Výchova ke zdraví – soubor vypracovaných otázek

lekarstvi

 

Otázka: Soubor vypracovaných otázek

Předmět: Výchova ke zdraví

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Obsah výchovy ke zdraví:

 

1. WHO, Zdraví pro všechny v 21. století, základní info

 • WHO byla založena 26 státy roku 1976 a jejím členem byla i ČR. Nyní má 192 členských států, které jsou rozděleny do 6 regionů. Nejvyšším orgánem je Světové zdravotnické shromáždění sídlící v Ženevě. Nejvyšším orgánem úřadovny pro Evropu je Regionální výbor.
 • Směry činnosti vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států:
  • o odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií
  • o sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdr. systémy jednotlivých států
  • o rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.
  • o při snižování incidence infekčních onemocnění a epidemiologická činnost expertů v místě výskytu
  • o řešení krizových událostí a humanitární pomoci.
 • Nejdůležitějšími koncepčními metodickými programy WHO, které mají být využity při tvorbě národních zdravotních politik jednotlivými státy jsou dokumenty
  • o Zdraví pro všechny do roku 2000 (Health for All) a
  • o dokument pro 21. století Zdraví 21 (Health 21)
  • o Oba tyto programy se staly podklady pro vytvoření českých variant programů WHO: Střednědobé strategie Národního programu zdraví (přijata vládním usnesením č. 273/1992) a Dlouhodobé strategie Národního programu zdraví, předložené vládě v roce 1995. Program WHO Heatlh 21 se stal výchozím dokumentem pro vytvoření Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21.století.
 • Úlohou Kanceláře WHO v České republice je
  • o zajistit vzájemnou informovanost, a to jak ze strany WHO pro potřeby České republiky, tak pro potřeby WHO poskytovat údaje a informace dotýkající se situace ve zdravotnictví na základě objektivních skutečností a dat.
  • o distribuce informací a materiálů WHO partnerům a zájemcům v České republice. Zástupce WHO má zároveň ovlivňovat tvorbu zdravotní politiky na národní i regionální úrovni. Nástrojem k tomuto úkolu je také zajištění plnění smlouvy o spolupráci mezi WHO/EURO a MZČR, která se uzavírá na dvouleté období na realizaci společných projektů.
  • o spolupracuje s Národními koordinátory pro priority WHO a jeho jednotlivé programy. Existuje přibližně čtyřicet těchto programů, pro něž je pověřeno osmdesát odborníků z MZ a odborných pracovišť.
  • o 6 spolupracujících center pověřených WHO.
  • o ve Státním zdravotním ústavu (Centrum hlášení a výzkumu streptokokových nákaz a Lymské boreliozy, Centrum pracovního lékařství)
  • o Centrum pro výzkum duševního zdraví v Praze-Bohnicích
  • o Centrum pro perinatální medicínu a reprodukci jmenované v Ústavu péče o matku a dítě
  • o Centrum pro rozvoj, řízení a vyhodnocování Národního diabetologického programu v souladu se Sant Vincentskou Deklarací v Baťově nemocnici ve Zlíně
 • Česká republika je však zapojena do celé řady dalších WHO aktivit. Jmenujme alespoň úspěšné komunitní projekty, jako jsou Zdravá města, Zdraví podporující školy, projekt CINDI, Podpora zdraví na pracovišti, projekt NEHAP a nově také Bezpečné komunity. Naši odborníci se podíleli na tvorbě Rámcové úmluvy o kontrole tabáku, k jejíž ratifikaci se ČR přihlásila, dále na Akčním plánu proti alkoholu, mezinárodní strategii proti AIDS a nově schválené rezoluci ke Globální strategii pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví.
 • Kancelář rovněž spolupracuje s dalšími agenturami OSN a nevládními organizacemi a nabízí spolupráci všem zájemcům o informace, programy a projekty WHO.
 • Světová zdravotnická organizace přijala na svém zasedání v roce 1998 program „Zdraví pro všechny v 21. století“. Je to komplexní způsob (strategie), jak dosáhnout v prvních dvou desetiletích 21. století podstatného zlepšení zdraví v evropských státech. Nejde o nařízení, ale o doporučení a návod k dosažení pokroku v úrovni zdraví a zdravotní péče. Program zdůrazňuje tři základní zásady: zdraví jako lidské právo, jako rovnost a solidaritu lidí v otázkách zdraví a jako aktivní podíl jednotlivce, skupin, obcí, organizací a státu.
 • Program pokrývá tyto tematické celky, které jsou rozděleny do 21 bodů:Rovnost lidí a solidarita v otázkách zdraví; Dosažení lepšího zdravotního stavu všech Evropanů; Snížení výskytu nemocí a úrazů; Komplexní strategie k udržitelného zdraví; Řízení zdravotnictví na základě dobře připravených plánů.
 • Program akcentuje prevenci a dokonalé řízení jako hlavní cesty k dosažení cílů. Pro realizaci programu u nás nejsou žádné objektivní překážky.

