Buněčná stavba a chemické složení organismů – maturitní otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Buněčná stavba a chemické složení organismů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Jakub

 

 

 

 

 

Obecná charakteristika živých soustav

Stavba prokaryotní a eukaryotní buňky (rostlinná, živočišná, buňka hub)

Struktura buňky – membránové organely, semiautonomní organely, cytoskelet

Zastoupení prvků, organických a anorganických látek

 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUNĚK

 • 95 % hmotnosti buňky tvoří 4 prvky
 • nejdůležitější makrobiogenní prvky – C, O, H N
 • v malém množství: Ca, F, S, K, Cl, Na, Mg, I, Fe, Zn, Cu
 • nejmenší částice atomy tvořeny:
 • Protony (kladný náboj), neutrony > tvoří jádro atomu
 • Elektrony (záporný náboj) > obíhají okolo jádra
 • atomy spojeny chemickými vazbami v molekuly

 

 • VODA
 • nejrozšířenější molekulou v buňce je voda, 60- 90 % hmotnosti buňky tvoří voda, výborné rozpouštědlo

 

 • organické molekuly
 • sloučeniny uhlíku
 • 4 hlavní skupiny organických molekul:
 • sacharidy
 • aminokyseliny
 • nukleotidy
 • mastné kyseliny

 

 • Organické sloučeniny
 • nízkomolekulární: monosacharidy, AMK, nukleotidy, mastné kyseliny, koenzymy, vitamíny

 

 • sacharidy
 • monosacharidy
 • hexózy : glukóza, fruktóza, galaktóza; při fotosyntéze vzniká glukóza; oxidací glukózy = tzv. dýcháním > vzniká velké množství energie!!!!!
 • pentózy: ribóza a deoxyribóza
 • disacharidy: sacharóza, laktóza
 • polysacharidy: škrob, glykogen a celulóza
 • zásobní polysacharidy: škrob; glykogen
 • stavební polysacharidy: celulóza – rostliny; chitin – u hub
 • vysokomolekulární = biopolymery: bílkoviny; nukleové kyseliny; polysacharidy

 

 • bílkoviny
 • pro život zásadní význam
 • 1/5 celkové hmotnosti organismů
 • funkce bílkovin:
 • stavební součástí buněčných struktur
 • realizují metabolismus – enzymy
 • regulují procesy – hormony
 • obranná funkce – imunoglobuliny
 • transportní molekuly – hemoglobin
 • bílkoviny a nukleové kyseliny = informační makromolekuly > v pořadí nukleotidů v nukleových kyselinách je obsažena informace pro pořadí AMK v bílkovinách
 • bílkoviny vznikají kondenzací AMK – spojeny peptidovými vazbami
 • základem bílkoviny je polypeptidový řetězec

 

 • aminokyseliny
 • 20 různých AMK
 • 2 AMK spojeny kovalentní vazbou = peptidová vazba > dipeptid > polypeptidy
 • seřazení AMK v bílkovinné molekule je charakteristické, geneticky určené a nazývá se primární struktura bílkovin
 • prostorové uspořádání – sekundární a terciární uspořádání

 

 • nukleové kyseliny: DNA, RNA
 • uchování, přenos a exprese genetické informace
 • Monomery NK jsou nukleotidy
 • nukleotid:
 • organická dusíkatá báze
 • pentóza – ribóza, deoxyribóza
 • fosfát

 

 • DNA:
 • dva protiběžné polynukleotidové řetězce; šroubovitě stočeny; spojeny vodíkovými můstky
 • puriny: A, G x     pyrimidiny:  C, T
 • komplementarita bází – vždy A, T, C a G; mezi A a T dva vodíkové můstky; mezi C a G tři vodíkové můstky

 

 • RNA:
 • jeden polynukleotidový řetězec
 • puriny: A, G x             pyrimidiny:  C, U
 • tři základní druhy zajišťující genovou expresy (přenos a realizace genetické informace)

 

 • a) transférová tRNA
 • přenáší AMK k ribozomům během translace, obsahuje asi 80 nukleotidů
 • b) ribozomální RNA – rRNA
 • podílí se na stavbě ribozomů; 120 – 3000 nukleotidů
 • c) informační mediátorová mRNA
 • tvoří se při transkripci z DNA; stovky až tisíce nukleotidů

 

