

 • tvořena parenchymatickými buňkami
 • vyplňují prostor mezi vodivým a krycích pletivem

Asimilační: buňky s velkým obsahem chloroplastů

Zásobní: obsahují hodně leukoplastů a škrobových zrn

Vyměšovací: mléčnice: obsahují latex (mléčně zbarvená tekutina), idioblasty, nektária

Vyplňovací

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!