Ekologie – maturitní otázka z biologie (5)

 

   Otázka:  Ekologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Evka

 

 

 

 

 • EKOLOGIE = věda zabývající se vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismem a prostředím
  • ekos = dům, obydlí
  • definoval zoolog Haeckel v roce 1866
  • podle stupně studovaných ekologických vztahů
   • AUTEKOLOGIE – studuje vlivy působící na 1 jedince nebo 1 druh
   • SYNEKOLOGIE – zabývá se velkou skupinou a prostředím, kde žijí
  • podle studovaného prostředí
   • ekologie vod
   • ekologie lesů
   • ekologie rybníků
  • podle studovaných organismů
   • ekologie rostlin
   • ekologie hub
   • ekologie člověka
   • ekologie živočichů
  • BIOCENÓZA – společenstvo všech organismů, které obývají určitý prostor
   • živá složka ekosystému
   • PODLE CHARAKTERIZUJÍCÍ SKUPINY
    • fytocenóza – společenstvo R
    • zoocenóza – společenstvo Ž
    • mikrobiocenóza– společenstvo mikrobů
    • vodní společenstva
     • plankton – drobné organismy vznášející se volně ve vodě
     • bentos –soubor organismů žijících na dně
     • nekton – soubor organismů, které se volně pohybují ve vodě (ryby)
    • PODLE PŮVODU
     • přírodní – vznikla sama, bez umělých vlivů
      • platí rovnováha, stálejší
      • pralesy, pouště
     • umělé– vznikla zásahem člověka
      • biotická rovnováha je narušena → člověk musí udržovat
      • rybníky, pole, lesy, zahrady, města
     • EKOLOGICKÁ NIKA –životní podmínky, které umožňují populacím určitého druhu žít
      • abiotické – teplota, sluneční záření, voda
      • biotické – přítomnost potravy, predace
     • EKOSYSTÉM –ekologický systém organismů, které žijí na stejném území
      • ZFJ přírody, charakterizují ji potravní vztahy, koloběh látek…
      • součástí je biocenóza – tvoří živou složku ekosystému
      • 2 základní složky
       • autotrofní – zdrojem výživy jsou jednoduché látky
        • zdroj E je světlo
        • E se spotřebovává
        • zelené R → fotosyntéza
       • heterotrofní – přijímají složité látky a přeměňují je na jednoduché
        • vzniká a uvolňuje se E
        • konzumenti, rozkladači (reducenti)

 

 • LIMITUJÍCÍ FAKTORY – na každý organismus působí biotické a abiotické faktory
  • organismus je k některému faktoru více přizpůsobivý než k jinému
  • mezní faktor – určuje, zda se organismus na určitém území bude nebo nebude vyskytovat
  • př. voda pro R – pokud je vody nedostatek R uhynou i když další podmínky jsou optimální
 • BIOIKDIKÁROTY – organismy, které svým výskytem určují prostředí
 • BIOTOP – místo, stanoviště, ve kterém žije jedinec nebo společenstvo
  • rybník, les, louka
 • BIOM – ekosystém v určité geografické zóně
  • oblast s podobnými klimatickými podmínkami
  • vymezen nejčastěji teplotou a srážkami
  • každý biom obsahuje stálá společenstva R a Ž
  • biomy tvoří jednotlivá vegetační pásma
  • tropický deštný les, savany, pouště a polopouště, stepi, tundra, tajga, smíšené a listnaté lesy
 • EKOLOGICKÁ VALENCE – rozmezí podmínek, ve kterých je organismus schopen žít
  • vymezeno maximem a minimem
  • střední hodnoty = ekologické optimum
  • pokud je životní podmínka za hranicí valence → nastává smrt organismu
  • EURYEKNÍ DRUHY – organismy s širokou valencí
   • velká adaptace organismů
   • snesou i výraznější kolísání podmínek
   • kopřiva, trávy, hmyz
  • STENOEKNÍ DRUHY – organismy s úzkou valencí
   • nesnáší kolísání podmínek, malá adaptace
   • vzácné druhy – medvěd, rak, tropické R, koala
   • žijí na speciálních stanovištích, malé rozšíření
  • EKOTYP – funkční varianta druhu, která je podmíněna prostředí
   • teplota, půda, voda
   • dědičné
   • př. medvěd hnědý – pyrenejská ekotyp
   • př. smrk ztepilý – krkonošský ekotyp
  • AREÁL – oblast na Zemi, kde se přirozeně vyskytuje určitý druh
   • splňuje životní podmínky daného druhu
   • KOSMOPOLITNÍ DRUH – široký areál, žije po celém světě
    • člověk, bakterie, prvoci
   • ENDEMICKÝ DRUH – žije na určitém území, jinde se nevyskytuje
  • ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA
   • fyzikální a chemické faktory působící na organismy
   • SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
    • hlavní zdroj E pro život
    • vlnová délka 250-5000nm
    • ultrafialové záření – 10-380nm
     • nebezpečné pro organismy → 90% zachycováno ozonovou vrstvou
     • v malých dávkách působí pozitivně → tvorba vitamínu D v kůži člověka reakcí melaninu → důležitý pro ukládání P a Ca
     • vyšší dávky jsou nebezpečné → mutagenní faktor

