Prvoci – zoologie – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): chichi78

 

 

 

 

ZOOLOGIE
=biologie živočichů
-má mnoho podobrů
Systematická zoologie
-třídí a uspořádává živočichy do systémů
říše; kmen;  třída; řád; rod; druh
-anatomie: studuje vnitřní stavbu těla
morfologie: studuje vnitřní stavbu
organologie:studuje orgány a orgánové soustavy
histologie: studuje tkáně živočichů
cytologie:studuje buňky živočichů
EMBRYOLOGIE – zabývá se vývojem zárodku a plodu

FYZIOLOGIE – zabývá se funkcí orgánových soustav

GENETIKA – nauka o dedičnosti

 

ETOLOGIE – zabývá se chováním organismů

EKOLOGIE – studuje vzájemné vztahy mezi rostlinami, živočichy, člověkem v prostředí

ZOOGEOGRAFIE – zabývá se rozšířením živočichů na Zemi

ZOOPALEONTOLOGIE – zabývá se vývojem živočichů a studuje je na zkamenělinách

Zoologické disciplíny studující určitou skupinou živočichů:

PROTOZOOLOGIE – studuje prvoky

ENTOMOLOGIE – hmyz

ICHTYOLOGIE – ryby

HERPETOLOGIE – plazi

ORNITOLOGIE – ptáci

MAMMALIOLOGIE – savci

Aplikované zoologické disciplíny:

-veterinární lékařství – MVDr.

-parazitologie

-kynologie – cvičení psů

 

Charakteristika živočišné říše

1)      heterotrofní – zdroj živin –  organické látky

2)      pohyb rozmanitý

-lokomoce – pohyb z místa na místo

3)      růst omezený

4)      dráždivost

5)      zásobní látky – glykogen(polysacharid), tuk

6)      plošné rozprostření- u živočichů menší než u rostlin

rozmnožování  –nepohl.dělení;

pučení-korálnatci, žahavci na mateřském organismu vyroste pupen a nový jedinec

rozpad; vysoká schopnost regenerace
-pohl.=splynutí samčí a samičí buňky
hermafrodité= obojetníci; vytváří samčí a samičí pohlavní orgány (obojetníci) –hlemýždi, žížaly,parazité; vyměňují si spermatozoidy

gonochoristé = jedinci odděleného pohlaví; vyšší živočichové; pohlavní dimorfismus(dvojtvárnost)-na první pohled rozpoznáme samce a samice

Stavba živočišné buňky

 

SYSTÉM
Umělé systémy dělí systémy podle 2 zákl. znaků: krevnatí a bezkrevní(Aristoteles)
JC.Linné
6 tříd podle Linného: Ryby, Plazi, Ptáci, Savci, Hmyz, Červi

Přirozené systémy porovnávají více znaků živočichů a pohlíží na vznik a vývoj druhu(18.-19.st.)

J.B.Lamarc-> zakladatel evoluční teorie
Charles Darwin-> navazuje na Lamarca; napsal O vzniku druhů přírodním výběrem.
-> daný druh se přizpůsobuje měnícímu se prostředí a neúspěšné  vymírají.
->na Galapágách sledoval pěnkavy, o něho se dál opíraET(ev.teorie)

 

Říše PRVOCI (PROTOZOA)
-jednobuněčné, hlavně heterotrofní mikroskopické organismy
-cca 60tis. Druhů
-jsou to kosmopolitní organismy- všechny kontinenty, sladké i slané vody, v půdním edafonu, často žijí na rostlinách, 1/3 žije na/ v těle jiných živých organismů i člověka, ¼ jsou parazity jiných živých organismů

 

Stavba buňky prvoků:– na povrchu je cytoplazmatická mebr. krytá pelikulou(tužší blanka zpevňující cytoplazmu)
   –cytoplazma:-ektoplazma(hned pod cyt.pl. ; je homogenní a hustší
-endoplazma(heterogenní, tekutější)
-jádro-1 i více; např. nálevníci mají 2 jádra(malé-mikronucleus, rozmn. Bunky; velké-makronucleus, živ. fce)
– měchýřkovitéstruktury(GA, ER)

