Instrumentální analýza – elektrochemické metody

 

   Otázka: Instrumentální analýza – elektrochemické metody

   Předmět: Analytická chemie

   Přidal(a): Adriana03005

 

 

Instrumentální analýza – typy elektrod, potenciometrie, konduktometrie…

 • podstatou je elektrochemické chování roztoků v závislosti na jejich složení a koncentraci
 • objektem zkoumání je elektrochemický článek- soustava, kde analyzovaný roztok je v kontaktu s elektrodami

 

Potenciometrie

 • je založená na měření rovnovážného napětí galvanického článku
 • článek je sestaven z měrné a srovnávací elektrody
 • potenciál měrné elektrody závisí na koncentraci sledované látky
 • potenciál srovnávací elektrody je konstantní

 

Elektroda

 • je heterogenní elektrochemický systém tvořený dvěma fázemi:
  • jedna fáze – je vodičem 1. třídy, vede proud prostřednictvím elektronů
  • druhá fáze – je vodičem 2. třídy, vede proud prostřednictvím iontů

 

Typy elektrod:

1) Elektrody I. druhu

 • tvoří je prvek a jeho iont obsažený v roztoku
 • rozlišujeme kationtové a aniontové elektrodu I. druhu
 • Kovové elektrody (zinková, stříbrná…)
  • tvoří je kovový plíšek v roztoku obsahující kationt kovu
 • Vodíková – je kationtová plynová elektroda tvořená platinovým plíškem pokrytým platinovou černí sycenou plynným vodíkem
 • Standardní vodíková elektroda
 • Chlorová elektroda – příklad plynové aniontové elektrody
  • je to obdoba vodíkové elektrody, kde platinovou čerň sytíme plynným chlorem a roztok obsahuje chloridové anionty

2) Elektrody II. druhu

 • tvoří je kov pokrytý vrstvičkou své málo rozpustné soli a ponořený v roztoku aniontu této soli
 • Argentochloridová elektroda – potenciál elektrody závisí na koncentraci chloridových iontů
 • Kalomelová elektroda
 • Merkurosulfátová elektroda – je vhodnou srovnávací elektrodou v případě kdy se do roztoku nesmějí dostat ani stopová množství chloridových iontů

3) Elektrody redoxní

 • je tvořena ušlechtilým kovem ponořeným do roztoku obsahujícího oxidovanou a redukovanou formu redoxního systému
 • kov slouží jako zprostředkovatel výměny elektronů mezi oběma formami redoxního systému a sám se chemických dějů nezúčastní
 • potenciál závisí na
  • poměru koncentrací redukované a oxidované formy látky
  • počtu vyměněných elektronů
  • pH roztoku

4) Elektrody iontově selektivní

 • využívají vzniku membránového potenciálu na membráně, která je nestejně propustná pro různé ionty
 • reagují na změnu koncentrace jen jednoho iontu
 • dva roztoky se od sebe rozdělí porézní membránou
 • podle druhu iontů touto překážkou přecházejí různou rychlostí

 

Konduktometrie

 • měří vodivost roztoku elektrolytů
 • Přímá konduktometrie
  • stanovuje se koncentrace vzorku na základě přímého měření jeho vodivost v nádobce
  • tato metoda je založena na tom, že vodivost závisí na koncentraci
 • Konduktometrická titrace
  • při konduktometrických titrací sledujeme závislost vodivosti elektrolytu na objemu přidávaného titračního činidla a vyhodnocujeme konduktometrickou křivku
 • Vodivost
  • značí se G
  • vyjadřuje schopnost elektrolytu vést el. Proud
  • jednotka je S
  • protože vodivost je závislá na geometrických vlastnostech vodiče na ploše elektrod (S) a jejich vzdálenosti (l) zavádíme měrnou vodivost (κ)
 • Měrná vodivost (κ)
  • je rovna vodivosti měřené soustavě soustavě o jednotkovém poměru vzdálenosti a plochy elektrod
  • κ= G* l/S
  • jednotka je S.cm-1
  • měření vodivosti provádíme pomocí vodivostní cely (vodivostní nádobky), která je ponořená v měřeném roztoku
  • obvykle se jedná o skleněnou nebo plastovou trubici ve které jsou uvnitř elektrody zhotovené z platiny, pozlaceného niklu, titanu nebo grafitu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!