 

 • viditelné světlo – 380-760nm
  • zdroj E pro fotosyntézu zelených R
  • u Ž umožňuje schopnost vidění
  • intenzita a délka světla ovlivňuje organismy
  • fotoperioda – pravidelné změny
   • střídání dne a noci, roční období
   • vliv na organismy → rozkvétání květů, rozmnožování
  • podle nároků na světlo rozlišujeme R
   • světlomilné – k životu potřebují světlo → kvetení, fotosyntéza, vznik hormonů, vznik plodů
   • stínomilné
   • termomilné
  • podle nároků na světlo rozlišujeme Ž
   • potřebují světlo – rozlišení barevnosti, aktivita, vznik hormonů
   • nepotřebují světlo – Ž jsou bezbarví, tmaví
  • vliv na člověka – vylučování a ukládání hormonů
 • infračervené světlo – 760nm-1mm
  • zdroj tepla pro organismy
  • zahřívá Ž i neživá tělesa
  • optimum je mezi 15-30°C
  • rozlišení podle snesitelnosti výkyvů teploty
   • eurytermní organismy – snášejí výkyvy teplot
    • plazi, R
   • stenotermní organismy – nesnesou střídavé teploty
    • pokud teplota klesne pod optimum → smrt
    • orangutan, tapír
   • rozlišení podle nároku na teplo
    • termofilní – teplomilné organismy
    • psychrofilní – chladnomilné organismy
   • rozlišení podle teploty Ž
    • homoiotermní – teplokrevní
     • stálá tělesná teplota, vlastní termoregulace
     • ptáci (42-45°C), savci (35-37°C)
    • poikilotermní– studenokrevní
     • teplota závisí na vnějším prostředí
     • Ž upadají do stavu strnulosti (anabióza)
     • ryby, obojživelníci, plazi
    • VZDUCH
     • zdroj chemických látek k životu – kyslík a oxid uhličitý
     • působí na organismy tlakem, prouděním, složením, teplotou
     • kyslík – koncentrace v atmosféře 21%
      • odpadní produkt fotosyntézy
      • nezbytný pro život aerobních organismů
      • pro anaerobní organismy žijící bez kyslíku toxický (bakterie)
      • s ↑ nadmořskou výškou klesá
      • ve studené vodě více kyslíku než v teplé
      • potřeba v organismu ke spouštění metabolismu

 