-mitochondrie(Krebsův cyklus, továrna bky)

    – chloroplasty:  vyjímka, jen u pár prvoků
sekundární endosymbióza
u krásnooček, obrněnek,; byl objeven kořenonožec Chlorarachnion s chlorop.
    –specializované organely:opory a ochrany(pelikula; schránky a pancířky-vnější kostra(exoskelet) prvoků, anorganické z CaCO3 nebo SiO2 ale i z org úlomků; cysty-tvorba cyst=encystace, ochrání prvoka při nepříznivých podmínkách, vpříznivýchpodm vyklíčí=znovu opustí cystu; axostyl=osné vlákno, mají ho bičíkovci)
organely pohybu (bičík-typický pro bičíkovce, často delší než celé tělo; brvy-nálevníci, velké množství, krátké vlnivé a chvějivé výrůstky; panožky-kořenonožci, vznikají přelíváním cytoplazmy; undulujícímembr.-dribanozonaspavičná z bičíkovců; membranely=řady spojených brv, nálevníci; cyrry=svazky brv u nálevníků)

organely trávící-buněčná ústa, buněčný hltan

-buněčná řiť(vylučuje nestravitelné zbytky)

-potravní vakuola(tráv.enz. a rozvod živ.pobce)
organely vylučovací a osmoregulační-pulzující složitá vakuola(odvádí splodiny z metabolismu a hospodaří s H2O
organely smyslové-reaguje na podněty z okolí; často mají neuromotorický aparát-systém tenkých bílkovinných vláken- myomer(umístěny pod cyt.plazm.blánou s brvami)
-stigma =světločidná skvrna(velmi citlivý ro sl.záření)

Rozmnožování prvoků
nepohl.                1) DĚLENÍ.z jedné mateřské buňky vzniknou 2 dceřinné, které dorůstají
a)podélné-bičíkovci
b)příčné-nálevníci
2) PUČENÍ-vznikne pupen, základ nvéhoejdince který s epak oddělí  a doroste, rournatky
a)vnitřní
b)vnější
3)SCHIZOGONIE-rozpad mateřské buňky na mnoho dceřiných buněk
-paraziti
4)SPOROGONIE-rozpad spory na mnoho menších dílů->vznik nových jedinců
-paraziti
pohl.-méně časté a fylogeneticky mladší, dochází ke změně gen.inf., pak se lépe přizpůsobují změněným podmínkám
1)KONJUGACE=spájení;výměna části jad.hmoty v mikronukleu
-nálevníci,trepka
2)KOPULACE-dva jedinci se chvovají jako pohl.buňky(gamety) a splynou v jednoho jedince, který se pak rozdělí
-bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci

-parazité mají velmi složitý vývojový cyklus, část v hostiteli, část v mezihostiteli, pravidelně střídají pohl a nepohlrozmn(metageneze=rodozměna)

-Potrava:-příjímají ji přes cyt.plaz.mem.(fagocytóza=obklopení potravy cyt.plazm.membránou,vtáhne a rozloží ji; kořenonožci)/buněčnými ústy
-příjimají jako potravu bakterie, since a řasy, menší prvoky, úlomky org.hmoty
-Producenti=fot.syn.aktivní
-Konzumenti I.řádu=živí se rostlinnou stravou(řasy a sinice konzumují producenty);hettrof.org
-Konzumenti II.řádu=živí se Konzumenty I.řádu; heterotrofní org.
-Destruenti=rozkládají rozpadlé organismy na anorganickou hmotu; bioindikátory;čistí vodu

-Saprofágové=živí se rozpadlými těly rostlin a živočichů
-Komenzálové= žijí na povrchu obratlovců, přiživují se na nich, ale neparazitují
-Symbionti=žijí ve vzájemně prospěšném stavu s jiným organismem; bachořci
-Parazité=parazitují na svém hostiteli; způsobují nemoci i smrt; 1/4prvoků jsou parazité

