Nižší rostliny – maturitní otázka z biologie (5)

 

   Otázka: Nižší rostliny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Ani

 

 

Oddělení, třídy a řád

 • Ruduchy (Rhodopytha)
 • Hnědé ř. (Chromopytha)
  • Zlativky
  • Rozsivky
  • Chaluhy
  • Různobrvky
 • Obrněnky (Dinophyta)
 • Skrytěnky (Cryptophyta)
 • Krásnoočka (Euglenophyta)
 • Zelené řasy (Chloropytha)
  • Zelenivky
   • Válečovití
   • Zelenivkovité
   • Kadeřnatkovité
  • Spájivky
  • Trubicovitky
  • Parožnatky

 

 • Algologie, fykologie = věda studující řasy a sinice
 • eukaryotní organismy, fotoautotrofní
 • někdy do nižších rostlin řadíme také houby a lišejníky

 

V chloroplastech barviva

 • chlorofyl a, b, c (zelený)
 • fykobiliny: fykoerythrin (červený), fykocianin (modrý)
 • karotenoidy: karoteny (červený), xantofyly (žlutý)
 • fukoxantin (hnědý)

 

Tělo

 • nerozlišené – stélka thallus (stélkaté rostliny)
 • stélka – mnohobuněčná, jednobuněčná
 • netvoří pletiva ani rostlinné orgány
 • bez cévních svazků (bezcévné rostliny)
 • různé typy zásobních látek
  • mořské i sladkovodní, výjimečně mohou parazitovat

 

 Typy stélek

 • monadoidní (bičíkatá)
  • jednobuněčná, jednojaderná
  • na předním konci 2 bičíky a často i stigma, tělo může krýt pelikula = periplast, brz buněčné stěny
  • sladkovodní druhy – pulzující vakuola
  • krásnoočko, pláštěnka
 • rhizopodová (měňavkovitá)
  • jednobuněčná, jednojaderná i vícejaderná
  • pohyb panožkami = pseudopodie
  • bez buněčné stěny
  • u sladkovodních – pulsující vakuola
  • může mít stigmu
  • u zlativek
 • kokální (buněčná)
  • jednobuněčná, jednojaderná
  • nepohyblivá, povrch kryt buněčnou stěnou
  • u rozsivek a zelenivek
 • sifonální (trubicovitá)
  • vláknitá či vakovitá, tvořena jedinou mnohojadernou buňkou
  • u některých trubicovek
 • trichální (vláknitá)
  • mnohobuněčná, vláknitá, z jednojaderných buněk krytých buněčnou stěnou
  • nevětvená nebo jednoduše větvená
  • spájivky, parožnatky, zelenivky (kadeřnatka)
 • heterotrichální
  • nerozlišeny hlavní a postranní větve (morfologicky a funkčně)
  • kadeřnatka
 • sifonokladální
  • mnohobuněčná, vláknitá či vakovitá stélka, tvořená mnohojadernými buňkami
  • u zelených řas – žabího vlasu
 • pletivná
  • mnohobuněčná
  • představuje vývojově nejvyšší organizační stupeň řasové stélky
  • nejdokonalejší rozlišeny na rhizoidy, kauloid a fyloidy
  • připomínají vegetativní orgány vyšších rostlin, od nich se však liší původem a vnitřní stavbou
  • u ruduch a chaluh, parožnatek

 

Rozmnožování

1) nepohlavní – v příznivých podmínkách

 • dělením buňky
 • fragmentace = rodič se rozdělní, regenerace na nové jedince
 • rozpad kolonií
 • tvorba výtrusů = spor – zoospory, aplanospory (tvorba ve výtrusnicích) = sporanglie

 

2) pohlavní – vnepříznivých podmínkách (vysychání, nízké teploty)

 • spojení dvou haploidních pohlavních buněk (gamet) → zygota
 • vznikají redukčním dělením v gametangiích (= rozmnožovací orgány)
 • typy pohlavní rozmnožování podle typu gamet:
  • a) izogamie: gamety vzhledem a velikostí stejné, liší se fyziologicky, pohyblivé
  • b) anizogamie: gamety se liší velikostí, samčí gameta je menší než samičí, pohyblivé
  • c) oogamie:
  • samičí gameta = vaječná buňka, oosféra – výrazně větší nepohyblivá buňka s velkým množstvím zásobních látek
  • samčí gameta = spermatozoid – malá pohyblivá buňka s bičíky

 

3) Rodozměna

 • pouze u některých skupin (rouchy, chaluhy, zelené řasy) se vyskytuje diploidní generace (sporofyt) jako samostatná rostlina
 • v těchto případech dochází nejen ke střídání jaderných fází (haploidní a diploidní), ale i ke střídání generací – rodozměna (metageneze)
 • dochází ke střídání pohlavní (gametofyt, n) a nepohlavní generace (sporofyt, 2n)

sporangium = výtrusnice – tvoří spory

gametangium = pohlavní orgán (samčí pelatky, samičí zárodečníky), tvoří gamety

 • může být izomorfická, nebo heteromorfická
  • izomorfická r. = gametofyt a sporofyt se navzájem podobaji
  • heteromorfická r. = sporofyt a gametofyt jsou rozlišitelné
 • oplození zprostředkovává voda
 • v nepříznivých podmínkách vytváří cysty, nebo klidové spory = ankiety

 

Význam řas

 • vodní ekosystémy – plankton, bentos
 • produkce O2
 • potrava, krmivo, hnojiva
 • samočištění vod (krásnoočka)
 • zisk: agar, karagen, algin, jód
 • křemelina, biopaliva

 

Červená vývojová větev

 • barviva: chlorofyl a + d, karotenoidy, fykobiliny – fykoerytrin (červený) a fykocyanin (modrý)
 • zásobní látka: florideový škrob, olej

 

Čevené řasy (Rhodophyta)

 • patří k nejstarším organismům na Zemi
 • tělo – většinou mnohobuněčné, ale i jednobuněčné
 • stélka: vláknitá nebo pletivná
 • barva: červená, olivově zelená, modrozelená
 • buněčná stěna: celulóza, agar, karagen
 • rozmnožování:
  • jednobuněčné – se rozmnožují dělením
  • mnohobuněčné – rozpadem stélky, pomocí nepohyblivých výtrusů
  • pohlavního rozmnožování: absence bičíkatých stádií ve vývojovém cyklu (samčí gamety jsou nepohyblivé)
 • výskyt: vteplých mořích (přítomnost fykoerytrinu jim umožňuje pronikat až do hloubek 200m), výjimečně ve sladké vodě a půdě
 • zástupci:
  • potěrka žabí símě – modrozelená až olivově zelená, u nás v čistých horských tocích, pletivná stélka (podobná žabím vajíčkům)
  • rod Porphyra – východní Asie, příprava pokrmů, zdroj léčivých látek
  • puchratka kadeřavá – mořská, zdroj karagenu – rosol
  • rod Gelidium (rosolenka) – vyluhováním horkou vodou stélek se získává agar
 • Použití: Agar
  • v mikrobiologii
  • příprava živných půd pro pěstování mikroorganismů, potravinářství, výroba papíru
 • Zelená vývojová větev
  • barviva: chlorofyl a + b, β-karoten, xantofyly
  • zásobní látka: škrob (v plastidech se nachází pyrenoidy, ve kterých je škrob)¨, paramylon (krásnoočka)

 

Zelené řasy (chlorophyta)

 • evolučně významná větev – dala vznik současným vyšším rostlinám
 • celulózní buněčná stěna – ukazuje na úzké vývojové vztahy k vyšším rostlinám
 • stélka: jasná zelená barva, buň. Stěna – celulóza, CaCO3
 • mohou mít stigma –pokud ano, součást chloroplastů
 • pohyblivé buňky – 2 až 4 stejně dlouhé bičíky
 • převažují sladkovodní druhy, některé se přizpůsobily suchozemskému způsobu života
 • výskyt: plankton, sladkovodní, v moři při pobřeží, v půdě, v kůře stromů, symbionti s lišejníky
 • jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka
 • kolonie – soubor buněk držících pohromadě slizovými obaly, jsou složeny z více generací
  • cenobium = pravidelné seskupení buněk jednobuněčných jedinců vzniklé dělením jedné mateřské buňky, žijících ve společném obalu (Váleč koulivý)
 • rozmnožování:
  • dělením buněk, tvorbou výtrusů, rozpadem stélky, pohlavní rozmnožování může být

izo-, anizo až oogamické

 

Třída: Zelenivky

 • řád: Válečkovití
  • monodoidní stélka, často v planktonu rybníků a tůjí
  • Zástupci
   • pláštěnka – žije jednotlivě, někteří zástupci – červené barvivo
   • váleč koulivý – tvoří cenobia
   • koulenka
 • řád: Zelenivkovité
  • časté sladkovodní a půdní organismy
  • i v extrémních podmínkách
  • stélka: kokální
  • žijí jednotlivě/v koloniích
  • Zástupci
   • zelenivka – jednotlivě, nebo ve shlucích, v mělké vodě (symbióza s Nezmarem zeleným)
   • síťenka – síťovitá cenobia
   • řetízovka – řetízkovitá cenobia
 • řád: Kadeřnatkovité
  • rostou ve stojatých vodách
  • stélka: trichální, heterotrichální, listová
  • Zástupci:
   • kadeřnatka – přisedlá heterotrichální stélka, převládá nepohlavní rozmnožování
   • porost locikový – mořský salát, listová stélka, pobřeží evropských moří

