Sacharidy – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Sacharidy

Předmět: Chemie

Přidal(a): Barbora61

 

Základní popis

 • významné přírodní látky přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách
 • nejrozšířenější (pentózy, hexózy), součást NK, obsahují aldehydickou a keto skupinu
 • obsahují v molekulách N, C, O
 • zelené rostliny je produkují při fotosyntéze 12 H2O + 6 CO2 -> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
 • funkce:
  • zásobní
  • stavební
  • zdroj energie
 • biologický význam: součást NK, glukolipidů, glukoproteinů, průmysl (výroba papíru, alkoholu, výbušnin, kyselin)

 

METABOLISMUS SACHARIDŮ

 • sacharidy se syntetizují v autotrofních organismech, kde jsou produktem fotosyntézy
 • zásadní úlohu hraje glukóza

 

Katabolismus sacharidů

 • polysacharidy a oligosacharidy v trávící soustavě rozloženy na monosacharidy
 • monosacharidy jsou střevní stěnou vstřebávány do krevního oběhu a transportovány do jater
 • z nadbytečné glukózy se v játrech tvoří glykogen

Glykolýza:

 • děj, při němž je glukóza Bohunice za anaerobních podmínek odbourávána na pyruvát za uvolnění energie v podobě ATP
 • probíhat v cytoplazmě, glukóza vstupující do glykolýzy musí být aktivována na glukózu-6-fosfát
 • konečný zisk energie z glykolýzy představují dvě molekuly ATP
 • hl. fáze glykolýzy:
  • aktivace glukózy a její přeměna na triofosfáty
  • dehydrogenace glyceraldehyd – 3 – fosfátu na 3-fosfátglycerát
  • přeměna 3-fosfoglycerátu na pyruvát
 • pyruvát vstupuje do dalších reakcí:
  • Anaerobní podmínky: – pyruvát se redukuje na laktát (kys. mléčná), který se tvoří ve svalech při intenzivní práci za nedostatku kyslíku (mléčné kvašení), některými organismy i na ethanol a CO2 (ethanolové kvašení)
  • Aerobní podmínky: – pyruvát podléhá dekarboxylaci za vzniku acetylkoenzymu, který vstupuje Kresbova cyklu

 

Anabolismus sacharidů

 • autotrofní organismy (bakterie, sinice) mají schopnost syntetizovat sacharidy a anorganické látky v procesu zvaném fotosyntéza
 • heterotrofní organismy přijímají sacharidy v potravě, v přírodě tvoří glukózu z jednoduchých organických látek, vzniklých katabolitickými pochody v organismu GLUKONEOGENEZE (org, získávají glukózu po vyčerpání zásob glykogenu v těle, hladovění)
 • nadměrné množství sacharidů -> acetyl—CoA -> mastné kys. -> vznik tuků

 

Fotosyntéza:

 • Soubor chemických reakcí, při níž za účasti slunečního záření a přítomnosti chlorofylu dochází k přeměně anorganických látek na organické, probíhá v chloroplastech
 • Obecná rovnice fotosyntézy: 12 H2O + 6 CO2 -> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
 • Hlavní předpoklady fotosyntézy:
  • 1. zdroj CO2 a H2O
  • 2. zdroj slunečního záření
  • 3. přítomnost chlorofylu
 • Světelná fáze:
  • Pouze za přítomnosti světla, energie citového záření využita k tvorbě ATP.
  • Probíhá ve 2 systémech:
 • FOTOSYSTÉM II.:
  • Obsahuje formy chlorofylu absorbující sluneční záření po maximální vlnové délce 680 nm.
  •  příjme světelné záření, přejde do excitovaného stavu a uvolní elektrony -> fotosystém I nahradí z něho uvolněné elektrony a část jejich energie je využita k tvorbě ATP
  • doplňuje se fotolýza vody, při které se voda rozkládá na kyslík vodík a elektrony
 • FOTOSYSTÉM I.:
  • obsahuje formy chlorofylu absorbující sluneční záření o max. vlnové délce 700 nm
  • přímé sjetá záření, přejde kdepak z citovaného stavu a uvolní elektrony, které mohou:
   • 1. redukovat NADP+ na NADH+H+
   • 2. vrátit zpět na P700, přičemž část energie je využita k tvorbě ATP
 • Temnostní fáze:
  • Na světle nezávislá, pro většinu průběhu dochází k redukci CO2 za vzniku sacharidů při využití ATP a NADPH+H+ ze světelné fáze
  • CALVINŮV CYKLUS:
   • nejvýznamnější metabolická cesta syntézy sacharidů, kdy je CO2 postupně začleňován do organické sloučeniny, konečným produktem je sacharid.
   • molekula CO2 nejdříve zareaguje s ribóza-1,5-bisfosfátem za vzniku nestabilního šestiuhlíkatého produktu, který se rozpadá na dvě molekuly 3-fosfoglycerátu
   • 3-fosfoglycerát je pomocí ATP fosfolyrován na 1,3-bisfosfoglyceral a ten redukován pomocí NADPH+H+ na glyceraldehyd-3-fosfát
   • část glyceraldehyd-3-fosfátu kondenzuje za vzniku fruktóza -1,6-bisfosfátu, který je defosforylován na fruktóza-6-fosfát a ten se mění na glukóza-6-fosfát
   • část glyceraldehydu-3-fosfátu slouží k obnově ribóza-1,5-bisfosfátu

 

DRUHY VZORCŮ

 • Fisherovy vzorce: znázorňují acyklickou zjednodušenou formu sacharidů, lineární
 • Tollensovy vzorce: přechod
 • Hawothovy vzorce: používají se pro znázornění cyklických řetězců forem sacharidů, podobnost s heterocykly

 

MONOSACHARIDY

 • nelze ji dražit rozložit nejjednodušší různý počet– OH
 • prvotně vznik fotosyntézou, druhotně vznik štěpením disacharidů

Struktura:

 • optická aktivita
 • optická izomerie – opticky aktivní látky, které jsou schopné stáčet rovinu polarizovaného světla doprava nebo doleva, n = 2x, kde x je počet chirálních uhlíků
 • enantiomery – zrcadlové obrazy, D / L formy, osová souměrnost
 • racemická směs – navenek se jeví jako opticky neaktivní 1D: 1L
 • chirální uhlík – může přehodit D a L
 • epimery – 2 stereoizomery, které se liší v konfiguraci na 1 z chirálních uhlíků
 • anomery – liší se od sebe dvě struktury pouze orientací potenciálové hydroxylové skupiny
 • vytvoření pyranózy:
 • Fyzikální vlastnosti
  • bezbarvé, krystalické látky sladké chuti
  • polární sloučeniny, neelektrolyty
  • jejich roztoky stáčí rovinu polarizovaného světla.
  • nerozpouští se v nepolárních rozpouštědlech
  • zahřívání tají, rozkládají se – karamelizují
 • Chemické vlastnosti
  • nejatraktivnějším místem je aldehyd. a ketosk.
  • redukce, tvorba glukosidů, N-glukosidů, oxidace, esterifikace, ethanolové kvašení
 • OXIDACE
  • zvyšování oxid. čísla
  • oxidací aldóz vznikají aldonové kyseliny
 • REDUKCE
  • snižování oxid. čísla
  • redukcí vznikají cukerné alkoholy alditoly
  • nejznámější je D-glucitol (sorbitol, sladidlo pro diabetiky)
 • TVORBA GLUKOSIDŮ
  • acetoly monosacharidů, nemají redukční vlastnosti
  • glykosidická vazba C-O-C
  • neobsahují poloacetálový hydroxyl
  • nejdůležitější nukleosidy
 • TVORBA N-GLUKOSIDŮ
  • glykosidická vazba C-N-C
  • nukleosidy
  • vznikají reakcí poloacetálového hydr. s -NH sk.
 • ESTERIFIKACE
  • alkohol + kyselina -> ester kyselina + H2O, nejznámější s H3PO4
 • ETHANOLOVÉ KVAŠENÍ C6H12O6 -> 2 CO2 + 2 C2H5OH
  • kvasinky vznikají anaerobně (bez přístupu vzduchu)
  • produktem je alkohol a CO2 (nedýchatelný)
  • hodně cukru = silný alkohol
  • čistý alkohol destilací
  • vedlejší produkty: aceton, kys. citronová
  • mléčné kvašení: bakterie, alkohol + kys. mléčná (kefír, kysané zelí)

 

REAKCE S ALKOHOLY

 • Chemické reakce.
  • monosacharidy se oxidují Fehlingovým nebo Tollensovým činidlem
  • Fehlinogvo: obsahuje v komplexu s kyselinou vinnou mědnaté ionty, které se účinkem monosacharidů redukují červený oxid měďný
  • Tollensovo: obsahuje dvoum komplexu slov a maniak a stříbrné ionty, které se účinkem monosacharidů redukují a stříbra, vznik stříbrného zrcátka, monosacharidy se proto zařadí mezi redukující cukry, důkaz
  • Zástupci monosacharidů (nejjednodušší glyceraldehyd, dihydroxyaceton)
 • Aldózy (redukující):
  • D-glukóza
   • aldohexóza, hroznový cukr
   • bílá, sladká látka, rozpustná ve vodě
   • lehce stravitelná, zdroj energie
   • získává se ze škrobu
   • příprava krystalizací z rostlinných šťáv
   • umělá výživa sladidlo, glukopur
   • volná: rostlinné šťávy, ovoce a mat
   • vázaná: součást oligo a polysacharidů
  • D-galaktóza
   • součást krevních polysacharidů
   • obsaženo v agaru (řasy), složka laktózy
  • D-ribóza
   • součást DNA, pentóza, hexonový cyklus
   • součást RNA a ATP
  • 2-deoxy-D-ribóza
   • součást DNA
  • Mannóza
   • skořápky ořechů, pomerančová kůra
  • Glyceraldehyd
   • nejjednodušší, má 2 optické izomery
 • Ketózy:
  • Dihydroxyaceton
   • glycerol, nejjednodušší
  • D-fruktóza
   • ovocný cukr, včelí med, nejsladší
   • zdroje energie, hexóza, pentózový cyklus

 

OLIGOSACHARIDY

 • sacharidy složené ze dvou až 10 molekul monosacharidu vázaných glykosickou vazbou
 • nejznámější jsou disacharidy

 

Disacharidy

 • monosacharidové jednotky mohou být vázány dvojím způsobem:
  • Poloacetonový hydroxyl jedné molekuly monosacharidu se spojí s některým hydroxylem (jiným než poloacetálovým) jiné molekuly monosacharidů a vznikne redukující disacharid.
  • Poloacetálový hydroxyl jedné molekuly monosacharidu se spojí poloacetálovým hydroxylem jiné molekuly monosacharidů a vzniká neredukující disacharid
 • vlastnosti: bezbarvé, krystalické látky, dobře rozpustné ve vodě na sladké roztoky, součástí potravin

 

Zástupci disacharidů (kromě sacharózy všechny redukující)

 • Sacharóza
  • – spojením fruktózy a glukózy
  • – řepný nebo třtinový cukr, rostliny, zdroje energie
  • – neredukující, bezbarvá, krystalická látka
  • – zdroj: cukrová třtina a řepa
  • – sladidlo, v kyselém prostředí hydrolýzuje (štěpí se)
  • – invertní cukr: včelaři
  • – nestačí rovinou polarizovaného světla
 • Maltóza
  • – spojením glukózy a glukózy
  • – sladový cukr, výroba piva
  • – redukující, zdroje energie
  • – sladká: do cukrovinek
  • – enzym maltáza
  • – vznik hydrolýzou škrobu nebo glykogenu
 • Laktóza
  • – spojením byla laktózy a glukózy
  • – mléko savců, mléčný cukr, redukující
  • – některé kvasinky zkvašují na ethanol a kys. mléčnou
  • – uvolňuje CO2 a H2O – dráždivé látky – intolerance

 

POLYSACHARIDY

 • glykosidické spojení více než 10 monosacharidových jednotek, patří mezi biopolymery
 • jsou nejrozšířenější, stavební, zásobní látky, nemají sladkou chuť
 • dělení:
  • Podle typů monos. jednotek
  • Podle struktury
  • Podle funkce
 • vlastnosti: některé rozpustné ve vodě, některé bobtnají, nemají redukční vlastnosti (protože vznikají glykosidické vazby mezi poloacetálovými hydroxyly)
 • Zástupci polysacharidů (neredukující)

 

1) Zásobní

 • nerozpustné ve vodě, málo reaktivní
 • vláknité molekuly, kombinace s bílkovinami
 • Chitin
  • – exoskelet členovců a bezobratlých
  • – buněčné stěny hub, řas a rostlin
  • – podobný celulóze, místo hydroxylové skupiny má acetamidovou skupinu
 • Celulóza
  • – vice jak 1000 stavebních jednotek glukopyranózy
  • – lineární struktura – přírodní vlákna
  • – nerozpustná ve vodě
  • – čistá (bavlna), dřevo (lignin, buničina, surová, textilní a papírenský průmysl), pryskyřice (hemicelulóza)
  • – přežvýkavci schopni trávit
  • – neredukující, působením nitrační směsi – nitrocelulóza
 • Agar
  • – z červených mořských řas
  • – živné medium pro kultivaci mikroorganismů a rostlin
  • – potravinářství (dochucování a zahušťování)
 • Pektiny
  • – nejvíce jablka, angrešt, maliny, rybíz
  • – s agarem výroba gelů, gelfix
  • – odbourávání cholesterolu

 

2) Zásobní (rezervní)

 • zásobárna energie a látek
 • homosacharidy, škrob, glykogen
 • méně vodíkových můstků
 • méně odolné vůči vodě
 • Škrob
  • V vodě tvoří koloidní roztoky
  • stavební jednotka: alfa–D–glukopyranóza
  • skládá se z:
   • amylózy (lineární, rozpustná v H2O)
   • amylopektinu (nerozpustná ve vodě, rozvětvená, škrobový maz, bobtná)
  • důkaz škrobu jódem
  • hlízy brambor, semena, rostliny, kořeny, listy obilná zrna
  • vyskytuje se v podobě zrn, základní složka potravy
  • nepotravinářské využití škrobu: obalování osiv, klíčení, lepidla, pudry, pasty, prací prostředky, keramika, vitamín C, antibiotika
  • mazovatění škrobu: levotočivá šroubovice se rozbalí do dlouhých řetězců tím, že zvýší viskozitu roztoků
  • hydrolýza probíhá účinkem amyláz: kratší oligosacharidy se štěpí od konce po maltózu
 • Glykogen
  • – živočišný škrob
  • –  v buňkách (kosterní svalstvo, játra)
  • – rozpustný ve vodě
  • – připomíná amylopektin, více ale větvený
 • Inulin
  • – zvýšený příjem upravuje hladinu cukru v krvi a snižuje vysoký tlak
  • – cibuloviny, koření čekanky, artyčok
  • – pro diabetiky
  • – podpora růstu přátelských střevních bakterií– zlepšení činnosti střev, probiotika

 

3) Polysacharidy se specifickými funkcemi

 • glukoaminoglykany, mukopolysacharidy (heparin, proteinová kostra)
 • základní složky pojivové tkáně (chrupavky, šlachy, cévní stěny)
 • organismech tlumiče nárazu a mazadly
 • kyselina hyaluronová (kloubní mas a sklivec, kosmetika)
 • heparin (inhibuje srážlivost krve)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!