Centrální dogma molekulární biologie

 

   Otázka: Centrální dogma molekulární biologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Václav Filgas

 

 

Centrální dogma molekulární biologie je postulát, který popisuje vzájemnou závislost a podmíněnost proteinů a nukleových kyselin (DNA, RNA) ve všech živých soustavách.

 

Charakterizuje základní funkce organismů, to jsou:

 • Přeměna látek a energie
 • Reprodukce

 

Dle tohoto postulátu je přepis genetické informace možný předat pouze z nukleové kyseliny na nukleovou kyselinu (replikace, transkripce) nebo z nukleové kyseliny na primární strukturu proteinu (obsahuje C a N konec)- nikoliv obráceně.

 

Tyto proteiny, které vznikají procesem translace, mají 2 základní funkce:

 • a) katalytickou (enzymy, hormony)
 • b) stavební

 

Nukleové kyseliny jsou makromolekuly složené z molekul monomerů ribonukleosid-5´-fosfátů (RNA) nebo deoxyribonukleosid-5´-fosfátů (DNA), Přičemž struktura fosfátových a ribózových zbytků se nemění. Určující je pořadí N- bází (nukleosidů) ATCG v příp. RNA- T je nahrazeno U.

A- adenosin, C- cytosin, G- guanin, T- thymin, U- uracil

 

Pořadí nukleotidů v určité sekvenci obsahuje informace o:

 • Primární struktuře proteinu
 • Primární struktuře funkční RNA (rRNA, tRNA)
 • Primární struktuře DNA
 • O možných vazbách DNA, RNA ke specifickým proteinům např. k histonům.

 

Přenos genetické informace

Pro přenos gen. informace jsou zásadní výše uvedené katalytické proteiny, např. DNA, RNA polymeráza. Bez nich by žádný organizovaný proces uvnitř buněk nebyl možný.

 

3 základní typy přenosu:

1) Replikace: Tvorba kopií nukleových kyselin (z DNA do Dna, z RNA do RNA)

 • probíhá tzv. semikonzervativním způsobem, tj. rozpletení dvoušroubovice rozrušením vodíkových můstků→ rozdělené řetězce fungují jako matrice (templát) pro připojení párového nukleotidu- toto připojení je katalyzováno DNA polymerázou.

 

2) Transkripce: Přepis DNA do RNA nebo naopak (zpětná transkripce)- vzor i produkt jsou komplementární

 • vzniká transkript hnRNA, který je různými modifikacemi převeden na: tRNA, mRNA, rRNA
 • modifikace: chemické, štěpení primárního transkriptu, sestřih

 

3) Translace: překlad genetické informace z mRNA (messenger RNA) do primární struktury proteinu (kódující nukleotidová sekvence)- kodon

 • je katalyzována malou a velkou podjednotkou ribozomu
 • aminokyseliny se vážou na jeden konec tRNA (transfer RNA) druhý konec tvoří tzv. triplet– antikodon, který se váže na příslušný kodon→ dehydratací aminokyselin a odštěpením tRNA a mRNA vzniká nový protein.

 

Zdroj:

Rosypal, Stanislav (a kolektiv autorů). Nový přehled biologie, první vydání. Nakladatelství Scientia, Praha 5 2003. ISBN 978-80-86960-23-4. 797 str.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!