SYSTÉM PRVOKŮ
1.kmen BIČÍKOVCI
char.: vřetenovitý tvar těla
pružná pelikula->pro pohyb v těle
živí se heterotrofně ( nemají chloroplasty)-vstřebávají potravu celým povrchem těla(cytoplazm.membr.) nebo fagocytózou
žijí jednotlivě nebo v koloniích
rozmnožují se nepohl.-podélným dělením; i pohlavně(parazité) –častá metageneze
zástupci:
-1.skupina: Bičivky
-trypanozoma spavičná- parazituje v krvi, lymfě, v mozkomíšních moku
->spavá nemoc
-přenáší ji mouche Tse-tse
-trypanozoma dobytčí- onemocnění kopytníků Afriky
-přenašečem je Nagana
-ničivka (Leishmania)-způsobuje Leishmaniózu
-v krvi obratlovců-špatná hojivost a vředy(Am,Af,As)
-bičivka rybí-parazituje na mladých nebo oslabených rybách(kůže,žábry)
-2.skupina: Bičenky –více bičíků, krátká undulující membrána, axostyl(vnitřní opora buňky)
-často v urogenitální soustavě obratlovců
-bičenka poševní- způsobuje trichomoniázu(hnisavé výtoky z pochvy, muži jsou přenašeči)
-3.skupina:Lamblie střevní-8 bičíků, 2 přísavné terče
-parazituje na tenkém střevě-v Africe a Asii pij balenou vodu!
-i smrtelné zvláště u malých dětí,šíření v nehygienických podmínkách

-4.skupina: Brvitky-velký počet bičíků; ve střevech termitů a švábů, pomáhají trávit celulózu, symbiotický vztah

-5.skupina: Trubénky-kulovitý tvar těla, límeček z cytplazmmembr. Kolem jednoho bičíku

-trubénkaheklova- v koloniích slizu, sladké vody, živí se org.zbytky

2.kmenKOŘENONOŽCI- proměnlivý tvar těla, panožky, nemají bičíky ani brvy
-potravu přijímají fagocytózou, vytváří i pevné schránky
-rozmnožují se nepohlavně dělením, velká regenerační schopnost
– výskyt sladké a slané vody, výjimečně parazité
-nepohl.rozmn.
-zástupci: Měňavky(Améba)měňavka zemní-kuželovité panožky vlhké země,1mm

-měňavka velká-rybníky, kalužiny, bahno, 1mm, prstovité panožky

měňavka bahnení-přítoky, stroužky,tvoří mnohojaderné plazmodium

měňavka střevní-žije ve střevě obratlovů, neparazituje

měňavka úplavičná-napadá buňky tlustého střeva
=>úplavice(parazit)-krvavé průjmy, dehydratace

měňavka zubní-obratlovci i člověk, živí se zubním plakem

Kryténky-sladkovodní zást., schránky z chitinu(s nalepenými zrníčky písku jen jeden otvor a zespodu panožky

rotzlitkahruškolitá, štítenka obecná-rašeliniště

Dírkonožci-mořští, schránky z CaCO3->vápenaté horniny

penízek-vymřelý, 10cm, spirálovitý tvar

kulovinka(globigerina)-=>globigerinové bahno=>vápenec, nevymřelá
-kulovitý tvar schránky

textulária-vytváří ve schránce komůrky=>hroznovitý tvar

3.kmenPAPRSKOVCI-panožky s osním vláknem(nezatahují), schránky

Slunivky-sladkovodní zástupci, v horských oblastech
-schránky z chitinu/SiO2; dravé-loví jiné kořenonožce

s.obecná; s.nádherná-kouličky s paprsky(panožky), zdobná schr.

Mřížovci-schr. z SiO2; po odumření =>radiolariové bahno

4.kmenVÝTRUSOVCI-endoparazité(obratlovů i člověka i bezobratlých)-tělní tekutiny/napadnou buňku
-nejsou schopni samostatného pohybu
-složíté vývojové cykly-rodozměna

Krvinkovkyrod zmnička-malárie(tropická).bahenní zimnice, tropický pás
-přenašečem je komár Anopheles
-střídání vysoké teploty(rozpad červených krvinek) a zimnice
-čtvrtodenní, třetidenní(nejrozšířenější), tropická(návaly teplot v jednom dni, nejhorší)
-pohl.rozmn. v těle komára,ve slinných žlázách při sání
-chinin-z chinovníku, syntetizují se z ní léky na malárii
-schizogomiií v lidské krvi, u komára se rozmnožuje pohl.

