Řasy a mechorosty – biologie

 

   Otázka: Řasy a mechorosty

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): zuzanacv

 

Osnova:

 • Řasy:
 • charakteristika řas
 • rozmnožování řas
 • rozdělení řas – základní taxonomie a zástupci
 • význam řas
 • Mechorosty: charakteristika, rozmnožování, zástupci /játrovky, mechy/

 

ŘASY

– věda algologie

vývojově nejnižší rostliny

– zahrnují několik oddělení – chromista, rostliny a prvoci

autotrofní organismy = výživu si dokáží sami vytvořit, bez pomoci jiného organismu (fotosyntéza)

– malý počet druhů patří mezi saptofyty či parazity

fotoautotrofní-energii získávají ze slunečního záření fotosyntézou-jejich plastidy obsahují chlorofyl a, b, c nebo d+jiná barviva,kt.mohou zelenou barvu chlorof.překrýt

 • výskyt:v mořských a sladkých vodách, na borkách stromů, v půdě, na ledovcích, sněhu, na pouštích.
 • Mohou být součástí planktonu = fytoplankton

– tělo = STÉLKA – nemá kořeny, stonek ani listy

 

Typy stélek:

Jednobuněčná

 • Monádoidní (bičíkatá) – kapkovitý tvar, 2 bičíky
  • Zelenivky, krásnoočka
 • Kokální (buněčná) – kulovitý tvar, nemá bičíky-nepohyblivá
  • na povrchu kryta pevnou buněčnou stěnou
  • rozsivky

 

Mnohobuněčná

 • Trichální
  • vláknitá
  • Jednojaderné buňky
  • vlákna bývají nevětvená, jednoduše větvená, př: kadeřnatka
 • Heterotrichální
  • Vláknitá, vlákna morfologicky a funkčně rozlišena př: zel. řasy
 • Pletivná – nejdokonalejší
  • ruduchy, hnědé řasy

 

3 části:

 • Rhizoidy – upevňuje rostlinu k podkladu, předchůdce kořenů
 • Kauloidy – obdoba stonku
 • Fyloidy – předchůdce listů

 

ROZMNOŽOVÁNÍ ŘAS

1) VEGETATIVNĚ –dělení (jednobuněčné), rozpad kolonií, fragmentace (rozpad) mnohobuněčné stélky

 

2) NEPOHLAVNÍ – prostřednictvím spor = výtrusy (pohyblivé-zoospory, nepohyblivé)

vznikají uvnitř mateřské buňky a prasknutím se dostanou do okolí =vzniká tím nový jedinec

 

3) POHLAVNÍ – nový jedinec vzniká spojením 2 pohl. B-. gamet (haploidní )→ diploidní zygota

a) samčí = spermatozoidy

b)samičí = vaječné buňky

mohou se od sebe lišit tvarem, velikostí

 

4) RODOZMĚNA – střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování

 • Rouchy, hnědé a zelené řasy


VÝZNAM ŘAS

Primární producenti organických látek a kyslíku

Stélky mořských řas obsahují cenné látky- farmakologie- výroba léčiv

Vyluhování stélek- agar- živná půda pro pěstování mikroorganismů

Hnojivo, palivo, kosmetika, potrava pro zvířata, potravinářský průmysl, hnědé řasy- jód

Některé pěstovány uměle- bílkoviny

 

SYSTÉM ŘAS

ŘÍŠE CHROMISTA

– Fotoautotrofní organismy, někteří se vyživují heterotrofně,

– jednobuněčné, mnohobuněčné i makroskopické organismy

– chloroplasty získány sekundární endosymbiózou (původní majitel- jednobuněčná ruducha),

 

Oddělení: SKRYTĚNKY

 • jednobuněčné, 2 bičíky
 • odolné vůči chladu, v mořských i sladkých vodách- součást planktonu
 • obsahují asimilační barviva: chlorofyl A, C, karoteny, xantofyly, fykocyanin (modrá), fykoerytrin (červená)
 • Rod:CRYPTOMONAS

 

