Gonozomální dědičnost a genetika populací

 

   Otázka: Gonozomální dědičnost a genetika populací

   Předmět: Biologie, Genetika

   Přidal(a): kolijirs1

 

 

GONOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST

 • závisí na pohlaví jedince
 • chromozomové určení pohlaví: gonozomy = pohlavní chromozomy = heterochromozomy
  • X,Y → XX žena, XY muž
  • X – párový
  • Y – nepárový, menší

 

3 typy chromozomového určení pohlaví:

 • SAVČÍ TYP
  • savci, obojživelníci, plazi, většina hmyzu, dvoudomé rostliny (knotovka bílá)
  • ženy – homogametické XX, vajíčka pouze X
  • muži – heterogametičtí XY, spermie buď X nebo Y
  • poměr 1:1
  • P: XX x XY
  • F1: XY x XY 1:1

 

 • PTAČÍ TYP
  • ptáci, některé ryby, motýli  ← heterologní část
  • ženy XY
  • muži XX

 

 • TYP PROTENOR
  • některé řády hmyzu – vosy, kobylky
  • neexistuje Y
  • samčí pohlaví určeno existencí jednoho ← homologní část

 

Chromozomu X

 • muži XO
 • ženy XX
 • dědičnost genů v homologních částech gonozomu se řídí podobnými pravidly jako dědičnost ostatních chromozomů (Mendelovy zákony)
 • dědičnost genů v heterologních částech gonozomu vykazuje odchylky od Mendelových zákonů, označujeme ji jako dědičnost pohlavně vázanou
  • geny ležící v heterologní části gonozomu X:
   • při X chromozomové dědičnosti nezávisí vnější fenotypový projev pouze na tom, zda má alelu recesivní nebo dominantní, ale i na jeho pohlaví
   • u jedince typu XY se alely na fenotypu projeví vždy (ať už jsou dominantní nebo recesivní)
  • geny ležící v heterologní části chomozomu Y:
   • nemají svoji párovou alelu, projevují se pouze u pohlaví, které nese chromozom Y, tento typ dědičnosti nazýváme dědičnost přímá
  • ZNAKY POHLAVNĚ VÁZANÉ:
   • většina znaků podmíněných geny na heterologní části chromozomu X se mnohem častěji projevují u jedinců typu XY než u jedinců XX
   • u člověka je na heterologní části chromozomu X umístěna porucha srážlivosti krve (chorobná krvácivost, hemofílie) nebo barvoslepost (daltonismus – nerozlišujeme červenou a zelenou) → tyto choroby se častěji projevují u mužů než u žen

XX… zdravá žena                                XY…zdravý muž

Xx… přenašečka                                  xY… nemocný muž

xx… nemocná žena

ženy dědí znak od otce, muži od matky = dědičnost křížem

 

ZNAKY POHLAVNĚ ŘÍZENÉ (=ovlivněné):

 • jejich geny leží na autozomu, ale jejich projev je vázán na přítomnost pohlavních hormonů, např. vznik sekundárních pohlavních znaků (plešatosti)

plešatost: P,p

PP               Pp                pp

M:               ano              ano              ne

Ž:                 ano              ne                ne

 

VAZBA GENŮ

 • geny jednoho chromozomu se dědí společně = vazba genů = vazbová skupina genů
 • 1933 – Thomas Morgan – objasnění funkce chromozomu → autor chromozomové teorie dědičnosti: Morganovy zákony
  • Geny jsou v chromozomech uloženy lineárně za sebou
  • Počet vazbových skupin je roven počtu chromozomů
 • Síla vazby je závislá na pozici genů na chromozomu, čím je vzdálenost větší, tím je větší pravděpodobnost crossing overu při meióze a menší pravděpodobnost, že budou děděny společně
 • uspořádání genů na chromozomu:
  • cis – jeden chromozom homologního páru nese alely dominantní (A, B), druhý nese alely recesivní (a, b)
  • trans – na jednom homologním chromozomu jsou pomíchány A, b nebo a, B
  • trans nebo cis překřížení umožňuje crossing-over
 • síla vazby = Morganovo číslo = pravděpodobnost při křížení

 

