Anestesiologie – maturitní otázka

chirurgie

 

Otázka: Anestesiologie

Předmět: Obecná chirurgie

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Anestesiologie

 

Anestesiologie

 • Obor zabývající se anestesií, analgesií, resuscitací, neodkladnou péčí u pacientů v kritickém stavu, léčbou bolesti, spoluprací v urgentní medicíně a medicíně katasrtof při ošetření velkého množství raněných.
 • Anestesiolog – lékař oddělení ARO, nebo kliniky anestesiologie a resuscitace
 • Interdisciplinární spolupráce :
  • ˘ Anestesiolog
  • ˘ Chirurg
  • ˘ Traumatolog
  • ˘ Internista
  • ˘ Další specialisté
 • Anestesiologie ve vztahu k chirurgii:
  • “ Péče o operanta
  • “ Anestesiologický tým – lékař + sestra
  • “ Chirurgický tým
 • ˘ Perioperační období
 • ˘ Předoperační
 • ˘ Peroperační
 • ˘ Pooperační

 

Předoperační období

 • “ Příprava pacienta k operaci:
 • “ Předoperační vyšetření
 • “ Anestesiologická rozvaha:
  • – Stav pacienta
  • – Charakter a rozsah výkonu
  • – Stanovení rizika dle ASA
  • – Druh anestesie
 • – Prepremedikace – Večer před výkonem, Perorální, Uklidnění pacienta, dobrý spánek, oslabení nežádoucích reflexů – trankvilizery, parasympatikolytika
 • – Premedikace – V den výkonu, nejčastěji i.m., 45 min před výkonem – pak už nevstávat, trankvilizery ( benzodiazepiny ), opioidy, vagolytika ( atropin )
 • “ Před výkonem lačnit alespoň 6 hodin – nejíst, nepít, nekouřit
 • Neodkladný výkon – Jen premedikace, asi poloviční dávka, parenterálně, 10 minut před výkonem

 

Peroperační období

 • “ Analgesie, anestesie
 • “ Stabilizace celkového stavu a vnitřního prostředí pacienta
 • “ Zajištění dodávky energie
 • “ Vyřazení nežádoucích reflexů
 • “ Svalová relaxace
 • “ Mimotělní oběh
 • “ Cílené podchlazení
 • “ Cílená hypotenze
 • “ Cílená hemodiluce
 • Monitorování v průběhu anestesie:
  • “ Krevní oběh – Tep, tlak, EKG ( reprezentativní svod II. Končetinový ), Akrální kapilární prokrvení, barva kůže a sliznic
  • “ Víčkový reflex, šíře zornic, fotoreakce
  • “ Dýchání – Frekvence, objem, průchodnost dých. cest
  • “ Diureza
 • Monitor:
  • – EKG
  • – Saturace O2
  • – Množství CO2 ve vydechovaném vzduchu – kapnometrie
  • – CVP…
 • Volba anestesie:
  • ˘ Celkový stav pacienta
  • ˘ Charakter výkonu
   • “ Lokální
   • “ Celková
   • “ Inhalační
   • “ Intravenozní
   • “ Kombinovaná
   • “ Přístroje, léky
   • “ Poloha pacienta
 • Vybavení anestesiologického pracoviště:
  • “ Anestetický přístroj:
   • ˘ Ventilátor – medicinální plyny
    • – O2 – bílá
    • – N2O – modrá
    • – Vzduch – šedá
    • – Poměr O2 : N2O 1:2 X rizikoví nemocní ( ICHS, anemie…) 1:1
   • ˘ Odpařovače – těkavá anestetika – halotan, isofluran, eufluran, sevofluran… – koncentrace v desetinách %
   • Inhalovaná směs – O2 + N2O + těkavé anestetikum
   • ˘ Vdechový ventil
   • ˘ Výdechový ventil
   • ˘ Pohlcovač CO2 – vápenná směs- brání i ztrátám tepla a vlhkosti z vydechovaného vzduchu – recirkulace
   • ˘ Odsávačka
  • “ Další pomůcky
   • ˘ Zajištění dýchacích cest:
    • – Obličejová maska
    • – Vzduchovody
    • – Laryngoskop
    • – Endotracheální kanyla s manžetou a zavaděčem, injekční stříkačka
    • – Magillovy kleště
    • – Laryngeální maska
    • – Žaludeční sonda
    • – Intubační fibroskop
    • – Odsávací cévky
   • ˘ Anestesiologický stolek:
    • – Léky, infuzní roztoky, kanyly, stříkačky…
    • – Vybavení k neodkladné resuscitaci a řešení komplikací

 

Anestezie

 • “ Anestesie – vyřazení vnímání všech podnětů
 • Celková anestesie:
  • ˘ Inhalační
  • ˘ Intravenozní – doplňovaná
  • ˘ Kombinovaná – nejčastější
  • ˘ Intramuskulární, rectální ( nidazolam, metohexital ) – u malých dětí
 • Stadia:
  • I. Stadium analgesie se zachovaným vědomím
  • II. Stadium iritace
  • III. Stadium stabilizace – udržování anestesie
  • IV. Stadium útlumu až selhání životních funkcí
 • Průběh:
  • A. Úvod do anestesie
  • B. Udržování v anestesii
  • C. Probuzení z anestesie
 • Riziko komplikací je největší v úvodní a probouzecí fázi!!!
 • Úvod:
  • ˘ Zajištění žilního vstupu – Periferie x Centrál
  • ˘ Zajištění dýchacích cest dle charakteru výkonu a stavu pacienta
   • – Obličejová maska
   • – Vzduchovody
   • – Laryngeální maska
   • – Endotracheální intubace – pouze ta odděluje dýchací cesty od cest trávicích!! (tracheální rourka s manžetou, tracheostomická kanyla )
  • “ Indikace k intubaci:
   • – Plný žaludek – ileus, neodkladný výkon u nepřipraveného pacienta
   • – Obezita
   • – Plicní choroby (CHOPN, bronchitida… )
   • – Poloha pacienta – na boku, na břiše, Trendeleburgova …
   • Před intubací inhalace čistého O2, krátkodobá relaxace – suxametonium i.v. ( 30s – 5 min. )
  • Průběh anestesie:
   • ˘ Svalová relaxace – Nutná v břišní a hrudní chirurgii a u některých ortopedických výkonů, i.v. podávání svalových relaxací, Odeznění relaxace – zvedne hlavu 5 cm nad podložku, spontánně dostatečně a klidně dýchá
   • ˘ Umělá plicní ventilace:
    • – Směsí O2 a inhalačních anestetik – ventilátor
    • – Objem vyšší – 650 – 800 ml
    • – Frekvence nižší – 11 – 14/min.
    • – PEEP – positive end expiratory pressure
    • – Speciální metody:
     • “ Selektivní intubace jednotlivých plicních křídel
     • “ Trysková, oscilační – minimální objemy, vysoká frekvence
   • ˘ Intravenózní podávání infuzních roztoků, krevních derivátů, léků:
    • – Infuze – udržování TK, objemu – krystaloidy, koloidy
    • – Krevní deriváty – náhrady ztrát ( Hb 80 -100 g/l ) – důsledná kontrola kompatibility krve!!!
    • – Léky – anestetika, analgetika, ostatní léky dle stavu a průvodních chorob
   • ˘ Doplňkové metody:
    • Usnadnění výkonu a snížení rizika komplikací a krevních ztrát
    • “ Zavedená hypotenze – aneurysmata…
    • “ Zavedená hypotermie – mozkové operace…
    • “ Mimotělní krevní oběh – kardiochirurgie…
    • “ Řízená hemodiluce – šok…( zlepšení reologie )
    • “ Hyperbaroxie
    • “ Autotransfuze…
  • Probouzení z anestesie:
   • ˘ Podávání antidot
   • ˘ Návrat spontánního dýchání, vědomí, čití…
  • Léky používané k CA:
   • “ Inhalační – N2O – rajský plyn – analgesie
   • “ Inhalační anestetika – těkavé kapaliny – halotan, isofluran, sevofluran, desfluran…
   • “ I.v. anestetika:
   • “ Barbituráty – thiopental – ultrakrátké působení – vhodný k úvodu do anestesie
   • “ Nebarbiturátová – etomidát, propofol, midazolam
   • “ Ketamin – disociativní anestesie – analgesie při zachovaném vědomí, amnesie – možno použít i i.m.
   • “ Silná analgetika – opiáty – fentanyl, sufentanyl, alfentanyl…
   • “ Svalová relaxancia:
    • “ Nedepolarizující:
    • – Suxametonium – krátkodobé
    • – Dekametonium
    • “ Depolarizující – kurarimimetika:
    • – Vekuronium, atrakurium, cisatrakurium, mivakurium… ( 20 -30 min. ), pankuronium, pipekurium ( vice než 40 min )
   • “ Antidota:
   • “ Depolarizující relaxancia – neostigmin
   • “ Opiáty – naloxon
   • “ Benzodiazepiny – flumazenil
  • Rizika a komplikace v průběhu CA:
   • Největší při úvodu a probouzení z anestesie
   • ˘ Úvod – nebezpečí aspirace
    • “ Žaludeční sonda – odčerpání obsahu žaludku
    • “ Intubace – antiTrendelenburgova poloha, záklon, Sellickův hmat ( tlak na štítnou chrupavku – stlačení jícnu )
    • “ Prokinetika, H2 blokátory
    • “ Terapie – Trendeleburgova poloha, odsátí, ventilace s PEEP, inhalačně beta2 mimetikum ( brání bronchospazmu ), ATB
   • ˘ Průběh – zástava, krvácení, hypotenze, vzduchová embolie, hypotermie, anafylaktický šok, hypoxie, parezy z tlaku na nervy, oschnutí rohovky…
    • “ Prevence a Th – kontrola průběhu výkonu, hrazení ztrát, správně vedená anestesie, dostatečná ventilace, správná poloha, krytí oka…, neodkladná resuscitace
   • ˘ Probouzení z anestesie – hypoxie, hypotenze, skrytý hypovolemický šok, podchlazení
    • “ Prevence a Th – kontrola pacienta, hrazení tekutin, kontrola odeznění relaxace
   • Dokumentace CA:
    • “ Záznam o anestesii
    • “ Kniha anestesiologických výkonů

 

Lokální anestesie

 • Lokální – odstranění bolesti, při zachovaném vědomí, zlepšení prokrvení tkáně, snížení nežádoucích reakcí v místě operace
 • Dělení dle místa vstupu:
  • “ Topická = slizniční
   • – Aplikace na sliznice
   • – Spray – hrtan, ORL, intubace, endoskopie… – xylokain
   • – Gel – urologie, rectoskopie… – mesocain
   • – Gelové náplasti – mollusca – EMLA
  • “ Infiltrační – nervová zakončení v místě výkonu – extirpace
  • “ Svodná – blokáda nervů a pletení v jejich průběhu mimo místo výkonu
  • “ Regionální – nervy v blízkosti operované oblasti – panaritium, kýly…
  • “ Blokády nervových svazků a pletení
   • – brachiální plexus – paže
   • – nervus ischiadicus – dolní končetina, kromě přední části bérce a palce
   • – nervus femoralis – pro ventromediální část bérce a palec
   • – mezižeberní nervy – seriové fractury žeber
  • “ Centrální
  • “ Epidurální – možnost i kontinuální se zavedeným katetrem – hrudní, lumbální ( L1-L2 )
  • “ Subarachnoidální – roztok hustší než mok, antitrendeleburgova poloha, nebo v sedě – anestetikum se šíří dle fyzikálních vlastností a dle polohy těla, jednorázové podání, katetr se neponechává pro riziko infekce
  • “ Bierova nitrožilní místní anestesie – komprese, vyprázdnění žilního řečiště a naplnění roztokem anestetika – na končetinách – bérec, předloktí
  • “ Višněvského blokáda – velké množství roztoku prokainu s ionty k nervově cévním svazkům končetin – analgesie, zlepšení prokrvení, snížení uvolňování toxických látek z tkání
 • Lokální anestetika – vyřazují všechny podněty, podání samostatně, nebo s adrenalinem 1:200 000 – snižuje krvácení, lze podat vyšší dávku, déle působí
  • “ Přirozená – kokain – topická
  • “ Syntetická
  • “ Estery – Prokain ( O.5%, 1% – svodná, 500 mg bez A, 600 s A ), chlorprokain, tetrakain
  • “ Amidy – Trimekain, lidokain ( 0.5% inf., 1% svodná, 2% epi., 300mg bez A, 500 mg s A ), bupivakain, etidokain, ropivakain
 • Lokální analgetika – odstraní jen bolest
  • “ Opioidy a endorfiny – morfin, fentanyl, sufentanyl, beta endorfin…
 • Technika podávání:
  • ˘ Jednorázově – injekčně – infiltrační, regionální, subarach.
  • ˘ Kontinuálně – Katetr -> epidurál nebo Port s katetrem a filtrem – onkologie – pro danou oblast
 • Sledování pacienta v průběhu LA:
  • “ Vědomí
  • “ Krevní oběh – tlak, puls, EKG
  • “ Dostatečnost anestesie
  • “ Poloha pacienta
  • “ Varovné příznaky – pocení, kolísání tlaku, poruchy vědomí, brnění, dušnost, křeče…
 • Rizika a komplikace při LA:
  • “ Selhání účinku, nebo nedostatečnost
  • “ Zalomení jehly, nebo katetru
  • “ Hypotenze a vazodilatace – u centrálních, opatrně u kardiaků – prevence je podávání ringerova roztoku s dihydroergotaminem k tonizaci řečiště
  • “ Vzestupné šíření anestetika u subarachnoidálního podání – porucha vědomí, motorická obrna, dechová nedostatečnost, selhání oběhu – správná poloha, infuze, vazopresory, inotropika, umělá ventilace
  • “ Alergie, anafylaxe – hypotenze, bronchospazmus, břišní kolika, průjem, Quinkeho edém, otok hrtanu, dušení – anamneza, premedikace, kontrola pacienta, .., trendelenburgova poloha, infuze, adrenalin, hydrokortizon, intubace, … protišoková terapie
  • “ Toxická reakce – při rychlém průniku anestetika do krevního oběhu – euforie, poruchy vědomí, křeče… – infuze, diazepam i.v., O2, KPR
 • Sledování pacienta po výkonu – Do obnovení funkcí
  • ˘ Spontánní dostatečné dýchání
  • ˘ Dostatečný svalový tonus – vyhoví výzvě – zvednout hlavu, vypláznout jazyk, stisk ruky…
  • ˘ Stabilizovaný oběh – tep a tlak
 • “ Dospávací pokoj – 2 hod
 • “ JIP – po komplikovaných výkonech
 • “ ARO – při selhávání životních funkcí

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!