Změny energie v průběhu chemické reakce

 

   Otázka: Změny energie v průběhu chemické reakce

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): J.Š.

 

Termodynamika – věda zkoumající energetické bilance během chem. dějů
Soustava – část prostoru s jeho hmotnou náplní (nepř. Cl v baňce) – od okolí oddělená látka stěnami
Soustava otevřená – stěny dovolují výměnu hmoty i energie mezi soustavou a okolím
Soustava uzavřená – přes stěny může prostupovat pouze energie
Soustava izolovaná – stěny nepropouštění ani energii, ani hmotu
Stavové veličiny – závislé pouze na počátečním a konečném stavu soustavy – p, t, V

 

Termodynamické funkce
Vnitřní energie (∆U)
Entalpie (M) – charakterizuje soustavu za konstantního stavu
Entropie (S)
Gibbsova energie (G)
Termodynamický zákon – U se může změnit o práci W, nebo teplo Q

 

Termochemie – zabývá se změnami t během chem. dějů, pokud proběhne reakce podle vyčíslené reakce (v jednotkovém měřítku) uvilní se teplo Qm
Molární reakční teplo – Qm
1. Izochorický děj – probíhá-li reakce ze konstantního objemu, pak se Qm = ∆U
2. Izobarický děj – probíhá-li reakce za konstantního tlaku, pak se Qm = ∆H

 

Konst. veličina Děj
T Izotermický
P Izobarický
V Izochorický
Tepelně izolovaná soustava adiabatický

Reakce podle tepelné bilance
1. Exotermická – reakce při niž se teplo uvolňuje a je přidáno do okolí – ∆H<0 – výsledné teplo je záporné
2. Endotermická – reakce při níž se teplo dodává (spotřebovává) – ∆H>0 – výsledné teplo je kladné

 

Aktivační energie – minimální energie molekul nutná k nástupu chemické reakce při jejich srážce
Katalyzátor – látka, která svojí přítomností ve směsi reakci urychluje do rovnovážného stavu a vystupuje z ní nezměněná (KMnO4, Pt)
Inhibitor – opak katalyzátoru – zpomaluje reakci

 

Termochemické zákony
1. Termochemický zákon – hodnota reakčního tepla a zpětná reakce je až na znaménko stejná – při vzniku reakce

  • uvolněná e. = dodaná e.

2. Termochemický zákon – celkové reakční teplo nezávisí na průběhu reakce, ale jen na počátečním a konečném stavu

 

Spalná a slučovací tepla
1. Slučovací teplo sloučeniny – teplo reakce, při které vzniká 1 mol látky přímo z prvků ve standardním stavu
2. Spalné teplo sloučeniny – teplo reakce, při které 1 mol látky zoxiduje na konečné oxidy

 

Spalování methanu
CH4 + O2 -> CO + 2H2O – nedokonalé
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O – dokonalé

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!