Základní chemické pojmy, stavba atomu

 

Otázka: Základní chemické pojmy

Předmět: Chemie

Přidal(a): berushka

 

Základní chemické pojmy

 • ATOM
  • nejmenší částice běžné hmoty
  • částice, kterou nemůžeme chemickými prostředky dále dělit (fyzickými ale ano viz. Jaderná reakce)
  • definuje vlastnosti daného chemického prvku
  • skládá se z jádra a obalu
 • MOLEKULA
  • částice hmoty složená z atomů nebo iontů
  • jednotlivé části molekuly (atomy) drží pohromadě síly, které nazýváme chemické vazby
  • homonukleární –  např.: O2,  H2
  • heteronukleární –  H2O, LiH
  • molekula prvku je tvořena atomy jednoho druhu
  • molekula sloučeniny je tvořena atomy různých prvků
 • CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA
  • chemické individuum
  • soubor stavebních částit (atomy, ionty, molekuly)
  • jen jedna složka se stálými, charakteristickými vlastnostmi
  • vyskytuje se v určitém skupenství (pevné, kapalné, plynné)
  • vyznačuje se určitými fyzikálními či chemickými vlastnostmi
  • může být přírodní nebo uměle vytvořená
  • můžeme ji zapsat do chemických tabulek
  • má chemickou značku nebo lze zapsat vzorcem
 • SMĚS
  • skládá se ze dvou a více složek (látek)
  • složení je proměnlivé (složky od sebe lze oddělit fyzikálně nebo chemickými metodami)
  • nemá chemický vzorec ani značku (žula, sůl ve vodě)
  • směsi rozlišujeme na:
   • homogenní (stejnorodé)
   • heterogenní (různorodé)
    • suspenze – pevná látka v kapalině (písek ve vodě)
    • emulze – dvě nemísitelné kapaliny (olej ve vodě)
    • pěna – plyn v kapalině
    • aerosol – pevná látka v plynu (dým), kapalná látka v plynu(mlha)
    • smog – smoke and fog = dým a mlha
   • MOL
    • látkové množství
    • fyzikální veličina vyjadřující  počet entit, kterými jsou zpravidla částice látky (atomy, molekuly, ionty)
    • v soustavě SI látkové množství číselně vyjadřuje poměr počtu entit k počtu částic v 12 g 12C = avogadrova konstanta
   • MOLÁRNÍ HMOTNOST
    • udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (1 molu) Mm =m/n
   • AVOGADROVA KONSTANTA (NA)
    • vyjadřuje poměr počtu entit k počtu částic v 12 g 12C
    • asi 6,0221415 × 1023
    • n= N/NA
   • HMOTA
    • filozofická kategorie
    • dělíme ji na látky a pole
   • LÁTKA
    • konkrétní formy hmoty vnímány jako tělesa
    • velké soubory elementárních částic, které se liší druhem a uspořádáním
    • přírodní X syntetické
    • při teplotě 20⁰ C 4 skupenství – plynné, pevné, kapalné, plazma
   • PRVEK
    • Látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem)
    • Nuklid, izotop
    • Prvky zobrazeny v PSP
   • SLOUČENINA
    • chemicky čistá látka složená ze stejných molekul vzniklých sloučením dvou nebo více různých atomů
    • atomy jsou navzájem spojené chemickou vazbou
    • samostatné molekuly (např. CO2 )

 

Atom

 • základní stavební částice všech látek
 • HISTORIE
  • stol.př.n.l. – Démokritos – „Všechny látky se skládají z malých částic – atomů.“
  • Století – John Dalton – formuloval atomovou teorii:
   • Prvky se skládají z malých částic zvaných – atomů. Atomy jednoho prvku jsou stejné (mají stejnou hmotnost a vlastnosti vs. izotopy!), atomy různých prvků se liší svými vlastnostmi.
   • Při chemických reakcích dochází ke spojování, oddělování a přeskupování atomů. Atomy při nich nevznikají, nezanikají, nemizí ani se nemění na atomy jiných prvků (vs. radioaktivita, při které se atomy rozpadají).
   • Spojováním atomů dvou nebo více prvků vznikají nové látky – chemické sloučeniny.
   • V určité sloučenině připadá na jeden atom jednoho prvku vždy stejný počet atomů jiného prvku.
  • STAVBA ATOMU
   • Jádro a obal
   • protony + neutrony tvoří atomové jádro, elektrony obal
   • Jádro je cca 100 000x menší než celý atom
  • ČÁSTICE ATOMU
   • Proton
    • V jádře
    • Značí se p
    • Kladný náboj
    • Hmotnost 1 u (u= atomová hmotnostní jednotka)
   • Elektron
    • v obalu
    • značí se e
    • má záporný náboj
    • hmostnost 0u (u= atomová hmotnostní jednotka)
   • Neutron
    • V jádře
    • Značí se n
    • Nemá náboj
    • Hmotnost 1 u(u= atomová hmotnostní jednotka)
   • PROTONOVÉ ČÍSLO „Z“
    • Vlevo dole u značky prvku (7N)
    • Udává
     • Počet protonů v jádře
     • Počet elektronů v obalu
     • Umístění prvku v PSP
    • NEUTRONOVÉ ČÍSLO „N“
     • U značky se neuvádí
    • NUKEONOVÉ ČÍSLO „A“
     • Protony + neutrony = nukleony
     • Počet nukleonů v jádře (protony + neutrony)
     • Uvádí se vlevo nahoře u značky prvku (14N)
    • IZOTOPY
     • Atomy téhož prvku s jiným nukleonovým číslem
     • Většina prvků se v přírodě vyskytuje jako směs různých izotopů
     • Izotopy mají stejné chemické vlastnosti, liší se fyzikálními (např. hmotností)
     • * u izotopu znamená, že je radioaktivní
     • Obvykle nemají vlastní název – výjimkou je VODÍK
     • 11H …… 21D …..  31T
    • ELEKTRONOVÝ OBAL
     • Nelze přesně určit polohu elektronu, lze vypočítat pravděpodobnost, že se elektron vyskytuje v dané části prostoru – orbital
     • K zobrazení elektronů se nejčastěji užívá KVANTOVĚ MECHANICKÝ MODEL
     • e se může vyskytovat v celé řadě stavů, které popisují 4 kvantová čísla
      • HLAVNÍ KVANTOVÉ ČÍSLO n
       • Udává energii orbitalů
       • U dosud známých prvků nabývá hodnot od 1 do 7
       • Je rovno číslu periody v PSP
       • Elektnony se stejným n tvoří elektronovou vrstvu (například elektrony s nejvyšším n tvoří valenční vrstvu)
      • VEDLEJŠÍ KVANTOVÉ ČÍSLO l
       • Udává tvar orbitalu
       • Nabývá hodnot 1 až -1
       • Označuje se písmeny s, p, d, f
        • n = 1 … l = 0 … s
        • n = 2 … l = 0,1 … s, p
        • n = 3 … l = 0,1,2 … s, p, d
       • MAGNETICKÉ KVANTOVÉ ČÍSLO
        • Udává orientaci orbitalu v prostoru (kolikrát je degenerovaný)
        • Nabývá hodnot –l+l (včetně 0)
       • SPINOVÉ KVANTOVÉ ČÍSLO
        • Udává směr rotace elektronu
        • nabývá hodnot ½ a – ½
        • v elektronovém páru má každý jiné spinové číslo
       • VALENČNÍ VRSTVA
        • poslední vrstva obsazená elektrony
        • soubor orbitalů s nejvyšším hl. kvantovým číslem
        • počet elektronů ve VV je totožný s číslem skupiny v periodické tabulce
        • chemické vlastnosti prvků závisí na uspořádání VV – prvky ve stejné skupině mají skoro stejné vlastnosti
        • zobrazujeme rámečkovým diagramem; pomocí hlavního a vedlejšího kvantového čísla
        • 1s2 (1= hlavní kvantové číslo, s = typ orbitalu, s = počet elektronů)
     • PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU ELEKTRONOVÉHO OBALU
      • výstavbový princip
       • nejprve se obsazují orbitaly s nejnižší energií (nejprve menší součet n + l, v případě rovnosti orbitaly s menším n)
       • 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 6d, 5f …
      • Pauliho princip
       • do každého orbitalu se vejdou max. 2 elektrony, které se liší se spinem
      • Hundovo pravidlo
       • nejprve se obsazují jednotlivé elektrony, teprve potom se tvoří elektronové páry
      • EXCITOVANÝ STAV
       • atom v základním stavu – atom s nejnižší energií
       • dodáním energie vzniká excitovaný stav – elektron přechází do vyšší energetické hladiny

 

Typy chemických vzorců

 • chemický vzorec = grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku
 • STECHIOMETRICKÝ VZOREC
  • poměr počtu atomů
 • SUMÁRNÍ VZOREC
  • skutečný počet atomů
 • RACIONÁLNÍ VZOREC
  • patrné funkční skupiny atomů
 • ROZVINUTÝ VZOREC
  • zobrazeny všechny vazby
 • GEOMETRICKÝ, KONSTITUČNÍ, KONFORMAČNÍ VZOREC


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!