 • oxid uhličitý – ve vzduchu koncentrace 0,03%
  • produkt dýchání organismů
  • zdroj uhlíku pro fotosyntézu
  • množství CO2 ve vzduchu roste spalováním fosilních paliv
  • nejvyšší koncentrace nad aglomeracemi
 • dusík – koncentrace ve vzduchu 78%
  • ze vzduchu využitelný jen některými bakteriemi při symbióze (hlízkové bakterie)
  • pro většinu organismů toxický při vyšší koncentraci
 • vzdušná vlhkost – ovlivňuje proudění a hromadění škodlivých látek
 • proudění vzduchu – ovlivňuje orientaci (šelmy, krtek)
  • využití – při letu
   • opylení R – přenos semen a plodů
   • echolokace – dorozumívání Ž
   • značkování teritoria
  • ↓ proudění → shromažďování prachu, S, oxidů dusíku
 • tlak vzduchu – 0,1MPa
  • většina organismů odolná
  • klesá se stoupající nadmořskou výškou
  • bakterie snesou až 290MPa
  • R snesou 0,9MPa
 • hustota vzduchu – nízká
  • s ↑ nadmořskou výškou ↓ hustota vzduchu
 • VODA
  • nezbytná pro život, součástí těla organismů
  • zajišťuje transport látek v těle
  • účastní se biochemických reakcí v organismu
  • umožňuje tepelnou regulace
  • v hydrosféře → srážky
  • na zemi ve 3 skupenstvích – nejdůležitější kapalné
  • životní prostředí mnoha organismů
  • rozdělení – slaná voda – 97%
   • sladká voda – 3% → z toto 2% vázána v ledovcích
   • brakické vody – přechod mezi slanou a sladkou vodou
  • vliv vody na organismy
   • salinita (slanost) – voda s vyšší hustotou
    • žijí velcí Ž (paryby) → nadnáší je
    • rozdíl ve velikosti a tvaru těla sladkovodních a mořských
    • ↑ teplota vody → ↑salinita
    • hustota vody nej↑ ve 4°C
    • některé organismy střídají sladkou a slanou vodu – losos
   • hustota – 775x↑ než vzduch
    • nadlehčuje, ovlivňuje tvar těla
    • nej↑ ve 4°C
   • tlak – čím ↓ hloubka → ↑ tlak
    • v hloubkách žijí organismy bez schránek
    • vliv na metabolismus bílkovin
    • nebezpečná náhlá změna tlaku → kesonová nemoc

 

 • teplota
 • množství kyslíku – chladné vody ↑ kyslíku
 • propustnost světla – čím hlouběji → ubývá množství světla
  • závisí na obsahu zakalovacích látek – bahno, písek, nečistoty
 • vliv vody na suchozemské organismy
  • člověk – max 5 dní bez vody (bez potravy až 3 týdny)
  • Ž – příjem vody potravou a pitím
   • výdej pocením, dýcháním, močí
   • omezení ztrát – kutikula, zrohovatělá pokožka, tvorba hypertonické moči
   • obojživelníci + hmyz – závislí na vodu rozmnožováním
   • za vodou migrují
  • R – kapraďorosty + mechorosty závislé na vodě → rozmnožování
   • příjem kořenovým vlášením do cévních svazků

 

 • PŮDA
  • pedosféra – tvoří tvrdý povrch země
   • vzniká zvětráváním hornin a působením organismů
  • složení – matečné horniny, humus, edafon
   • matečná hornina – vzniká zvětráváním
   • humus – odumřelé organismy
   • edafon – soubor organismů žijících v půdě
  • funkce – zdroj minerálních látek a anorganických živin
   • úkryt a zabezpečení Ž
  • fyzikální vlastnosti
   • pórovitost – prostory mezi půdními částmi → písčité, jílovité půdy…
   • sorpční schopnost – schopnost půdních částic vázat vodu a ionty
    • zvyšuje se obsahem humusu
   • teplota – kolísá na povrchu (do 50cm), v hloubce se nemění
    • 1km↓ → 30°C ↑
   • chemické složení
    • působení na Robsah solí rozpustných ve vodě → čím ↑ solí → ↑ úrodnost → nejvíce černozem
     • dusíkaté sločeniny – ↑ úrodnost půdy
     • fosforečné soli – nedostatek P → menší růst, méně plodů
     • Mg, Fe, Zn, Cl – důležité pro fotosyntézu společně s P, N
     • pH – rozhoduje o kyselosti a zásaditosti půdy
      • kyselost – masožravé R, rašeliník, mechorosty
      • zásadité – bobovité R (symbióza s bakteriemi)
 • působení na Ž–méně podstatné
  • důležité pro zooedafon (Ž složka půdy) → ovlivňován vzduchem, světlem, teplotou
  • vzduch – čím hlouběji → ↓ kyslíku → Ž žijí více na povrchu
  • světlo – proniká jen několik cm → zakrnění očí, ztráta zraku
  • teplota – kolísání
   • Ž tmavší barvy v tmavé půdě, barevní v písčitých půdách
   • promrzání půdy snižuje sníh → izolace
   • u nás nezamrzá do 1,2m
  • vlhkost –ovlivňuje obydlenost půdy Ž
   • hygrobionti– Ž vyžadující vodu
    • prvoci, hlístice, vířníci
   • hygrofilní organismy – dýchají vzdušný kyslík, vyžadují ↑ půdní vlhkost
    • larvy hmyzu, půdní Ž, kroužkovci, měkkýši
   • xerofilní organismy – vyžadují sušší půdy
    • hmyz, pavouci, štíři
   • BIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA
    • živá složka systému
    • působení organismů na sebe navzájem
    • působení na prostředí
    • JEDINEC – schopen samostatného života
     • jednobuněčný, mnohobuněčný, nebuněčný
    • DRUH – jedinci, kteří se mezi sebou mohou rozmnožovat, mají potomky a podobné vlastnosti
     • každý druh má svůj areál
    • POPULACE – soubor jedinců stejného druhu, kteří žijí na určitém území, v určitém čase a rozmnožují se
     • rostlin – plodné i neplodné R, semena, plody
     • živočichů – samci, samice, nedospělá i vývojová stádia
     • vyznačuje se společnou vlastností adaptabilita = přizpůsobivost
     • ZNAKY
      • hustota = denzita
       • počet jedinců žijících na jednotce plochy
       • mění se vlivem vnějších faktorů, mortality
       • u velkých organismů menší hustota
       • u menších organismů větší hustota
       • ovlivňuje člověk – hubení, vysazování
       • zaznamenává se značkováním, stopováním
       • hranice se nedá stanovit přesně
      • růst populace – závisí na množivosti, úmrtnosti, migraci
       • otevřený růst – vyznačuje se křivkou J
        • nejdříve pomalý růst → pak rychlý

→ pak se zase zpomaluje a ustálí se

 • př. viry, bakterie, nové druhy
 • uzavřený růst – vyznačuje se křivkou S
  • počáteční růst je pomalý → poté pozvolný
  • nelze dosáhnou maximální vrchol
  • ovlivněno vnějšími faktory

 

 • rozptyl – náhodný – velmi vzácné
  • rovnoměrný – druhy s velkou konkurencí
  • do skupin – rodiny, včely
 • struktura populace – složení podle různých hledisek – věk, pohlaví
 • stěhování populace – migrace, emigrace, imigrace
 • nosná kapacita prostředí – hranice, za níž růst populace není

možný (omezená potrava, prostor)

 • oscilace – krátkodobé kolísání, př. hmyz
  • příčiny – změna období
 • fruktuace– kolísání v průběhu let
 • vztahy mezi populacemi – negativní i pozitivní nebo neutrální
  • konkurence – negativní, soutěžení mezi druhy
   • o prostor, partnery, potravu
   • silnější druhy vytlačují slabší
   • př. poštolka X káně, větší a silnější rostliny
  • antibióza – jedna populace produkuje látku, která potlačuje růst druhé populace
   • negativní, př. houby produkující antibiotika → vliv na bakterie
  • parazitismus – negativní, trvalé nebo dočasné soužití parazita a hostitele
   • parazit využívá hostitele jako zdroj potravy a zdroj životního prostředí → poškozuje hostitele, je schopen se množit
   • ektoparazité – klíště, vši
   • endoparazité – tasemnice
  • symbióza – soužití dvou organismů → výhodné pro oba
   • př. houba + řasa, hlízkové bakterie, jmelí
  • protokooperace – vzájemně prospěšné soužití dvou druhů → není závazné, lze ho přerušit, pozitivní
  • predace – negativní, predátor aktivně vyhledává a loví kořist pro potravu
   • př. vlk a zajíc, orel a hlodavci
  • SPOLEČENSTVO – biocenóza, živá složka ekosystému
   • tvořeno R, Ž, mikroorganismy a houbami → na sobě závislé
   • vzniká mezi nimi konkurence a parazitismus
   • struktura
    • prostorová – dána rozmístěním populací v prostoru, mění se v čase
     • horizontální – rozvrstvení na ploše
      • př. rozdíl mezi středem a okrajem lesa
     • vertikální – rozvrstvení do pater
      • keřové → mechové → bylinné → keřové → stromové patro
     • druhová – složené společenstva se mění v čase a prostoru

 

 • BIOMY – oblast se stejnými klimatickými podmínkami
  • každý biom obsahuje stálé rostlinstvo a živočišstvo
  • TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY – rovníková oblast
   • průměrná teplota 25-30°C
   • srážky 2000-8000mm/rok
   • R – dřeviny, epifyty (organismy živící na R, ale živí se samy), liány, kapradiny
   • Ž – hmyz, plazi, primáti, kolibřík, papoušek
   • vysoká vzdušná vlhkost
  • SAVANY – tropické travnaté společenstvo
   • oblast J polokoule
   • střídání období tepla a chladna
   • rozdíly mezi denními a nočními teplotami
   • srážky nerovnoměrné 500-1000mm/rok
   • R – traviny, byliny
   • Ž – kopytníci, šelmy, pavoukovci, hmyz
  • POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ – horské a suché oblasti
   • velké teplotní rozdíly během dne a noci (40°C a více)
   • 11 měsíců bez srážek + 1 měsíc chudý na srážky
   • R – sukulenty, efeméry, jednoleté byliny
   • Ž – plazi, pavoukovci, ještěři, hlodavci
  • TVRDOLISTÉ LESY – oblast Středozemního moře
   • původně stálezelené neopadavé lesy → dnes nahrazeno keři
   • srážky nejvíce v zimě do 1000mm/rok, léto suché
   • teploty 15-20°C
   • Ž – kozy, ovce
 • STEPI –oblast S a J Ameriky, Ukrajina, střední Asie
  • velké teplotní rozdíly – zima -10 až -15°C, léto 20-25°C
  • srážky do 500mm/rok
  • R – trávy
  • Ž – bizoni, lamy, hlodavci, kopytníci
 • OPADAVÉ LISTNATÉ LESY – oblast mírného pásu, pouze S polokoule
  • ovlivňováno oceánským klimatem
  • střídání ročních období, v zimě teploty pod bodem mrazu
  • srážky 500-1500mm/rok
  • R – listnaté stromy, keře
  • Ž – obojživelníci, hmyz, medvěd, liška, srnec
 • TAJGA – pouze na S polokouli
  • velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou – až 50°C
  • srážky do 600mm/rok
  • R – jehličnany
  • Ž – los, sob, medvěd hnědý, medvěd grizzly
 • TUNDRA – hlavně na S polokouli
  • dlouhá zima (9-11 měsíců)
  • nízké teploty
  • permafrost – trvale zmrzlá půda, rozmrzá jen na povrchu
  • srážky do 300mm/rok
  • R – zakrnělé dřeviny, keře, mechy, lišejníky
  • Ž – los, sob, polární liška, tuleni, lední medvěd
 • EKOSYSTÉM – ekologický systém organismů, které žijí na stejném území
  • ZFJ přírody, charakterizují ji potravní vztahy, koloběh látek…
  • ZÁKLADNÍ SLOŽKY EKOSYSTÉMU
   • ABIOTICKÉ PROSTŘEDÍ – sluneční E, vzduch, voda
   • PRIMÁRNÍ PRODUCENTIautotrofní organismy
    • zdroj výživy jsou jednoduché látky, zdroj E je světlo
    • vytvářejí z látek anorganických látky organické → E se spotřebovává
    • zelené R, bakterie
   • SEKUNDÁRNÍ PRODUCENTI = konzumenti, heterotrofní organismy
    • závislé na autotrofních
    • příjem složitých látek a přeměna na jednoduché → E se uvolňuje
    • konzumenti 1. řádu – býložravci – kopytníci
    • konzumenti 2. řádu – masožravci + všežravci – malé druhy
    • konzumenti 3. řádu – masožravci – velké rozměry, šelmy
   • ROZKLADAČI – organismy živící se mrtvou organickou hmotou
    • bakterie, houby, kvasinky
    • zajišťují koloběh látek v přírodě
   • vytváří potravní řetězec – soubor organismů, které jsou na sobě závislé
  • přirozené ekosystémy – prales – velká druhová diverzita
  • umělé ekosystémy – smrková monokultura – na vzniku se podílí člověk