 

2. NPPZ, projekty zdraví

 • Národní program zdraví byl schválen v ČR v roce 1991 jako česká varianta evropské strategie „Zdraví pro všechny do roku 2000“. Je zaměřen na primární prevenci (odstranění nebo minimalizace příčin nemocí).
 • NPZ obsahuje zdravotní priority a cíle, jichž má být dosaženo. Je stanoveno, že se má ozdravit výživa, omezit kuřáctví, snižovat nadměrný stres, zvyšovat pohybová aktivita, zavádět účinnou prevenci zneužívání drog, zvyšovat prevence úrazů zejména u dětí. K tomu se mají rozvíjet hnutí zdravých měst, škol, školek, podniků podporujících zdraví a mají se rozvíjet akce k prevenci nejzávažnějších nemocí.
 • NPZ se úspěšně uskutečňuje jako Projekty zdraví, na které Ministerstvo zdravotnictví každoročně vypisuje výběrové řízení a vybrané finančně podpoří. Byla ustanovena rada zdraví jejíž předsedou je ministr zdravotnictví.
 • Strategie podpory nekuřáctví, Strategie ozdravění výživy, Zdravá města, Zdravá rodina, Zdravá škola, Zdravý podnik, Uplatnění ochrany a podpory zdraví a prevence ve vznikající soustavě zdravotního pojištění
 • “ Zdravá rodina: Je primární – prvotní – skupina, ve které se formuje osobnost člověka a jeho zdravotní chování. Dítě často získá v rodině nevhodné stereotypy a návyky. Charakteristika krize rodiny: pokles reprodukce, nadměrný počet potratů, užívání spolehlivé antikoncepce, kojenecká a mateřská úmrtnost, rozvody.
  • Cíle: přispět ke stabilitě rodiny, znovu-nalezení hodnot a funkcí rodiny. Snaha o snížení rozvodovosti, zvýšení věku vstupu do manželství, pokles legálně indukovaných potratů, změnu postoje společnosti od propotratové k morální v v souladu s ústavou lidských práv s svobod a úctou k nenarozenému životu, zkvalitnění prekoncepční a prenatální péče, snížení kojenecké a mateřské úmrtnosti, snížení výskytu sexuálně přenosných nemocí, posílení role rodiny v péči a nemocné a staré členy, pokračovat v očkovacích programech.
  • Nástroje: prolínání problematiky zdravotní s psychologickými a sociálními otázkami.
  • Realizovat a připravit výchovu k rodinnému životu pomocí mas médií; podporovat programy svépomocných a občanských skupin; podporovat programy zaměřené na podporu hodnot partnerství, rodiny a rodičovství; posilovat kompetenci rodičů při výchově dětí, připravit alternativní systémy sexuální výchovy pro školy; rozšířit prevenci o AIDS a drogové závislosti.
  • Novelizovat zákon o rodině, návrh zákona o provádění sterilizace, vytvořit stimuly k podpoře rodinné péče o předškoláky, zdravotně oslabené a nemocné, staré členy rodiny
  • Vybudovat síť poraden pro plánované rodičovství
 • “ Zdravá škola: cílem je oslovit školní mládež a informovat ji o otázkách zdraví a zlepšení svého zdraví:vytvořit zdravé a bezpečné prostředí ve škole, kultivovat vztahy mezi učiteli a studenty, studenty navzájem a posílit vztahy mezi školou, obcí a rodiči, zdravé školní stravování, zvýšení hodin TV a sportu, zdokonalení výchovy ke zdraví ve výuce, zdravotní opatření v režimu škol.
  • Nástroje: Myšlenky „zdravé školy“ se realizují přijetím programu WHO, Evropského společenství a Rady Evropy. Doškolování učitelů, kurzy pro vedoucí jídelen, alternativní učebnice a osnovy, podpora práce rodičů s učiteli – osnovy akcentující zdraví a bude se realizovat vnitřní proměna prostředí školy.

 

3. Metody výchovy ke zdraví, programy podpory zdraví

 • Pro realizaci zdravého životního stylu je nezbytné,
  • “ aby každý člověk byl dostatečně informován a motivován, aby chtěl své zdraví šetřit a upevňovat a zároveň eliminovat škodlivé faktory. info
  • “ aby přesně věděl co je zdraví prospěšné a co mu škodí, postoj
  • “ aby měl vytvořené podmínky k realizaci zdravého způsobu života čin
 • Výchova ke zdraví je cílená:
  • “ Na jednotlivce: zdravé, nemocné nebo ohrožené na zdraví
  • “ Na skupiny obyvatel: s ohledem na věkové skupiny, skupiny pacientů s určitou diagnózou, speciálně problematiku žen, lidi pracující a žijící v rizikovém prostředí
  • “ Na komunitu: problematika jednotlivých typů škol, pracovníci v oblasti společného stravování, rady pro představitele měst
  • “ Na celou populaci: využitím celostátních, regionálních a místních veřejných sdělovacích prostředků
 • Metody výchovy jsou přizpůsobeny podle specifických dílů:
  • “ Upoutání pozornosti k danému problému – velkoplošná reklama, plakáty, televizní spoty, upomínkové předměty
  • “ Sdělení základních informací a rad – letáky, pohlednice, brožury, články novinách a časopisech, televizní a rozhlasové pořady, ústní informace zdravotnickým pracovníkem
  • “ Sdělení obsažnějších informací – televizní a rozhlasové pořady, obsažnější monotematické brožury, knihy, přednášky a besedy, zprávy do počítačových sítí
 • “ Motivace ke změně chování – soubory doporučení a postupů, receptáře, výstavy, počítačové programy
 • Sociální marketing
  • “ Jedná se o velmi efektní metodu v prosazování různých iniciativ v oblasti péče o zdraví. Vznikl již v 30. letech 20. století, ale plně se rozvinul až v 70. letech v USA z marketingu výrobků a služeb. Sociální marketing lze charakterizovat jako souhrn metod a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny obyvatel se záměrem propagovat, ovlivňovat a měnit postoje občanů k sociálním hodnotám, zejména ke správnému chování ke svému zdraví. K propagaci využívá celou škálu prostředků, o kterých jsme se již zmínili.
 • Peer výchova
  • “ Aktivní zapojení předem připravených vrstevníků. Peer znamená v angličtině nejen vrstevníka, ale člověka ze stejné sociální skupiny nebo profese. Je to v podstatě někdo, s nímž se může cílová populace ztotožnit. Významnou roli zde tedy hraje nejen věk, ale blízké či podobné sociální zázemí či zaměstnání. Z těchto důvodů jsou peer programy v hojné míře realizovány v řadě zemí. Přenos dovedností a postojů získaných v programu je pro vyškolené peery do běžného života poměrně snadný. Jde o to, že cílová skupina populace se dostává do podobných situací a může se porovnat s nabízenými modely jednání.

 

4. Zdraví, nemoc, prevence základní definice, rozdělení prevence

 • zdraví – stav úplného psychosociálního blaha
 • Holistický model zdraví
  • 1 – Fyzický – jak se cítím, žádné onem. fyzicky zdráv a v pořádku
  • 2 – Mentální – schopnost přijímat info zvenčí, zpracovat je a reagovat na ně, souvisí s inteligencí
  • 3 – Emocionální – potřeba přijetí a lásky, důležitý v raném dětství
  • 4 – Sociální – člověk je tvor společenský, potřeba přátel, ovlivňují rodina, přítel, společnost, škola
  • 5 – Spirituální – nejužší rodina, nejen víra v Boha, víra v dobro, v mimozemšťany – mění se vlivem zkušeností, věku, přátel, společnosti a osobnosti
  • 6 – Seberealizační – ovlivněn rodinou – jaké jsou cíle – přiměřené věku a schopnostem osobnosti
  • Všechny aspekty ovlivňují zdr. stav člověka
 • nemoc – stav neúplného psychosociálního blaha
 • prevence – soubor opatření k předcházení problémů a patologických jevů
 • “ Společenská – všeobecná
 • “ Medicínská
  • o Primární – předcházení problémům
   • “ specifická – zaměřená na určité onemocnění a rizika
   • “ nespecifická – aktivity vedoucí k posilování a rozvíjení zdraví výchovou nebo žádoucím životním stylem
  • o Sekundární – včasná diagnostika a léčba
  • o Terciární – léčba onemocnění a snížení dalších rizik komplikujících onemocnění
 • Šíření:billboardy, reklamy, letáky

 

5. Hlavní zásady prevence

 • docílit pozitivních změn ve výživových zvyklostech
 • výrazně snížit kuřáctví
 • snížit spotřebu alkoholu
 • zvýšit podíl tělesné aktivity v denních životech
 • dodržovat zásady správného sexuálního života
 • zaměřit se na důslednou prevenci drogových závislostí
 • 1.Nevhodný způsob života- kouření, energeticky nepřiměřená a nevhodně složená výživa, nízká pohybová aktivita, nadměrná psychologická zátěž spojená se stresem, drogové závislosti, nevhodné sexuální chování
 • 2. životní a pracovní prostředí
 • 3. Nesprávná či nevhodně zaměřená lékařská péče

 