 • lipidy
 • významná stavební složka biomembrán
 • energetický zdroj – zásobárna energie
 • rozpouštění vitaminů A D E K
 • estery vyšších mastných kyselin a glycerolu
 • netvoří makromolekuly
 • jednoduché lipidy – tuky a vosky
 • složené – fosfolipidy a glykolipidy

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH SOUSTAV

 • OBECNÉ VLASTNOSTI ORGANISMŮ
 • 1) přítomnost makromolekul biopolymerů
 • nukleové kyseliny
 • bílkoviny
 • sacharidy
 • 2) metabolismus
 • přeměna látek a energií; katalytické působení enzymů
 • 3) buňka
 • 4) dráždivost
 • schopnost přijímat podněty a reagovat na ně
 • 5) schopnost autoreprodukce, rozmnožování a schopnost dědičného předávání svých znaků
 • 6) schopnost vývoje, evoluce stálou adaptací na podmínky prostředí

 

 • hierarchie živých soustav
 • 1) nebuněčné organismy
 • Viry; vnitrobuněčný parazitismus
 • 2) jednobuněčné organismy
 • všechny prokaryotické organismy; bakterie, sinice, aktinomycety
 • 3) mnohobuněčné organismy
 • většina eukaryotických organismů; živočichové, rostliny, houby
 • 4) individua vyššího řádu
 • obligátní společenstva; vzácné; včely, mravenci, termiti

 

 • prokaryotní buňka
 • Tvořena jediným neděleným oddílem (kompartmentem)
 • kompartment je ohraničen plazmatickou membránou; kompartment je vyplněn cytosolem
 • jádro prokaryotní buňky:
 • není ohraničené jadernou membránou
 • obsahuje jedinou dvouřetězcovou kružnicovitou DNA = nukleoid
 • kružnicovitá DNA představuje jediný kružnicový chromozom
 • buňka se rozmnožuje příčným dělením > na dvě dceřiné buňky
 • buňka je krytá buněčnou stěnou:
 • hlavní složka buněčné stěny je peptidoglykan
 • v cytosolu jsou ribozomy – zde syntéza bílkovin
 • jeden nebo více bičíků > duté šroubovitě stočené vlákno

 

 • eukaryotní buňka
 • rozdělena na několik kompartmentů ( oddílů)
 • má pravé jádro ohraničené jaderným obalem = jaderná membrána

 

 • v jádře se vyskytují:
 • chromozomy:
 • pentlicovité útvary viditelné v dělící se buňce
 • dlouhá vlákna DNA + bílkoviny ( histony)
 • chromozom obsahuje jednu lineární DNA, oba konce jsou volné
 • buňky se diferencují > tvoří tkáně nebo pletiva
 • v cytosolu jsou membránové organely:
 • endoplazmatické retikulum
 • Golgiho aparát
 • lyzozomy
 • vakuoly
 • mitochondrie a chloroplastidy
 • v cytosolu jsou nemembránové organely:
 • ribozomy
 • cytoskelet
 • centrozom
 • dceřiné buňky mají v jádrech stejný počet chromozomů jako mateřská buňka
 • toto přesné rozdělené genetické informace je zajištěno jaderným dělením = mitózou
 • pohlavní buňky = gamety mají v jádře poloviční počet chromozomů než buňky somatické ( tělní)
 • redukce počtu chromozomů probíhá při meióze
 • rostlinná buňka:
 • buněčná stěna obsahuje celulózu
 • procházejí zde plazmodesmy > spojují buňky v pletiva
 • vakuoly
 • plastidy
 • živočišná buňka:
 • lyzozomy
 • centrozom
 • buňky hub:
 • buněčná stěna obsahuje chitin
 • vakuoly
 • heterotrofní organismy

 

 • HISTORIE
 • Robert Hooke pozoroval buňky korku 1665
 • Anthony van Leeuwenhoek 1674 pozoroval živé buňky: bakterie a prvoky
 • konec 30. let 19.století: Buněčná teorie:
 • buňka je základní stavební a funkční jednotkou všech živých soustav > Schwann, Schleiden, J.E. Purkyně

 

 • ORGANISMY
 • Jednobuněčné organismy:
 • tvořeny jednou buňkou > vykonává všechny životní děje
 • Mnohobuněčné organismy:
 • buňky se specializují a diferencují > vytvářejí tkáně nebo pletiva
 • mezi prokaryota patří: bakterie, sinice, archea
 • mezi eukaryota patří: prvoci,houby,rostliny a živočichové

 

 • POVRCHY BUNĚK
 • molekulární struktura plazmatické membrány i ostatních biomembrán je u všech organismů velmi podobná
 • je polopropustná = semipermeabilní
 • základem biomembrán : lipoproteinová dvojvrstva > základem je vrstva fosfolipidů
 • molekuly fosfolipidů mají na jedné straně nepolární, hydrofóbní část  a na druhé polární, hydrofilní část
 • kromě fosfolipidů jsou zde i bílkoviny
 • Membrány > model fluidní mozaiky > tekutá

 

 • eukaryotní buňka
 • má pravé jádro ohraničené jaderným obalem, obsahuje membránové organely

 

PROKARYONTNÍ BUŇKA

 • jednoduchý typ buňky
 • prokaryota jsou jednobuněčné organismy (bakterie, sinice, mykoplazmata) ; velikost 1-2 µm
 • cytoplazma chudá na membránové organely
 • jen fotosyntetizující sinice mají biomembrány = tylakoidy
 • netvoří diferenciované tkáně ani pletiva
 • hojné ribozomy > několik tisíců v buňce
 • prokaryotické ribozómy jsou menší než ribozomy eukaryot
 • často jsou zde buněčné inkluze
 • nemají mitotický aparát (dělící vřeténko)
 • nemají ani mitochondrie !!!!!
 • zásobním materiálem:kyselina beta-hydroxymáselná, glykogen a volutin
 • rozmnožují se nepohlavně , příčním binárním dělením
 • 4 VŽDY PŘÍTOMNÉ STRUKTURY:
 • JÁDRO = NUKLEOID
 • RIBOZÓMY
 • CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA
 • BUNĚČNÁ STĚNA
 • + cytoplazma

 

 NUKLEOID

 • jaderný ekvivalent; neohraničený obalem; volně uložen v cytosolu
 • prokaryotický chromozom je 1000 delší
 • poskládán do smyček
 • jeden chromozom = jedna DNA >> geny přecházejí v nezměněné formě do dceřiných buněk
 • haploidní prokaryotní buňky
 • kružnicový = cyklický >> nemá volné konce

 

PLAZMIDY

 • malé kružnicovité, dvoušroubovité molekuly DNA = plazmidy
 • nesou doplňkovou, postradatelnou informaci
 • výborně pronikají membránou a přenáší se z jedné buňky do druhé = nosiče nového genu do buňky (použití v genovém inženýrství)
 • občas ale mohou nést enormně důležitou genetickou informaci (např. gen pro odolnost vůči antibiotiku)
 • nesou geny umožňující konjugaci bakterií

 

CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

 • Funkce :
 • odděluje jediný oddíl buňky
 • uvolňuje energii z organických látek !!!!
 • izoluje vnitřního prostředí od vnějšího
 • je polopropustná = semipermeabilní
 • hladká, ale tvoří i výběžky = invaginace membrány – na těchto vchlípeninách probíhá dýchací řetězec
 • zelené bakterie zde mají bakteriochlorofyl

 

BUNĚČNÁ STĚNA

 • jediná pevná struktura prokaryotní buňky
 • je složená z peptidoglykanu
 • nad stěnou může být i pouzdro z bílkovin nebo polysacharidů

 

CYTOPLAZMA

 • velmi viskozní ; koncentrovaný roztok
 • cytoplazma není rozčleněna na kompartmenty
 • chybí organely vlastní eukaryotickým buňkám

 

BIČÍK

 • liší se ve složení i v práci od eukaryotního bičíku
 • dutý útvar
 • bílkovina flagelin
 • je ukotvený v cytoplazmatické membráně a buněčné stěně – > otáčivý pohyb bičíku
 • flagelin putuje „trubičkou“ a přirůstá u konce – bičík tedy neustále přirůstá
 • energie pro pohyb bičíku – bez ATP !!!!

