Chirurgie hlavy – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Chirurgie hlavy

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Chirurgie hlavy

 

Chirurgie hlavy

Anatomie:

 • “ Obličejová část
 • “ Mozková část
 • “ Klenba lební
 • “ Baze lební
 • “ Mozkové pleny
  • “ Dura mater
  • “ Pia mater
  • “ Arachnoidea
 • “ Šedá hmota mozková – gyri – tela neuronu – nervová centra
 • “ Bílá hmota mozková – axony – nervové dráhy
 • “ Mozkové komory – 4 – mozkomíšní mok (likvor)

 

Chirurgie obličeje

Vrozené vývojové vady obličeje

 • “ Povrchové – kožní – naevy
  • “ Naevus flameus = „ohen“ – kapilární cévní malformace – povrchový, plošný, růžové zbarvení
  • “ Hemangiom – vrozené hemangiomy – vyvýšené nad okolí, deformity, s věkem se většinou zmenšuje
  • “ Kavernozní – riziko traumatického krvácení
  • Th – plastická chirurgie, radiace, laserkoagulace
 • “ Rozštěpové vady:
  • Dědičné
  • Kombinace s vadami jiných orgánových systému
  • “ Rozštěp rtu – cheiloschisis
  • “ Neúplný
  • “ Úplný
  • “ Jednostranný
  • “ Oboustranný
  • “ Rozštěp rtu a čelisti – cheilognatoschisis
  • “ Rozštěp patra – palatoschisis
  • “ Uvula
  • “ Měkké patro
  • “ Tvrdé patro
  • “ S nebo bez defektu sliznice
  • “ Rozštěp rtu + čelisti + patra – cheilognatopalatoschisis
  • “ Komunikace mezi dutinou ústní a nosní – nemožnost sání, hypoplasie čelistí a zubu, špatný rozvoj řeči
  • Th – plastická chirurgie
  • “ Mandibula
  • “ Ageneze
  • “ Hypoplazie
  • “ Rozštěp
  • “ Rozštěpy v oblasti sulcus nasolacrimalis – jedno, oboustranné

 

Poranění obličeje

 • “ Povrchové rány
 • “ Popáleniny
 • “ Omrzliny
 • “ Poleptání
 • “ Zlomeniny:
  • “ Nosní kosti
  • “ čelisti + zuby
  • “ Zlomeniny střední části obličeje – maxilla – Le Fort
   • I – Odlomení alveolárního výbežku – příčná linie lomu – otevření sinus maxillaris
   • II – Vylomení maxilly – Fractura zygomatického a frontálního výbežku maxilly – sinus uzavřený
   • III – Odlomení celého obličeje od mozkovny – linie lomu přes os zygomaticum, orbitu a frontální výbežek maxilly na druhou stranu
  • “ Komunikace s paranazálními dutinami, nebo mozkovnou
 • “ Poranění cév – a. facialis, labialis inf., labialis sup., a. tempporalis superficialis

 

Záněty obličeje

 • “ Kožní – folikulitidy….karbunkl, flegmona – nebezpečí hematogenní diseminace – plexus pterygoideus, vena angularis – komunikace s nitrolebním žilním systémem
 • “ Sympt. – obecné známky zánětu
 • “ Th – lokální, incize, ATB
 • “ Záněty slinných žláz – sialoadenitis, parotitis
 • “ Sialolithiasis
 • “ Katarální, phlegmonosní, gangrenosní, absces
 • “ Sympt.- teplota, zarudnutí, bolest, lymphadenitis, …
 • “ Th – lokální, ATB, incize – pozor na n.VII.
 • “ Záněty paranazálních dutin – sinusitis – bolesti, diaphanoskopie, teplota – punkce

 

Nádory obličeje

 • “ Kožní:
  • “ Benigní:
   • “ Naevy
   • “ Fibrom
   • “ Lipom
  • “ Maligní:
   • “ Basaliom – recidivy
   • “ Spinaliom – metastázy
   • “ Melanom, melanoblastom
 • “ Nádory paranazálních dutin:
  • “ Carcinom – z epitelu
  • “ Dutina ústní:
  • “ Carcinom – jazyk…
  • “ Nádory ze základu zubní tkáně
  • “ Nádory slinných žláz – většinou maligní
 • “ Ostatní:
  • “ Osteomy, osteosarkomy, lipomy, myomy, myosarkomy, angiomy…

 

Chirurgie mozkové části

Vrozené vývojové vady mozkové části

 • Vývoj CNS – ze zevního zárodečného listu = ektoderm – vchlípením do mesodermu
 • Anencephalus – ageneze mozku – neslučitelná se životem, deformace hlavy, sdružené VVV
 • “ Arachnoidální cysty – tvořené arachnoideou
 • “ Symptomatologie dle lokalizace
 • “ Th – dle závažnosti postižení – neurochirurgie
 • “ Rozštěpy:
 • Defekt kosti, někdy i kůže – temeno
 • “ Meningokéle – vak z plen mozkových vyplněný likvorem – occipitálne, vzácně v oblasti velké fontanely, kořene nosu
 • “ Meningoencephalokéle – obsahuje i část mozkové tkáně
 • “ Sympt. – deformita, celková ( epilepsie, mentální postižení ), lokální
 • “ Th – neurochirurgie

 

Deformity lbi

 • “ Mikrocefalie
  • “ malá lebka, hlavně mozkovna – obvod hlavy u novorozence menší než 34cm
  • “ hypoplazie mozku, nebo normální vývoj CNS
 • “ Makrocefalie – větší obvod lebky, nemusí být poškozen CNS
 • “ Kraniostenoza
  • “ předčasný srůst švu lebních – deformace lebky – turicefalie
  • “ útlak mozku – nitrolební hypertenze
  • “ Sympt. – celková + lokální
  • “ Th – neurochirurgie – dekomprese
 • “ Hydrocephalus:
  • “ Hromadění mozkomíšního moku
  • “ Mok produkován choriodálními plexy v postranních komorách – odtok Monroovým otvorem do 3. komory a dále Sylviovým kanálkem do 4. Komory – subarachnoidální prostor – resorbce zpět do krve
  • “ Hydrocefalus – zpomalení, nebo zastavení odtoku moku – přetlak – mozková atrofie, útlak center vitálních funkcí…
  • “ Vrozené atresie – aquaeductus Sylvii, …
  • “ Získaná obstrukce – zánět, tumor, potraumatické
  • “ Uzavřený hydrocefalus – úplná obstrukce, hromadění likvoru intrakraniálne
  • “ Otevřený hydrocefalus – nadprodukce moku bez obstrukce, nebo částečná obstrukce
  • “ Neuzavřené švy ( do 2 let ) – rozestup švu, postupné zvětšování mozkovny
  • “ Nitrolební hypertenze
  • “ Atrofie mozku
  • Sympt. :
   • “ Celková – bolest, zvracení , křečové paroxysmy, mentální poruchy, porucha vitálních funkcí…
   • “ Lokální – porucha zraku, hybnosti…
   • “ Při uzavřených švech je symptomatologie dříve a více vyjádřena
   • Th – neurochirurgie – drenážní operace – přes v. jugularis do pravé síně, nebo do peritoneální dutiny

 

Úrazy mozkové části hlavy

 • “ Měkké pokrývky hlavy
 • “ Kosti
 • “ Mozek
 • “ Úrazy měkkých tkání – povrchní rány
 • “ Bohaté cévní zásobení – velké krvácení
 • “ Obnažení periostu a kosti
 • “ Subperiostální hematom
 • Sympt. – rána, bolest, krvácení, hematom
 • Th. – zástava krvácení, lokální ošetření, evakuace hematomu

 

Fractury lbi

 • “ Kalva:
  • “ Fissury – cárovitá linie lomu
  • “ Imprese – vmáčknutí kostí pod normální úroveň
  • “ Tríštivá fractura – mnoho úlomků, deformita, poranění plen mozkových a mozku, ztrátové poranění – nutné ošetřit i pleny
 • “ Spodina lební:
  • “ Často s poraněním mozku – silná kost – nutné velké násilí
  • “ Současné poranění dura mater – likvorea + krvácení
  • “ Přední jáma lební – poranění čichové kosti, brýlový hematom, likvorea z nosu – možnost zatékání do nosohltanu ( navenek není patrné ), epistaxe
  • “ Střední jáma lební – skalní kost – likvorea z ucha při poranění bubínku, jinak Eustachovou trubicí do hltanu, krvácení z ucha, nebezpečí poranění žilních splavu – velké nitrolební krvácení – závažné, težké ošetření
  • “ Zadní jáma lební – krvácení a likvorea do oblasti nosohltanu – i podslizničně
  • Komunikující poranění – poškození dury – nebezpečí infektu – meningitis

 

Poranění mozku

 • “ Často sdružené s poraněním lebních kostí
 • Symptomatologie:
  • “ Porucha vědomí, amnezie
  • “ Nauzea, zvracení
  • “ Bolest hlavy
  • “ Lokální příznaky
  • “ Protruze, asymetrie bulbu, asymetrie zornic
 • Poranění
  • “ Otevřená
  • “ Zavřená
  • “ Ztrátová
 • “ Commotio cerebri = otřes mozku
  • “ Bez anatomických změn, jen funkční porucha
  • “ Sympt. :
   • “ Bezvědomí
   • “ Amnezie
   • “ Nauzea, zvracení
  • “ Th: klidový režim, symptomatologická léčba, monitorace stavu
 • “ Contusio cerebri = zhmoždení
  • “ Kontuzní ložisko – lokální prokrvácení tkáně
  • “ Poškození v místě nárazu + na protilehlé straně – contre coup – odražení mozku
  • “ Mozkový kmen – poškození při rotačním pohybu – životně duležitá centra
  • “ Sympt.:
   • “ Hlubší bezvědomí
   • “ Amnezie
   • “ Lokální příznaky dle místa poškození
  • “ Th.: neurochirurgie – dekomprese mozku
  • “ Dilaceratio cerebri – roztříštění mozku
   • “ Nejzávažnější, ztrátová poranení
   • “ Často neslučitelné se životem
 • “ Compresio cerebri – útlak mozku
  • “ Nitrolební hematom, nebo otok mozku
 • “ Nitrolební hematom:
  • “ Epidurální hematom:
   • “ Mezi lbí a durou mater
   • “ Krvácení tepenné – a. meningea media – u zlomenin spánkové kosti
   • “ Sympt.:
    • “ Bezvedomí s lucidním intervalem
    • “ Anisokorie – širší kontralaterální zornice, nereaguje na osvit
   • “ Th. – včasná trepanace, nebo trepanopunkce
  • “ Subdurální hematom:
   • “ Mezi duru a piu mater – z přemosťujících žil
   • “ Pomalý rozvoj, plošný hematom
   • “ Pozdní symptomatologie – odstup i týdny
   • “ Chronický – opouzdřený – pomalu rostoucí – rozpad krvinek, osmotické nasávání tekutiny + drobné krvácení z kapilár pouzdra
   • “ Sympt.: celková – bolesti hlavy, nevolnost, bezvědomí – časový odstup
   • “ Th.: trepanace, evakuace hematomu, odstranění pouzdra
  • “ Subarachnoidální hematom:
   • “ Spojen s kontuzí mozku – težké poranění
   • “ Nitrokomorové krvácení:
   • “ Spojené s poraněním mozku – závažné
   • “ Krev při spinální punkci
   • “ Riziko ucpání odvodného systému – další příčina nitrolební hypertenze
  • “ Intraparenchymové krvácení:
   • “ Současné poranění mozku

 

Otok mozku

 • “ Hypoxický – úrazy, intoxikace, hypoventilace…
 • “ Anafylaktický
 • “ Ložiskový – v oblasti traumatického ložiska
 • Uzavřený prostor lebky – útlak mozku – zmenšování až zánik komor, herniace mozku – tvorba konusu – průnik mozku volnými místy – ocnice, foramen occipitale – útlak mozkového kmene – smrt
 • Sympt.:
  • “ Celková – bolesti hlavy, nevolnost, porucha vědomí, protruze bulbu…
  • “ Lokální – ložisková symptomatologie dle postiženého místa
 • Th:
  • “ Dokonalá oxygenace – zamezit mozkovou hypoxii
  • “ Osmotická terapie – manitol
  • “ Dekompresní trepanace lbi
  • “ Barbiturátové koma – sedace ke snížení mozkové aktivity – metabolizmu
 • Vyšetřovací postupy při poranění lbi a mozku:
  • “ Anamnéza – mechanismus a okolnosti úrazu
  • “ Objektivní vyšetření:
  • “ Stav vědomí
  • “ Vyšetření hlavy – krepitace, hematomy, oto-, nasorea, symetrie bulbu a zornic, zornicový reflex, výstupy hlavových nervů, dutina ústní
  • “ Hybnost, reflexy
  • “ Neurologické vyšetření
  • “ RTG lbi a pátere, CT, MRI
  • “ Panangiografie – ke stanovení průtoku krve nad bázi lební – kritérium pro smrt mozku

 

Záněty lbi, plen a mozku

 • “ Osteomyelitis:
  • “ Primární ( trauma ), nebo sekundární ( hematogenní…)
  • “ Různé lokalizace
  • “ Sympt. – Obecné známky zánětu, alterace celkového stavu
  • “ Th. – odstranění zdroje, evakuace hnisu, trepanace kosti, ATB
 • “ Meningitis:
  • “ Otevřená poranění
  • “ Průnik infekce z okolí – záněty středouší, záněty paranazálních dutin
  • “ Hematogenní infekce – klíštová meningoencefalitida
  • Původce:
   • bakteriální – bakteriální hnisavé meningitidy
   • Viry – klíšťová encefalitida
   • Tuberkulózní bacily – bacilární meningitidy
  • “ Sympt.: vysoké teploty, alterace celkového stavu, bolesti hlavy, meningeální příznaky
  • Průběh:
   • 1.fáze – připomíná chřipku – únava, malátnost, rýma, teplota
   • 2.fáze – po několika dnech – zvýšená teplota, schvácenost, nesnesitelná bolest, nauzea+zvracení, hypertonie svalstva
   • – opistotonus – DKK přitaženy k břichu,vyklenutý hrudník,hlava tažena dozadu, světloplachost, nesnáší zvuk, hluk, bolestivé dotyky
  • “ Dg.: objektivní a neurologické vyšetření, laboratoř, punkce mozkomíšního moku – kultivace, mikroskopie, biochemické vyšetření, serologie
  • “ Th.: ATB
  • Komplikace: porucha příjmu potravy a tekutin, Aspirace, Dehydratace, Poruchy ve vyprazdňování, Kožní léze, Parézy lícního a okohybného nervu, Smyslové vady, Hydrocefalus, Poruchy PSMV
 • “ Encephalitis:
  • “ Difusní postižení – meningoencefalitida
 • “ Absces mozku:
  • “ Rozpadové ložisko – potraumatický, metastatický – per continuitatem, hematogenní…
  • “ U nemocných v celkově špatném stavu
  • “ Sympt.: celková – sepse, ložisková – dle lokalizace
  • “ Dg.: objektivní vyšetření, neurologie, CT
  • “ Th: neurochirurgie + ATB

 

Nitrolební nádory

 • Symptomatologie:
 • “ Nitrolební hypertenze
 • “ Ložiskové a celkové příznaky – porušení tkáně, lokální útlak, produkce hormonálně aktivních látek
 • “ Motorické poruchy
 • “ Senzorické poruchy – zrak, sluch, čich, řeč
 • “ Poruchy chování
 • “ Epileptické záchvaty
 • “ Hormonální poruchy – hirsutismus, akromegalie, thyreopatie… – tumory v oblasti hypofýzy

 

Mozkové nádory

 • “ Primární – z mozkové tkáně – neurinom, neurogliom, neuroblastom…
 • “ Sekundární – metastatické – bronchogenní ca., Grawitz, mamma, melanom…
 • “ Benigní:
  • “ Meningeom – útlak mozku, usurace kosti
  • “ Neurinom – nejčasteji n. statoacusticus – benigní chování, maligní vzhledem k lokalizaci – útlak mozkového kmene
  • “ Adenomy hypofýzy – usurace sella turcica, hormonální aktivita, útlak chiasma opticum
  • “ Ependymom – nádor z choriodeálních plexu v mozkových komorách – riziko obstrukce – hydrocefalus
 • “ Maligní:
  • Z neuronu – Neuroblastom
  • Z gliálních buněk – Glioblastom, Astrocytom
  • Sympt.: celková + ložisková
  • Dg.:
   • “ Objektivní vyšetření, neurologie
   • “ Zobrazovací metody – RTG, CT, MRI
  • Th:
   • “ Neurochirurgie
   • “ Onkologie
   • “ Radioterapie
   • “ Chemoterapie
 • “ Onemocnění mozkových cév:
  • “ Arteriae carotides internae
  • “ Arteriae vertebrales – arteria basilaris
  • “ Arterioskleroza mozkových tepen:
  • “ Celková hypoxie tkáně
  • “ Trombus na ateroplátu – ložisková hypoxie – přechodná X trvalá – až malacie = nekroza mozkové tkáně
  • “ Krvácení z prasklé cévy – apoplexie – destrukce tkáně
  • “ TIA – tranzitorní ischemická ataka – přechodná ischemie – pri hypoxii, hypotenzi…
  • “ CMP – trvalé poškození funkce – příznaky dle lokalizace
  • “ Ischemické
  • “ Krvácivé – horší
  • “ Aneurysma mozkových tepen
  • “ Vrozená malformace – náhodný nález
  • “ Získaná – ateroskleroza, trauma, infekce cévní stěny
  • “ Ruptura – apoplexie – závažnost dle lokalizace
  • “ Symptomatologie, diagnostika a terapie jako u ostatních chorob CNS.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!