6. Determinanty zdraví

 • podněty ovlivňující zdraví
 • 1-dědičné, vrozené
  • “ Vrozená onemocnění, pohlaví, věk – nelze je ovlivnit, nutno podle nich upravit způsob života a chodit na preventivní prohlídky
 • 2-zevní
  • “ Zdravotní péče – ovlivňuje zdraví z 20%, preventivní a léčebná péče, rehabilitace
  • “ sociální izolace – vyloučení ze společnosti a jeho následky
  • “ sociální gradient (soc. nedostatek, úzkost) – materiální nedostatek, nejistota, úzkost, nedostatek sociální integrity jsou příčinnou mnoha nemocí
  • “ rané dětství – kvalita duševního a fyzického vývoje v dětství určuje kvalitu celého života, prenatální vývoj a 3-7 let je nejdůležitější
  • “ stres – trvalá úzkost, nejistota, ztráta sebevědomí, sociální izolace, ztráta práce a klidu = trvalý stres; opakovaný stres = deprese, snížená odolnost organismu, zvýšený krevní tlak – zvýšené riziko onemocnění
  • “ práce – malá šance prokázat schopnosti a vědomosti, omezená možnost rozhodování – neuspokojující práce
  • “ nezaměstnanost – pracovní nejistota, zvyšuje úzkost, deprese a výskyt onemocnění
  • “ sociální opora – přátelství, dobré vztahy a jasná podpůrná sociální síť
  • “ závislosti – tendence k závislostem má širší sociální pozadí a je spojena se sociálními a ekonomickými problémy
  • “ životní prostředí a podmínky – kvalita vody, ovzduší, potravin – sledují instituce

 

7. Burn out – Syndrom vyhoření

 • Postihuje ženy i muže zejména pomáhajících profesí, tedy všechny, kteří pracují s lidmi ve složitých životních situacích a klíčovou roli přitom hraje vztah mezi pracovníkem a tím, komu je pomáháno – ať už je to žák ve škole, pacient v nemocnici, obyvatel domova důchodců, nebo klient v poradně.
 • “ ztrátu profesionálního zájmu a činorodosti, která se projevuje pocity zklamání a hořkosti při hodnocení minulosti.
 • “ Postižený ztrácí zájem o svou práci, spokojuje se s každodenní rutinou, nevidí důvod pro další sebevzdělávání a osobní růst. Snaží se pouze přežít a nemít problémy. Jde o stav s projevy deprese, lhostejnosti, cynismu, ztráty sebedůvěry, častých nemocí a tělesných obtíží.
 • “ tři hlavní cesty
  • o ztráta ideálů. Ten, kdo hoří, může vyhořet. Na počátku jedné cesty je nadšení. Člověk se upřímně těší na nové zaměstnání. Ztotožní se s týmem kolegů, s novými úkoly, nevadí mu pracovat přesčas. Práce je zábavou, je smysluplná. Postupně však narůstají obtíže. Mnohé z velkolepých cílů se oddalují, mnohé se ukáží jako nedosažitelné. Zdá se, že k revolučním změnám nedojde.Ztráta důvěry ve vlastní schopnosti jde ruku v ruce se ztrátou smysluplnosti práce samé – jen pokračující velké zatížení pomáhá od negativních myšlenek. Avšak zatížení víc a víc vyčerpává. Nakonec vede k vyhoření. Povolání ztratilo veškerý smysl.
  • o závislost na práci (workoholismus). „Work“ znamená, jak víte, anglicky „práce“ a zbytek slova je převzat z „alkoholismus“. Je to tedy „alkoholismus práce“, závislost na práci stejné povahy jako je závislost na alkoholu. Workaholismus neznamená jen to, že někdo hodně pracuje. Jde o nutkavou vnitřní potřebu hodně pracovat.
  • o „Teror příležitostí“ je třetí cesta vedoucí k vyhoření. neschopnost odmítnout, nedostatek odhadu vlastních časových možností a nedostatek řádu v životě.
 • “ Projevy:
  • o Tělesné vyčerpání – Chronická únava, nedostatek energie, slabost, vyčerpání, bolesti zad, změny jídelních návyků, změny tělesné hmotnosti a podobně, stížnosti na chronickou únavu, spojenou s poruchami spánku – ačkoliv se postižený člověk celý den cítí unavený, v noci mu myšlenky na starosti nedovolí usnout, nebo se mu zdají děsivé sny.
  • o Emocionální vyčerpání – ubitý, má pocit bezmoci a beznaděje, ze které nevidí žádné východisko, někdy až k vypuknutí duševní nemoci či k myšlenkám na sebevraždu. Mohou selhat mechanismy, umožňující zvládání obtíží, nezvladatelný a neutišitelný pláč; mají pocit, že veškerou energii, která jim zbyla, spotřebují na zvládání běžných úkolů každodenního života; Jsou přesvědčeni, že už nemají co dát, cítí se emočně vysátý, je podrážděný a nervózní. Ani rodina a přátelé už pro něj nejsou zdrojem energie a uspokojení – naopak pro něj představují jen další nároky.
  • o Duševní vyčerpání – negativní postoje k sobě samým, k vlastní práci a vlastním úspěchům, ke svému okolí a ke klientům. Mnohdy zjišťují, že jsou schopni myšlenek a pocitů, které by u sebe nikdy nečekali. vede k dehumanizaci postoje ke klientům (nedostatečné vědomí lidských atributů ostatních lidí a nedostatek lidskosti v interakci), přestává vnímat, že okolní lidé mají stejné pocity a myšlenky jako on. ztrácejí schopnost vnímat osobní identitu lidí, o které se mají starat, stále méně s nimi hovoří a stále častěji s nimi jednají, jako by ani nebyli lidmi. klienty vidí spíš jako agregáty problémů.
 • “ začíná plíživě, jeho prevence od nás vyžaduje bdělost. Tedy trvalou pozornost k tomu, jak se uvnitř cítíme a co ještě můžeme unést z pracovní zátěže (aniž bychom ohrozili vlastní zdraví).
 • “ pozorní ke všem vztahům s blízkými lidmi, kteří spoluvytváří naše pracovní a především rodinné zázemí. Pro pomáhajícího je velmi významné, jaké má zázemí ve svém osobním životě. Dlouhodobě neřešené konflikty v manželství, partnerství a rodině energii vysávají. Pro většinu lidí je důležitým energetickým momentem kvalita jejich sexuálního života.
 • “ Pokud už člověk onemocní burn-out syndromem, měl by se obrátit na odborníka- psychologa či psychiatra, kterému důvěřuje a je ochoten svěřit mu své osobní trápení. Protože onemocnění, o kterém je řeč, může doprovázet mnoho tíživých psychických i somatických příznaků, neměl by člověk spoléhat jenom na své vlastní síly. Schopnost přijmout pomoc druhých může člověku v nouzi zachránit život.

 

8. Vývoj a vznik závislostí

 • “ Hlemýžď
  • 1-zájem, velmi nahodilé, různě dlouhé období
  • 2-experimentování, čtení knih, zájem, pozitivní účinky
  • 3-problémové užívání, problém pro okolí, uživatel problémy nemá, abstinenční příznaky lze přebít drogou, terapie, ambulantní léčebna
  • 4-závislost, léčebny
  • 5-těžká závislost vedoucí ke smrti
 • “ Trychtýř
  • 1. požití – pozitivní zážitek, nevolnost, předávkování, smrt, nemusí se stát nic
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.

 

9. Definice drogy, rozdělení drog, abstinenční příznaky

 • “ Droga – omamná psychotropní látka, která způsobuje závislost
 • “ Rozdělení drog
  • ˘ Přírodní: od vzniku světa, rostliny
  • ˘ Chemické: od 20.století, napodobují přírodní drogy
  • ˘ S přijatelným/nepřijatelným rizikem (Nizozemí)
  • ˘ Legální – tabák, alkohol, léky, inhalační látky
  • ˘ Nelegální – halucinogeny, opiáty, simulanty, konopí
  • “ Nejstarší drogy: šamani, kouzelníci – kořínky

 

PŘÍRODNÍ DROGY

 • “ Marihuana – konopí seté – Himálaje – posvátná květina
  • ˘ Řecko – oslavy
  • ˘ Východní státy, jižní Amerika
  • ˘ Účinná látka THC
  • “ Kokain – 200 druhů keřů koky
  • ˘ V jižní Americe
  • ˘ Stimulační látka
  • ˘ Žvýkání
  • ˘ Nemusí jíst, pít, spát
  • ˘ Lze vyrobit chemicky
 • “ Opium – v 1500 př. n l z Evropy do Egypta
  • ˘ Z nezralých makovic
  • ˘ Silně tlumící účinky – bolest, únavu, spánek
  • ˘ Užívalo se při operacích
  • ˘ V jižní Americe
  • ˘ U nás se podávalo dětem, aby spaly – zhlouply
 • “ Kaktusy – Messalin – kaktus roste 2 roky
  • ˘ Mužům se podávalo při rituálu vstupu chlapců mezi muže
  • ˘ V kmenech byla pravidla a rituály k požití drogy
 • “ Alkohol – nejstarší pivo
  • ˘ Starý Egypt – žitné pivo, později z chmele
  • ˘ Mniši vynalezli pivo z chmele
 • ˘ Medovina
 • ˘ Víno – Blízký Východ – měli zkaženou vodu a tak tu vodu vylepšovali vínem
 • ˘ Destiláty – 20. století
 • “ Tabák – přivezl Kryštof Kolumbus
  • ˘ Dýmka
  • ˘ 1811 – 1. stroj na cigarety
  • ˘ Mužská záležitost
  • ˘ V době obrození kouřili i ženy – móda
  • ˘ Nikotin – vzniká závislost
  • ˘ Cigareta – jedy, formaldehyd, dehet
  • ˘ Sociální závislost – rodina, příjemný zážitek
  • ˘ Psychická závislost – cíleně vyhledává skupinu lidí; aby zapadl
  • ˘ Fyzická závislost – do dvou let; různě silná závislost, která se zvětšuje
  • ˘ Závislost:ani ekonomická situace rodiny mi nezabrání braní drogy
  • ˘ Motivace k přestání musí být velmi silná, problémy vznikají pomalu a projeví se po dlouhé době
  • ˘ Odvykání – každý 7. pokus je úspěšný – návody, poradny
  • ˘ Přestat 2 roky před otěhotněním – dítě kuřačky je lehčí, menší a má abstinenční příznaky
  • ˘ Zákaz kouření – omezení dle zákona, během oběda, na zastávce
  • ˘ Prevenci provádět s dětmi od 3 let
  • ˘ 1 cigareta = 3 000 látek

