Základní děje na buněčné úrovni (2)

 

   Otázka: Základní děje na buněčné úrovni

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Growler

 

 

–          příjem látek buňkou

 • difúze
  • prostá
  • usnadněná
 • transport
 • endocytóza
  • pinocytóza
  • fagocytóza

–          výdej látek buňkou

 • difúze
 • exocytóza

–          osmotické jevy

–          buněčný metabolismus

 • anabolismus
 • katabolismus
 • ATP

–          bioenergetika buňky

 • příjem E
  • autotrofie – fotosyntéza, chemosyntéza
  • heterotrofie
 • uvolňování E
  • anaerobní glykolýza, kvašení
  • aerobní procesy
   • Krebsův cyklus
   • dýchací řetězec
 • spotřeba E
  • biosyntézy
  • transport
  • pohyb
  • světélkování
  • elektrická E
  • teplo

–          enzymová katalýza


Příjem látek buňkou

 1. Pasivní transport – bez potřeby energie
 • Prostá difuze
  • po koncentračním spádu (z vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace)
  • Velmi pomalá, jen málo látek (CO2), volně procházejí steroidní hormony, alkohol, močovina
 • Usnadněná difuze
  • Po koncentračním spádu
  • Pomocí přenašečů (transportní proteiny)
  • Velmi specifická
  • Např. monosacharidy
 1. Aktivní transport – spotřeba energie
 • Využívá energii z ATP
 • Přenos jednosměrný – pomocí přenašečů (proteiny se otočí o 180° nebo změní svůj vnitřní tvar)
 • Vazba přenašeč + molekula – specifická
 • I proti koncentračnímu spádu
 • Př. sodíko-draslíková pumpa u nervových buněk
 1. Endocytóza
 • buňka přijímá makromolekulární látky přestavbou cytoplasmatické membrány
 1. a.  Pinocytóza
 • Buňka pohlcuje kapénky tekutin vchlípením části plasmatické membrány

b. Fagocytóza

 • Přijímání větších částic i pevných, pomocí plasmatických výběžků – panožek

 

Výdej látek buňkou

 1. Exocytóza – opak endocytózy
 • Buňka vydává nepotřebné, přebytečné, škodlivé i jiné látky (hormony, protilátky)
 • Měchýřek z biomembrány splyne s cytoplasmatickou membránou
 1. Osmóza
 • Pronikání molekul vody (rozpouštědla) do roztoku odděleného polopropustnou membránou, která je propustná, nepropouští však molekuly rozpuštěné látky
 • Daný roztok se zřeďuje, až vznikne izotonické prostředí (stejná koncentrace) na obou stranách membrány
 • Osmotická tlak – tlak na membránu
 1. Hypotonické prostředí
 • Nízká koncentrace uhlíku

a)      Rostlinná buňka

 • Kolem nižší koncentrace
 • Uvnitř buňky vysoká koncentrace
 • Voda jde dovnitř
 • Zvyšuje se turgor uvnitř buňky

= deplazmolýza

b)      Živočišná buňka

 • Kolem nižší koncentrace
 • Uvnitř buňky vysoká koncentrace
 • Voda jde dovnitř
 • Zvyšuje se tlak uvnitř buňky – může dojít k prasknutí

= plazmoptýza

 1. Hypertonické prostředí

c)       Rostlinná buňka

 • Kolem vyšší koncentrace
 • Uvnitř buňky nižší koncentrace
 • Voda jde ven (ředí hustou koncentraci kolem)

= plazmolýza

d)      Živočišná buňka

 • Kolem vyšší koncentrace
 • Uvnitř buňky nižší koncentrace
 • Voda jde ven (ředí hustou koncentraci kolem)
 • Buňka se scvrkne

= plazmorýza

 1. Izotonické
 • Voda vyváží na obou stranách stejné koncentrace
 • Přeměna látek a energií
 • 2 děje
  • Anabolismus – endergonické reakce
   • z látek jednoduchých vznikají složitější
   • Energie se spotřebovává
   • Organismus roste

 

 • Katabolismus – exergonické reakce
  •  z látek složitých vznikají jednodušší
  • Energie se uvolňuje
  • Organismus stárne
  • Bez trvalé dodávky energie mohou existovat jen klidová stádia
  • Jednotkou organizace energie metabolismu je buňka
  • Energie se neztrácí ani nezaniká, jen se přeměňuje
  • Při transformaci energie
   • 1. Část se uvolňuje jako teplo – nevyužitelná energie
   • 2. Volná energie = Gibbsova – schopna konat práci
    • A. nespotřebovává se
    • B. uvolňuje se, vzniká energie pro životní pochody a k syntéze ATP
    • ATP = adenin – ribosa – P – P – P (mezi P (fosfáty) jsou makroergní vazby)
     • Fototrofní organismus – zdrojem energie sluneční záření
     • Chemotrofní organismus – získávají energii oxidací organických (nebo anorganických látek (sulfan)
      • U chemoautotrofních organismů probíhají chemosyntézy
       • Provádějí je většinou bakterie
        • Železité bakterie – využívají oxidace Fe2+ na FE3+
        • Sirné bakterie – oxidují H2S na síru
        • Nitrifikační bakterie – oxidují NK3 na dusitany nebo až na dusičnany
        • Denitrifikační bakterie – opak – redukují dusičnany na dusitany nebo na NK3
        • Nitrogenní bakterie – poutají vzdušný dusík
        • C – základní prvek – podle příjmu dělíme rostliny na autotrofní a heterotrofní
         • Autotrofní z CO2 – organické látky
          • Fotoautotrofní – energie světelná
          • Chemoautotrofní (bakterie) – energie chemická

 

 • Heterotrofní přijímají látky už vyrobené
  • Houby
  • Nezelené rostliny (př. kokotice)
  • Pletiva zelených rostlin, která nemají chrolofyl
  • Podle vztahu organismu ke kyslíku
   • Aerobní org. – kyslík je pro ně nepostradatelný
   • Anaerobní org. – kyslík nepotřebují, některé org. při styku s kyslíkem hynou
   • Fakultativní (podmíněné) anaerobní organismy – preferují aerobní způsob života (energeticky výhodnější), v případě nutnosti se mohou bez kyslíku obejít (anaerobní způsob života)

 

Metabolismus buňky

Přijímaní energie

Fotosyntéza

Význam:

–          Fotochemický a biochemický proces, podmiňuje život na Zemi

–          Základní metabolický proces (látková a energetická přeměna) autotrofních rostlin

–          Přeměna anorganických látek na látky organické (= anabolismus)

–          Produkuje se organická hmota, na níž jsou závislé heterotrofní organismy

–          Jako odpad se produkuje O2

Chloroplasty

–          Gran + stroma (=matrix)

Fotosyntetický aparát

–          Všechny reakce probíhají v chloroplastu

 • Obsahuje pigmenty, přenašeče elektronů, enzymy a další látky
 1. Pigmenty = fotosyntetická barviva
 • Zachycují světelné záření v rozsahu (400 -750 nm)
 • Dostávají se ionizovaného stavu – ze své molekuly uvolní energeticky bohatý elektron
 • Chlorofyl a, b, c, d, fykocyanin, fykoerytrin, xantofyl, karotenoidy

–          Absorbovat dopadající foton může jenom chlorofyl typu a – ostatní jen foton předávají

 1. Přenašeče
 • Zachycují uvolněný elektron z chlorofylu a postupně si ho předávají

= střídavě se oxidují a redukují = systém redoxní reakce

 • Při reakcích se uvolňuje energie k syntéze ATP = fosforylace

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (za přítomnosti chlorofylu a světla)

Průběh

1.      Primární procesy = světelná fáze

–          Za přítomnosti světla = fotochemické procesy

–          Probíhají v granech chloroplastů

–          Zahrnují

a)      Fotolýzu vody = Hillova reakce

 • Energie fotonů se použije ke štěpení vody
 • H2O → ½ O2 + 2H + 2e

–          H se použije do dalších fází fotosyntézy

–          O2 se uvolňuje do ovzduší

–          2e doplní chybějící e v necyklické fosforylaci

b)      Fotosyntetická fosforylace

 1. Cyklická
 • Dopadající světlo excituje 2 molekuly chlorofylu a fotosystému I
  • Ty odevzdají 2 energeticky bohaté e přenašečů, které je dovedou zpět do chlorofylu
  • Uvolněná energie – pro vznik ATP
 1. Necyklická
 • 2e uvolněné z chlorofylu a fotosystému II předány na koenzym NADP+ (nikotinamidadenindinukleotid fosfát)
  • Tím se redukuje a váže H+ uvolněné při fotolýze vody
  • Mění se na NADPH + H+

Fotosystém I = chlorofyl absorbuje nejvíce záření a vlnové délce 700nm

Fotosystém II = chlorofyl absorbuje nejvíce záření a vlnové délce 680nm

 

2.      Sekundární procesy = temnostní fáze

–          Spojeny s přeměnou látek = biochemické procesy

–          Využívá se energie vázaná v ATP (vznikla v primárních procesech)

–          Probíhá ve stromatu (matrix) chloroplastu

–          Dochází k redukci CO2 vodíkem z NADPH + H+ na cukry

–          Redukovaná může být jen molekula CO2, která se stane součástí molekuly organické látky

–          Cukr je přeměněn na asimiláty (škrob, bílkoviny, tuky …) (glukosa není asimilát fotosyntézy)

2 způsoby

 1. 1.       Calvinův cyklus

–          CO2 se váže na pětiuhlíkatý cukr = ribulózobisfosfát

–          Ze 6 molekul pentózy a 6 molekul CO2 vznikne 6 molekul hexózy

 • 1 molekula je „čistý zisk“, 5 molekul se mění na 6 pentóz

–          Tento způsob se označuje jako C3 cesta (převažují tříuhlíkaté sloučeniny)

 • Rostliny využívající tento způsob = C3 – rostliny (většina kulturních rostlin – obilniny, řepa, slunečnice)
 • Nevýhody – více než 50% vyrobených produktů rostlin souběžně spotřebovávají
  • Dalších 50% ukládají do zásob
 1. 2.       Hatch-Slackův cyklus

–          CO2 se váže na fosfoenolpyruvát

–          Meziprodukty jsou čtyřuhlíkaté = C4 cesta

 • Rostliny využívají tento způsob = C4 – rostliny
  • Cukrová třtina, kukuřice
 • Mají efektivnější metabolismus – většinu látek ukládají do zásob

 

Faktory, které ovlivňují fotosyntézu

 1. Vnitřní faktory
 • Stáří listů
 • Množství chlorofylu
 1. Vnější faktory
 • Světlo (380-760nm vlnová délka)
 • Koncentrace CO2
 • Teplota (15-20°C)
 • Voda

 

Dýchání

= respirace

–          Opačný děj fotosyntézy

–          Nejdůležitější katabolický proces

–          Umožňuje organismům využívat organické látky uložené v těle jako zdroj energie k životu

 

Průběh

 1. Anaerobní fáze = glykolýza
 • Probíhá bez kyslíku
 • V cytoplazmě buněk
 • Z glukosy (6C) se odštěpí H+ + e → navazují se na koenzymy
 • Vznikne kyselina pyrohroznová (3C) + 2 molekuly ATP
  • Vstupuje do procesu kvašení = fermentace
   • Př. octové, mléčné, alkoholové kvašení
   • Energeticky nevýhodné

 

 1. Aerobní fáze
 • Probíhá za přítomnosti kyslíku
 • Probíhá v mitochondriích
 • Produkty anaerobní fáze vstupují do Krebsova cyklu = cyklus kyseliny citrónové
 • Kyselina pyrohroznová je odbourávána na 2C sloučeninu = kyselina octová → na její aktivní formu = acetyl koenzym A (AcCoA) – jediný schopný zahájit Krebsův cyklus
 • Odštěpení CO2 = dekarboxylace
 • Odštěpení H2 = dehydrogenace
 • Koenzym + H+ vstupuje do dýchacího řetězce → oxidace O2 → vzniká H2O + 36 molekul ATP

 

Rovnice aerobního dýchání:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energie

 • Do mitochondrie vstupuje:
  • Kyslík
  • Glukosa (2 molekuly kyseliny pyrohroznové)
  • Voda
  • AMP (adenozin mono fosfát)
  • ATP
   • Adenin + ribóza + P-P-P
   • mezi P – makroerbní vazby = vazby bohaté na energii
   • odštěpením fosfátového zbytku získáme energii 50kJ → ADP → AMP
 • Z mitochondrie vystupuje
  • CO2
  • Voda
  • Energie ve formě ATP

 

Faktory ovlivňující dýchání

 1. Vnitřní faktory
 • Fyziologický stav
 • Stáří rostliny (nejintenzivněji mladé rostoucí rostliny, klíčící semena)
 1. Vnější faktory
 • Teplota
 • Obsah kyslíku v prostředí

 

Srovnání Fotosyntézy a Dýchání

Fotosyntéza

–          Anabolismus

–          Energie – se spotřebovává

–          Zásobní látky – se hromadí – rostlina roste

–          O2 – se uvolňuje

–          Probíhá – v buňkách s fotosyntetickými barvivy

–          CO2 – do reakce vstupuje

Dýchání

–          Katabolismu

–          Energie – se uvolňuje

–          Zásobní látky – se odbourávají – hmotnost rostliny se snižuje

–          O2 – se spotřebovává

–          Probíhá – ve všech buňkách

–          CO2 – se z reakce uvolňuje

Spotřeba energie

1. Biosyntézy

 • Náročné na energii
 • Probíhají trvale na všech aktivních buňkách
 • Velmi intenzivní u buněk, které se rozmnožují

2. Transport

 • … látek přes membrány

3. Pohyb

 • Organel, svalových buněk, rozestup chromozomů

4. Světélkování = bioluminiscence

5. Elektrická energie

6. Teplo

Enzymová katalýza

–          Všechny chemické reakce jsou urychlovány katalyzátory = enzymy

–          Složení:

a)      Část bílkovinná = apoenzym

b)      Část nebílkovinná = kofaktor (kovové ionty)

–          enzymová katalýza je specifická

 1. Funkční specifita – určitý enzym katalyzuje pouze určitý typ reakce
 2. Substrátová specifita – enzym katalyzuje určitou chemickou reakci pouze na určitém substrátu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy