D-prvky – charakteristika a nejdůležitější sloučeniny

chemie

 

Otázka: D-prvky – charakteristika a nejdůležitější sloučeniny

Předmět: Chemie

Přidal(a): eliskanikon

 

Charakteristika D-prvků

 • nazývají se také přechodné prvky, leží mezi s-prvky a p-prvky
 • 4., 5., 6., 7. perioda periodické tabulky, 4-7 valenčních elektronů
 • všechny d-prvky – kovy
  • menší atomové poloměry než s-prvků (téže periody)
  • do kovové vazby poskytují více valenčních e. (většinou z neúplně obsazených d-orbitalů)
  • vysoká hustota, teplota varu a tání, tvrdé, křehké, dobře tepelně a elektricky vodivé
  • vzájemně tvoří slitiny
  • pouze Zn, Cd, Hg – plně obsazené d-orbitaly (málo se podílejí na kovové vazbě)
   -> měkké a mají nízké body tání
 • ve sloučeninách – různá oxidační čísla
 • valenční elektrony – přibližně stejná energie, k tvorbě vazeb využívají s- a d-elektrony
 • ionty a sl. – barevné (pohlcením viditelného světla -> přechod d-elektronů mezi hladinami)
  • ionty s prázdnými nebo plnými d-orbitaly – bezbarvé
 • často tvoří koordinační sloučeniny – komplexy
 • reakce ušlechtilých s koncentrovanou kyselinou: M (kov) + HNO3 -> MNO3 + NO2 + H2O
 • reakce ušlechtilých se zředěnou kyselinou: M (kov) + HNO3 -> MNO3 + NO + H2O

 

Rozdělení

 • ušlechtilé d-prvky: Cu, Ag, Au, Pt, Hg
 • neušlechtilé d-prvky: všechny ostatní

 

Slitiny = homogenní směs (pevný roztok) kovů

 • bronz = Cu+Sn
 • mosaz = Cu+Zn
 • alpaka = Cu+Ni
 • dural = Al+Cu+Mg/Mn
 • liteřina = Pb+Sn+Sb
 • pájka = Pb+Sn
 • Woodův kov = Sn+Pb+Bi+Cd
 • nerez = Fe+Cr+Mn
 • ocel = Fe+C+kov
 • feromangan = Fe+Mn
 • ferochrom = Fe+Cr
 • amalgám = Hg+kov

pasivace = pokrytí kovu ochrannou vrstvou zabraňující korozi a narušení povrchu kovu

 

TRIADÁ ŽELEZA

 • charakteristika
  • 4. perioda, 8.-10. skupina
  • patří mezi neušlechtilé kovy
  • nazýváme je také prvky skupiny železa
 • železo (Fe)
 • kobalt (Co)
  • výskyt: kobaltin CoAsS, stopový biogenní prvek – vitamín B12
  • vlastnosti
   • bílý kov
   • dobře vede elektrický proud
   • paramagnetický (= je vtahován do magnetického pole)
   • běžná ox. č. – II, III
   • vazby – nejčastěji kovalentní
   • rozpustné ve zředěných kyselinách – kyselina sírová, kyselina dusičná
  • výroba: pražením sulfidických rud/redukcí oxidu kobaltnato-kobaltitého uhlíkem
   • Co3O4 + 2C -> 3Co + 2CO2
  • využití
   • při výrobě některých druhů ocelí – katalyzátor
   • radioaktivní 60Co – zdroj gama záření na ozařování nádorových buněk (kobaltové dělo)
   • v defektoskopii – odhalování vnitřních skrytých vad materiálů (nedokonalé sváry, trhliny)
  • sloučeniny
   • CoS – černá sraženina, nerozpustná ve vodě
   • CoO – olovově zelený
   • Co(OH)2 – modrá sraženina
   • (Co+II – zelený, Co+III – růžový)
 • nikl (Ni)
  • výskyt: sulfidické rudy, meteority (slitiny niklu s železem)
  • vlastnosti
   • bílý kov
   • dobře vede elektrický proud
   • paramagnetický (= je vtahován do magnetického pole)
   • běžná ox. č. – II, III
   • vazby – nejčastěji kovalentní
   • rozpustné ve zředěných kyselinách – kyselina sírová, kyselina dusičná
  • využití: součást mnoha slitin, používá se proti korozi, jako katalyzátor
  • výroba: pražením sulfidických rud: 2Ni3S2 + 7O2 → 6NiO + 4SO2 NiO + C → Ni + CO
  • sloučeniny
   • NiS – černá sraženina, nerozpustná ve vodě
   • NiO – zelený, barví sklo
   • Ni(OH)2 – zelená sraženina

 

PRVKY SKUPINY MĚDI

 • vlastnosti
  • 11. skupina (I. B)
  • patří sem ušlechtilé kovy
  • ve valenčním s-orbitalu – 1 elektron
  • na vazbách se ale podílí i elektrony z d-orbitalů (-> vyšší ox. č. než s-prvky)
 • měď (Cu)
  • výskyt: v zemské kůře jako ryzí, chalkopyrit CuFeS2, kuprit Cu2O, chalkozin Cu2S
  • vlastnosti
   • tažný, kujný, vysoce tepelně a elektricky vodivý kov (zbarvená do červená)
   • ox. č. – I, II, III
   • poměrně stálá, reaktivita klesá se stoupajícím protonovým číslem
   • rozpustná v roztocích látek se silnými oxidačními účinky
   • na vzduchu se pokrývá zelenou vrstvou měděnky (hydrogenuhličitan mědi) – proti korozi
  • výroba: pražením např. chalkopyritu, čištění elektrolyticky
   • 2Cu2S + 3O2 -> 2Cu2O + 2SO2
   • Cu2S + 2Cu2O -> 6Cu + SO2
  • využití: v elektrotechnice, výroba katalyzátorů a slitin
   • bronz – Cu+Sn
   • mosaz – Cu+Zn
   • alpaka – Cu+Ni
  • sloučeniny
   • Cu2S – vzniká přímou reakcí prvků
   • CuS – černý, ve vodě nerozpustný
   • Cu2O – červený prášek, nerozpustný ve vodě, barví sklo na červeno
   • CuO – černý, nerozpustný ve vodě, barví sklo na zeleno
   • Cu2[Fe(CN)6] = Hatchetova hněď
   • CuSO45H2O = modrá skalice, používá se jako fungicid (k hubení plísní)
    • ke galvanického pokovování
    • v bezvodém stavu – bílá, hygroskopická
  • důkaz mědi (vznikne červenohnědá látka – Hatchetova hněď)
   • K4 [Fe(CN)6 ]+2CuSO4 -> Cu2 Fe(CN)6 +2K2 SO4
  • Fehlingovo činidlo – důkaz cukrů
   • skládá se ze dvou částí
    • Fehlingovo činidlo I. – CuSO4
    • Fehlingovo činidlo II. – KOOC-COH-COH-COONa + NaOH
   • v případě přítomnosti redukujícího cukru či aldehydu
    • 2Cu+II + RCHO -> 2Cu+ + RCOOH + 2H+
    • oxidace aldehydické či ketonické skupiny
    • redukce Cu2+ -> Cu+ (změna zbarvení – z modré na oranžovou)
   • glukosa – redukující cukr, obsahuje aldehydovou skupinu
    • dochází k oxidaci aldehydové skupiny na karboxylovou skupinu
   • sacharosa – disacharid, neredukující cukr
    • aldehydická skupina – zapojena do glykosidické vazby
    • s Fehlingovým činidlem nereaguje (modré zbarvení)
 • stříbro (Ag)
  • výskyt: v zemské kůře jako ryzí, argentit Ag2S, sylvanit AgTe2, lápis AgNO3
  • vlastnosti
   • tažný, kujný, vysoce tepelně a elektricky vodivý kov
   • zbarvené do bíla
   • č. – I, II, III
   • poměrně stálé, reaktivita klesá se stoupajícím protonovým číslem
   • rozpustné v roztocích látek se silnými oxidačními účinky
   • Dianin strom: 2AgNO3 + Hg -> Hg(NO3)2 + 2Ag (stříbro ušlechtilejší)
  • výroba: získává se z rud (společně s olovem) odlučováním – vháněním kyslíku do taveniny
   • 2Ag2S + 3O2 -> 2Ag2O+2SO2
   • Ag2S + 2Ag2O -> 6Ag+SO2
  • kyanidace stříbra
   • AgCN + NaCN -> Na[Ag(CN)2]
   • Na [Ag(CN)2] + Zn -> 2Ag + Na2[Zn(CN)4]
  • rafinace (= očištěn kovu od nečistot) – elektrolýza (roztok AgNO3)