DĚDIČNOST KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ

 • měřitelné znaky – výška, váha, inteligence
 • podmíněny větším počtem genů malého účinky – tvoří dohromady polygenní systém
 • alely genů malého účinky jsou dvojího typu:
  • neutrální – vytváří základní hodnotu znaku
  • aktivní – základní hodnotu znaku nenápadně zvyšují nebo snižují
  • výsledná genotypová hodnota kvantitativních znaků je dána součtem působení všech alel polygenního systému
  • (a + b)n
  • .. aktivní alela
  • .. neutrální alela
  • .. celkový počet alel
  • při jednom genu vznikají tři genotypy AA, aa, Aa
  • při třech genech 27 genotypů (3)3
  • výskyt genotypu v populaci vytváří tzv. Gausovu křivku – křivka nomálního rozdělení hodnot kvantitativního znaku v populaci – projev znaku v populaci
 • každá alela genu malého účinkuse na potomky přenáší podle pravidel monohybridismu (podle Mendelových zákonů)
 • v kvantitativních znacích nelze v potomstvu za žádného křížení zjistit štěpné poměry
 • fenotypový poměr každého polygenního systému může být upraven podmínkami vnějšího prostředí (výchova, vzdělání, sociální zázemí, světlo, potrava)

→ některé faktoy kvantitativních znaků fenotyp posilují, jiné tlumí; i kvantitativní znaky oganismu se stejným genotypem mohou být značně odlišné a variabilní

→ kvantitativní znaky dokazují, že proměnlivost organismu je podmíněna nezávislými skupinami faktorů:

 • faktory vnějšího prostředí – nedědičná složka proměnlivosti
 • složení genotypu – dědičná složka proměnlivosti
 • podíl mezi nedědičnou a dědičnou složkou proměnlivosti nazýváme dědivost = heritabilita
  • H2 – udává míru dědičného určení znaku, 0-1; pokud H=0, proměnlivost znaků je způsobena faktory prostředí; pokud H=1, proměnlivost znaků je způsobena genotypovými faktory
  • nejčastěji zkoumána na dvojčatech = gemelogický výzkum (gemellus = dvojitý)
   • velká dědivost – výška, inteligence, porodnost
   • malá dědivost – výnosy kult.rostlin
   • jednovaječná dvojčata – monozygotní – vajíčko je oplozeno jednou spermií, blastomera se rozpadne na dvě části, vyvíjí se dva jedinci totožného pohlaví, genetické výbavy, znaky ve kterých se liší jsou ovlivněny venkovním prostředím
   • dvojvaječná dvojčata – dizygotní – 2 vajíčka, 2 spermie, mají oddělené plodové obaly, můžou a nemusí být stejného pohlaví, obvykle mají 50% stejných genů, jsou 3-4x častější než jednovaječná
   • siamská dvojčata – blastomery se po první mytóze úplně neoddělí a nadále se dotýkají – těla jsou propojena
  • genové interakce:
   • reciproková interakce
   • komplementarita
   • epistáze
   • inhibice

 

GENETIKA POPULACÍ

 • zkoumá dědičnost a proměnlivost na úrovni populací
 • populace – soubor jedinců určitého druhu, které spolu žijí v daném čase na daném území
  • obvykle z jednoho či několika společných předků
  • jedinci se v populaci mohou navzájem křížit – příbuzenecké křížení
  • malé – desítky jedinců
  • velké – stovky až tisíce jedinců

 

 • genofond – soubor všech alel všech genů populace
  • alely téhož genu se vyskytují s různou četností (=frekvencí – v % nebo des.číslech) → různá četnost genotypů a fenotypů → různá četnost krevních skupin, barvy pleti ap.

 

 • Genová struktura populace – gen velkého účinku dvě alely Aa → tři genotypové kombinace
  • frekvence A = p
  • frekvence a = q
  • pro kterýkoliv gen platí p + q = 1
  • genová frekvence v genofondu závisí na:
   • velikosti populaceve velkých jsou poměry genotypových a fenotypových frekvencí konstantní
   • výběru partnera a způsobu rozmnožování
    • autogamie = samoopylení, samosprašnost rostlin
     • každý jedinec je hermafrodit a produkuje samčí a samičí gamety
     • homozygoti pouze homozygoty
     • heterozygoti 50% homozygotů, 25% recesivních heterozygotů a 25% dominantních heterozygotů (počet heterozygotů se vždy sníží na 1/2, ale nikdy nezmizí úplně)
    • alogamie
     • vytváří oganismy, kdy jedinec vzniká splynutím dvou gamet od různých jedinců
     • cizosprašnost rostliny
    • panmixie
     • zcela náhodné párování


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!