Druhy biologického materiálu – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Druhy biologického materiálu

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): moni.ka

 

 

 

 

Druhy biologického materiálu

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

 

Tělní tekutiny

 krev

 mozkomíšní mok

 žaludeční šťáva

 duodenální šťáva

 

Tělesné sekrety

 sekret z chorobných kožních a slizničních ložisek

 sekret poševní sliznice

 

Tělesné exkrety

 moč

 stolice

 zvratky

 sputum

 pot

 

Druhy vyšetření biologického materiálu

Biochemická vyšetření

 určují obsah organických a anorganických látek materiálu (bílkoviny, tuky, glukózu, minerály, hormony, enzymy, vitaminy, léky)

 ukazují, jaké metabolické a biochemické změny probíhají v organismu

 stanovují obsah a množství cizorodých látek v organismu

 někdy může být výhodné sdružovat biochemická vyšetření do souborů, které stanoví několik analytů současně, umožňují tak úplnější posouzení zdravotního stavu pacienta i průběhu léčení

o obecný, základní (screeningový) – používá se, je-li málo informací o nemocném, slouží k všeobecné orientaci o jeho stavu a k předběžné diagnóze

o cílený (orgánový) – slouží ke zhodnocení stavu určitého orgánu nebo systému (ledvin, jater, plic)

o syndromově specializovaný – slouží k ověření diagnózy určitého syndromu, skupiny syndromů, k diferenciální diagnostice v rámci určité skupiny chorob, k odhadu „metabolického rizika“ určitého onemocnění (dědičné poruchy metabolismu, riziko urolitiázy)

 

Hematologická vyšetření

 určují vlastnosti krve a její složení (počet krevních elementů, hemoglobinu, srážlivost krve)

 zahrnují vyšetření

o krevní obraz + differenciál, sedimentace erytrocytů

o koagulační poměry krve – QUICK + INR, APTT

o izosérologické a imunohematologické – vyšetření skupinových vlastností krve

 

Mikrobiologická vyšetření

 řadíme sem vyšetření bakteriologické, virologické, mykologické, parazitologické a serologické

 určují přítomnost patogenního původce v krvi, v moči, ve sputu, v mozkomíšním moku

 určují přítomnost parazita ve stolici a v krvi (nejčastěji roupy, škrkavky, tasemnice)

 serologické vyšetření poskytuje průkaz přítomnosti protilátek v séru (HBsAg – vyšetření australského antigenu)

 

Imunologické vyšetření

 vyšetřují se imunoglobuliny, imunokomplexy, látková a buněčná imunita (zvýšené hodnoty u alergiků)

 

Cytologické vyšetření

 vyšetřují se volné buňky získané ze sputa, kostní dřeně apod. histologické vyšetření

 vyšetřují se částice tkání, např. kůže, svaly, pojivo, mízní uzliny apod.

 

Toxikologické vyšetření

 určuje přítomnost toxických látek v organismu např. intoxikace houbami, léky

 

Genetické vyšetření

 slouží k diagnostice a prevenci výskytu dědičných chorob, k vyloučení genových poruch, příbuznosti, rodičovství

 

Hematologická vyšetření krve:

Imunohematologické a izosérologické vyšetření stanovuje krevní skupiny (dále jen KS), Rh faktor, Rh protilátky a další krevní vlastnosti u dárce konzervy, pacientů, těhotných žen, novorozenců a příjemců krevních transfuzí. Dále se zabývá problémy krevních transfuzí, imunitními reakcemi u krevních chorob.

o Určení krevní skupiny, Rh faktoru a křížové zkoušky – odebíráme srážlivou venózní krev

 

Hematologické vyšetření zjišťuje vlastnosti krve a její složení za normálních a patologických stavů (počet, tvar a morfologii krevních buněk, množství hemoglobinu a další parametry).

Nejčastější hematologická vyšetření

o Krevní obraz (KO) – stanovení počtu krevních elementů, hemoglobinu a hematokritu, využívá se jako součást screeningu, ke zjištění krevních chorob, zánětlivých onemocnění. Odebírá se nesrážlivá venózní nebo kapilární krev.

 Erytrocyty – červené krvinky, ženy 4, 2 – 5, 4 x 1012 / l, muži

4, 5 – 6, 3 x 1012 / l

 Leukocyty – bílé krvinky, 3, 6 – 9, 6 x 109 / l

 Trombocyty – krevní destičky, 140 – 440 x 109 / l

 Hemoglobin – červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech, ženy 120 -160 g/l, muži 140 – 180 g/l

 Hematokrit – poměr mezi krevními elementy v krvi a celkovým objemem krve, ženy 0, 39, muži 0, 44

o Krevní obraz + diferenciál, jedná se o stanovení počtu jednotlivých druhů bílých krvinek ( neutrofily, eozinofily, bazofily, lymfocyty, monocyty).

o Sedimentace erytrocytů (SE, FW – podle Fahrea a Westergreena, SK – sedimentace krevní). Odebíráme venózní krev, promícháme s protisrážlivým prostředkem, do zkumavky vložíme pipetu, zkumavku postavíme do speciálního stojanu a za 1 a 2 hodiny odečteme výsledky.

Fyziologické hodnoty: ženy 8/12, muži 5/8

Sedimentace erytrocytů se používá jako screeningové vyšetření, při zánětlivých, infekčních a nádorových onemocněních.

 

 Hemokoagulační vyšetření je speciálním typem vyšetření, při kterém se vyšetřují systémy, které zajišťují v organizmu zástavu krvácení. Tyto vyšetřovací metody se používají ke zjištění některých závažných stavů pacienta (krvácivé stavy, tromboembolické příhody, monitorování antitrombotické léčby) nebo před některými invazivními zásahy (před operací, před biopsií).

o Odebírá se žilní krev do předem určené zkumavky s protisrážlivým prostředkem (citrát sodný), krev se odebírá přesně po značku uvedenou na zkumavce.

o Vlastní odběr krve má být co nejšetrnější (mírné zatažení paže nejdéle 1 minutu).

o Krev je nutné s protisrážlivým prostředkem dokonale promísit, netřepat!

o Nejčastější hemokoagulační vyšetření

 Quick – Quickův test, určuje protrombinový čas, udává rychlost přeměny protrombinu na trombin. Využívá se při léčbě Warfaninem.

Odběry biologického materiálu

Výsledky testu se obvykle uvádí indexem INR, poměrem naměřeného času pacienta a normální hodnoty kontrolní plazmy.

Fyziologické hodnoty: 12–15 s, INR: 0,8–1,2 (80–120 %).

Výsledný čas závisí na koncentraci jednotlivých koagulačních faktorů zevního i společného systému.

 APTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas. Jedná se

o vyšetření koagulačních faktorů IX, X, XII pro vnitřní srážení, využívá se u hemofilie, při léčbě Heparinem, streptokinázou.

Fyziologické hodnoty: 28 – 40 s.

 Fibrinogen – bílkovina krevní plazmy důležitá pro krevní srážení

Fyziologické hodnoty: 2, 0 – 4, 0 g/l.

 Vyšetření na krvácivost – srážlivost (Duke). Provádí laborantka v hematologické laboratoři vpichem do ušního lalůčku, sleduje se doba krvácení ranky po vpichu. Využívá se u vyšetření krvácivých chorob, při předoperačním vyšetření.

Fyziologické hodnoty: 2-7 minut.

 

Biochemická vyšetření krve

Jedná se o chemické určování látek anorganického a organického původu obsažených v krvi.

Jde o vyšetření na

 ionty (NA, K, Ca, P, Mg, Fe)

 metabolity (urea, kreatinin, bilirubin)

 bílkoviny (celková bílkovina, albumin)

 enzymy (ALT, AST, ALP, GMT, LD, CK, amylázy)

 lipidy (cholesterol, triglyceridy)

 glykémii

 hormony (TSH, T3, T, aldosteron, progesteron)

 tumorové markery (alfafetoprotein, prostatický specifický antigen)

 určení acidobazické rovnováhy

 léky (digoxin, fenobarbital, antiepileptika)

 speciální metabolity (vitamíny A, B6, B12, C, D)

 toxiny (alkohol).

 

Ionty (iontogram)

Jedná se o stanovení koncentrace elektrolytů v krvi, např. aniontů (Cl-, HCO-), kationtů (Na, K, Ca, Mg, P, Fe). Odebíráme srážlivou krev, krev je nutné vyšetřit do 30 minut, jinak dochází ke zkreslení výsledků draslíku.

Fyziologické hodnoty

 Na+ 132 – 142 mmol/l

 K+3, 8 – 5, 5 mmol/l

 Ca+ 2, 5 – 5 mmol/l

Využívá se jako součást screeningu, při poruchách činnosti ledvin, srdce, při šoku, zvracení, průjmech, rozvratu vnitřního prostředí.

 

Metabolity (produkty metabolismu)

 Urea (močovina) – konečný produkt metabolismu proteinů, vylučuje se ledvinami.

 Kreatinin – metabolit svalového kreatinu, hladina závisí na vylučovací schopnosti ledvin.

 Bilirubin – žlučové barvivo.

Hladiny metabolitů se zjišťují při screeningu, chorobách jater a ledvin.

 

Bílkoviny

Stanovujeme např. celkovou hladinu bílkovin, albuminů, imunoglobulinu, CRP, provádí se elektroforéza bílkovin (ELFO). Vyšetření na bílkoviny se provádí, potřebujeme-li posoudit stav výživy, imunity pacienta nebo sledovat vývoj zánětu. Odebíráme venózní srážlivou krev.

 

Enzymy

Transaminázy jsou enzymy vázané na jaterní nebo srdeční buňku. Vyšetřujeme

 ALT – alaninaminotransferáza, je vázaná na jaterní buňku, při jejím poškození se nadměrně vyplavuje do krve, kde se prokáže její zvýšená hodnota.

 AST – aspartátaminotransferáza, je vázaná na buňku srdečního svalu, při onemocnění srdce se zvyšuje (infarkt myokardu).

 ALP – alkalická fosfatáza, je přijímána jaterním parenchymem a vylučována do střeva žlučí. Při obstrukci žlučových cest dochází ke zvýšení hladiny v krvi.

 LD – laktátdehydrogenáza, je vázaná na jaterní a srdeční buňku, vyšetření slouží ke sledování onemocnění jater a infarktu myokardu.

 CK – kreatinkináza, je vázaná na svalovou buňku, vyšetření se používá při sledování onemocnění svalů, infarktu myokardu.

 AMS – pankreatická amyláza v séru, vyšetření se používá ke sledování patologických procesů pankreatu, např zánětů.

 ACP – kyselá fosfatáza, vyšetřuje se při patologických procesech prostaty a při onemocnění kostí.

 

Lipidy

Jedná se o vyšetření, kterým se stanoví hladina mastných kyselin.

Cholesterol se vyskytuje volný a vázaný ve formě esterů mastných kyselin. Pro stanovení hladiny cholesterolu odebíráme srážlivou venózní krev do standardizované zkumavky.

Fyziologické hodnoty: do 5, 2 mmol/l.

Vyšetření se provádí jako doplňující diagnostické vyšetření při endokrinních poruchách, při sledování rizika rozvoje ICHS, arteriosklerózy, obstrukčního ikteru.

 

Glukóza

Mezi vyšetření glukózy v krvi patří

 Glykémie – stanovení plazmatické glukózy. Odebíráme nesrážlivou venózní krev do standardizované zkumavky nebo nesrážlivou kapilární krev pomocí vyheparinizované kapiláry do kepu. Glykémii je možné vyšetřit také pomocí glukometru.

Fyziologické hodnoty: 3, 3 – 5, 6 mmol/l.

 

CRP (C-reaktivní protein)

U zdravého člověka se nedá prokázat, koncentrace v séru začíná růst 6 – 9 hodin po začátku zánětu a vrcholu dosahuje za 1-3 dny, jedná se o významný ukazatel zánětlivého onemocnění,

nebývá zvýšen u virových infekcí.

Odebíráme srážlivou venózní krev, v případě monitorování antibiotické terapie se odběr opakuje po 12-24 hodinách.

Fyziologická hodnota: 0-8 mg/l

Zvýšení: bakteriální infekce, revmatická horečka, revmatoidní artritis, infarkt myokardu, nádorová onemocnění.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!