 

KONOPNÉ DROGY

  • ˘ Negativně ovlivňuje krátkodobou paměť, zpomaluje reflexy, zhoršuje vidění a vnímání barev
  • ˘ psychická závislost
  • ˘ sociální droga
  • ˘ po letech vzniká fyzická závislost
  • ˘ účinky: prohlubuje stavy a momentální náladu, působí na psychiku pohoda, smích, klid, nevolnost, zvracení, umí vyvolat astmatický záchvat,negativně ovlivňuje plodnost a je riziko poškození plodu, poruchy trávení x velká chuť k jídlu
  • ˘ po požití: rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, pot páchne po spálené trávě, únava, nezájem, kašel, sucho v ústech, hlad, žízeň, podrážděnost, bolesti na prsou, chladné končetiny, zvyšuje se riziko úrazu a dopravních nehod
  • ˘ psychotropní účinek – představy, filozofování, netečnost, otupělost, rychlý tok myšlenek a emocí, může rozjet schizofrenii
  • ˘ Zůstává v krvi 6 měsíců; Lze ji najít i ve vlasech (dlouhé vlasy i po letech), ukládají do tukových tkání
 • “ Marihuana – konopí seté
  • ˘ Nejčastější droga u nás
  • ˘ Léčivé účinky – v USA lék na předpis (1 cigareta – onem. S leukémií, terminálním stadiu AIDS)
  • ˘ 1 cigareta je 20x více rakovinotvorná než 1 tabáková cigareta
  • ˘ flesh back – opětovné navození stavu bez požití drogy, nelze ovlivnit
  • ˘ 4000 krát účinnější než alkohol; 426 účinných látek se při kouření promění na 2000; kouření je 3x účinnější než jiné formy podávání; jako koření do masitých jídel; účinná látka
 • “ Hašiš = čaras
  • ˘ Z cannabis sativa
  • ˘ Kouří se ve speciálních dýmkách
  • ˘ Hašišová kořalka, olej
  • ˘ Dražší droga
  • ˘ Usušená pryskyřice z květů a listů; obsahuje THC THC a její obsah je desetinásobný oproti marihuaně; hnědá až černá nebo zelená barva; 1 gram omámí 3-4 muže; kouří se s tabákem, lze polykat s jídlem, nápoji a alkoholickými nápoji; hašišový olej – hustá, tmavohnědá až černá lepkavá tekutina, má vysoký obsah THC, obsahuje až 60% THC, k dosažení účinku stačí 1-2 kapky (mísí s tabákem, nakapou na cigaretu)

 

INHALANTY

 • “ Éter, chloroform
  • ˘ Negativní účinky: dostávají se do plic a krevního oběhu; zasahují do CNS (na lipidy); poškozují plíce, játra
  • ˘ Účinky po požití: halucinace, smích, bezvládnost, spánek, bezvědomí, závratě, poruchy vidění, lenivost, dezorientace, malátnost, pocit tísně, strachu
  • ˘ Osobu lze poznat po čichu – oblečení načichlé
  • ˘ Nenávratné poškození mozku, poruchy inteligence
  • ˘ Není schopen dát inhalant pryč – předávkování – smrt

 

HALUCINOGENY

  • ˘ Přírodní a syntetická báze
  • ˘ Mění vnímání reality; navozuje falešné představy; deprese; euforickou náladu;
 • “ LSD = lysergamit
  • ˘ 1938, Z námelu
  • ˘ Působí už v nepatrných dávkách; u dospělého muže 50 mikrogramů vyvolá halucinace na 12 hod
  • ˘ Tripy – malé papírky napuštěné drogou – vloží se do úst, vylouhovat v nápoji, prášek, tablety, želatina, i i.v.
  • ˘ Účinek: zrychlení pak zpomalení tepu, stoupá TT, rozšíření zorniček, zčervenání, horší sebeovládání a schopnost rozhodování, oslabený kontakt s realitou, abnormální chování, poruchy motoriky a nepříjemné pocity = ovlivňuje všechny smyslové orgány
  • ˘ Častý flash back; zážitek vlastní smrti
  • ˘ Psychická závislost trvá i týdny
 • “ Lysohlávka
  • ˘ Problém odhadnout dávku
  • ˘ Smích, pocit euforie, pohody, zrakové
 • “ Muchomůrka červená
  • ˘ Zneužívaná v Rusku
  • ˘ Smích, hovornost, iluze, deziluze
 • “ Durman
  • ˘ Listy a semena
  • ˘ Kouření

STIMULANTY

  • ˘ Povzbuzující účinek
  • ˘ Užívá se: odstranění únavy, všeobecnému povzbuzení
  • ˘ Vyšší dávka: silné vzrušení, třes, nespavost, křeče, srdeční arytmie
  • ˘ Do dvou let po užívání drogy se mohou objevovat flash backy
 • “ Pervitin
  • ˘ 1g = 800-1 000Kč
  • ˘ během 2. sv. války – vojáci kamikadze, vojáci ve Vietnamu
  • ˘ Účinky: snižuje práh bolesti; zbystřuje smysly, zrychluje – není potřeba jídla pití a spánku, zastření vědomí, zásek na 1 činnost, sklouzne do bludu a nelze ho změnit, agresivita
  • ˘ Vynalezli Japonci
  • ˘ Český pervitin
  • ˘ 8-12 hodin je účinek
  • ˘ dlouhodobé užívání – trpí stihomamem, může vyvolat schizofrenii
  • ˘ mohou přejít k opiátům
  • ˘ šňupání, i.v.
 • “ Extáze = MDMA
  • ˘ Taneční droga
  • ˘ Účinek: vidí něco navíc, vyčerpání, kolabování ledvin a srdce, riziko dehydratace, poškození psychiky, nepředvídané jednání a následky, poškození nervové soustavy, nepředvídatelné účinky
  • ˘ Nebezpečná kombinace MDMA s alkoholem a kofeinem
  • ˘ Nevratně poškozuje mozek – jako Parkinsonův syndrom
  • ˘ Zanedbává běžný život
 • “ Kokain = erytroxylon coca
  • ˘ 1g 2 000- 3 000 Kč
  • ˘ účinek:subjektivní pocit síly, není potřeba spánku, jídla a pití
  • ˘ šňupání, polykání, i.v., kouření
  • ˘ silná psychická závislost, nevratné poškození mozku,
  • ˘ Hugo Haas, Adina Mandlová
  • ˘ V Německu Dai Top léčebna – 80% úspěšnost
 • “ Efedrin
  • ˘ Užívá se k výrobě pervitinu, v Modafenu

 

OPIÁTY

  • ˘ Riziková skupina zdravotníci
 • “ Opium
  • ˘ Z nezralých makovic
  • ˘ Účinek: útlum CNS, útlum, navozuje spánek, snové stavy
  • ˘ Snadno se předávkuje
 • “ Morfin
  • ˘ Tlumí bolest
  • ˘ Účinek. Obluzení vědomí
  • ˘ Vzniká závislost
 • “ Heroin
  • ˘ Derivát morfinu
  • ˘ Nejvyšší návykovost v této skupině
  • ˘ 2-3x silnější analgetický účinek než morfin
  • ˘ rychlý rozvoj somatické a psychické závislosti a tolerance
  • ˘ účinky:zúžené oční panenky, utlumený, apatický, deprese, nauzea
  • ˘ injekčně, šňupání, kouření
 • “ Metadon
  • ˘ Mírnější účinky než heroin
  • ˘ Sirup každé ráno a odběr moči – dávky se postupně snižují a nesmí užívat alkohol, marihuanu a jiné léky = odvykací léčba megafonem u Apolináře v Praze
  • “ Endorfiny
  • ˘ Naše tělo si je vyrábí samo
  • ˘ Pokud člověk užívá drogu přestává tělo endorfiny vyrábět
  • ˘ Srdeční zástava, bolesti kloubů, projevy těžké chřipky

 

ZÁVISLOST NA LÉCÍCH

 • ˘ Alnagol, Ibuprofen, Anxiolitika, Antihistaminika, Antipyretika

 

10. Důvody pro užívání drog

 • “ Psychické důvody
  • o Zvědavost, vyzkoušet něco nového, zakázané ovoce, vyzkoušet lidské podvědomí, samota, mindrák, rozvod rodičů, touha po pozornosti, bere člen rodiny a rodina se mu věnuje
 • “ Sociální důvody
  • ˘ Parta, patřit někam, „užívat drogy je normální“, vyzkouším to jen jednou a pak to zachutná
 • “ Fyzické důvody
  • ˘ Z důvodu bolesti, onemocnění; opiát, morfin, Ibuprofen, léky na spaní = důchodci

 

11. Možnosti pomoci při užívání drog

 • Terénní program – street works
  • Vyhledávají místa, kde jsou toxikomani
  • Výměna stříkaček a jejich sběr
  • Psychoterapie na ulici
  • Pomoc – letáčky (o výskytu, možnostech)
  • Dezinfekční prostředky
  • Nízkoprahová zařízení
 • Ambulantní zařízení
  • U psychiatrů, psychologů, církví
  • Státní x nestátní
 • Detoxikace
  • 10-14 dní
 • Ambulantní zařízení
 • Léčebna
  • Nebere lidi hned, čeká se až 6 měsíců
  • Krátko 3 měsíce
  • Středně dobá 3-6 měsíců
  • Dlouho 2 roky
 • Chráněné bydlení
  • 2 roky

 

12. Stres a stresové faktory

 • stres – nadměrná zátěž, s níž se člověk není schopen vyrovnat a která jej zdravotně ohrožuje
  • “ projevy: zrychlený tep, prudké bušení srdce , nadměrné pocení , sucho v ústech , chvění a třes celého těla , hněv a výbuchy agresivity, pocit bezmoci a beznaděje, úzkosti
  • “ Dlouhodobé působení se projeví: únavou , bolestmi hlavy, špatným soustředěním, agresivitou, zažívacími potížemi, nechutenstvím nebo naopak přejídáním, sexuálními problémy až abstinencí, deprese, poruchy menstruace, kožní problémy, záněty tlustého střeva, Syndrom vyhoření
  • “ Reakce na stres: Projekce – nám např. pomůže se schovat za objektivní podmínky
  • ˘ Identifikaci – využíváme při schovávání se za autoritu
  • ˘ Racionalizací hledáme rozumné vysvětlení neúspěchu.
  • ˘ trestání sebe sama, únik do izolace, regrese, fixace, potlačení či popření problému, ale také negativismus či pokus o sebevraždu.
 • stresor – nadměrný požadavek, kladený na tělesné a duševní rezervy
 • eustres – pozitivně prožívaný stres, vede k výzvě
 • distres – negativně prožívaný stres, nahromaděné problémy berou již člověku sílu a odvahu k hledání problémů a ten realitu popírá, utíká nebo přechází v nepřiměřenou agresi.

 

13. Význam relaxace, techniky relaxace

 • relaxace – uvolnění svalového psychického napětí
  • “ prevence stresu, negativních emocí a civilizačních nemocí
  • “ nutno provádět pravidelně
  • “ znalost různých technik a omezení požívání simulantů jakoo káva, alkohol atd.
  • “ zvýšit pohybovou aktivitu
  • “ vyhnout se stresoru
 • techniky:
  • “ dechová cvičení, progresivní svalová relaxace (napínání a uvolňování svalů), autogenní trénink, uspořádání denního rozvrhu, meditace, autosugesce, představivosti a imaginativní techniky
  • “ endorfiny – hormony, mozkové peptidy, jejichž účinky jsou:zmírnění bolesti, ovlivňují náladu (+), vyvolávají pocity radosti a zklidňují spánek

 

14. Zdravá výživa, pyramida výživy

 • je faktorem vnějšího prostředí a uplatňuje se při vzniku onemocnění.
 • Příjem potravy:
  • “ nadměrný – vysoký energet. příjem (mentální bulimie – záchvatovité přejídání)
  • “ nedostatečný – nedostatečný energetický příjem (mentální anorexie – chorobné nechutenství)
 • Možnosti stravování:
  • “ vegani – žádné živočišné produkty
  • “ vegetariáni:
  • o puesco – jí ryby a mořské plody
  • o pullo -jí kuřata
  • o lakto – jí mléko a mléčné výrobky
  • o lakto-ovo – jí mléko, mléčné výrobky a vejce
  • o semi – pouze některé živočišné produkty
  • o vitaráni – jí v syrovém stavu
  • o makrobiotická strava – 50-60% obilnin, 20-30% zeleniny, 5-10% luštěnin a mořských řas a 5-10% polévek a 5 % ochucovadel a ostatních potravin.
 • “ Pyramida výživy
 • o Dostatečný příjem tekutin 2-2,5 l

 

15. HIV a AIDS, možnosti ochrany u zdravotnických pracovníků

 • HIV – Human Immunodeficiency Virus – virus, původce AIDS, v organismu přetrvává celý život, napadá T-lymfocyty = zhroucení obranyschopnosti organismu
 • AIDS – syndrom získaného selhání imunity, infekční onemocnění přenosné na člověka
 • Možnosti přenosu:
 • “ Z Infikovaného člověka – pohlavní styk, krví, z infikované matky na plod
 • Příznaky:
 • HIV pozitivita
  • “ Po 6-8 týdnech od nákazy – příznaky podobné chřipce, i bez léčby odezní během 1-3 týdnů
  • “ 6 měsíců až 10-15 let od nákazy – infikovaná osoba zcela bez příznaků
 • AIDS
  • “ rozvinutí onemocnění AIDS – úplné selhání obranyschopnosti, umírá na oportunní infekce
 • Léčba:
  • “ paliativní – odlehčující
 • Stanovení HIV nákazy:
  • “ protilátky v krvi se objevují po 7-12 týdnech od nákazy
  • “ dobrovolné vyšetření, anonymní
  • “ automaticky u dárců krve
  • “ podléhá povinnému hlášení
 • prevence:
  • “ bezpečné sexuální chování, abstinence
  • “ vzájemná partnerská věrnost
  • “ požívat návykové látky injekčně
 • Možnosti ochrany u zdravotníků:
 • “ “ Dodržování hygienických pravidel.
 • “ V případě krvavého poranění a zároveň kontaktu s krví HIV pozitivního pacienta (například během operace) lze podat tzv. postexpoziční profylaxi (krátkodobé podávání protiretrovirových léků). O tu je třeba požádat co nejdříve v nejbližším AIDS centru.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!