Triblastika – maturitní otázka (2)

biologie

 

   Otázka:  Triblastika

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): En

 

 

-typická dvoustranná souměrnost (důsledek přeládajícího pohybu jedním směrem)
-příď těla  (hlava + smysl.org.+nerv,tkáň)    X   záď těla

 

Členění na :
-alfa řada : Prvoústí (ústní otvor se vyvinul z blastoporu)
-beta řada : Druhoústí (otvor ústní se prolamuje druhotně na protilehlém konci těla)

 

1. PRVOÚSTÍ
3 typy tělních dutin:
a) Schizocoel – nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem (ploštěnci)
b) Pseudocoel – nepr.d.tělní vyvinutá ze schizocoelu + potlačení tělního parenchymu
c) Coelom – pravá dutina tělní (coe.živoichové s : nečlánkovaným tělem, článkovaným stejnocenně, článkovaným nestejnocenně)

 

A. Prvoústí se schizocoelovou dutinou:
1) Ploštěnci  :
– zploštělé tělo
– prostor těla vyplňuje řídké parench.pletivo (v něm vnitřní orgány)
-vylučovací orgány- protonefridie , jsou to většniou hermafroditi

 

rozdělujeme :
a) ploštěnky – život ve vodě,  pohyb umožněn řasink.epitelem, ploštěnky se živí dravě, vakovitá trávicí dutina- určující znak(+fce. Rozvádění živin), dýchají celým povrchem těla, protonefridietvořeny plaménkovými b.a vyluč. Kanálky,hermafroditi, nakládaná vajíčka uzavírají do kokonů

 

b) motolice
– cizopaí pláštěnci nečlánkovaného těla,parazité, střídají hostitele, složité vývojové cykly
=>dochází  k potlačení vývoje někt.orgánů   a vytvoření ochranných ústrojí + vysoce výkonné pohl.ústrojí
– protáhlé, lupenovité tělo s dvěma přísavkmi , pokožka jednovrstevná, vylučuje kutikulu, vyluč- protonefridie, dýchání anaerobní , téměř celé tělo vyplňuje pohl.ústrojí,, jsou to proterandričtí hermafrodité
– oplozená vajíčka>voda>larva miracidium>do 24 h průnik do plášť.dutiny plže bahnatky malé>mění se ve vakovitou sporocystu>larva redie> uvnitř se tvoří pohybové larvy cerkarie> pohybuje se volně

 

c) tasemnice
– v dospělosti žijí ve střevech
-larva nkosféra>do svalů,krve>klid.stádium boubel>usazení  v mozku, játrech
-jedinec tvořen : hlavičkou- skolkem, věnec příchytných háčků – rostrum, za krčkem ploché články- proglotidy
-pokožka vylučuje kutikulu, dýchá anaerobně živiny přijímá vstřebáváním
př. Tasemnice bezbranná , měchožil zhoubný

 

2) Pásnice
draví vodní živočichové
-tělo- nečlánkované, mírně zploštělé, zřetelná hlavová část,1-vrs.pokožka
-trávicí trubice prostupuje celým tělem, dýchání – celým povrchem těla
-vylučování – protonefridiemi
-oplození – vnější, vývoj – nepřímý

 

B.Prvoústí s psedocoelní tělní dutinou

a) Vířníci
-součást zooplanktonu jezer a rybníků
-tělo : hlavová č., vakovitě rozšířenou č.tělovou – krytou kutikul.krunýřem, na povrchu noha příčně pruh.
-množí se partenogeneticky

 

b) Hlísti
– protáhlé, nečlánkované, na obou koncích se zužující tělo, jednovrstevná pokožka, vyloučení kutikuly, chránicí před enzymy hostitele
-tělní dutinou prostupuje trávicí trubice s ústním a řitním otvorem, aerobní dých.
– vodní prostředí, gonochoristé
Hlístice: skupina parazit.živočichů. způobující vážná onemocnění
-ústa s kutikulárními zuby, hltan
-pružné, pevné tělo
-gonochoristé s pohl. Dimorfismem (samečkové jsou drobnější)
-samičky – nadprodukce vajíček, která jsou odolná a ulpívají na okolních předmětech > parazité
př. Roup dětský, vlasovec mízní , svalovec stočený

 

C.Prvoústí coelomovi nečlánkovaní

a) Měkkýši
– tělo : nečlánkované, bez končetin,pohyb.org – svalnatá noha(rozvinuté svalstvo břišní stěny), orgány v útrobním vaku

 

1. Plži
– zřetelně vytvořená hlava, plášť vylučuje ulitu, tělo kryto řasink.epitelem a hlenovými žlázkami
Hlemýžď zahradní
-svalnatá noha – umožňuje pohyb
-nerv. Tkáň – v hlavě  a tykadlech , na vrcholu tykadel – teleskopické , dokonalé oči
-dutina ústní + slinné žlázy+  chitinová radula, strouhá tím potravu + jícen+žaludek+střeva
-dýchání plicním vakem (prokrvená část plášťové dutiny)
– vyluč. – protonefridie
-cévní soustava – otevřená, srdce v osrdečníku= zbytek potlačené dutiny tělní
-srdce- 1 k, 1předsíň, příšně žíhaná svalovina, krev. Barvivo – hemocyanin
-nerv.soustava – 5 párů ganglií, smysl. Org – hmtové buňky- tykadla, čichové receptory, dokonalé oči
-hermafrodité s vývojem přímým
– oplozená vajíčka kladou do jamky v půdě- líhnou se malí hlemýždi
– dělíme je n předožábré,zadožábré a plicnaté

 

2. Mlži
-škeble rybničná
-tělo: měkké, ze stran zploštělé, bez zřetelné hlavy, kryto dvouchlopňovým pláštěm, který vylučuje dvě miskové lastury, které jsou ve hřbetní části spojeny pevným vazem
-širší č. – hlavová č. , užší č.- záď
-dva otvory- přijímací a vyvrhovací
-dýchá žábrami, má svalnatou nohu
-trávicí trubice – u.o., jícen, žaludek, střevní klička, konečník prostupující osrdečníkem
-srdce – osrdečníkový vak – 1k, 2predsine, namodrala krev – hemocyanin
-nerv. Soustava gangliová – nemá vyvinuté oči, čich. Ústrojí – osfradium, ústrojí pro vnímání polohy těla – statocysta
-gonochorista s vývojem nepřímým

 

3.Hlavonožci
-vývojově nejdokonalejší měkkýši
-dravý způsob život – rychlý pohyb -> redukce schránek
-noha přeměněna ve svalnatou nálevku
-ramena slouží k pohybu
-únikový pohyb – vystřikování inkoustové žlázy(ve stěně konečníku)
– ochrana- chrupavčitá schránka kolem mozku a očí
Trávicí s.- ústa, čelisti, radula, slinné ž.,jícen a vole, žaludek,střevní kličky
-srdce – 1K, 2nebo 4 předsíně, namodralá krev – hemocyanin
-velky mozek – splynuti ganglií
-komorové oko – dokonalé
– jsou to gonochoristé s pohl. Dimorfismem , vývoj přímý
-př. Chobotnice pobřežní, krakatice obrovská

 

C.Prvoústí coelomovi článkovaní
– spec. Pohyb. Ústrojí

 

a)Kroužkovci
– stejnocenné článkování těla , všechny články stejný vzhled
– plovoucí dravé formy-:
přední část těla – smysl. Orgány -> cefalizace
-poslední články – konečný článek pygidium
-některé tělesné orgány se v těle opakují, některé prostupují celým tělem

 

1.Mnohoštětinatci
– mělká moře, starobylí(fosilní nálezy)
– hlava, pygidium, množství tělních čl.
-pohyb. Orgány se štětinkami – parapodia
tělo : kryto jednovrstevnou pookožkoíu, dýchací fce, podkožní sval. Vak
-cevní s.- uzavřená , vyluují metanefridiemi
-ganglivová nerv. S. žebříškovitého typu
– oddělené pohlaví , nepřímý vývoj
-oploz.vajíčko>larva trochofora>metatrochofora – nárust těl.čl.

 

2.Opaskovci
-nevytváředjí parapodia
-v přední části těla mají zduřelé články s kožními žlázami- tzv. opasek – jeho výměšky umožňují rozmnožování

 

a) Máloštětinatci
-kruhovité tělo, sbíhavá příď a čelní lalok vybíhajícím v hmatový prstík

 

Žížala obecná
-Tělo : bok každého těl.lánku – 4 páry štětinek
->hřbetní strana- klenutější,tmavší, prosvítá zde hřbetní céva  X břišní – světlejší
->1vrst.pokožka – vlhká, bohatě prokrvená, hmat.b., světločivé b.- fotofobií(rozlišení tmy a sv.), velká schopnost regenerace
-Trávicí s.- trávicí trubice prochází celým tělem žížaly, ústa, konec řitní o., žláznatý žaludek s vápenatými žlázami
-střevo žížaly je obaleno exkrečním epitelem- hromadění škodlivých látek
-cévní s. uzavřená , červ.kr-hemoglobin uvádí do pohybu hřbetní céva
-vyluč.s.- metanefridie opakující se v každém tělním článku
-přední články- vývin pohl.cest
-nerv.sostava gangliová žebříškovitého typu
-hermafrodit, vývoj přímý

 

b)Pijavice
mírně zploštělé, zmnožená povrchová segmentace
-2 přísavky,chitinové čelisti, žlázky s hirudinem (proto srážení krve)
-ektoparazité sladkovodních živočichů
-zjednodušení tělesného ústrojí
-střevo má vychlípeniny, kde se hromadí krev
-hermafrodit, vyluč.metanefridie, vývoj přímý

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!