Ekologie – maturitní otázka z biologie (4)

 

   Otázka:  Ekologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Martina

 

 

 

 

 • věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem
 • zakladatel: Haeckel

 

dělení:

 • podle úrovně skupin
 • autekologie: studuje vztahy jedince k prostředí
 • demekologie: studuje vztahy mezi populacemi a jejich prostředím
 • synekologie: studuje vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů
  • podle systematických skupin
 • ekologie bakterií, rostlin, hub, živočichů…
  • podle prostředí, v němž organismy žijí
 • ekologie vod, lesa, půdy

 

Základní pojmy

 • stanoviště = lokalita = konkrétní místo výskytu organismu
 • biomasa = hmotnost jedince v daném okamžiku
 • areál = území, kde daný druh vyskytuje
 • kosmopolit = široký areál
 • endemit = malý areál
 • relikt = zbytek druhu na určitém území po jeho původně větším rozšíření
 • glaciální relikt = pozůstatek po době ledové
 • autochtonní druh = původní druh
 • allochtonní druh = cizí druh
 • synantropní druh = druh, který doprovází člověka a jeho sídla
 • introdukce = zavlečení nebo úmyslné vysazení
 • reintrodukce = opětné vysazení druhu do míst, kde byl vyhuben
 • populace = soubor jedinců téhož druhu žijící na určitém místě v určitém čase
 • společenstvo = biocenóza = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu
 • fytocenóza; zoocenóza
 • biotop = místo, které poskytuje organismům místo (podmínky) pro život
 • ekosystém = soubor organismů a jejich prostředí: cenóza + biotop
 • ekologická nika = místo a funkční zařazení organismu v ekosystému
 • biom = soubor podobných ekosystémů
 • biosféra = soubor všech ekosystémů na zemi
 • ekologická valence = rozmezí podmínek v nichž je organismus schopný žít
 • stenoekní = stenovalentní = malé rozmezí podmínek pro život
 • euryekní = euryvalentní = velké rozmezí podmínek pro život
 • ekotyp = odlišné formy druhu vytvořené adaptací na různé podmínky

 

Abiotické podmínky (= neživá příroda)

 

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

 • je hlavní zdrojem E pro život na Zemi
  1. ultrafialové záření (100-390nm)
   • 90% zachytí atmosféra,
   • vliv na organismy: tvorba vit. D, brzdí růst rostlin, způsobuje mutace a nádory, baktericidní (ničí mikroorganismy)

 

 1. viditelné záření (390-760nm)
  • různé druhy organismů vnímají různý rozsah spektra
  • př. včela (300-600nm), člověk (400-750nm)
  • světlo ovlivňuje org. svojí vlnovou délkou, intenzitou, délkou působení …
  • fotoperiodismus: délka osvětlení ovlivňuje u rostlin jejich přechod do fáze kvetení à dlouhodenní, krátkodenní, neutrální
  • fotoperioda (délka osvětlení) podmiňuje rytmické opakování životních projevů organismů – biorytmů (sezónní, cirkadiánní)

 

 1. infračervené záření (800-5000nm)
  • nejvýznamnější zdroj tepla pro organismy

 

TEPLO

 • teplotní optimum: 15-30°C u většiny organismů
 • extrémní odolnost: bakterie (-190-100°C), želvušky v anabioze (-271-100°C)
 • eurytermní org.: snese větší výkyvy teplot (zmije obecná, smetanka lékařská)
 • stenotermní org.: snese jen malé kolísání teplot (datlovník pravý, tučňák císařský)
 • vliv tepla na organismy:
  • rostliny: opad listí, zrání plodů, klíčení semen, jarovizace
 • adaptace na vysokou teplotu: regulace transpirací, odraz záření lesklými listy
 • adaptace na nízkou teplotu: trichomy, snížení obsahu vody v semenech, opad listů
  • živočichové:
 • ektotermní: malá produkce tepla, teplota těla závisí na okolí (plazi)
 • endotermní: velká produkce tepla (savci: 36-37°C, ptáci 39-40°C), termoregulace
 • adaptace na vysokou teplotu: strnulost, estivace (=letní spánek)
 • adaptace na nízkou teplotu: snížení metabolismus, anabioza(strnulost), hibernace (zimní spánek)

 

VZDUCH

 • zdroj chemických látek potřebných k životu
  • tlak: klesá s nadm. výškou – potíže s dýcháním, tvorba červených krvinek, více hemoglobinu
  • hustota: malá, létající živočichové mají menší rozměry, nežijí zde trvale
  • vítr: pasivní let, opylení větrem, přenos semen a plodů, orientace org. (zachycení pachu), ochlazování

 

 • chemické složení:
  • N2: 78%, přímo ho využívají jen někt. bakterie a sinice
  • O2: 21%, produkován zelenými a mořskými řasami, spotřebován při dýchání a hoření
  • CO2: 0,03%, zvyšuje se, vzniká při hoření uhlíkatých látek, dýchání org., sopečné činnosti, pozitivně ovlivňuje fotosyntézu

 

VODA

 • pro život nezbytná: součástí těl organismů, zajišťuje transport látek v těle, účastní se biochemických reakcí v organismu, umožňuje tepelnou regulaci …

 

 • na Zemi ve 3 skupenstvích (kapalná, led, pára) – nejdůležitější je kapalná
  • mořská voda: 70,8% zemského povrchu
  • sladká voda: 2% zemského povrchu
 • přechod mezi sladkou a slanou vodou = brakická voda

 

Vody se člení na oblasti:

 • volná voda = pelagiál: obývá plankton (soubor drobných vznášejících se organismů, fyto- a zoo-) a nekton (soubor větších organismů s aktivním pohybem)
 • dno = bentál: obývá bentos (nítěnky, chobotnice)
 • pobřežní mělčiny = litorál
 • dno mořských hlubin = abysál

 

Vlastnosti vody a jejich vliv na organismy:

 • tlak: zvyšuje se s hloubkou, odolnost vůči hydrostatickému tlaku snižují prostory vyplněné vzduchem
 • hustota: 775x větší než vzduch, nadlehčuje (à velké rozměry a hmotnost vodních organismů), ovlivňuje tvar těla, největší při 4 stupních
 • propustnost světla: závisí na hloubce a množství přítomných látek, s hloubkou se měn intenzita a spektrální složení (př. ruduchy díky fykoerytrinu pronikají do větší hloubky)
 • povrchové napětí: na hladině se tvoří povrchová blanka
 • neuston (plankton při povrchu); pleuston (organismy na povrchu blanky – vodoměrka)

 

Zvláštní skupiny vod:

 • podzemní voda: nedostatek světla, nízká teplota (macarát, bezkrunýřka slepá)
 • periodické vody: vysychání (žábronožka sněžní, listonoh jarní)
 • rašeliniště: souvislé porosty rašeliníků (z odumřelých rostlin bez přístupu vzduchu)
 • slatiny: zásobovány podzemní vodou
 • vrchoviště: zásobeny srážkovou vodou

 

Voda na souši je limitující faktor:

 • živočichové: příjem pitím, potravou, metabolicky (štěpením tuků), různá spotřeba (hmyz velmi malou)
 • rostliny: dělení podle nároků na vodu:
 • hydrofyty = vodní (okřehek)
 • hygrofyty = vlhkomilné (blatouch)
 • mezofyty = střední nároky (kopretina)
 • xerofyty = suchomilné (kavyl) – kopce, stráně

 

PŮDA

 • vzniká zvětráváním hornin a činností organismů
 • edafon = soubor organismů žijících v půdě (řasy, sinice, bakterie, houby, prvoci, ploštěnci, žížaly, měkkýši, obratlovci, hmyz)

 

Vlastnosti půdy:

 • pórovitost: je ovlivněna velikostí částic, na tom závisí obsah vody a vzduchu
 • sorpční schopnost: schopnost půdních částic vázat na svém povrchu vodu a ionty, zvyšuje ji obsah humusu
 • obsah iontů: ovlivňuje:
 • pH půdy: kyselé (rašeliník, vřes, borůvka); zásadité (třemdava, bělozářka)
 • slanost půdy: na půdách s vyšším obsahem solí rostou halofyty
 • slaniska: NPR Slanisko u Nesytu
 • sekundárně: zasolené půdy podél silnic – kriticky ohrožené druhy (zblochanec oddálený Pha-B)

 

Biotické podmínky (=živá příroda)

POPULACE

 • = soubor jedinců téhož druhu, který žije v určitém prostoru v určitém čase
  • hustota populace (denzita): vyjadřuje se počtem jedinců (abundací) n. biomasou na jednotce plochy nebo prostoru
 • maximální: dána nosnou kapacitou prostředí (potrava, prostor, světlo …)
 • minimální: dána nejmenším počtem jedinců nutných k rozmnožování

 

 • kolísání hustoty:
 • oscilace = krátkodobé kolísání (během roku)
 • fluktuace = dlouhodobé kolísáni (během několika let)

 

 • rozmístění populace
 • náhodný
 • rovnoměrný
 • shloučený

 

 • struktura populace
 • poměr pohlaví = poměr samců a samic
 • věková struktura = dostatečný počet jedinců v produktivním věku
 • sociální struktura = nadřazenost, podřazenost

 

 • růst populace: dán poměrem mezi množivostí (natalitou) a úmrtností (mortalitou)
 • množivost: fyziologická (maximální produkce potomků v ideálních podmínkách); skutečná
 • úmrtnost: vysoká u druhů s vysokou množivostí a nízká u druhů s nízkou množivostí
 • růst populace je také ovlivňován: migrací (přesun se zpětným návratem), emigrací (vystěhování), imigrací (přistěhování)

 

SPOLEČENSTVO

 • = soubor populací různých druhů organismů na určitém biotopu
 • uplatňují se zde mezidruhové vztahy
 • pro zachování stability společenstva je důležitá druhová pestrost (diverzita)
 • dominantní populace = určují ráz společenstva (stromy v lese, trávy na louce)

 

Rozvrstvení = stratifikace společenstva:

 • v prostoru:
 • svislé: tvoří se rostlinná patra (kořen, mech, bylina, keř, strom)
 • vodorovné: rozvrstvení na ploše (př. rozdíl mezi okrajem a středem lesa)
 • ekoton = hraniční pásmo mezi ekosystémy
 • v čase: jedná se o postupné změny
 • během sezóny: tvoří se tzv. fenologický aspekt = vzhled – studuje obor fenologie (př.: jarní aspekt: stromy bez listí-rozvoj světlomilných bylin; letní aspekt: olistěné stromy, ústup světlomilných a rozvoj stínomilných bylin)
 • během delšího období: mokrá louka – v důsledku meliorace úbytek vody à mizí vlhkomilné rostliny
 • vztahy ve společenstvu:
 1. VNITRODRUHOVÉ
 2. MEZIDRUHOVÉ
  1. Neutrální – populace se navzájem neovlivňují
  2. Pozitivní – prospěšné soužití
 3. protokooperace: vzájemně prospěšné nezávazné sdružování
 4. komenzalismus: soužití pro jeden druh nezbytné, druhý není poškozen
 5. mutualismus = symbioza: nezbytné a trvalé, pro oba druhy vzájemně prospěšné
  1. Negativní – jeden druh poškozuje druhý
 6. amenzálismus: jeden druh poškozuje svými metabolity druh jiný
 7. konkurence (kompetice): vzájemné soupeření o životní potřeby
 8. predace: vztah dravce a kořisti
 9. parazitismums: vztah mezi hostitelem a parazitem

 

Ekosystém

 • je tvořen biocenózou a jejím biotopem – může mít různou velikost

 

Organismy mají v ekosystému určitou funkci – dělení:

 1. primární producenti: autotrofní organismy (C z CO2), fotosyntézou tvoří organickou hmotu (rostliny)
 2. konzumenti: heterotrofní organismy, živí se organickou hmotou z primárních producentů
 1. konzumenti 1. řádu: býložravci (kopytníci)
 2. konzumenti 2. řádu: masožravci, všežravci (drobné šelmy)
 3. konzumenti 3. řádu: další masožravci (velké šelmy)
  1. reducenti = dekompozitoři = rozkladači: rozkládají org. hmotu na minerální látky (houby, bakterie)

 

Potravní řetězec = soubor organismů, které jsou na sobě potravně závislé

 • pastevně kořistnický: rostlina – býložravec – drobný masožravec – velký masožravec

               (strom – lýkožrout – hmyzožravý pták – dravec)

 • dekompoziční (rozkladný, detritový): postupný rozklad organické hmoty až na humus, umožňuje koloběh látek v přírodě

               (odumřelý organismus – saprofytní hmyz – houba – řada bakterií)

 • parazitický: opak pastevně kořistnického

               (savec – na něm parazitující hmyz – parazitické bakterie – bakteriofág)

 

Dělení ekosystémů:

 • přírodní: (prales, korálový útes) druhově bohaté, stabilní, schopny autoregulace, vývoje, při částečném narušení schopnost obnovy, při výrazném narušení zhroucení ekosystému; v ČR velmi vzácné, blíží se jim některá chráněná území
 • umělé: (lesy, parky, pole) druhově málo početná, monokultury, nestabilní, k jejich udržení musí člověk pomáhat (orba, hnojení, zavlažování, pesticidy …)

 

Vývoj ekosystému = sukcese

 1. zmlazení ekosystému: po zhroucení předchozího ekosystému, uvolněné niky – ekologické nahrazování
 2. vyzrávání ekosystému: období stabilizace
 3. vrcholové stádium = klimax: ustálené společenstvo – druhově velmi bohaté


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy