Srdeční vady, etiologie a patogeneza – obecná patologie (VŠ)

Téma: Srdeční vady, formy, etiologie a patogeneza

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

1) Vrozené

-Malformace – jde o počet srdečních oddílů, polohu srdce, velikost a uložení cév vystupujících a vstupujících ze srdce a utváření chlopní

 

Metabolické vady –

Jsou to strukturální abnormity tkání a orgánů, které vznikly poruchou somatického vývoje v časných stadiích gravidity. Vyskytují se u 1 až 2 % novorozenců. Kritickým obdobím pro vznik vrozených vývojových vad jsou první 3 měsíce těhotenství, kdy se formují základy orgánů plodu. V tomto období může způsobit vliv různých známých i dosud neznámých faktorů tvarovou deformaci některého orgánu nebo zastavit jeho vývoj na určitém stupni. Klinicky se to projevuje pestrou škálou odchylek různé lokalizace a závažnosti od bezvýznamných tvarových odchylek až po stavy neslučitelné se životem.

  • genetické faktory (jako jsou chromozomální aberace), – Downův syndrom , Pataův syndrom ,Edwardsův syndrom ,Turnerův syndrom, Watsnův syndrom
  • faktory zevního prostředí

Nejčastěji postihují srdeční přepážky, především předsíňové septum

 

Foramen ovale pervium: oválné okénko je srostlé s přepážkou nedokonale

Foramen ovale septa: oválné okénko není srostlé -neprojevuje se

Defect komorového septa: odkysličená krev z velkého oběhu se mísí s krví okysličenou. Postižení umírají krátce po narození.

  • Perimembranozní
  • Subarktické
  • Musculární

 

Transpozice velkých cév: z pravé komory vychází aorta a z levé plicní tepna (fyziologicky je to naopak)

Zúžení aorty: koarktace. Je poměrně častá. Na horní končetině je vyšší tlak než na dolní.

 

Fallotova tetralogie je nejčastější cyanotickou vrozenou srdeční vadou. Je charakterizována kombinací 4 anomálií:

  1. Defekt komorového septa;
  2. dextropozice aorty, nasedá nad defektem septa;
  3. stenóza plicnice– infundibulární či valvulární;
  4. hypertrofie pravé komory (PK).

 

Pokud je přítomen navíc ještě defekt septa síní, hovoříme o Fallotově pentalogii

 

4cípa aortální chlopeň

  • jsou mechanicky více opotřebovávány – vyšší pravděpodobnost infekce

 

2) Získané (viz. otázka 40)

Endokardida, Myokarditida,Perikarditida

 

Bakteriální endokarditída

Vzniká na podkladě bakteriemie

Pokud jsou vyvolávající mikroby dost virulentní může postihnout  i nenarušené chlopně

Na postižené chlopni se vytvoří makroskopický trombový útvar

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!