Prvoci – maturitní otázka z biologie (5)

 

   Otázka: Prvoci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Nika-kocur

 

Systém prvoků

Prvoci:

-jsou jednobuněční, eukaryotičtí zástupci

-většinou jsou heterofyté

-výskyt: většinou ve vlhkém prostředí

-do této říše řadíme:

–  Amoebozoa

–  Rhizaria

–  Excavata

–  Chromalveolata -z této skupiny pouze Alveolata, zbytek jsou řasy

 

  • Ø Amoebozoa

-počtem druhů je jednou z nejmenších skupin

-patří mezi eukaryota, nejblíže skupině Opistokonta

-mají amoebovitou buňku →  má nepravidelný tvar

-nemá buněčnou stěnu a proto se řadí k živočichům

-prapředek měl 1 bičík →  zástupci ho buď získali nebo ztratili

-na povrchu bývají kryti šupinami nebo schránkami, které mají ochrannou funkci

-nejsou okem viditelní

Význam pro člověka:

–  jsou patogenní

–  jsou to modelové organismy

 

Rozlišujeme 3 skupiny: ……(z nichž jsou důležité Panoženky a Hlenky)

–  Lalokonozí (Tubulinea)

-mají amoebovitou buňku = nepravidelný tvar

-jsou členení na laloky

-živí se fagocytózou (=pohlcování)

-mají panožky (pseudopodia)

 

–  Panoženky (Archamoebae)

-mají amoebovitou buňku, pohyblivé části panožky (pseudopodia) a bičík, který slouží k pohybu

-živí se fagocytózou

-žijí ve vodě, ve vlhku, mohou být uvnitř živočichů

◦   Měňavka úplavičná

-způsobuje nemoc úplavici, která je vysoce infekční, přenáší se kontaminovanou vodou nebo podáním ruky a způsobuje krvavé průjmy a vysoké horečky

-důležitá je karanténa a přísná hygiena

-žije ve střevech obratlovců

 

◦   Měňavka velká

-žije v dendritu (=bentos, detrit) →  je to usazenina na dně vod

-živí se fagocytózou a není patogenní

-slouží jako potrava (např. pro kapry)

 

–  Hlenky (Mycetazoa, Myxomycota)

-mají houbovitý charakter, dříve byly řazeny mezi houby

-živí se fagocytózou, saprofyticky (=rozklad organických látek na látky

anorganické) nebo paraziticky

-většinu života tvoří jednobuněčné organismy

–  Myxaméby -bez bičíků a pohybují se přeléváním buňky

–  Myxomonády -mají 2 heterokontní  bičíky, které jsou nestejně dlouhé a mají více jader

-živí se fagocytózou, saprofyticky a některé paraziticky

-rozmnožování:

-když se chtějí rozmnožit, začnou se oba typy shlukovat

-dojde ke splynutí plazmy (plasmogamie),pak ke splynutí jádra (karyogamie) → vznikne mnohojaderný útvar (plasmodium), ze kterého vznikne výtrusnice sporokarp (nemá žádný význam pro člověka , je okem viditelný a má výrazné barvy: zářivě žlutá, ůžová, oranžová) →  z něj klíčí myxaméby a myxomonády →  cyklus se opakuje

-význam: jsou rozkladači

 

◦   Pýchavička vlčí mléko (=vlčí mléko červené)

-v lese na pařezech, ve vlhku

-sporokarp je červený a vypadá jako maso

 

◦   Diktostelium discoideum

-je to modelový organismus →  zkouší se na ní funkce genů, adaptace

 

◦   Slizovka práškovitá

-tvoří žluté povlaky

-v lese, ve vlhku

 

  • Ø Rhizaria

-jsou to eukaryotické organismy

-mají většinou panožky a 2 bičíky

-nemají chloroplasty (neumí fotosyntézovat)

-mnoho druhů si staví velmi složité schránky z písku nebo Si

-nejčastěji jsou součást planktonu a bentosu

 

–  Nádorovky (Plasmodimycota, Plasmomycetes)

-původně byly řazené mezi houby →  mají houbovitý charakter

-jsou to parazité a v hostitelské buňce se vyskytují jako mnohojaderná cytoplazma (=paraplasmodium) →  vlivem napadení vznikají útvary (nádory)

-napadají nejčastěji brukvovité  nebo lilkovité rostliny (např. Brambory)

-význam: parazité rostlin

◦   Nádorovka kapustová

-napadá kapustu a vznikají u ní nádory

 

–  Kořenonožci (Rhizopoda, Sarcodina)

-staví si schránky, ze kterých vystrkují jen panožky a loví jimi

-živí se fagocytózou

-obývají nejčastěji vodní prostředí

-význam: jsou součástí potravního řetězce

◦   Rozlitka hruškovitá

-žije nejčastěji v mořském dendritu

 

–  Dírkonošci (Foraminifera)

-je to skupina různě velkých organismů →  v prvohorách měli průměr i 10 – 20 cm

-tvoří si pevné schránky z CaCOa vystrkují z nich jen své panožky

-vyskytují se v mořích a jsou významní horninotvorní činitelé

-význam: vytvořili horninu; součástí planktonu

◦   Penízek

-je to vymřelý druh

 

◦   Kulovinka

-vyskytuje se hlavně v tropických mořích

 

–  Slunivky (Heliozoa, Paprskovci=Actinopoda)

-mají pevné křemičité schránky, kterými vystrkují velmi tenké panožky (vypadají jako   paprsky)

-najdeme je ve sladké vodě a na rašeliništích

-mají kulovité tělo z křemíku popř. chitinu

-význam: součástí planktonu, v detritu, ve filtru

◦   Slunivka

 

–  Mřížovci (Radiozoa)

-jsou výhradně mořští a jednobuněční a velmi starobylí (známí už z Kambria)

-kolem svého těla si staví velmi složité a estetické schránky z SiO2  s velmi velký

otvory →  připomínají mříž

-tvoří radiálové bahno, které je léčivé

-význam: zábaly, v planktonu

◦   Mřížovec přilbicovitý

 

  • Ø Excavata

-počtem druhů je to velmi bohatá a heterogenní (různorodá) skupina

-parafyletický taxon = nemá jediného původce

-jsou to volně žijící organismy a parazité

-mají 2, 4 a nebo i více bičíků určených k pohybu

 

–  Prabičíkovci (Metamonada)

-jsou volně žijící i parazitičtí

-většina ztratila mitochondrie

-žijí v anaerobním prostředí

à Bičenky (Trichomonadea)

-mají 4 nebo 6 bičíků →  1 bičík může vytvářet undulující membránu (nahání si jí

potravu)

-význam: jsou patogenní

 

◦   Bičenka poševní

-je to parazit urogenitálních cest

-způsobuje nejčastěji záněty pochvy

-je pohlavně přenosná

 

◦   Lamblie střevní

-je to běžný parazit u lidí

-žije ve střevech přichycený hlavně na výstelce střeva

-při invazi způsobuje velké střevní potíže (zvracení, průjmy)

–  Krásnoočka (Euglenozoa)

-jsou to organismy vázané na vnitřní prostředí

-jsou volně žijící i parazitičtí

-mají většinou 2 bičíky

– Krásnoočka (Euglenoidea)

-jsou volně žijící organismy →  běžnou součástí planktonu

-živí se mixotrofně – na světle se živí autotrofně (fotosyntézou) a ve tmě se živí heterotrofně (saprofyticky …)

-mají chloroplasty (jsou zelené) a umí fotosyntézovat

-mají stigmu (světločivná skvrna = primitivní očko, které umí rozlišit tmu a světlo)

 

-význam: bioindikátory špinavé vody → žijí hlavně ve znečištěných vodách

◦   Kráskoočko zelené

◦   Krásnoočko krvavé

◦   Krásnoočko štíhlé

 

– Bičivky (Kinetoplastea)

-jsou volně žijící nebo parazitičtí

-mají 1-2 bičíky

-je u nich typický kinetoplast (=pozměněná mitochondrie)

-význam: jsou patogenní

 

◦   Ničivka (Leishmania)

-mají 1 bičík a žijí v Africe a Asii

-způsobují nemoc leishmaniózu → způsobuje těžké záněty vnitřních orgánů, horečku,    zvracení, chudokrevnost, slabost a při neléčení je smrtelná → přenáší ji komár

 

◦   Trypanozómy

-jsou krevní a tkáňoví parazité

-mají undulující membránu

-odebírají živiny, produkují toxiny a likvidují imunitní systém

-přenašečmi jsou mouchy sající krev (nejznámější moucha Tse – Tse) nebo upíři, kteří sají krev skotu

-jsou rozšířené hlavně v Africe

 

▪   Trypanozóma spavičná

-přenáší spavou nemoc mouchou Tse-Tse a způsobují zimnici, vysoké horečky, průjmy a celkovou slabost → je léčitelná

 

▪   Trypanozóma rhédská

-žijí jen v Africe (savany) a přenáší akutní formu spavé nemoci

 

◦   Bičivka rybí

-parazituje na pokožce ryb

-projevuje se bělavými povlaky na kůži ryb

-je smrtelná pro plůdky, malé ryby i oslabené ryby

 

–  Améboflageláti (Percolozoa) …(nemusíme umět)

-žijí v půdě, ve sledké a někdy i mořské vodě

-mají 2-4 bičíky a 1 panožku

-mají mitochondrie

-význam: jsou patogenní parazité

 

◦   Panožkovka Fowlerova

-je termofilní organismus

-žije ve špinavých bazénech

-je to nebezpečný parazit, který se do těla dostává nosní sliznicí, pak krví do mozku, kde likviduje nervové buňky → není léčitelná → smrt do 4-5 dnů

 

  • Ø Alveolata

-nemají chloroplasty

-mají alveolu = speciální vakuola těsně pod cytoplazmatickou membránou

-mají pevnou bílkovinnou pružnou vrstvu = pelikulu

–  Nálevníci (Ciliophora)

-tělo mají pokryto ciliemi (=brvy)

-mají 2 jádra:

-makronukleus (je vegetativní → k růstu, příjmu potravy)

-mikronukleus (je generativní → k rozmnožování)

-rozmnožování:

-nepohlavně: příčné a podélné dělení (vnitřní organely i jádra)

-pohlavně: konjugace → je to proces, kdy se k sobě 2 jedinci přiblíží buněčnými ústy a vymění si jedno ze 2 mikronukleí (z 1 mikronuklea vznikly meiózou 2) → potom se oddálí → mikronuklea splynou a oba se dělí

-příjem drobné potravy:

-prochází buněčnými ústy, buněčným hltanem do speciální kortikální alveoly

(=potravní vakuola, kde se tráví a rozkládají organické zbytky) → nestrávené zbytky jsou vyvrhovány buněčnou řití ven díky pulzující vakuole

-najdeme je v organicky znečištěné vodě

-význam: v potravních řetězcích, můžou být patogenní, rozkládají organické látky

 

◦   Trepka velká

-výskyt: v senném nálevu, znečištěných hnijících vodách

-má velmi patrnou alveolu

-význam: bioindikátor znečištěné vody

 

◦   Mrskavka modrá

-moc se nehýbe → brvy se točí, vlní

-v senném nálevu, hnijících vodách

 

◦   Vířenka konvalinková

-má brvy v pásech → smrští se, pak se znovu natáhne a oddálí

 

◦   Bachořec

◦   Slávinka

◦   Kožovec rybí

-parazit na kůži ryb → při přemnožení způsobuje smrt ryb

 

◦   Vpíjenka

-parazit na rybách, prvocích → napadá jiné nálevníky a vysává je

 

– Výtrusovci (Apikomplexa, Sporozoa)

-jsou jednobuněční a většinou parazité

-způsobují závažná onemocnění

-mají pelikulu (pevná, pružná, bílkovinná stěna) → drží buňku pohromadě a umožňuje pohyb

-příjem živin: osmózou (přechod jedné látky do druhé), pinocytózou (pohlcování větší látky) nebo difúzí

-rozmnožování:mají velmi složité vývojové cykly, mají hodně mezihostitelů a ten, ve kterém se rozmnoží je hlavní

– Kokcidie

-jsou velmi problematičtí parazité → napadají rostliny a zvířata

-význam: jsou patogenní parazité

◦   Kokcidie jaterní

-způsobuje kokcidiózu → napadá nejčastěji králíky, které bychom neměli komzumovat

-napadá výstelky žlučovodů a způsobuje záněty, které mohou být smrtelné

-přenáší se trusem

 

◦   Toxoplazma gondii

-způsobuje nemoc toxoplazmózu, kterou přenáší kočky nejčastěji na lidi

-má podobné příznaky jako chřipka

-nebezpečná pro dlouhodobě nemocné, steré lidi a těhotné ženy (mohou potratit)

-parazituje na bílých krvinkách

-je to nejrozšířenější prvoková protozomální nemoc v ČR (80% populace)

→ neexistuje lék

 

–  Hromadinky  … (nemusíme umět)

-jsou to parazité, kteří napadají bezobratlé, většinou hmyz

◦   Hromadinka švábí

 

– Krvinovky

-jsou to parazité lidí, u kterých napadají červené krvinky

-způsobují nemoc malárii:

-přenáší komár rodu Anopheles →  dokáže přežít i u nás,ale nedákáže nás nakazit   → ochrana pomocí repelentů, moskytiér nebo vysoušení mokřadů

-ročně se jí nakazí 400 mil lidí →  nejčastěji v Africe

-příznaky: vysoká horečka, zimnice, klid →  střídají se v pravidelných cyklech → lidí umírají na vyčerpání

-lék: antimalarika, látka z chininovníku – chinin

-lidé s genetickou srpkovitou anémií jsou imunní proti malárii

-význam: jsou patogenní parazité

◦   Zimnička tropická

◦   Zimnička čtvrtodenní

◦   Zimnička třídenní

 

–  Obrněnky (Dinozoa, Dinophyta, Dinoflagelata) . . ..(nemusíme umět)

-výskyt: sladká, slaná nebo brakická voda (sladko-slaná)

-mají 1 popř. 2 dlouhé bičíky

-mají chloroplasty

-živí se mixotrofně a jejich zásobní látkou je škrob

-na povrchu buňky mají pevné pláty (=celulózní ploché destičky), které slouží k obraně

-mohou mít stigmu

-rozmnožování: pohlevní i nepohlavní

-žijí v symbióze s korálovými polypy (=žahavci, kteří tvoří korál) → dávají jim organické látky a korály je chrání

-význam: není žádný, jen v symbióze s korály

◦   Dinophysis

◦   Peridium

◦   Keratium

-má tlustou vsrtvu celulózních destiček

 

◦   Noctiluca

-má schopnost bioluminescence

-žije v planktonu

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!