 

 • POTRAVNÍ ŘETĚZEC – soubor organismů, které jsou na sobě závislé
  • pastevně kořistnický řetězec – velikost těla konzumenta se zvětšuje
   • na začátku více konzumentů a na konci méně konzumentů
   • zelené R → býložravci → masožravci + predátoři
   • řasa → býložravá ryba → dravá ryba → člověk
  • dekompoziční řetězec – rozkladný
   • zajišťuje rozklad organické hmoty na anorganické látky
   • tělo uhynulého organismu → saprofágové → saprofyté
   • R → saprofág (narušuje mrtvou organickou hmotu) → houba, bakterie
  • parazitický řetězec – vede od hostitele k parazitovi
   • savec → na něm hmyz → zanese bakterii → onemocnění
  • fytofág – Ž živící se R
  • zoofág – Ž živící se živými organismy
  • saprofág – Ž živící se rozkládajícími se těly organismů
  • koprofág – živí se výkaly jiných Ž
  • nekrofág – živí se mrtvými těly jiných Ž
  • dekompozitor – přeměňuje organické látky na anorganické

 

 • POTRAVNÍ PYRAMIDA – vzniká spojením potravních řetězců + tok E + koloběh látek
  • E na spodu pyramidy → spotřebovává se
  • E u vrcholu → uvolňuje se

 

 • TOK E V EKOSYSTÉMU
  • jednosměrný, nenávratný
  • E vstupuje do ekosystému v podobě slunečního záření → E vázána v asimilátech při fotosyntéze
  • při odbourávání organické hmoty se většina E uvolňuje ve formě tepla + část E využívána organismy při růstu, rozmnožování, pohybu

 

 • BIOSFÉRA
  • soubor všech ekosystémů
  • zahrnuje litosféru, pedosféra, atmosféru…
  • 3 bio cykly
   • pevninský = suchozemský
    • druhově nejpočetnější
    • hlavní producenti jsou vyšší R
   • slanovodní = marinní
    • moře + oceány – druhově méně bohatý
    • největší rozlohou
    • hlavní producenti jsou nižší R
   • sladkovodní = limnický
    • kontinentální vody, méně druhů
    • menší rozloha
    • hlavní producenti jsou nižší R
   • některé organismy mohou přecházet mezi bio cykly – př. obojživelníci, hmyz

 

 • KOLOBĚH LÁTEK V EKOSYSTÉMU
  • koloběh látek je uzavřený, má cyklický charakter
  • koloběh prvků a látek mezi živými a neživými složkami
  • koloběh vody – výměna vody mezi zemských povrchem a atmosférou
   • vypařováním + transpirací se do ovzduší dostávají vodní páry → ochlazením kondenzují → spadnou ve formě srážek na kontinenty a oceány → vypařuje se + část vody se vsakuje pod povrch a tvoří zásoby podzemní vody
  • koloběh uhlíku – uhlík ze vzduchu pohlcován ve formě CO2 zelenými R → fotosyntézou zabudován do organické hmoty → část uhlíku prodýchána + část je nahromaděna jako odpadní produkt a dále zpracována reducenty → uvolní se CO2
   • hlavní zásobárna uhlíku v oceánech
  • koloběh kyslíku – zásoby ve vzduchu doplňovány fotosyntézou
   • kyslík je spotřebováván při dýchání + při rozkladu odumřelých h těl
   • z atmosféry proniká kyslík do vody a půdy
   • ovlivňuje člověk spalováním fosilních paliv
  • koloběh dusíku – zdroj N je atmosféra
   • většina organismů nedokáže přijímat vzdušný kyslík (až na hlízkové bakterie)
   • musí dojít k přeměně na dusičnany pomocí hlízkových bakterií nebo pomocí elektrických výbojů za bouřky
   • R přijímají dusík ve formě NO3 nebo NH4+ → využívají ho k tvorbě proteinů a nukleových kyselin
   • N se do těl Ž dostává potravou → část vyloučena močí + část využita k tvorbě bílkovin

 

 • ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ
  • antropoekologie– vztah člověka k životnímu prostředí
  • člověk je součástí řady ekosystémů
  • vývoj ekosystému – od počátku Země (před 3,5 mld let) → později do vývoje zařazen i vývoj člověka
  • člověk – pozitivní i negativní vliv na přírodní podmínky
   • využívá a ovlivňuje prostředí – úmyslně i neúmyslně
   • přizpůsobuje se ŽP
  • VÝVOJ VLIVU ČLOVĚKA NA PROSTŘEDÍ
   • PRAVĚK – minimální zásahy do ekosystému
    • člověk se přizpůsoboval přírodním podmínkám → nebyla narušena rovnováha
   • STAROVĚK – rozvoj zemědělství, těžba dřeva, pastevectví
    • začátek budování měst → odlesňování
    • vznik vodních erozí
    • nárůst populace
   • STŘEDOVĚK – obrovské kácení lesů, zásahy do přírody
    • rozvoj průmyslu a zemědělství
    • ještě nedochází do zásahu cyklu biosfér
   • NOVOVĚK – 17. století – dnes
    • rozvoj průmyslu, těžba surovin (ropa, uhlí, rudy)
    • věda a technika → ovlivnila růst populace a způsob života lidí
    • osídlování nových území
    • zásahy do ekosystému a jeho poškozování → často nenávratné změny
    • hubení druhů – 11 druhů ptáku + 100 druhů savců vyhubeno
    • vznik a šíření nových druhů
    • pokles množství neobnovitelných zdrojů E
    • přemnožení – králík v Austrálii, mandelinka bramborová u nás
   • GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA
    • SOCIÁLNÍ
     • RŮST POPULACE – problém u rozvojových zemí
      • příčiny – snížení mortality u vyspělých zemí
       • zlepšení lékařské péče
      • následky – větší spotřeba surovin, E, prostoru
     • NEDOSTATEK KVALITNÍCH POTRAVIN – 17% obyvatel rozvojových zemí trpí podvýživou
      • ve vyspělých zemích – obezita, nadváha
     • EPIDEMIE A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI – šíření infekčních chorob (tuberkulosa, cholera, tyfus, AIDS) → nejčastější příčina úmrtí v rozvojových zemích
      • na světě 40 milionů lidí nakažených AIDS/HIV
      • šíření nemocí – příčiny jsou špatná hygiena a zdravotní péče + velká mirace lidí
      • růst produkce a spotřeby drog
     • OZBROJENÉ KONFLIKTY, TERORISMUS – ztráty na lidských životech
      • nejčastěji náboženské, politické a etnické konflikty
      • dnes – islámský terorismus a extremismus

 

