Buňka – Genetika k maturitě

Epidemiologie

 

   Otázka: Buňka

   Předmět: Genetika

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Genetika – Buňka – obsah

 

Související téma:

Rozmnožování buněk: https://biologie-chemie.cz/rozmnozovani-bunek-genetika-k-maturite-vnl/

 • Amitóza, Mitóza, Cytokineze, Život buňky, Meióza – dělení redukční, zrací

 

Biologie

 • Studium živých soustav, tj.jedno a mnohobuněčných organismů, virů, virusoidů a viroidů
 • Obecná biologie zkoumá obecné zákonitosti živých org. a v nich probíhajících životních procesů
 • Obecnými vědami jsou :
  • ° obecná botanika ( rostlinná říše )
  • ° obecná zoologie ( živočišná říše )
 • Dále se dělí na :
  • Mikrobiologie – studium org. ( virologie,bakteriologie, mykologie)
  • Botanika
  • Zoologie
  • Antropologie – studium člověka
  • Paleontologie – vymřelé organismy
 • Obecná charakteristika živých soustav
  • Živou soustavu lze definovat jako otevřený systém, jehož hmotným základem je komplex specifických nukleových kyselin a bílkovin ( proteinů ), který podle programu, daného těmito látkami, realizuje ustavičnou přeměnu látek a energií ( jíž zajišťuje svou stabilitu ), a který je podle téhož programu schopen autoreprodukce
  • Nejmenší a nejjednodušší soustavou, jevící všechny biochemické, morfologické a funkční znaky života, je obecně buňka.
   • ° existují různé kategorie živých soustav
   • ° základní kategorie – jedinec, tj.jednotlivé organizmy
   • ° jedinci ( org. ) jsou živé soustavy, které vykonávají všechny základní biologické fce. a jsou proto schopny samostatného života
   • ° jsou to jednak jednobuněčné organizmy (mikroorg.) a jednak org .mnohobuněčné
   • ° vyšší formy živých soustav, než je mnohobuněčný org. –
  • individua vyššího řádu – tj.obligatorní společenstva tvořená
  • různě diferencovanými jedinci téhož druhu, která mohou žít pouze jako taková
  • Všechny živé soustavy lze rozdělit na základě jejich strukturální a organizační složitosti do dvou skupin :
   • ° buněčné živé soustavy neboli organizmy (jedno a mnoho b. )
   • ° nebuněčné živé soustavy ( viry, viroidy a virusoidy )
  • Buněčné živé org jsou org., které se vyznačují všemi základními životními funkcemi a jsou schopny realizace všech toků genetické informace ( replikace, transkripce s translace )

 

 Buňka

 • je nejjednodušší, nejmenší známý útvar schopný všech životních projevů
 • Má všechny podstatné složky potřebné k samostatnému životu
  • – metabolický aparát, tj.soubor několika set tisíc enzymů
  • – od okolí je oddělena plazmatickou membránou
  • – podstatná složka je DNA a na ní napojená enzymový aparát
 • zajišťující přenos genetické informace pro syntézu proteinů
 • Buňky jsou primárně odpovědny za veškerou aktivitu org.
 • Většina životních dějů probíhá v buňkách
 • Lidský org. obsahuje asi 30 biliónů

 

 Cytologie

 • Nauka o buňce
 • Zrod cytologie byl podmíněn objevem mikroskopu
 • Holanďané J. a Z. Jansenovi (1590 ) vybrousili první čočky a sestrojili mikroskop
 • Gallileo Gallilei ( 1564 – 1642 )
 • Robert Hook ( 1635 – 1703 ) – poprvé popsal buňku
 • J.E.Purkyně ( 1787 – 1868 ) – poprvé poukázal na to, všechny rostlinné i živočišné tkáně se skládají z buněk, poprvé použil mikroton
 • Vlastní zrod cytologie spadá do první poloviny 19.stol.
  • M.Schleiden a T.Schwann
  • Robert Koch ( 1843 – 1910 ) – založil bakteriologii
  • Ilja Mečnikov ( 1845 – 1916 ) – začal studovat imunologii
  • Paul Ehrlich ( 1845 – 1915 ) – vědecký základ chemoterapie
  • Virchow ( 1821 – 1902 ) – Omnis cellula ex cellulae

