Funkce lesa – maturitní otázka

 

Otázka: Funkce lesa

Předmět: Biologie

Přidal(a): LucS

 

 

Lesy byly zpočátku vnímány jako nebezpečí, protože dravá zvěř žijící v lesích ohrožovala životy lidí. Později si však lidé uvědomili, že les je zdánlivě nekonečný zdroj surovin s širokým využitím.

 

PRODUKČNÍ FUNKCE

Les je zdrojem zejména dřeva, které se využívá ve dřevozpracujícím průmyslu, dále hub, lesních plodů a dalších. Dřevo je ekologický materiál a zároveň obnovitelný zdroj energie. Nenahraditelnou funkci má ve stavebnictví a mnoha dalších oborech. Mezi funkce produkční může však být zařazena kterákoliv funkce lesů uplatňující se v tržním systému svými funkčními efekty jako zboží.

 

KLIMATICKÁ FUNKCE

Les má vliv na venkovní teplotu. Rozdíl teplot mezi lesem a loukou může činit až 4 °C. Lesy absorbují světlo a méně jej odrážejí do ovzduší. Snižují rychlost větru nejen uvnitř porostů, ale i na jeho krajích. Významným klimatickým faktorem je zadržování prašných částic, podle druhové skladby 1 ha lesního porostu zadrží ročně 30 – 70 tun prachových částic.

 

VODOOCHRANNÁ FUNKCE

Díky dobrému zasakování vody do půdy a hromadění této vody jak ve svrchní části půdy, tak v půdě, zadržují vodu a výrazně omezují odtok vody po povrchu. V době působení povodňových srážek zadržují vodu, která odtéká později, nemá tedy takový vliv na zvyšování stavů vody v tocích při přívalech a následných povodních. V jarním období prodlužují dobu tání sněhu, a tím umožňují lepší zasakování. Zabraňují vysychání půdy, oproti zemědělským půdám až o 200 %.

 

PŮDOOCHRANNÁ FUNKCE

Půdoochranná funkce lesa působí na ochranu lesa před různými druhy eroze, především činnosti vody, sněhu a větru. Tato činnost rozrušuje a přemisťuje půdní hmoty do jiných poloh. Může vznikat vodou tekoucí po povrchu (po intenzivní srážce) nebo v trvale tekoucích tocích, odnášením půdních částic z polí a v horách přemístěním půdy při lavinách. Lesní porosty těmto jevům zabraňují, anebo je výrazně omezují. Mezi nejúčinnější dřeviny patří ty s hlubokým zakořeněním a s dobrou tvorbou humusu – javor, habr, lípa.

 

HYGIENICKÁ FUNKCE

Les významně ovlivňuje klima, filtruje ovzduší, detoxikuje prostředí, izoluje zdroje nečistot a působí protihlukově.

 

CELULÓZA – je hlavní stavební složkou rostlinných buněčných stěn. Je nejrozšířenějším biopolymerem na Zemi. Pro většinu živočichů je celulóza nestravitelná a je tak součástí jejich výkalů, strávit ji dokážou bakterie a například hlemýžď zahradní. Čistá celulóza se využívá v papírenském a textilním průmyslu. Je hlavní složkou buničiny, z níž se vyrábí papír a rostlinných vláken z bavlny, lnu a konopí.

 

LIGNIN – je důležitou stavební složkou dřeva umožňující dřevnatění jeho buněčných stěn. Dodává dřevu pevnost. Pří využití dřeva jako paliva je jeho množství důležité, protože spoluurčuje jeho výhřevnost. Jeho množství kolísá v různých částech kmene a vyskytuje se více v kůře než ve dřevě. Je druhou nejčastější organickou sloučeninou na Zemi. Množství ligninu ve dřevě se využívá ve stavebním, energetickém a potravinářském průmyslu.

 

Zdroje:

 • Funkce lesa
  • https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2016/12/a1-cedule-funkce-lesa.pdf
  • https://www.mezistromy.cz/ekosystem-lesa/funkce-lesa/odborny
 • Celulóza
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za
 • Lignin
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!