   • A: surové Ag -> anodové kaly (= nečistoty hromadící se kolem anody – Pt, Au)
   • K: plech čistého Ag -> vylučuje se čisté Ag
  • využití
   • výroba fotografických materiálů, zrcadel, v elektrotechnice
    • krystalky AgBr = fotograficky citlivá vrstva filmu v želatině
     -> v místě ozáření fotografické vrstvy dojde k přechodu fotonu na vyšší energii
     -> krystalky s nadbytkem elektronů – vytvoří tzv. skrytý obraz (latentní)
     -> vyvolání filmu = reakce filmu s vývojkou (hydrochinon – redukční činidlo)
     -> urychlení reakce přednostně v místě s latentním obrazem (Ag+ + e->Ag)
     -> AgBr – původně nažloutlá barva -> zčerná (kde se přeměnila na Ag)
     -> nadbytečný AgBr se odstranil při ustalování, vzniká negativ (AgCl+2Na2S2O3)
     -> Na3(Ag(S2O3)2) + NaCl) (ustalovač – Na2S2O3)
     -> osvětlená místa – zčernala; neosvětlená místa – bezbarvá
     -> vzniká pozitiv (prosvícením negativu)
     -> zachycení světla na fotografický papír
   • koloidní stříbro – baktericidní účinky, v lékařství a při výrobě textilií
    • oblečení – sportovní, funkční, pracovní (antibakteriální a antistatický efekt)
  • sloučeniny
   • Ag2S = argentit, akantit, černý, vzniká jako produkt černáním Ag účinkem H2S
    • stříbrné šperky černají v sirných pramenech
   • Ag2O – hnědý, ve vodě nerozpustný, rozpustný v NH3, zásaditý
   • AgNO3 = lápis, bezbarvá, ve vodě rozpustná látka
    • výroba dalších sloučenin stříbra a v kožním lékařství (léčba bradavic – kaustika)
    • 3Ag + 4HNO3 -> 3AgNO3 + NO + 2H2O
   • Ag3N = třáskavé stříbro, výbušné
  • Tollensovo činidlo – důkaz přítomnosti aldehydů
   • směs AgNO3 a vodného roztoku NH3 (NH4OH)
   • příprava činidla
    • Ag2O + 2NaNO3 + 4NH4OH -> [Ag(NH3)2]NO3 + 2NaOH + 3H2O
    • 3NH4OH + AgNO3→ [Ag(NH3)2]OH + 2H2O + NH4NO3
   • 2[Ag(NH3)2]++ RCHO + H2O → 2Ag(s) + 4NH3 + RCOOH + 2H+
    • stříbro se redukuje: Ag+-> Ag0 (vznikne tzv. stříbrné zrcátko)
    • aldehyd se oxiduje na karboxylovou kyselinu: CHO -> COOH
 • zlato (Au)
  • výskyt: v zemské kůře jako ryzí (tvoří plíšky, drátky, zrnka, valounky -> zisk rýžováním)
  • vlastnosti
   • tažný, kujný, vysoce tepelně a elektricky vodivý kov
   • zbarvené do žluta
   • ox. č. – I, II, III, V
   • poměrně stálé, reaktivita klesá se stoupajícím protonovým číslem
   • rozpustné pouze v lučavce královské
  • výroba:
   • amalgamace – rozpuštění Au v Hg -> zisk amalgámu -> zisk zlata destilací
   • kyanidace – redukce neušlechtilým kovem z kyanozlatnatých komplexů
    • 4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 -> 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH
    • 2Na[Au(CN)2] + Zn -> Na2[Zn(CN)4] + 2Au
   • využití: klenotnictví (100% zlato = 24 karátů) – nejčastější 14karátové zlato (58,5% zlata)
    • pozlacování neušlechtilých kovů, zubní lékařství, jako měnové zlato

 

PRVKY SKUPINY ZINKU

 • charakteristika
  • 12. skupina (II. B)
  • Zn, Cd – neušlechtilé kovy; Hg – ušlechtilý kov
  • jejich sloučeniny nejsou barevné, jelikož jejich kationty mají zaplněné d-orbitaly
 • zinek (Zn)
  • výskyt: sfalerit ZnS (tzv. zinkové blejno), křemičitany
  • vlastnosti
   • stříbrolesklý kov s nízkou teplotou tání
   • za normální teploty – křehký
   • při teplotě 100-150°C – tažný a kujný
   • pokrývá se vrstvičkou oxidů
  • výroba: elektrolýzou nebo pražením sfaleritu – získá se ZnO, který se poté redukuje uhlíkem
   • 2ZnS + 3O2 -> 2ZnO + 2SO2
   • 2ZnO + C -> 2Zn + CO2
  • využití: výroba slitin (mosaz), k pokovování, redukční činidlo
  • sloučeniny
   • ZnS – bílá amorfní látka, používá se k výrobě barev
   • ZnCl2 – bílý zrnitý prášek, dobře rozpustný ve vodě (vývoj tepla)
    • jeho vodný ʘ reaguje kysele
   • ZnO = zinková běloba, bílá krystalická látka, vzniká hořením zinku, barvivo (pigment)
    • absorbuje UV záření, není toxický, venkovní nátěrové barvy (na světle stálejší)
   • Zn(OH)2 – amfoterní bílá sraženina
    • vzniká působením alkalických hydroxidů na vodné roztoky zinečnatých solí
   • ZnSO47H2O = bílá skalice, krystalická látka
    • používá se v galvanotechnice a k přípravě dalších sloučenin zinku
 • kadmium (Cd)
  • výskyt: provází zinek v rudách
  • vlastnosti
   • stříbrolesklý kov s nízkou teplotou tání
   • měkčí a tažnější než zinek
   • na vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidů
   • nesmírně jedovatý
    • váže se na enzymy (schopnost vázat se na síru – AMK) = katalytické jedy
  • výroba: elektrolyticky při elektrolýze zinku – zisk z rud zinku/olova destilací
  • využití
   • k pokovování (proti korozi aut, letadel, strojů)
   • k absorpci neutronů v jaderné technice
   • při výrobě akumulátorů (spolu s Ni)
  • sloučeniny – prudce jedovaté
   • CdS = kadmiová žluť, žlutý prášek rozpustný ve vodě, malířská barva
   • Cd(OH)2 – reaguje pouze s kyselinami, málo rozpustný
 • rtuť (Hg)
  • výskyt: rumělka (cinabarit) HgS
  • vlastnosti
   • stříbrolesklý kov s nízkou teplotou tání
   • za normální teploty – kapalná
   • její páry – prudce jedovaté (jedovatost způsobena kvůli vázání na síru – součást proteinů)
   • odolná vůči vzdušnému kyslíku
  • výroba: z rumělky pražením nebo reakcí se železem
   • HgS+O2 ->Hg+SO2
   • HgS + Fe → Hg + FeS
  • využití
   • chemický průmysl – výroba chloru alkalickou metodou
   • příprava amalgámů (= slitiny Hg s jinými kovy) a léčiv
   • rtuťové zářivky, rtuťové katody
  • sloučeniny – prudce jedovaté
   • HgS = rumělka, nejdůležitější ruda rtuti
   • Hg2Cl2 = kalomel (chlorid rtuťný), výroba elektrod, v lékařství (projímadlo)
   • HgCl2 – prudce jedovatá sloučenina: HgCl2 + Hg -> Hg2Cl2
  • Nesslerovo činidlo – důkaz přítomnosti amonných iontů
   • roztok K2[HgI4] v KOH
   • podle c amonných iontů se objeví žluté zbarvení roztoku nebo až hnědá sraženina
   • velmi toxické a nebezpečné pro životní prostředí
   • K2 [HgI4 ]+NH3→K2 [HgI4 (NH3)]
  • polarografie – elektrochemická metoda
   • sloužící k určování výskytu a koncentrace látek v roztoku
   • Jaroslav Heyrovský (1922), Nobelova cena 1959
   • rtuťová katoda – rtuťová kapka (tvorba elektrické dvojvrstvy)
   • princip
    • závislost ele. proudu na napětí na dvou elektrodách ponořené roztoku (elektrolyt)
    • na křivkách se objevují polarografické vlny
    • poloha vln charakterizuje jednotlivé látky
    • koncentrace příslušné látky – z velikosti nárůstu proudu
  • spektrometrie
   • metoda založená na interakci elektromagnetického záření se vzorkem
   • měří spektrum, které látka vyzařuje
   • D-prvky mají barevné sloučeniny
  • polarimetrie
   • optická metoda analytické chemie
   • měření optické otáčivosti – stočení roviny polarizovaného světla opticky aktivní látkou
 • titan (T)
  • výskyt: ilmenit FeTiO3, rutil TiO2
   • 7. nejrozšířenější prvek v zemské kůře
  • vlastnosti
   • 4. skupina (IV. B), 4. perioda
   • patří mezi neušlechtilé kovy
   • lehký a tvrdý kov ocelového vzhledu
   • mimořádně chemicky stálý – netečný k působení vody a atmosférických plynů
    • odolává působení většiny kyselin a zásad, odolává korozi
  • výroba – Scrallův způsob
   • výroba finančně náročná, nelze využít běžné hutní metody
   • pyrolýzou ilmenitu nebo rutilu s uhlíkem a chlorem se získává chlorid titaničitý
    • jeho páry se redukují hořčíkem
    • TiO2 + 2Cl2 + 2C → TiCl4 + 2CO
    • TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2
  • využití
   • letecký průmysl (extrémně namáhané součásti letadel)
   • kosmické technologie (konstrukční materiál družic, vesmírný sond)
   • medicínské implantáty (titan – biokompatibilní, nízká hmotnost, vysoká pevnost)
   • šperky (pearcing)
  • sloučeniny
   • titaničitan železnatý FeTiO3 = ilmenit
   • oxid titaničitý TiO2 = rutil = titanová běloba – bílý pigment (E171 – barvení želé, džemů)
   • chlorid titaničitý TiCl4 – náplň dýmovnic
    • při styku se vzdušnou vlhkostí hydrolyzuje za vzniku bílého dýmu TiO2 a HCl
 • vanad (V)
  • tvrdý, ocelově šedý, chemicky odolný kov
  • využití: zušlechťování oceli
  • sloučeniny: oxid vanadičný V2O5 – katalyzátor při průmyslové výrobě H2SO4

triáda lehkých platinových kovů – Ru, Rh, Pd
triáda těžkých platinových kovů – Os, Ir, Pt

 

 • biogenní prvky (stopové)
  • Fe – základní složka hemu v hemoglobinu, cytochromy v elektron. transp. řetězci, myoglobin
  • Co – podstatná složka vitaminu B12 (porfyrinový cyklus)
  • Cu – součást cytochromu v elektronovém transportním řetězci, hemocyanin (barvivo plžů, mlžů)
  • Mn – kofaktor enzymů (hydrolas a transferas), aktivátor enzymů, metabolismus cukrů
  • Zn – kofaktor mnoha enzymů, řídí činnost enzymů
  • Cr – trojmocný chrom ovlivňuje účinky inzulinu
  • Mo – složka enzymů

 

 • těžké kovy
  • kov či polokov, který představuje hrozbu pro životní prostředí (Cd, Hg, Pb)
  • před rokem 1936 – význam „heavy metal“ zbraně nebo střela značných rozměrů
  • v roce 1936 Oxford English Dictionary jako první klasifikuje těžké kovy >7 g.cm-1
  • v roce 2001 učebnice toxikologie – neexistuje chemický základ pro definici těžkých kovů
  • vyšší hustota než železo
  • těžké kovy: As, Be, Cd, Co, Cr, Cu Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb Sb, Sc, Se, Ti, Tl, V, Zn
  • některé těžké kovy (Cu, Zn) – pro lidské tělo nezbytné a prospěšné
   • ve větším množství poškozují zdraví
   • schopné vázat látky – strukturní bílkoviny, enzymy či nukleové kyseliny
   • ovlivňují jejich funkci
 • metalurgie = získávání kovů z rud a jejich úprava (rafinace = úprava surového kovu)
  • kromě ušlechtilých se všechny kovy vyrábí z rud
  • redukce
   • redukčními činidly, které se oxidují
   • C a CO pro výrobu Fe, Mn, Sn, Pb, Zn
   • H2 a hydridy pro výrobu Mo, W, Ti
  • metalotermie
   • = redukce za vysoké teploty, přičemž redukčním činidlem je jiný kov
   • např. použiji hliník, abych získal čistý chrom, přičemž hliník vytvoří sloučeninu
   • podle Beketovovy řady napětí kovů
   • aluminotermie – použití Al, velmi časté, používá se pro výrobu Cr
   • magneziotermie – použití Mg
   • kalciotermie – použití Ca
   • silikotermie – použití Si
 • termický rozklad
  • například pro výrobu rtuti se udělá silně exotermický rozklad
  • dobře se termicky rozkládají HgO, ZnO (na kov a kyslík)
 • elektrolýza
  • z taveniny daného kovu vyrobíme – Li, Na, Ca, Mg, Al
  • z taveniny halogenidu daného kovu – Al, Cu, I. A, II.A, Zn
  • rafinace (= očištěn kovu od nečistot) – pomocí elektrolýzy – vyloučení čistého kovu na K


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!