Oddělení: CHROMOFYTY

 • barviva: chlorofyl A, C, karoteny, xantofyly, fukoxantin(hnědá)
 • Třída ZLATIVKY
  • Zalto-hnědé chloroplasty
  • jednobuněčné
 • Třída ROZSIVKY
  • Jednobuněčné řasy – kokální typ stélky
  • Nepohlavní rozmnožování- dělení
  • vytváří si křemičitou schránku (víčko+dno), uvnitř je buňka
  • výskyt v mořích, ve sladkých stojatých vodách,součást planktonu
  • jednotlivě, nebo v koloniích
  • indikátory biologické kvality vody,
  • tvorba křemeliny – ložiska se těží a používají se k výrobě skla, izolačních hmot a filtrů
  • bokovka, člunovka, rozsivka, cymbella, meridion
 • Třída CHALUHY – hnědé řasy
  • barvivo fukoxantin
  • Nejdokonalejší v chromista
  • Tělo: mnohobuněčné, pletivná stélka– 3 části- rhizoidy, fyloidy, kauloidy
  • Rozmnožování- vegetativně-fragmentací stélky, nepohlavně- zoospory, pohlavně, rodozměna
  • Na pobřeží tvoří husté porosty (20-30m), před vysycháním je chrání sliz
  • sbírají se – použití v lékařství, farmaceutickém průmyslu (jód, minerální látky, vitamíny), potravinářský průmysl
  • usušené stélky na palivo a neusušené na hnojivo
  • chaluha bublinatá, bobulák, hroznovice

 

ŘÍŠE PRVOCI (PROTOZOA)

Oddělení:OBRNĚNKY

 • jednobuněčné bičíkaté stélky
 • kolem stélky je pancíř à tvořen celulózními destičkami, úkryty pro korýše a ryby
 • v mořích se mohou přemnožit, mohou být jedovaté (produkují toxiny)
 • barviva: chlorofyl A, C
 • některé-mixotrofní výživa-mají-li chloroplasty-fotosyntéza, loví bakterie, jiné prvoky, rozsivky
 • bioluminiscence-přeměna chemické energie na světelnou-modrá světélka
 • rohatka, peridium

 

Oddělení: KRÁSNOOČKA

 • zahrnují jednobuněčné bičíkovce
 • barviva: chlorofyl A, B, karoteny, xantofyly
 • světločivné skvrny v místě ukončení bičíku
 • pelikula-bílkovinné kroužky, ochrana buňky, možné měnit tvar
 • rozmnožují se podélným dělením
 • v silně znečištěných vodách-podílí se na samočištění vody


ŘÍŠE ROSTLINY

Jednobuněčné, mnohobuněčné organismy

fotoautotrofní výživa,chlorofyl získali endosymbiózou  ze sinic, chloroplasty jsou volně v cytoplazmě

BS obsahuje celulózu

zásobní látka-škrob

tělo –stélka(řasy,mechorosty)

– kormus(kořen,stonek,list)- vyšší vývojová úroveň

 

Podříše RUDUCHY

Oddělení: RUDUCHY (ČERVENÉ ŘASY)

 • většinou mořské i sladkovodní (zřídka)
 • vláknité či pletivné stélky, nikdy ne bičíkaté
 • barviva: chlorofyl, karotenoidy, xantofily, fykocyanin,fykoeritrin
 • rozmnožují se dělením, fragmentací, nebo složitou rodozměnou

 

Využití ruduch:

 • louhováním stélek se získává AGAR pěstují se na něm mikroorganismy
 • konzumace à Porphyra pěstují se uměle v moři a přidávají se do pokrmů

 

Podříše ZELENÉ ROSTLINY

Oddělení: ZELENÉ ŘASY

 • všechny typy stélek
 • chloroplasty à chlorofyl A, B, karoteny, xantofyly
 • sladkovodní, pouze 10% mořské
 • někteří zástupci žijí na souši (vzdušné řasy-zrněnka, na plotech)

 

Třída ZELENNIVKY

 • Pláštěnka – volně žijící sladkovodní, má bičíky, v měkkých vodních nádržích, při přemnožení se na hladině vytvoří zelená vrstva
 • Váleč koulivý – tvoří kolonie ve tvaru duté koule, může být pozorovatelný okem, jednobuněční bičíkovci
 • Zrněnka – vzdušná řasa, na borce stromu vytváří zelený povrch
 • Zelenivka – ve stélkách obsahuje hodnotné látky ( blíkovny, vitamíny – B, C, K)
 • Kadeřnatka – tvoří nevětvenou vláknitou stélku, rozmnožuje se nepohlavně-4 bičíkaté zoospory, nepohlavně – izogamie
 • Žabí vlas – vláknitá stélka, tvoří trsy, přichycuje se ke kamenům

 