 

ZPŮSOB VÝŽIVY

 • heterotrofní ( saprofytické, parazitické, patogenní)
 • chemoautotrofní (nitrifikační, sirné, železité bakterie)
 • fotoautotrofní ( sinice)

 

 • MEMBRÁNOVÉ ORGANELY
 • specializované na různé funkce
 • jádro, ER, GK, lyzozomy, peroxizomy, vakuoly, mitochondrie a plastidy
 • vždy uzavřené váčky> od cytosolu
 • ploché váčky = cisterny

 

 • jádro nucleus
 • největší nejnápadnější útvar
 • dvojitá membrána
 • jaderná membrána obsahuje jaderné póry; výměna látek
 • z jádra: mRNA, tRNA, podjednotky ribozomů
 • z cytoplazmy: nukleotidy, bílkoviny ( enzymy katalyzující replikaci DNA, transkripci)
 • hlavním obsahem jádra jsou chromozomy:
 • chromozom je tvořen 1 obří lineární molekulou DNA + molekulami bílkovin  histonů  = nukleosomy ( vždy 8 molekul histonů)
 • svinutí DNA do těsné dvoušroubovice = solenoid >> jeden závit je tvořen 6 nukleosómy

 

 • chromozom:
 • DNA + histony = nukleozom
 • nukleozomy tvoří materiál nazývaný chromatin
 • buňka se dělí> DNA se spiralizuje > vytváří se chromozomy
 • v nedělící se buňce jsou chromozomy neviditelné ( v mikroskopu) > jemná, navzájem propletená
 • viditelné až v mitóze ( v metafázi)
 • v jaderných chromozomech uložena genetická informace
 • pentlicovitý útvar
 • světelným mikroskopem pozorovatelný
 • na začátku jaderného dělení je chromozom tvořen 2 sesterskými chromatidami
 • 1 chromatida = 1 DNA
 • sesterské chromatidy spojeny v místě v tzv. centroméře
 • v jádře buněk člověka je 46 chromozomů
 • výjimka – jádra pohlavních buněk – 23 chromozomů
 • vajíčko 23 chromozomů; spermie 23 chromozomů
 • Eukaryotní chromozom:
 • dvoušroubovice DNA
 • není cyklická, je lineární > 2 konce
 • replikace může začínat na mnoha místech současně
 • centroméra >zde se vážou vlákna dělícího vřeténka
 • konce DNA tvoří tzv. telomery ( nekódující úseky)
 • buňka stárne > telomery se zkracují

 

 • JADÉRKO = nukleolus
 • uvnitř jádra
 • nemembránová organela
 • tvoří se zde ribozomální RNA
 • bílkoviny
 • molekuly rRNA + bílkoviny vycestují jadernými póry ven z jádra > vytvářejí ribozómy

 

 • RIBOZÓMY
 • nemembránová organela; volně v cytoplazmě nebo váží se na membrány endoplazmatického retikula
 • 30 nm
 • ribozóm se skládá: ze dvou podjednotek; z rRNA + bílkovin
 • funkce:syntéza bílkovin při procesu označovaném translace
 • každá buňka si vytváří v určitém čase a určité množství své vlastní bílkoviny
 • enzymy, hormony, přenašeče, stavební látky, …
 • játra, slinivka – velké množství ribozomů

 

 • ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM
 • rozsáhlá soustava membrán
 • soubor kanálků a váčků = cisterny
 • obklopují jádro
 • výrazná syntetická funkce> membránové lipidy
 • drsné a hladké
 • vnější strana >ribozómy: syntéza bílkovin
 • materiál se nehromadí >přesun dál

 

 • drsné ER :
 • navázány ribozómy > tvorba bílkovin
 • bílkoviny se v cisternách ještě upravují
 • hladké ER:
 • bez ribozómů > tvorba tuků, cukrů, úprava enzymů a hormonů
 • nové látky > váčky > odškrcení > jdou do GK
 • ER vytváří nové membrány > tvorba membránových organel

 

 • GOLGIHO KOMPLEX
 • membránová organela
 • paralelně uspořádané cisterny
 • bez ribozómů
 • útvar z 6 cisteren se nazývá diktyozóm
 • funkce: vytvořené sacharidy, lipidy a bílkoviny z ER přepravovány transportní váčky a zde upravovány
 • primární funkcí je postsyntetická úprava
 • produkt upraven > oddělí se od GA jako malý váček > dopraví se na místo určení
 • látky určené k vyměšování z buňky : enzymy, hormony ( inzulin z buněk slinivky břišní), sekrety > váček splyne s cytoplazmatickou membránou > vylití obsahu do okolí => exocytóza

 

 • LYZOZOMY
 • stálá membránová struktura
 • malé měchýřky
 • vytvářejí se odškrcováním od váčků GA
 • organely nitrobuněčného trávení
 • obsahují hydrolytické enzymy > štěpí látky
 • rozkládají cizí částice pohlcené bílými krvinkami nebo poškozené vlastní buňky
 • po smrti buňky se podílejí na jejím rozkladu > buňka stráví samu sebe
 • funkčním ekvivalentem jsou v rostlinné buňce vakuoly

 

 • PEROXIZOMY
 • drobná mikrotělíska
 • obsahují enzymy oxidázy a katalázy
 • lyzozomy a peroxizomy > souhrnně je nazýváme vezikulární útvary

 

 • VAKUOLY
 • organely v buňkách rostlin a hub
 • od cytoplazmy oddělena membránou = tonoplastem
 • velmi velké – u rostlin až 90 %
 • obsahují tekutinu = buněčná šťáva:
 • cukry, bílkoviny, enzymy a barviva
 • probíhá zde i rozklad nepotřebných látek
 • po zhoustnutí > buněčné inkluze

 

 • SEMIAUTONOMNÍ ORGANELY
 • výjimečné
 • mitochondrie a plastidy
 • 2 membrány: vně a vnitřní
 • mají vlastní: DNA, ribozómy, bílkoviny
 • probíhá zde energetický metabolismus
 • rozmnožují se dělením > replikací DNA

 

 • MITOCHONDRIE
 • ve všech buňkách > několik set; malé 1 – 10 mikrometrů
 • hlavní funkce: syntéza ATP > centrum buněčného dýchání
 • stavba:

:vnější membrána – hladká

:vnitřní membrána je dovnitř zřasena = kristy

:prostor mezi kristami vyplněn hmotou = matrix

:matrix obsahuje DNA + ribozomy

 • v membráně: složky dýchacího řetězce a soustava syntézy ATP; !! spotřebovávají kyslík a využívají energii (získanou oxidací živin) k syntéze ATP z ADP; tzv. Krebsův cyklus
 • chloroplasty
 • pouze v buňkách rostlin a řas
 • obsahují chlorofyl > fotosyntéza
 • větší než mitochondrie – 5 – 10 mikrometrů; v buňce je jich 50 – 200
 • stavba: 2 membrány

:uvnitř třetí  membránový systém = thylakoidy

:tylakoidy naskládány na sebe – grana

:polotekutá hmota kolem tylakoidů – stroma

:ve stromatu: DNA + ribozomy

 • Endosymbiotická teorie
 • CH + MI se dostaly do EB druhotně
 • Vyvinuly se z prokaryotních symbiontů:
 • MI z aerobních bakterií
 • CH z fotosyntetizujících bakterií podobným sinicím
 • DNA je kruhovitá
 • Ribozómy jako prokaryotní

 

 • PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA
 • 7 nm
 • neobsahuje složky dýchacího řetězce
 • bílkoviny se účastní aktivního přenosu iontů a živin přes membránu > ATP
 • elektrický potenciál – 0,1 V
 • fagocytóza- pohlcování částic zvenčí

 

 • CYTOSKELET
 • nemembránová organela
 • dynamická a proměnlivá struktura !!
 • soustava vláknitých bílkovinných útvarů
 • uvnitř cytoplazmy, určuje tvar buňky
 • mechanická funkce: opěrná a pohybová
 • u PB asi nejsou
 • zásadní význam: při dělení EB
 • 2 typy: mikrotubuly + mikrofilamenta
 • MIKROTUBULY; MIKROFILAMENTA; INTERMEDIÁRNÍ FILAMENTA; CENTROZÓM

 

 • MIKROTUBULY
 • duté trubičky; 25 nm průměr
 • bílkovina tubulin
 • mikrotubuly vytvářejí dělící vřeténko
 • bičík, řasinky

 

 • EUKARYOTNÍ BIČÍK
 • základem EB bičíků: podstatně se liší od PB bičíku ( flagelin)
 • 250 nm v průměru
 • 2 mikrotubuly ve středu a 9 dvojic po obvodu
 • pohyb bičíku > spotřeba ATP

 

 • MIKROFILAMENTY
 • bílkovina aktin: malé kulovité molekuly 7 nm; pod povrchem buňky; funkce pohybová
 • bílkovina myozin: větší molekula; enzymová aktivita –je schopen štěpit ATP
 • aktin + myozin = ve svalových buňkách
 • podkladem svalové činnosti: vzájemný posun obou druhů filamentů

 

ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA:

 • Nemá buněčnou stěnu
 • Nemá chloroplasty
 • Bohatá na mitochondrie
 • Golgiho komplex je tvořen jedním diktyozómem blízko ER
 • Nemá vakuolu


Další podobné materiály na webu: