Základní děje na buněčné úrovni (2)

 

Otázka: Základní děje na buněčné úrovni

Předmět: Biologie

Přidal(a): Growler

 

Příjem látek buňkou

1) Pasivní transport – bez potřeby energie

 • Prostá difuze
  • po koncentračním spádu (z vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace)
  • Velmi pomalá, jen málo látek (CO2), volně procházejí steroidní hormony, alkohol, močovina
 • Usnadněná difuze
  • Po koncentračním spádu
  • Pomocí přenašečů (transportní proteiny)
  • Velmi specifická
  • Např. monosacharidy

2) Aktivní transport – spotřeba energie

 • Využívá energii z ATP
 • Přenos jednosměrný – pomocí přenašečů (proteiny se otočí o 180° nebo změní svůj vnitřní tvar)
 • Vazba přenašeč + molekula – specifická
 • I proti koncentračnímu spádu
 • Př. sodíko-draslíková pumpa u nervových buněk

3) Endocytóza

 • buňka přijímá makromolekulární látky přestavbou cytoplasmatické membrány
 • a) Pinocytóza
  • Buňka pohlcuje kapénky tekutin vchlípením části plasmatické membrány
 • b) Fagocytóza
  • Přijímání větších částic i pevných, pomocí plasmatických výběžků – panožek

 

Výdej látek buňkou

1) Exocytóza – opak endocytózy

 • Buňka vydává nepotřebné, přebytečné, škodlivé i jiné látky (hormony, protilátky)
 • Měchýřek z biomembrány splyne s cytoplasmatickou membránou

2) Osmóza

 • Pronikání molekul vody (rozpouštědla) do roztoku odděleného polopropustnou membránou, která je propustná, nepropouští však molekuly rozpuštěné látky
 • Daný roztok se zřeďuje, až vznikne izotonické prostředí (stejná koncentrace) na obou stranách membrány
 • Osmotická tlak – tlak na membránu

 

1) Hypotonické prostředí

 • Nízká koncentrace uhlíku
 • a)      Rostlinná buňka
  • Kolem nižší koncentrace
  • Uvnitř buňky vysoká koncentrace
  • Voda jde dovnitř
  • Zvyšuje se turgor uvnitř buňky
  • = deplazmolýza
 • b)      Živočišná buňka
  • Kolem nižší koncentrace
  • Uvnitř buňky vysoká koncentrace
  • Voda jde dovnitř
  • Zvyšuje se tlak uvnitř buňky – může dojít k prasknutí
  • = plazmoptýza

2) Hypertonické prostředí

 • a)       Rostlinná buňka
  • Kolem vyšší koncentrace
  • Uvnitř buňky nižší koncentrace
  • Voda jde ven (ředí hustou koncentraci kolem)
  • = plazmolýza
 • b)      Živočišná buňka
  • Kolem vyšší koncentrace
  • Uvnitř buňky nižší koncentrace
  • Voda jde ven (ředí hustou koncentraci kolem)
  • Buňka se scvrkne
  • = plazmorýza

3) Izotonické

 • Voda vyváží na obou stranách stejné koncentrace

 

Metabolismus buňky

 • Přeměna látek a energií
 • 2 děje
  • Anabolismus – endergonické reakce
   • z látek jednoduchých vznikají složitější
   • Energie se spotřebovává
   • Organismus roste
  • Katabolismus – exergonické reakce
   •  z látek složitých vznikají jednodušší
   • Energie se uvolňuje
   • Organismus stárne
 • Bez trvalé dodávky energie mohou existovat jen klidová stádia
 • Jednotkou organizace energie metabolismu je buňka
 • Energie se neztrácí ani nezaniká, jen se přeměňuje
 • Při transformaci energie
  • 1. Část se uvolňuje jako teplo – nevyužitelná energie
  • 2. Volná energie = Gibbsova – schopna konat práci
   • A. nespotřebovává se
   • B. uvolňuje se, vzniká energie pro životní pochody a k syntéze ATP
 • ATP = adenin – ribosa – P – P – P (mezi P (fosfáty) jsou makroergní vazby)

 

Přijímaní energie

 • Fototrofní organismus – zdrojem energie sluneční záření
 • Chemotrofní organismus – získávají energii oxidací organických (nebo anorganických látek (sulfan)
  • U chemoautotrofních organismů probíhají chemosyntézy
   • Provádějí je většinou bakterie
    • Železité bakterie – využívají oxidace Fe2+ na FE3+
    • Sirné bakterie – oxidují H2S na síru
    • Nitrifikační bakterie – oxidují NK3 na dusitany nebo až na dusičnany
    • Denitrifikační bakterie – opak – redukují dusičnany na dusitany nebo na NK3
    • Nitrogenní bakterie – poutají vzdušný dusík
 • C – základní prvek – podle příjmu dělíme rostliny na autotrofní a heterotrofní
  • Autotrofní z CO2 – organické látky
   • Fotoautotrofní – energie světelná
   • Chemoautotrofní (bakterie) – energie chemická
  • Heterotrofní přijímají látky už vyrobené
   • Houby
   • Nezelené rostliny (př. kokotice)
   • Pletiva zelených rostlin, která nemají chrolofyl
 • Podle vztahu organismu ke kyslíku
  • Aerobní org. – kyslík je pro ně nepostradatelný
  • Anaerobní org. – kyslík nepotřebují, některé org. při styku s kyslíkem hynou
  • Fakultativní (podmíněné) anaerobní organismy – preferují aerobní způsob života (energeticky výhodnější), v případě nutnosti se mohou bez kyslíku obejít (anaerobní způsob života)

 

Fotosyntéza

Význam:

 • Fotochemický a biochemický proces, podmiňuje život na Zemi
 • Základní metabolický proces (látková a energetická přeměna) autotrofních rostlin
 • Přeměna anorganických látek na látky organické (= anabolismus)
 • Produkuje se organická hmota, na níž jsou závislé heterotrofní organismy
 • Jako odpad se produkuje O2

 

Chloroplasty

 • Gran + stroma (=matrix)

 

Fotosyntetický aparát

 • Všechny reakce probíhají v chloroplastu
  • Obsahuje pigmenty, přenašeče elektronů, enzymy a další látky
 • 1) Pigmenty = fotosyntetická barviva
  • Zachycují světelné záření v rozsahu (400 -750 nm)
  • Dostávají se ionizovaného stavu – ze své molekuly uvolní energeticky bohatý elektron
 • Chlorofyl a, b, c, d, fykocyanin, fykoerytrin, xantofyl, karotenoidy
  • Absorbovat dopadající foton může jenom chlorofyl typu a – ostatní jen foton předávají
 • 2) Přenašeče
  • Zachycují uvolněný elektron z chlorofylu a postupně si ho předávají
  • = střídavě se oxidují a redukují = systém redoxní reakce
  • Při reakcích se uvolňuje energie k syntéze ATP = fosforylace

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O (za přítomnosti chlorofylu a světla)

 

Průběh

1. Primární procesy = světelná fáze

 • Za přítomnosti světla = fotochemické procesy
 • Probíhají v granech chloroplastů
 • Zahrnují
  • a) Fotolýzu vody = Hillova reakce
    • Energie fotonů se použije ke štěpení vody
    • H2O → ½ O2 + 2H + 2e
   • H se použije do dalších fází fotosyntézy
   • O2 se uvolňuje do ovzduší
   • 2e doplní chybějící e v necyklické fosforylaci
  • b) Fotosyntetická fosforylace
   • Cyklická
    • Dopadající světlo excituje 2 molekuly chlorofylu a fotosystému I
     • Ty odevzdají 2 energeticky bohaté e přenašečů, které je dovedou zpět do chlorofylu
    • Uvolněná energie – pro vznik ATP
   • Necyklická
    • 2e uvolněné z chlorofylu a fotosystému II předány na koenzym NADP+ (nikotinamidadenindinukleotid fosfát)
     • Tím se redukuje a váže H+ uvolněné při fotolýze vody
     • Mění se na NADPH + H+

Fotosystém I = chlorofyl absorbuje nejvíce záření a vlnové délce 700nm

Fotosystém II = chlorofyl absorbuje nejvíce záření a vlnové délce 680nm

 

2.      Sekundární procesy = temnostní fáze

 • Spojeny s přeměnou látek = biochemické procesy
 • Využívá se energie vázaná v ATP (vznikla v primárních procesech)
 • Probíhá ve stromatu (matrix) chloroplastu
 • Dochází k redukci CO2 vodíkem z NADPH + H+ na cukry
 • Redukovaná může být jen molekula CO2, která se stane součástí molekuly organické látky
 • Cukr je přeměněn na asimiláty (škrob, bílkoviny, tuky …) (glukosa není asimilát fotosyntézy)
 • 2 způsoby
  • 1.       Calvinův cyklus
   • CO2 se váže na pětiuhlíkatý cukr = ribulózobisfosfát
   • Ze 6 molekul pentózy a 6 molekul CO2 vznikne 6 molekul hexózy
    • 1 molekula je „čistý zisk“, 5 molekul se mění na 6 pentóz
   • Tento způsob se označuje jako C3 cesta (převažují tříuhlíkaté sloučeniny)
    • Rostliny využívající tento způsob = C3 – rostliny (většina kulturních rostlin – obilniny, řepa, slunečnice)
    • Nevýhody – více než 50 % vyrobených produktů rostlin souběžně spotřebovávají
     • Dalších 50 % ukládají do zásob
  • 2.       Hatch-Slackův cyklus
   • CO2 se váže na fosfoenolpyruvát
   • Meziprodukty jsou čtyřuhlíkaté = C4 cesta
    • Rostliny využívají tento způsob = C4 – rostliny
     • Cukrová třtina, kukuřice
    • Mají efektivnější metabolismus – většinu látek ukládají do zásob

 

Faktory, které ovlivňují fotosyntézu

 • Vnitřní faktory
  • Stáří listů
  • Množství chlorofylu
 • Vnější faktory
  • Světlo (380-760nm vlnová délka)
  • Koncentrace CO2
  • Teplota (15-20°C)
  • Voda

 

Dýchání

 • = respirace
 • Opačný děj fotosyntézy
 • Nejdůležitější katabolický proces
 • Umožňuje organismům využívat organické látky uložené v těle jako zdroj energie k životu

 

Průběh

 • 1) Anaerobní fáze = glykolýza
  • Probíhá bez kyslíku
  • V cytoplazmě buněk
  • Z glukosy (6C) se odštěpí H+ + e → navazují se na koenzymy
  • Vznikne kyselina pyrohroznová (3C) + 2 molekuly ATP
   • Vstupuje do procesu kvašení = fermentace
    • Př. octové, mléčné, alkoholové kvašení
    • Energeticky nevýhodné
 • 2) Aerobní fáze
  • Probíhá za přítomnosti kyslíku
  • Probíhá v mitochondriích
  • Produkty anaerobní fáze vstupují do Krebsova cyklu = cyklus kyseliny citrónové
  • Kyselina pyrohroznová je odbourávána na 2C sloučeninu = kyselina octová → na její aktivní formu = acetyl koenzym A (AcCoA) – jediný schopný zahájit Krebsův cyklus
  • Odštěpení CO2 = dekarboxylace
  • Odštěpení H2 = dehydrogenace
  • Koenzym + H+ vstupuje do dýchacího řetězce → oxidace O2 → vzniká H2O + 36 molekul ATP
  • Rovnice aerobního dýchání:
   • C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energie
  • Do mitochondrie vstupuje:
   • Kyslík
   • Glukosa (2 molekuly kyseliny pyrohroznové)
   • Voda
   • AMP (adenozin mono fosfát)
   • ATP
    • Adenin + ribóza + P-P-P
    • mezi P – makroerbní vazby = vazby bohaté na energii
    • odštěpením fosfátového zbytku získáme energii 50kJ → ADP → AMP
  • Z mitochondrie vystupuje
   • CO2
   • Voda
   • Energie ve formě ATP

 

Faktory ovlivňující dýchání

 • Vnitřní faktory
  • Fyziologický stav
  • Stáří rostliny (nejintenzivněji mladé rostoucí rostliny, klíčící semena)
 • Vnější faktory
  • Teplota
  • Obsah kyslíku v prostředí

 

Srovnání Fotosyntézy a Dýchání

Fotosyntéza

 • Anabolismus
 • Energie – se spotřebovává
 • Zásobní látky – se hromadí – rostlina roste
 • O2 – se uvolňuje
 • Probíhá – v buňkách s fotosyntetickými barvivy
 • CO2 – do reakce vstupuje

 

Dýchání

 • Katabolismu
 • Energie – se uvolňuje
 • Zásobní látky – se odbourávají – hmotnost rostliny se snižuje
 • O2 – se spotřebovává
 • Probíhá – ve všech buňkách
 • CO2 – se z reakce uvolňuje

 

Spotřeba energie

 • 1. Biosyntézy
  • Náročné na energii
  • Probíhají trvale na všech aktivních buňkách
  • Velmi intenzivní u buněk, které se rozmnožují
 • 2. Transport
  • … látek přes membrány
 • 3. Pohyb
  • Organel, svalových buněk, rozestup chromozomů
 • 4. Světélkování = bioluminiscence
 • 5. Elektrická energie
 • 6. Teplo

 

Enzymová katalýza

 • Všechny chemické reakce jsou urychlovány katalyzátory = enzymy
 • Složení:
  • a)      Část bílkovinná = apoenzym
  • b)      Část nebílkovinná = kofaktor (kovové ionty)
 • enzymová katalýza je specifická
  • Funkční specifita – určitý enzym katalyzuje pouze určitý typ reakce
  • Substrátová specifita – enzym katalyzuje určitou chemickou reakci pouze na určitém substrátu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!