Třída SPÁJIVKY –  pohlavní rozmnožování – spájení

 • Šroubatka – spirálovitě stočené ploché chloroplasty
 • Krásivka – souměrné buňky, uprostřed rozdělené na 2/2

 

Oddělení: PAROŽNATKY

– Nejvyšší vývojová úroveň řas, v čistých vodách

– Stélka: mnohobuněčná, vzpřímená, přeslenitě větvená, zpevněná CaCO3-na omak drsná

– Rhizoidy se přichycuje k podkladu

– Nerozmnožují se nepohlavně (netvoří spory)


MECHOROSTY

–     samostatná vývojová větev v rámci skupiny zelených rostlin

 • asi 16 000 druhů
 • výtrusné rostliny stélkaté
 • nemají vyvinuté pravé cévní svazky- na rozvod vody a asimilátů zajišťují protáhlé vodivé buňky
 • schopnost fotosyntézy
 • tělo = stélka – lupenitá
 • rozlišena na lodyžku (kauloid) a lístky (fyloidy)
 • stélka přichycena pomocí rhizoidů

 

rozmnožování

 • výrazná rodozměna – střídání sporofytu a gametofytu – převládá gametofyt
 • gametofyt – vyvíjí se z haploidního výtrusu, ze kterého vzniká prvoklíček a na prvoklíčku vyrůstá vlastní zelená mechová rostlina
 • na zelené rostlince jsou umístěny gametangia = pohlavní orgány
  • samčí – pelatky (antheridia) – dozrávají spermatozoidy – bičíkaté (důležité pro pohyb ve vodním prostředí – kapka rosy)
  • samičí – zárodečníky (archegonie) – pouze 1 samičí buňka vaječná
 • k oplození je potřeba vodní prostředí
 • po oplození zygota (diploidní) → sporofyt (diploidní)- tvořen štětem s tobolkou – zde je výtrusnice- redukčním dělením vznikají haploidní výtrusy- po dozrání vypadnou a cyklus se znova opakuje
 • když výtrusy dozrají, tobolka s výtrusy zanikne
 • vlhké prostředí, ( suchá místa, vodní prostředí) – kameny, skály, zídky apod.
 • někdy i vegetativní rozmnožování
 • zadržují velké množství vody

 

Oddělení: JÁTROVKY

 • silně redukovaný prvoklíček-malý počET buněk
 • rhizoidy velmi jednoduché, většinou nevětvené
 • lupenitá stélka, některé mají rozlišenou stélku- lodyžka s lístky
  • nápadně rozlišena svrchní a spodní strana
 • LÍSTKY- nemají vyvinuté středí žebro, nejčastěji vyrůstají ve 2 řadách
 • lupenitá stélka –v tobolkách – sterilní buňky (mrštníky) – napomáhají rozšiřování výtrusů hygroskopickými pohyby
 • nejméně vyvinuté v rámci mechorostů

porostnice mnohotvárná – lupenitá stélka, vícevrstevná, tmavě zelená

 • na stélce nápadné stopkové terče – nosiče gametangií
 • terče tvarově a vzhledově odlišené od pelatky zárodečníků
 • je dvoudomá
 • výskyt ve vlhkém prostředí

 

Oddělení- MECHY

 • dobře vyvinutý prvoklíček – lupenitý – typický pro rašeliníky (není častý)
  • vláknitý – větší počet buněk, buňky oddělené šikmými přepážkami
 • stélka rozlišena na lodyžku a lístky (kauloid a fyloidy), k podkladu přichycena fyloidy
 • tobolka kryta čepičkou, nejčastěji se otvírá víčkem, kolem ústí tobolky zoubky
 • nemají mrštníky
 • lístky mají vyvinuté střední žebro, výrust ve šroubovici
 • nejpokročilejší skupina mechorostů

 

rašeliníky

 • nejpůvodnější skupina mechů
 • nemají vyvinuté rhizoidy
 • neukončený růst, spodní část odumírá-ložiska rašeliny
 • lístky nemají střední žebro
 • lístky tvořeny 2 typy buněk –obsahuje plastidy, vyživovací fce = chlorocysty
  • bezbarvé = hyalocysty – mají póry, mohou se plnit vodou

 

rašeliník ostrolistý

ploník ztenčený- běžný

bělomech sivý – charakteristické mechové polštáře

měříky  kostrbatec, lesklec, prutník, rakytník, dvouhrotec

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy