Základní chemické pojmy – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Základní chemické pojmy

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): loplop

 

PRVEK: Chemicky čistá látka, lze ji popsat vzorcem (značkou); skládá se z atomů pouze jednoho prvku

 • AZX
 • A….nukleonové číslo
 • Z….protonové číslo

 

SLOUČENINA: chemicky čistá látka, lze ji zapsat vzorcem, látka složená z různých atomů (NaCl, KOH,..)

NUKLID: Víceatomová látka složená pouze ze stejných prvků

IZOTOP: prvek lišící se počtem nukleonovým číslem od normálu

 

IZOBAR: atomy různých prvků se stejným nukleonovým číslem (např.: 12B, 12C,  12N)

SMĚS: kombinace několika látek
Dělení podle velikosti částic:

 • Homogenní = částice menší než 10-9m
 • Koloidní = částice o velikosti 10-9 – 10-7m; roztok síry, mléko ve vodě
 • Heterogenní = částice větší než 10-7 m; písek ve vodě, žula

 

Příklady směsí:

 • KOUŘ (pevné částice v plynu)
 • EMULZE (směs vzájemně nerozpustitelných látek)
 • SUSPENZE (nerozpustná pevná látka v kapalině)
 • MLHA (kapalina v plynu)
 • PĚNA (plyn v kapalině)

 

Způsoby oddělování složek směsí

 • Suspenze = sedimentace, dekantace=odlití, filtrace, odstředění
 • Roztoky = odpařování, destilace
 • Jiné = chromatografie (rozpuštěné látky zachytávány na nosič),     extrakce (vyložení; využití různé rozpustnosti složek směsí)

 

ATOMOVÁ HMOVÁ HMOTNOSTNÍ KONSTANTA: odpovídá 1/12 hmotnosti atomu C

mu=1.66057 x 10-27 Kg

 

RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST:

Ar = (ma/mu)

 

RELATIVNÍ MOLEKULOVÁ HMOTNOST:

Mr = (mm/mu)

 

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ:

udává počet částic v látce
značka= n; jednotka = mol

Avogandrova konstanta (NA) = 6,023×1023 ………….odpovídá počtu částic v 1 molu

1mol = počet částic ve 12g nuklidu uhlíku

 

Látkové množství v závislosti na:

POČET ČÁSTIC: n = N/Na   

HMOTNOST: n = m/M

MOLÁRNÍ OBJEM: n = V/Vm

 

Vm= molární objem

Vm= 22.4 l

 

CHEMICKÉ ZÁKONY:

 • Zákon o zachování hmotnosti: Hmotnost všech látek vstupujících do reakce je rovna hmotnosti všech reakčních produktů (Lomonosov)
 • Zákon o zachování energie: Energii nelze vytvořit ani zničit (Lomonosov, následně Mayer)
 • Zákon stálých poměrů slučovacích: Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny (H2O – poměr H a O = 1:8)

 

 • Zákon násobných poměrů slučovacích: Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých čísel
  O2 + 1g H2 ….molekula H2O má hmotnost = 8g         Poměr 1:2
  O2 + 1g H2 ….molekula H2O2 má hmotnost = 16g      Poměr 1:2

 

 • Daltonovy postuláty:
  • prvky se skládají z malých nedělitelných částic – atomů
  • atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší hmotností a dalšími vlastnostmi
  • v průběhu chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují, přičemž nemůžou vznikat ani zanikat
  • slučováním dvou či více prvků vznikají chemické sloučeniny, slučování probíhá jako spojování celistvých počtů atomů těchto prvků

 

TYPY CHEMICKÝCH VZORCŮ:

 • Molekulový = souhrnný, sumární; ukazuje prvky a počet atomů

C4H8

 • Stechiometrický = empirický; prvky z jakých se látka skládá a nejmenší poměr zastoupení

CH2

 • Racionální = funkční; nastiňuje strukturu (propojení jednotlivých funkčních skupin)

CH2=CH-CH2-CH3

 • Strukturní = obsahuje všechny vazby mezi všemi vázanými atomy
 • Elektronový strukturní = informačně nejbohatší; stejný jako strukturní vzorec + volené elektronové páry


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!