Genetika člověka, genetické choroby a prevence

 

   Otázka: Genetika člověka, genetické choroby a prevence

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): krojcik

 

 

Genetika člověka

 • šimpanz s člověkem se liší pouze v 1,5% nukleotidů
 • 96% sekvencí máme stejných
 • podle nejnovějších průzkumů máme 23 000 genů (26 500), (předpoklad 40 000)
 • máme jen o 1000 genů více než háďátko
 • průměrná délka 1 genu je 27 000 bází (písmenek)
 • molekula DNA jaderného genomu je 2,9 miliard bází
 • většina DNA nemá genovou FCI, nedeterminuje
 • chromozom nese nejvíce genů – 23 genů
 • nejméně genů nese chromozom Y – 5 genů
 • genetika člověka se řídí obecně platnými zákonitostmi, ale má odlišné metody výzkumu – etika => člověk nesmí být využíván ke gen. pokusům => dědičnost člověka nelze zkoumat pokusným křížením – hybridizací
 • místo experimentálních se požívají metody pozorovací

 

Metody výzkumu genetiky člověka

GENEALOGIE = výzkum rodokmenů

 • nejběžnější metoda
 • analýza rodového výskytu urč. znaku =>její výsledky se vyjadřují graficky pomocí mez. dohodnutých symbolů
 • Koeficient příbuznosti – r = Podíl stejných příbuzných alel pro 2 příbuzné osoby
 • Jednovaječná dvojčata => r = 1 (100%) společných alel
 • Sourozenci (různovaječná dvojčata) => r = 0,5 (50%)
 • Prarodiče – vnuci => r = 0,25 (25%)
 • Bratranci => r = 0,125 (12,5%)

 

GAMELLILOGIE = Výzkum dvojčat

 • Podíl porodu dvojčat k porodu jednoho dítěte= 1:80
 • U člověka se vyskytují 2 typy dvojčat:
  • Dvojvaječná dvojčata- DIZYGOTNÍ- vznikají oplozením dvou současně dozrálých vajíček dvěma spermiemi
   • jsou to stejně staří sourozenci, kteří mají stejný nitroděložní vývoj
   • mohou být stejného i různého pohlaví
   • r= 0,5= 50%
  • Jednovaječná dvojčata- MONOZYGOTNÍ- oplodněno 1 vajíčko 1 spermií, ale při prvním rýhování zygoty se první dvě blastomery od sebe oddělí a vyvíjí se samostatně= 1 potomek rozdělený na 2 => naprosto totožná genetická informace
   • jsou vždy stejného pohlaví

 

Výzkum karyotypu

 • Součást lékařské genetiky, studuje sestavy a morfologie lidských chromozomů
 • Lidské chromozomy se liší svou délkou a polohou centromery a podle nich jsou seřazeny do skupin A- G a označeny 1- 22 a pak X a Y

 

Výzkum populací

 • Pro genetický výzkum se populace člověka považuje za PANMIKTICKOU
 • Pro výpočty genotypové frekvence se používá Hardy- Weinbergův zákon (musí se korigovat korekčními faktory (neexistuje každý s každým))

 

Výzkum molekulárně- genetický

 • V dnešní době se dá velmi snadno izolovat DNA z buněčného jádra a dále zkoumat (u člověka se často izoluje z lymfocytů periferních buněk)
 • Např.: prokazování mutací genovými sondami (mutační analýza)
 • Segregační analýza genů (odhalování rizik jedinců v rodině s výskytem určitého onemocnění)

 

Výzkum lidských fenotypů

 • Somatoskopická pozorování, somatometrická měření
 • Typologická vyšetření
 • Psychologická vyšetření
 • Atologická, biochemická, imunologická vyšetření

 