 

Buňka

 • Podle povahy vnitřní struktury:
  • ° Prokaryotický typ buněk – prokaryota
  • ° Eukaryotický typ buněk – eukaryota
 • Prokaryotní buňky ( PB ) tvoří nejmenší a nejjednodušší rostlinné organizmy : baktérie a sinice
  • průměr těchto buněk se pohybuje nejčastěji kolem 1 um
  • baktérie jsou vždy jednobuněčné, sinice jednak jednobuněčné, jednak vláknité
  • v PB neexistují jiné organely než ribozómy a mezozómy
  • fce všech membránových organel přejímá sama plazmatická membrána
 • Prokaryotní gonofory
  • – nejtypičtějším znakem PB je její chromozóm:
  • – tvoří jej jediná molekula dvou-řetězové DNA, prstencovitě uzavřená, mnohonásobně svinutá, převinutá, uzavřená volně
  • v základní cytoplazmě
  • – má kapacitu pro uložení asi 2300 průměrně rozsáhlých genů
  • Kromě ní jsou v cytoplazmě přítomny podobné, avšak menší cirkulární molekuly DNA-tzv.plazmidy-nesou přídatné genetické informace
 • Prokaryotní typ buněk
 • Prokaryotní ribozómy
  • – molekulová hmotnost 2,8×10 na 6 ( eukaryotní 5×10 na 6 )
  • – ribozómy v mitochondriích a chloroplastech eukaryotních buněk mají všechny parametry ribozómů prokaryotních
 • Prokaryotní buněčná stěna
  • – charakteristická a zcela odlišná od eukaryotních buněk
  • neobsahuje celulózu ani chitin a její stavba je zpravidla složitá
  • – rigiditu zajišťuje mukopeptidová (peptidoglykanová) vrstva, k níž se pevně připojují různě utvářené složky lipoproteinová a lipopolysacharidová
  • – proteinové bičíky sloužící k pohybu, vláknité výrůstky plazmatické membrány – pili ( konjugace s jinými bakt. a fimbrie ( přichycení k povrchu buněk eukaryotních )
  • – zevně bývá vrstva vazkého hlenu – pouzdro

 

 Eukaryotní typ buněk

 • – buňky mají dokonalé jádro, obsahují charakteristický počet přesně formovaných vláknitých chromozomů a jadérko
 • – jádro je obklopeno jadernou membránou
 • – živá hmota mimo jádro se označuje cytoplazma
 • základní x cytoplazmatické organely

 

 Cytoplazma základní

 • Viskózní polykoloidní roztok, bezbarvý, obvyklé průsvitný až průhledný
 • Obsahuje stabilní formované ultrastrukturální elementy :
 • Mikrofilamenta a mikrotubuly – ty tvoří výztuž a jejich soustava se v buňce nazývá cytoskelet
  • Mikrofilamenta – jemná kontraktilní vlákénka, tvořená polymery globulárních bílkovin aktinu ( i u některých bakterií ) a tyčinkovité bílkoviny myosinu
  •  Mikrotubuly – trubičky o vnějším průměru okolo 23 nm
   • – jsou to polymery globulární bílkoviny tubulinu
   • – mikrotubuly vytvářejí vlastní pevný skelet buňky
   • – mohou se výrazně zkracovat

 

 Eukaryotní jádro

 • Nejcharakterističtější složkou EB je jádro- nucleus (exist. i buňky bezjaderné – erytrocyty – nejsou schopny růstu, vývoje ani dělení a po omezené době zanikají )
 • Tvar bývá velmi rozmanitý – kulovitý, oválný, protáhlý, tyčkovitý, rohlíčkovitý, rozvětvený
 • Velikost jádra závisí na stáří a fci buňky, staré buňky mají menší jádra než mladé, žlázy mají velká jádra
 • Hlavní části jádra :
  • 1. Jaderná membrána
  • 2. Jaderná šťáva
  • 3. Chromatin ( zrnitý a vláknitý )
  • 4. Nukleoskelet
  • 5. Jadérko (i více ) – samostatná organela

 

 Jaderná membrána – karyolema

 • – je tvořena lipoproteinovými vrstvami
 • – je silnější než CM
 • – jednotkové membrány jsou 2 a mezi nimi se nachází perinukleární prostor ( 20 – 100 nm )
 • – karyolema – selektivně propustná s mechanismem usnadněné difúze a aktivního transportu
 • – v membráně se nacházejí otvory ( 20 – 50 nm ), tvořené specifické proteiny – poriny
 • – jsou nutné zejména pro průchod makromolekul RNK ( t-,m-,r- )

 

 Eukaryotní jádro

 • – charakteristickou látkou eukaryotního jádra je chromatin, což je DNA v komplexu s určitými bílkovinami, zejména histony a globuliny
 • – nukleoproteiny jádra všech EB jsou organizovány ve specifickou ultrastrukturu chromozomů
 • – histony – jsou bílkoviny bazického typu, evolučně patří k nejkonzervativnějším bílkovinám, tzn.že se jejich struktura v průběhu revoluce měnila velmi málo
 • – hlavní ultra-strukturální složkou chromozómů je nukleozóm, složitě uspořádaný komplex histonů s řetězcem DNA
 • – vyšší strukturou v prostorovém uspořádání je kondenzace řetízků nukleosomů do tzv. 30 nm chromatinových vláken
 • – ty vytvářejí smyčky o 20 000-80 000 párech bází- typický lidský chromozóm je pak tvořen asi 2600 smyčkami
 • – chromozómy se dále zkracují a kondenzují

 

 Mikroskopická struktura chromozomů v metafázi

 • – oba dceřiné chr. (dceřiné chromatidy ) jsou spojeny zvláštní strukturou centromerou, která odděluje ramena ch.
 • – umístění centromery není vždy stejné:
  • telocentrický
  • akrocentrický
  • submetacentrické
  • metacentrické

 

 Funkce jádra

 • – genetická-(replikace DNA ) – uchování gen. informace v DNK
 • – při dělení buňky dojde k rozdvojení DNK a její resystetizaci ve fázi klidové ( aktivace některých úseků DNK – biochem. procesy )
 • – metabolická – řídí některé metabolické procesy buňky (syntéza RNK, glycidů, ATP, enzymů )
 • – buňky s vysokou úrovní metabolismu mají špatně barvitelná světlá jádra

 

 Plazmatická membrána

 • – tvoří povrch cytoplazmy ve všech buňkách
 • – vnitřní povrch-vázána řada bílkovinných makromolekul, zejména enzymů
  • permeáz – aktivní transport látek do buněk
  • oxidoreduktáz – dýchací enzymy
  • polymaráz ( monomery v makromolekuly )
 • Funkce plazmatické membrány:
  • – reguluje průchod látek do buňky a z ní
  • – je přitom osmotickou bariérou buňky ( je semipermeabilní)
  • – významné centrum enzymatických reakcí

 

 Mitochondrie

 • – organely velmi variabilního tvaru – ve všech EB
 • – průměrná velikost je 0,5um x 5um
 • – počet v jedné buňce je cca 10 – 10
 • Jejich ultrastrukturu tvoří vždy dvě biomembrány :
 • – vnější tvoří koru mitochondrie a vnitřní vyhýbá dovnitř ve velmi četné záhyby, přepažující vnitřní prostor mitochondrie tzv. cristae, event. tubuli mitochondriae
 • cristy zvětšují povrch mitochondrie
  • – jsou na ně vázány veškeré enzymové systémy pro aerobní a anaerobní uvolňování energie
  • – enzymy : oxido-redukční, enzymy anaerobní glykolýzy, enzymy Krebsova cyklu
 • Funkce mitochondrií
 • Dána obsahem enzymů:
  • – uvolňování energie oxidativním i anaerobním štěpením organických látek
  • – uvolněná energie je makroenergetické vazby kyseliny adenosintrifosforečné ( ATP ) – jež se v mitichondriích syntetizují z ADP, resp.AMP a anorganického fosfátu
  • – syntéza řadu buněčných sloučenin
  • – mitochondrie jsou klíčovým metabolickým uzlem buňky

 

Plastidy

 • – pouze v buňkách zelených rostlin
 • – nejdůležitější jsou chloroplasty se zeleným chromoproteinem chlorofylem
 • – jsou velmi rozmanitého tvaru
 • – chlorofyl je katalyzátorem fotosyntézy

 

 Endoplazmatické retikulum

 • – submikroskopická soustava oploštělých velmi protáhlých měchýřků nebo větších cisteren, které tvoří jediná, komplikovaně zprohýbaná biomembrána
 • – kontinuita ER s plazmatickou membránou na jedné straně a s Golgiho komplexem a jadernou membránou na straně druhé
 • – hladké ER ( agranulární ER ) nebo pokryté ribozomy ( granul.)
 • – funkcí je usnadnění transportu látek uvnitř buňky

 

 Golgiho retikulární aparát

 • – stavebně velmi podobné endoplazmatickému ret., ale menší, jeho lamely nejsou protáhlé a je lokalizován poblíž jádra
 • – pouze v buňkách živočišných
 • – tvoří jej jedna biomembrána
 • – dobře vyvinutý v buňkách ekkrinních – je sekreční organelou

 

 Centrozóm

 • – drobné, protáhlé tělísko ve všech živočišných buňkách
 • – leží v bezprostřední blízkosti jádra
 • – vlastní tělísko centrozómu je centriol – krátký váleček, jehož plášť tvoří 9 mikrotubulů paralelních s osou
 • – kolem centriolu je úzká sféra krátkých, radiálně uspořádaných mikrofilament – astrosféra
 • – astrosféra je základem pro vznik achromatického dělícího vřeténka v profázi mitózy

 

 Lysosóm

 • – prokázány ve většině buněk, hojné např. v bílých krvinkách
 • – tvar kulovité částečky
 • – povrch kryt lipoproteinovou membránou, uvnitř zrnitá nebo kompaktní hmota- hydrolytické enzymy ( nukleázy, amylázy a proteázy ve formě proenzymů), které hydrolyzují ( rozkládají ) látky přicházející do buněk pinocytózou nebo fagocytózou
 • – tráví vše kromě tuků
 • – nové lysosómy se tvoří v Golgiho komplexu ( a ER, jestliže Golgiho komplex není )
 • – umírání buňky – vylijí se všechny lysosómy, zkapalnění obsahu – infarkt myokardu – vylití lysosómů v důsledku ischemie

 

 Ribozómy

 • – EB velikost 15 – 20 nmv
 • – tvořené především RNA a proteiny
 • – nacházejí se na povrchu ER jednotlivě nebo v cytoplazmě v tzv polyzómech
 • – složení : 2 různě velké podjednotky oddělené rýhou a poutané atomy Mg

 

 Buněčná inkluze

 • – tělíska nebo kapénky rezervních nebo odpadních látek
 • – samy o sobě se nemohou podílet na životních pochodech, neboť jsou chemicky inaktivní

 

 Prokaryotický typ buněk

 • – struktura je rozlišena na prokaryotické jádro, cytoplazmu a plazmatickou membránu
 • – jádro
  • ° není ohraničeno membránou
  • ° nedělí se mitoticky
  • ° označuje se jako nukleotid
  • ° sestává se z jedné molekuly dvouřetězové DNA – chromozom prokaryotické buňky – kružnicová
 • – buněčná stěna – peptidoglykan nebo pseudopeptidoglykan
 • – vnitřek buňky není rozdělen na prostorově vymezená odd. neboli kompartmenty
 • – neobsahují mitochondrie ani plastidy
 • – ribozómy jen v cytoplazmě

 

 Eukaryotický typ buněk

 • – struktura je rozlišena na prokaryotické jádro, cytoplazmu a plazmartickou membránu
 • – jádro-tvořeno chromatinem, což je komplex dsDNA, histonů a proteinů nehistonové povahy
 • – jádro je ohraničeno membránou ( jaderná membrána )
 • – dělení jádra je mitotické¨
 • – vnitřek eukaryotických buněk je rozdělen na kompartmenty –
 • – lyzozomy, Golgiho komplex, endoplazmaické retikulum,…
 • – obsahují mitochondrie
Charakteristika Prokaryota Eukaryota
Organela nepřítomny přítomny
Jádro ne ano
Jadérko ne ano
Genetická informace jediný ch. mnohočetné ch.
DNA obnažená spojená s proteiny
Množení buněk dělení mitóza a meióza
Energet. metab. anaerobní a aerobní aerobní
Resp. enzymy v plazmatické membráně v mitochondriích
Buněčná stěna přítomna chybí
Cytoskelet ne ano
Endocytóza a exocytóza ne ano

