Informovaný souhlas – referát

osetrovatelstvi

 

Otázka: Informovaný souhlas

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Informovaný souhlas

V minulosti byla povinnost informovat pacienta a jeho rodinu o povaze onemocnění a o potřebných výkonech přiměřeným způsobem a veškeré zákroky činit s jeho souhlasem, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče. Tento souhlas nebyl českou právní úpravou nijak více specifikován. Výkladem tak je odvozeno, že se musí jednat především o souhlas svobodný (prostý jakéhokoli i nepřímého donucení), informovaný a daný předem (daný na základě poučení o povaze, možných rizicích zákroku, alternativách).

Od 1. října 2001 je Česká republika vázána Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001). Tato úmluva představuje společný rámec pro ochranu lidských práv při aplikaci medicíny a biologie a je závazná i v případě, že s ní není vnitrostátní úprava v souladu. Na tomto podkladě vznikl termín informovaný souhlas.

Informovaný souhlas sděluje informace o jakémkoliv zákroku (ať už za účelem preventivní péče, diagnostiky, léčby nebo rehabilitace či v souvislosti s výzkumem) v oblasti péče o zdraví. Zákrok lze provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. To znamená, že pacient musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku a také o jeho důsledcích a rizicích. Před podpisem informovaného souhlasu má pacienti možnost se zeptat na cokoli, co mu není jasné.

Výhodou informovaného souhlasu je, že si pacient vybere postup léčby, ví, co ho čeká, tolik se nebojí a lépe spolupracuje. Pacient rozhoduje o svém vlastním zdraví sám.

Pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání, mají být brány na zřetel dříve vyjádřená přání. Což opět podporuje zodpovědnost za své zdraví.

Formulář by měl obsahovat popis zákroku, včetně obrázků a vyjmenovaných komplikací, což usnadňuje práci zdravotníkům a umožňuje pacientovi v klidu se rozhodovat. Je důležité případné otázky pacientovi pečlivě a srozumitelně vysvětlit. Pouze bude-li všemu rozumět, může se správně rozhodnout. Pokud nechce nic vědět, protože by se pak bál ještě víc, je to jeho právo. Neodmítá tím výkon, souhlas tedy může podepsat. Za nezletilé osoby podepisují souhlas rodiče, za nesvéprávné jejich zákonní zástupci. Cizinci mají text ve svém jazyce, lidem s poruchou sluchu je přetlumočen text do znakové řeči sestrou, která ji ovládá.

Pokud se pacient rozhodne, že zákrok nechce podstoupit, je důležité mu vysvětlit všechny důsledky jeho rozhodnutí a navrhnout další možné alternativy a jejich důsledky. Pokud i přesto odmítá výkon, je o tomto nutno sepsat zápis, který pacient stvrdí podpisem. Pacient může změnit svůj názor i těsně před zákrokem. Rozhodnutí pacienta je důležité respektovat.

Myslím, že zavedení takovéhoto informovaného souhlasu do běžné praxe posílí pocit zodpovědnosti za své zdraví. Tato zodpovědnost byla do dnešních dnů na zdravotnicích, kteří mnohdy zastávali názor, že pacient je „věc“, kterou je nutno spravit, ať je jí to líbí nebo nelíbí.

Někteří lidé, by mi mohli odporovat, že pouze přibývá množství dokumentů, kterými se zdravotník musí „prokousat“ a na samotného pacienta mu nezbývá čas. Domnívám se, že vhodně napsaný informovaný souhlas vynahradí čas, během kterého by se zdravotník vše vysvětloval pacientovi. Z informovaného souhlasu pacient získá určité penzum znalostí a může se zeptat, na to, co ho zajímá. Takže v konečném důsledku si zdravotník s pacientem pohovoří a zjistí důležité informace o pacientovi. Při dalším rozhovoru s pacientem může zdravotník stavět na pacientových vědomostech, protože ví, čemu už rozumí a co mu nemusí vysvětlovat. Pouze se ujistí, že pacient správně rozumí danému tématu.

Jak je informovaný souhlas napsaný, záleží už jen na každém zdravotnickém zařízení. V dnešní době si pacient může vybrat, kde se nechá ošetřovat, a podle svých získaných zkušeností a svých možností by toho měl také využít. Každý ale možnost rozhodování nemá, jako například nezletilí. Především nezletilí v pubertálním věku by chtěli za sebe rozhodovat sami. Proto je vhodné s nimi a jejich rodiči probrat možnosti jejich léčby a tím jim také umožnit spolurozhodování a svém zdraví. Konečné slovo však mají rodiče. Myslím, že mladé lidi tím také naučíme nést za své rozhodování zodpovědnost.

Informovaný souhlas jsou od listopadu 2006 povinny zavést všechny nemocnice. Myslím, že je přínosem, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!