Dědičnost některých znaků člověka

 • Výška postavy = 0,9 (polygenní dědičnost)
 • Hmotnost = 0,6 (polygenní dědičnost)
 • Dědičnost sexuální orientace = 0,5
  • Asi 2- 10% je orientováno na stejné pohlaví
  • U bratrů je 13% pravděpodobnost orientace na stejné pohlaví
  • U jednovaječných dvojčat 65,8%
  • U dvojvaječných dvojčat 30,4 %
  • Homosexualita se částečně dědí přes matku=> předpokládá se, že geny pro sexuální orientaci leží na dlouhém rameni chromozomu X=> Xq28
 • Dědičnost inteligence h2 = 0,3 -vykazuje polygenní dědičnost
  • Vyjadřuje IQ- průměr populace je 100
  • Shoda IQ testů u dítěte a v dospělosti je 80%
  • Dědičnost inteligence je složitá
   • 0,3… 100% => z toho:
   • 0,30- genotyp
   • 0,30- kulturní dědictví, které platí pro určitou rodinu a společnost
   • 0,32- nedědičné podmínky prostředí
   • 0,08- interakce mezi genotypem a prostředím

 

MONOGENNÍ ZNAKY:

 • Podmíněny malým počtem genů (většinou 1) a jejich dědičnost se řídí Mendlem
 • Levorukost- autozomální dědičnost, recesivní
 • Krevní skupiny- autozomální, kodominance
 • Hemofilie- chromozom X, recesivní
 • Daltonismus- X, recesivní
 • Krátkoprstou- autozomální, dominantní

 

POLYGENNÍ ZNAKY:

 • Podmíněny větším počtem genů
 • Inteligence
 • Talent
 • Výška
 • Hmotnost
 • Pigment

 

Genetické choroby člověka

Dědičné choroby a dispozice člověka

 • Vzájemný vztah genetiky a zdraví zkoumá lékařská genetika
 • 10% lidí má monogení chorobu
 • 0,61% populace má vrozenou chromozomovou aberaci (Down)
 • 80% onemocní do konce života

 

DĚDIČNÉ DISPOZICE = DISPOZIČNÍ CHOROBY

Expoziční činitelé (potrava, počasí, stres, alergeny)

 • Rakovina
 • Neurózy
 • Alergie
 • Hypertenze
 • Cukrovka
 • Ateroskleróza
 • Příušnice, angína- infekční

 

DĚDIČNÉ CHOROBY

 • vznikají jako genové mutace

AUTOZOMÁLNÍ CHOROBY

 • Leží na autozomech (22 párů chromozomů kromě pohlavních)
 • Dědí se bez ohledu na pohlaví
 • Nemocný má v průběhu 50% nemocných dětí
 • Nazývají se také molekulární choroby=> chyba genu=> porucha tvorby funkční bílkoviny
 • Autozomálně dominantní typ dědičnosti
  • Polydaktilie- mnohoprstost
  • Otoskleróza
  • Diastema mediale
  • Huntingtonova choroba
   • 1: 50000 výskyt
   • Projevuje se ve středním věku ztrátou koordinace pohybu, mentální demencí a končí smrtí
   • Je podmíněna nadměrným zvýšením tvorby trinukleotidových repeticí (=opakování) kodonu GAG
  • Achondroplasis- trpasličí vzrůst
  • Alzheimer
  • Krátkoprstost- brachydaktilie
 • Autozomálně recesivní typ dědičnosti
  • znak se vyskytuje jen u sourozenců, ne však u rodičů
  • štěpné poměry pro sourozence jsou 25%
  • u rodičů je častý příbuzenský sňatek (0,1% sňatků)
  • GALAKTOSEMIE
   • 1: 70000 výskyt
   • Postižený organismus není schopen vytvářet galaktózo-1-uridil-transferázu, tím pádem není schopen štěpit galaktózu=> u recesivních homozygotů se galaktóza z mléčné stravy nerozkládá a hromadí se v orgánech=> poškození ledvin, trávicí soustavy, sleziny
   • Zpomalení psychického vývoje a žloutenka
   • Vzniku této choroby se dá předejít vyloučením mléka a mléčných výrobků
  • COELIAKIE
   • Neschopnost trávit lepek=> vážné poruchy trávicí soustavy
   • Prevence-> bezlepková dieta
  • FENYLKETONURIE
   • 1: 8000 výskyt
   • Nedochází k přeměně fenylalaninu (hodně obsažen v kofole, coca-cole, energetických nápojích) na tyrosinu
   • Poškození mozku, těžké opoždění psychomotorického vývoje
   • Omezení příjmu fenylalaninu=> standardní vývoj dítěte
  • ANDROGENITÁLNÍ SYNDROM
  • VROZENÁ HLUCHOTA
  • ALBINISMUS
   • Neschopnost syntetizovat pigment melanin
  • CYSTICKÁ FIBRÓZA
   • 1: 2000 výskyt
   • Mutace na 7. chromozomu
   • Děti ztrácejí velké množství chloridových iontů pocením=> sekrety všech žláz v těle houstnou a ucpávají jejich vývody=> klesá obranyschopnost sliznice= bakteriální infekce=> selhání dýchání=> plíce se plní hlenem=> smrt
  • SRPKOVITÁ ANÉMIE
   • 1: 10000 výskyt
   • Tvorba abnormálního hemoglobinu
   • Při nedostatku O2=> srpkovitý tvar červených krvinek=> nedokážou plnit své normální funkce

 

GONOZOMÁLNÍ CHOROBY

 • Vázané na pohlavní chromozomy X a Y
 • Gonozomální recesivní typ dědičnosti – vázaný na chromozom X
  • chorobu v rodinách mají prakticky jen muži
  • děti nemocných mužů jsou znaku ………………, ale dcery jsou heterozygoti
  • u nemocných mužů se choroba vyskytuje jen u příbuzných matky, nikoli otce
  • štěpné poměry u bratrů probanda jsou 50%
  • HEMOFILIE
   • Neschopnost syntetizovat jeden z faktorů srážlivosti krve
  • DALTONISMUS
   • Barvoslepost
   • Neschopnost rozlišit červenou a zelenou barvu
  • MYOPATIE- degenerace svalstva
  • DIABETES MELITUS
 • Gonozomálně dominantní typ dědičnosti vázaný na chromozom X
  • výskyt v každé generaci
  • nemocný otec má nemocné všechny dcery, žádného syna
  • nemocná matka má 50% dětí nemocných
  • znak je v populaci 2X častější u žen než u mužů
  • VITAMINOREZISTENTNÍ RACHITIS (křivice)
 • Gonozomální typ dědičnosti vázaný na chromozom Y
  • znaky holandrické
  • přímá dědičnost (z otce na syna)
  • strukturní gen antigeny H – Y, sry region, hypertrichóza ucha

 

Další: 

 • Downův syndrom
  • chromozomová choroba
  • trisomie 21. chromozomu
  • krátká hlava, deformace ušních boltců, malá ústa, velký jazyk, široké ruce, krátké prsty, snížené napětí svalů, poruchy duševního vývoje
  • výskyt 1: 600 porodů
  • pravděpodobnost roste s věkem-> matka má víc jak 40 let=> 1: 40 porodům
 • Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, syndromy Supermale a Superfemale <- viz. MO 23.
 • V současnosti známe asi 7000 dědičných chorob.

 

Genetická prevence

 • EUFENICKÁ
  • Upravuje pouze fenotyp, neovlivňuje genotyp (úprava stravy, plastická chirurgie)
  • Vede ke zvýšení životaschopnosti postižených
  • Nesnižuje četnost nežádoucí alely v genofondu, naopak ji zvyšuje (odstraňuje následky nikoliv příčinu)
 • EUGENICKÁ
  • Snaží se předcházet dědičnému zatížení populace
  • Jedná se o soubor vědeckého opatření směřující ke zvyšování kvality lidstva
  • Genetika dnes umožňuje vyhledávat lidi, kteří ve svých genotypech nesou patogenní alely nebo chromozomové aberace
  • Ve zdravotnictví existují vyhledávací screeningové programy a genetické poradenství
   • Celoplošný screening- sleduje každou těhotnou ženu a může zachytit těhotenství se zvýšeným rizikem – sleduje genové mutace a chromozomové aberace
   • Cílený screening- sleduje rizikové skupiny rodičů= starší rodiče (součet věku 70 let), riziková povolání (práce v jaderné elektrárně), lidi s genetickou zátěží v rodině
  • U člověka se využívá:
   • Rozbor obsahu fetálních (plodových) proteinů v plodové vodě u matky
   • Karyotypový rozbor buněk obsažených v plodové vodě nebo odebraných z tkáně chorionových klků
 • DISGENIKA
  • Opak eugeniky
  • Vyjadřuje zhoršování


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!