Kokcidie kokcidiejaterní-napadá buňky tenkého střeva, jater-> záněty žlučovodu
-onemocnění králíků->nejíst vnitřnosti
-zanícení nosu a očí, kývavost hlavy, průjem
toxoplasmagondi->toxoplazmóza
-onemocnění obratlovců, přenašečem jsou kočky
-napadá bílé krvinky, dlouhodobé zv.teploty, zduření mízních uzlin, oslabení imunity, problémy se zrakem(občas), na člověka přenosná->nebezpečná pro těhotné ženy!
-projeví se až v momentě oslabení imunity, lečí se, častá
-často přes neomytou zeleninu nebo jinak nedostatečnou hygienu
Hromadinky-parazité členovců(švábů, brouků, žížal), v trávícím traktu
h.švábí, žížalí, ..

5.kmenHLENKY- dříve řazeny mezi houby, teď už ne(v jejich cyklu jsou bičíkatá stadia; nevytváří podhoubí)
-vytvářejí mnohojaderné plazmodium(i barevné), v lese na tlejícím dřevě a listí
vlčí mléko obecné, slizovka práškovitá
6.kmen NÁDOROVKY-taky patřily mezi houby
-parazité rostlin; tvorba paraplazmodia(=mnohojad.cytplazm.) a to vniká do rostl.pletiv->přeměna buněk v nádory+ hniloby a plísně
nádorovka kapustová-brukvovité rostl.kořeny

7.kmenNÁLEVNÍCI-nejsložitější tělesná stavba
-makronukleus(vegetativní jádro) i mikronukleus(generativní jádro), buňústa řiť, pulzující vakuoly,pevná pelikula, pohyb pomocí brv
-nepohl.rozmn.-příčné dělení; pohl.rozmn-konjugace
-trepka velká-0,2-0,3mm; v kalužinách, zahnívajících vodách, rychlá tvorba cyst(když vyschne kaluž); tvar trepek; hodně brv
vejcovka obecná, bobovka velká-vejčitý a ledvinitý(bobovitý) tvar, hodně brv v řadách, v kalužích, jsou menší(poloviční oproti trepce)
chobotěnka husí-výrazně protažený tvar, vodní nádrže, loví prvoky a vajíčka
mrskavka modrá-kornoutovité tělo, modrá cytoplazma, dno nádrží, růžecovitý makronukleus
víženka-pohybuje se na stopce, nádrže, pojídá jiné prvoky či bakterie, kalichovitá tvar se stopkou
keřenka-vytváří kolonie, přisedlý zástupce
-slávinkaobecná-běhá pomocí punkáče brv po vodních rostlinách

Bachořci:-žijí v bachoru přežvýkavců, pomáhají trávit celulózu, symbióza; protažené trnité tělo
Rournatky-vytvářejí rourky, kterými vysávají jiné prvoky;, žijípřisedle; rozmnožují se nepohlavním pučením

8.kmenKRÁSNOOČKA-byly řazeny do řas

-sladké vody, zahnívající
– fotosyntetizují, heterotrofní i autotrofní(->mixotrofní výživa)
-chlorofyl a+ b, xantofyly, akrtenoidy
-zás látka para..
krásnoočko zelené-zahnívající vody
krásnoočko štíhlé-často užívané k výzkumům
krásnoočko krvavé-červenébarvivo(hematochrom)

9.kmen OBRNĚNKY-chlorofyl a+c, mixotrofní výživa(při dstatku světla->fotosyntéza, jinak požírají org.zbytky)

– slané i skladké vody, ne vždy stigma(světločidná skvrna->reagují na světlo)
– dva bičíky k pohybu,majípancířky z chitinu
svítilka-mořský, schopnost světélkovat(bioluminiscence), v hejnech
trojrožec-v kalužcíh na jaře

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!