Ošetřovatelství jako vědní disciplína

genetika

 

Otázka: Ošetřovatelství jako vědní disciplína

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Marsi

 

Popis otázky: Charakterizuj vědní disciplínu – ošetřovatelství (metaparadigma, paradigma, filozofie oboru). Filozofie holismu a jak ji aplikujeme v ošetřovatelství.

 

Ošetřovatelství = samostatná vědecké disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, lidských a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

 • Významně se podílí na prevenci, diagnostice, terapii a rehabilitaci.
 • Z hlediska předmětu zkoumání pokládá za vědu reálnou a humanitní a z hlediska cíle za vědu aplikovanou.

 

Aby mohlo být ošetřovatelství jako vědní obor, musí mít:

 • Předmět zkoumání – metaparadigma (osoba, zdraví, prostředí, ošetřovatelství)
 • Filozofii – holismus
 • Teorie oboru – paradigma
 • Metodologii – ošetřovatelský proces
 • Výzkum – poskytování ošetřovatelské péče, na základě vědeckých poznatků (EBN, EBP)
 • Systém vzdělání – klasifikační, specializační, celoživotní
 • Národní a mezinárodní organizace – ČAS, ICN

 

METAPARADIGMA (úhel pohledu) = předmět ošetřovatelství

Zahrnuje:

 • a) člověk (osobu) – osobou se rozumí příjemce ošetřovatelské péče (jedinec, rodina, skupina,..)
 • b) zdraví – zdravím se rozumí rozpětí od úplného zdraví až po nemoc
 • c) prostředí – prostředím se rozumí okolí člověka (životní, pracovní prostředí) a ovlivňuje zdravotní stav jedince
 • d) ošetřovatelskou péči – činnosti sester, které vedou k uzdravení, nebo zmírnění potíží jedince

 

PARADIGMA = teorie oborů, koncepční model

 • Paradigma ošetřovatelství představují ošetřovatelské modely.
 • Ke každému metaparadigmatu se vztahuje více paradigmat.
 • Každý model se zaměřuje na něco jiného.
 • Koncepční modely v praxi ukazují sestrám cestu a postup, co sledovat, na co se zaměřit, jak se na jev dívat, o čem přemýšlet (aby dokázaly správně stanovit  oš. problémy, oš. diagnozy, intervence, aby co nejlépe porozuměly jedince a jeho potřebám).
 • Modely ošetřovatelské péče se snaží odrážet podstatu ošetřovatelství.

Cílem oš. modelu je pomoct sestrám zkvalitnit jejich práci.

 • MODEL: vzor něčeho, přiblížení či zjednodušení reality, abstraktní vyjádření reality
 • TEORIE: souhrn názorů/myšlenek/předpokladů, které vysvětlují nějaké jevy.

 

Teoretické modely ošetřovatelství:

 • hledají cesty, jak dosáhnout hlavních cílů ošetřovatelství
 • pomáhají sestrám plánovat oš. péči
 • zjišťovat problémy a studovat oš. činnosti a zásady

 

Jako každý vědecký obor i ošetřovatelství má svou FILOSOFII = HOLISMUS

 • Z Řeckého HOLOS = CELEK

 

Význam holistické teorie: filosofie ošetřovatelství

 • Prudký vývoj medicíny ovlivnil práci sester natolik, že se jejich pozornost a schopnosti soustředily na zvládnutí složitých diagnostických a léčebných postupů a z ryze ošetřovatelské péče se vytratila podstata samotného člověka a jeho potřeb.
 • Sestry si nedostatek uvědomily a do běžné praxe začaly prosazovat principy, které měly zachovat rovnováhu mezi technikou a potřebami člověka.
 • Dle této teorie jsou živé organismy jako celky složeny z mnoha částí, které jsou ve vzájemné interakci, kde porucha jedné části vyvolává poruchu celého systému
 • Bio-psycho-sociální stránka – přístup k jedinci jako k celku, ne jen k jeho porušené části/funkci

(příklad: člověk s cholecystitis – biologické stránka- nemocný má žlučník, psychologická stránka – psychika nemocného, jestli má z něčeho obavy, v jakém je psychickém rozpoložení, sociální stránka- jaké má člověk zázemí, jak žije, jestli žije sám, nebo s někým, jeho sociální kontakty, spirituální stránka- víra, v co věří, v co doufá, jeho duchovní potřeby)

 

= > Holistické pojetí člověka znamená , že se sestra zajímá o všechny tyto oblasti a snaží se uspokojit jeho potřeby ve všech těchto oblastech

 • nerovnováhou jedné složky dojde k nerovnováze v celém systému a organismus reaguje nemocí
 • nerovnováha psychická vyvolává nevyrovnanou tělesnou a opačně
 • v holistickém pojetí oš. péče je každý sám zodpovědný za své zdraví, za jeho ochranu a v případě nemoci za aktivizaci vlastních sil, které vedou k nápravě


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!