 

Třída: Spájivky

 • pouze sladkovodní
 • stélka: jednobuněčné, vláknité, netvoří bičíkatá stádia
 • typické: spájení = kojugace, ale množení také dělením a fragmentací
 • Zástupci:
  • šroubatka – jednoduchá vláknitá stélka, spirálovité plastidy
  • jařmatka – vláknitá s hvězdicovitými plastidy

 

Třída: Trubicovitky

 • většinou mořské
 • stélka: sifonální, sifonokladální
 • Zástupci:
  • žabí vlas – skladkovodní, přisedla sifonokladální stélka

 

Třída: Parožnatky

 • v čistých, sladkých, stojatých vodách
 • pletivné stélka, až 90 cm, inkrustace CaCO3
 • Zástupci
  • Parožnatka, Lesklenka

 

Krásnoočka

 • výskyt: znečištěné, sladkovodních
 • mixotrofní i heterotrofní způsob výživy
 • Stélka: spirálně stočená, monadoidní s 2 bičíky, 1 zakrnělý,stigma mimo chloroplast
 • může tvořit cysty
 • rozmnožování: podélné dělení
 • zástupci: krásnoočko zelené, štíhlé

 

Hnědá vývojová větev

 • barviva: chlorofyl a + c, β-karoten, xantofyly (fukoxantin), diatoxantin
 • zásobní látky: lamiarin, chrysolamiarin, olej, škrob, manitol, další polysacharidy

 

Hnědé řasy (Chromophyta)

 • barva: hnědá, žlutá
 • zásobní látky: chryzolamiran, laminarin
 • tělo: jedno i mnohobuněčné
  1 – 2 bičíky, jeden vždy výrazně delší

 

Třída : Rozsivky

 • sladkovodní i mořský plankton
 • tělo
  • jednobuněčné, kokální stélka
  • jednotlivě nebo v koloniích
  • dvojdílná, průsvitná křemičitá schránka – dvě části
  • různorodý tvar (centrické – souměrné podle více rovin..)
 • rozmnožování:
  • dělením, každá z nově vzniklých si musí doplnit chybějící (vždy menší) misku, vede

ke zmenšování rozměrů, původní velikost se obnovuje při pohlavním rozmnožování

 • výskyt: voda, výjimečně v půdě
 • význam: indikátory biologické jakosti vody a stupně znečištění
  křemelina – stmelené schránky rozsivek – výroba skla, filtrů, izolační hmoty
 • zástupci: rozsivka, bokovka, člunovka

 

Třída: Chaluhy

 • tělo
  • mnohobuněčné
  • stélka trichální až pletivná (délka až 60m)
  • nejdokonalejší stélky rozlišeny na rhizoidy, kauloid, fyloidy
  • obsahují ve stélkách značné množství jódu
 • rozmnožování:
  • vegetativně – fragmentace stélky
  • nepohlavně – zoosporami
  • pohlavně – izogamie, anizogamie, oogamie
 • výskyt: moře – chladné
 • význam:
  • hnojivo, palivo, výroba jodu, sody, potaše, pastva pro ovce, potrava, alginové kyseliny

v buněčné stěně použití v potravinářském, farmaceutickém a textilním průmyslu

 • zástupci: chaluha bublinatá, bobulák, hroznovice (Sargassum

 

třída: Různobrvky

 • Výskyt: voda, půda
 • zelená až žlutozelená barva
 • Stélka: všechny organizační stupně, často Si
 • Zástupci: žabnice, vakovka, posypanka

 

třída: Zlativky

 • Výskyt: sladké chladné vody, plankton
 • Stélka: monadoidní s 1 nebo 2 bičíky, rhizopodová, kokální, trichální
 • některé heterotrofní, mohou tvořit cysty
 • Zástupci: Dinobryon

 

Skrytěnky (Cryptophyta)

 • barviva: chlorofyl a + c, karotenoidy, fykobilin
 • zásobní látka: škrob
 • tělo
  • jednobuněčné
  • stélka monadoidní: 2 nestejné bičíky
 • rozmnožování: buněčné dělení
 • výživa jak fotosyntézou tak heterotrofně – fagocytózou = pohlcování pevných částic z okolního prostředí buňkami – vytvoření organely fagozomu
 • Zástupci: skrytěnka

 

Obrněnky (Dinophyta)

 • Výskyt: plankton chladných moří
 • Stélka: monadoidní se 2 bičíky, na povrchu obal z celulózních destiček
 • některé – toxiny
 • Zástupci: svítilka, obrněnka


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!