 • EKONOMICKÉ
  • CHUDOBA A ZAOSTALOST – nedostatek potravin, nedostatek nezávadné pitné vody, chybějící vzdělání, špatná zdravotnická péče, špatné hygienické podmínky, vysoká porodnost a úmrtnost
  • ENERGETICKÁ KRIZE – 60% E se získává z ropy a zemního plynu → neobnovitelné zdroje → ke konci 21. století dojde k vyčerpání zásob
   • dochází k ohrožení základních podmínek existence člověka
  • ENVIROMENTÁLNÍ
   • GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY – porušení rovnováhy mezi člověkem a přírodou
    • skleníkový efekt
    • narušení ozonové vrstvy
   • EKOLOGICKÉ KATASTROFY – rozsáhlé poškození velkých částí biosféry
    • havárie tankerů, tsunami, zemětřesení, havárie atomových elektráren, požáry lesů a naftových polí, kácení pralesů
   • ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    • OVZDUŠÍ
     • emise – pevné, plynné nebo kapalné látky, které se dostávají do ovzduší
      • prach, kouř, výfukové plyny, freony
     • imise – látky v ovzduší, které vznikají vzájemnou reakcí emisí
     • smog – směs emisí a imisí ve vzduchu
      • na vzniku smogu se podílí klimatické faktory – mlha, teplotní inverze (= teplý vzduch nahoře + studený dole → nedochází k promíchávání)
      • dochází k nahromadění nad aglomeracemi → poškození životního prostředí
      • kyselý smog – londýnský, zimní
       • vzniká spalováním tuhých paliv
       • obsahuje saze, oxidy síry a kovy
      • fotochemický smog – letní, losangeleský
       • vzniká z výfukových plynů působením UV záření
       • obsahuje uhlovodíky, ozon, oxidy dusíku
      • kombinovaný – u nás
       • př. Ostrava
      • znečišťované ovzduší
       • SO2– vzniká spalováním fosilních paliv s obsahem síry → poškozuje DS
       • NOx– toxické, součástí výfukových plynů
       • CO2– skleníkový plyn
       • freony – z ledniček, sprejů
       • prach, popel, těžké kovy
       • ozon – ve výfukových plynech → toxický
       • radioaktivní znečištění – havárie tankerů
      • kyselé deště–vzniká reakcí SO2 + O2 + H2O → H2SO4 → kyselina sírová se dostává na zem v podobě kyselých dešťů → ničí lesy, okyseluje půdu
      • ozonová díra – poškození ozonové vrstvy působením freonů → na Zemi dopadá více UV záření → rakovinotvorné
      • skleníkový efekt – vzniká působením CO2 + vodní páry + freony → skleníkové plyny → zabraňuje úniku tepla ze Země → oteplování → tání ledovců, vyšší hladina oceánů, klimatické změny
      • řešení problému – omezení spalování fosilních paliv
       • používání čistících zařízení
       • využívání ekologického způsobu dopravy
      • PŮDA
       • znečišťovatelé půdy
        • hnojiva – uměle vytvořená člověkem → zasolení půdy, dusičnany a fosforečnany do těl R
        • imise
        • únik ropy, olejů
        • těžké kovy – ze skládek
        • kyselé deště
       • eroze – rozrušení a odnos půdy vlivem vody a větru
       • zhutňování půdy – špatné provzdušňování půdy a prosakování vody v důsledku užívání těžké mechanizace
       • řešení problému –snížení používání hnojiv
      • VODA
       • biologické– způsobují hnojiva, výkaly, odpadní vody, odpad potravinářského průmyslu
       • chemické – způsobují ropné produkty, průmyslová hnojiva, těžké kovy, detergenty
       • fyzikální – způsobují odpadní teplo, radioaktivní záření
       • řešení problému – budování čistíren odpadních vod
      • OCHRANA PŘÍRODY
       • ZÁKONY NA OCHRANU PŘÍRODY A ŽP V ČR
        • Ústava ČR – stát bude dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství
        • Listina základních práv a svobod – právo občana na příznivé životní prostředí
        • Zákon o ŽP
        • Zákon o ovzduší
        • Zákon o vodách
       • INSTITUCE V ČR
        • Ministerstvo životního prostředí
        • Česká inspekce životního prostředí
        • Český ekologický ústav
        • Český hydrometeorologický ústav
        • Státní fond životního prostředí
       • INSTITUCE VE SVĚTĚ
        • OSN
        • UNESCO
       • OCHRANA DRUHŮ – ohrožené druhy
        • kriticky ohrožené druhy – zmije obecná, sokol stěhovavý
        • silně ohrožené druhy – skokan zelený, škeble rybničná
        • ohrožené druhy
       • CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
        • velkoplošná
         • národní park – NP Krkonoše, Šumava, Vysoké Tatry, Slovenský ráj
          • původní, málo ovlivněné člověkem, výskyt vzácných druhů
         • chráněná krajinná oblast – CHKO Beskydy, Jeseníky, Český kras
          • území s přirozeným ekosystémem a chráněnými druhy
         • maloplošná– přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka
         • biosférické rezervace – vyhlašuje UNESCO, má celosvětový význam, u nás 6
          • NP Krkonoše, NO Šumava, CHKO Křivoklátsko


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!