 

 Nukleové kyseliny ( DNA, RNA )

 • Tvoří malé procento hmotnosti buňky, avšak svým významem v kódování genetické informace a v její expresi představují zcela nezbytný typ biopolymeru všech živých soustav
 • Monomerem nukleových kyselin jsou nukleotidy – ty se kovalentně spojují v polynukleotidový řetězec
 • Nukleotidy jsou tvořeny:
  • ° dusíkatá zásada ( báze )
  • ° pentóza
  • ° kys. fosforečná
 • Pentózy ( cukr o 5 atomech uhlíku ) nukleotidů jsou dvě :
 • D – ribóza – v ribonukleotidech ( kys.ribonukleová – RNA )
 • D – deoxyribóza – v deoxyribonukleotidech ( kys.deoxyribonukleová – DNA )
 • Dusíkaté báze jsou buď :
 • puriny – adenin ( A ) a guanin ( G )
 • pyramidiny – cytozin ( C ) thymin ( T ) a uracil ( U ) – RNA
 • Kyselina fosforečná – H3PO4
 • Struktura polynukleotidového řetězce
 • – jednotlivé nukleotidy jsou v polynukleotidovém řetězci vázány esterickou vazbou mezi fosfátovou skupinou jednoho nukleotidu a pátým uhlíkem pentózy druhého nukleotidu
 • – v ose polynukleotidového řetězce se tedy střídá kyselina fosforečná a pentóza, báze od této osy ustupují
 • – 5 konec a 3 konec

 

 Primární struktura RNA

 • – molekuly RNA jsou tvořeny jedním polyneukleotidovým řetězcem ribonukleotidů s bázemi C, G, A, U – jednovláknová molekula
 • – velikost od 10 000 do 100 000
 • – podle funkce v buňce :
  • tRNA ( transférová )
  • rRNA ( ribozomální RNA )
  • mRNA ( mediátorová RNA )

 

 Primární struktura DNA

 • – molekuly DNA jsou tvořeny dvěma polyneukleotidovými řetězci, navzájem komplementárními – dvouvláknová či dvouřetězová či dvoupentlicová molekula
 • – jsou navzájem spojeny vodíkovými můstky

 

 Párování bází

 • – sekvence nukleotidů v obou řetězcích je na sobě závislá
  • ° je-li v jednom řetězci cytozin (C), pak ve druhém leží naproti němu vždy guanin (G) – pár C – G
  • ° je-li v jednom řetězci adenin (A), pak ve druhém leží naproti němu vždy thymin (T) – pár A – T
 • Zastoupení adeninu a thyminu v molekule DNA musí být stejná ( A =T ) a stejně tak zastoupení cytozinu a guaninu ( C = G )
 • Různě se střídají čtyři dvojice ( páry ) bází :
  • – A – T
  • – T – A
  • – G – C
  • – C – G
 • Teoretický počet různých sekvencí je tedy 4 na N
 • DNA obsahují řadově tisíce až statisíce nukleotidů, je absolutní počet různých sekvencí obrovský – DNA o molekulové hm. 600 000, tj. asi o 2000 nukleotidech je počet možných kombinací 4 na 1000, což je více, než počet atomů celé sluneční soustavy
 • Oba řetězce molekuly jsou kolem sebe ovinuty v pravotočivých spirálách šroubovice, vytvářejí alfa-helix
 • Množství DNA v buňce je během celého jejího života stálé ( zdvojuje se jen S-fázi interkineze každého buněčného cyklu ) a druhově specifické

 

Související literatura:

 • Šmarda Jan : Základy biologie a anatomie pro studující psychologii, Masarykova univerzita, Brno
 • Rozsypal Stanislav : Nový přehled biologie, Scintia
 • Biologie pro gymnázia – nové vydání
 • http://www.sci.muni.cz/ptacek/CYTOLOGIE6.htm
 • Informace poskytla Magda K.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!