Rozmnožování buněk – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Rozmnožování buněk

Předmět: Biologie

Přidal(a): Jana

 

 

a) Rozmnožování buněk – amitoza, mitoza, meioza.

Dělení buněk   (Rozmnožování buněk) 

 • Amitóza – přímé dělení buněk, jedná se o prosté zaškrcení jádra a následné zaškrcení buňky, vůbec se netvoří dělící vřeténko, vyskytuje se ve zvláštních případech (nádorové bujení, hojení ran)
 • Mitóza – nepřímé dělení buněk (tvoří se dělící vřeténko, viditelné chromozomy …)
  • diploidní mateřská buňka (2n)  se rozdělí na 2 diploidní dceřiné buňky (2n)
  • takto vznikají somatické (tělní) buňky
 • Meióza – redukční dělení buněk (redukuje se počet chromozomů na polovinu) 
  • z jedné diploidní mateřské buňky (2n) vznikají 4 haploidní dceřiné buňky (n)
  • takto vznikají gamety (pohlavní buňky)

 

b) Mitóza – podstata, které buňky tatko vznikají, celkový výsledek. Podrobně popište podle obrázku.

Mitóza

 • nepřímé dělení buněk 
 • při tomto dělení zůstává zachován diploidní počet chromozomů – z 1 diploidní mateřské buňky vznikají 2 diploidní dceřiné buňky
 • takto vznikají tělní buňky
 • karyokineze = rozdělení jádra
 • cytokineze = rozdělení cytoplazmy (buňky)

 

fáze mitózy:

 • a) profáze – chromatin se spiralizuje, vznikají viditelné a barvitelné chromozomy, mizí jadérko a jaderná membrána, centrioly se rozcházejí k opačným pólům (pouze u živ. buněk) a mezi nimi vzniká dělící vřeténko z mikrotubulů, na konci profáze je patrné rozdělení chromozomů na 2 chromatidy
 • b) metafázechromozomy se řadí do ekvatoriální (rovníkové) roviny, jsou uchyceny na dělící vřeténko pomocí centromery, některá vlákna dělícího vřeténko spojují pouze póly    
 • c) anafáze – chromozomy se rozdělí na 2 chromatidy, chromatidy jsou pomocí dělícího vřeténka přitahovány k pólům, každá chromatida představuje nyní nový chromozom (počet chromozomů – 4n!!!!)
 • d) telofáze chromozomy se despiralizují, přestávají být barvitelné, vzniká jadérko na organizátoru jadérka (určité místo na určitém chromozomu), vzniká jaderná membrána z ER, mizí dělící vřeténko,  probíhá cytokineze

 

Cytokineze se uskutečňuje:

 • zaškrcením – dostředivé dělení, od okraje ke středu, takto se dělí živ.buňka
 • přehrádečné dělení – odstředivé dělení, střední lamela se zakládá od středu k okrajům, takto se dělí rostlinná buňka

c) Meióza – podstata, které buňky tatko vznikají, celkový výsledek. Podrobně popište podle obrázku.

Meióza

 • redukční dělení (redukuje se počet chromozomů na polovinu) 
 • vznikají buňky s haploidním počtem chromozomů – z 1 diploidní mateřské buňky vznikají 4 haploidní buňky
 • takto vznikají pohlavní buňky
 • jedná se o 2 dělení probíhající za sebou: heterotypické a homeotypické

 

Dělení  heterotypické – při něm se redukuje počet chromozomů na polovinu

a) Profáze I.– má 5 stádií:

 • leptotene – v buněčném jádře se spiralizují chromozomy
 • zygotene – homologické chromozomy se k sobě přikládají a spojují se tzv. synaptickou bílkovinou – vznikají bivalenty;
 • homologické chromozomy( = homologní chromozomy)   = tvoří pár, mají stejný tvar, velikost a nesou stejné geny (1 chromozom je od otce a 1 od matky)
 • pachytene – u bivalentů začínají být znatelné chromatidy – vznikají tzv.  tetrády; jednotlivé chromatidy se navzájem proplétají  a může nastat crossing over (= rekombinace genetického materiálu =  výměna části chromatid)
 • diplotene – homologické chromozomy se rozestupují od centromer, v místě chiasmat (překřížení) jsou nadále spojeny
 • diakineze– chiasmata se přesouvají až na konec ramen chromozomu, mizí jaderná membrána a jadérko, tvoří se dělící vřetébnko

b) Metafáze I.

c) Anafáze I. – rozcházejí se celé homologické chromozomy k pólům, na každém pólu bude 

 • 1 sada chromozomů

d) Telofáze I. (dokončí se dělení jádra)+ cytokineze (rozdělení buňky se uskuteční u živ. buňky, u rostlinné buňky nebývá úplně dokončena)

 

Dělení homeotypické – probíhá stejně jako mitóza, v anafázi II se k pólům rozcházejí chromatidy

Závěr: z jedné diploidní mateřské buňky (2n) vznikají 4 haploidní dceřiné buňky (n)

 

d) Buněčný cyklus. Regulace buněčného cyklu – cytostatika a mitogeny. Smrt buňky.

Buněčný cyklus

 • dějů v buňce, které probíhají od konce jedné mitózy do konce následující mitózy
 • interfáze + mitóza
 • generační doba  = trvání buněčného cyklu 
 • (jaterní buňky se dělí 1x za rok, neurony se vůbec nedělí. meristémy cibule se dělí každých 19 hod, lidská buňka průměrně 50x za život, kožní a střevní buňky se dělí po celý život)   

 

Interfáze  – doba mezi dvěma mitózami, dělíme ji do tří fází

 • G1-fáze – presyntetická fáze, období růstu buňky, tvorba organel, buňka se připravuje k replikaci

je zde tzv. kontrolní uzel cyklu – ovlivnění nástupu dalších fází interfáze

 • S-fáze – syntetická fáze, probíhá replikace DNA, dotváří se původní množství gen. materiálu
 • G2-fáze- postsyntetická fáze, buňka se chystá k další mitóze (tvorba dalších struktur potřebných pro dělení buňky)

Regulace buněčného cyklu:

 • a) mitogeny – látky, které vyvolají mitózu, např. při odběru plodové vody (plodová voda obsahuje oloupané kožní buňky plodu, musí se vyvolat mitóza , aby byly vidět chromozomy)
 • b) cytostatika – látky, které zastavují dělení buněk, např. využití při léčbě nádorů, jako cytostatika se používají i antibiotika, ionizující zařízení, teplota (při konzervaci tkání pro transplantace), chemické látky (např. kolchicin)
 • kolchicin- alkaloid, vřeténkový jed, získává se z ocúnů, využívá se k vytvoření polyploidních rostlin (mají více sad chromozomů)

 

Smrt buňky:

 • a) nekróza – v důsledku poškození buňky
 • b) apoptóza = sebevražda = naprogramovaná smrt buňky, buňka nedostává signály od jiných buněk – volí smrt (např. při vývoji pulce – mizí ocas – apoptóza)

 

e) Buněčný metabolismus – děje anabolické a katabolické. Popište buněčné dýchání a porovnejte s kvašením.

Metabolismus

 • přeměna látek a energie

Metabolismus představují dva typy dějů:

 • anabolické děje – z látek jednoduchých vznikají látky složité, je nutno dodat energii, např. fotosyntéza
 • katabolické děje – z látek složitých vznikají látky jednoduché, energie se uvolňuje, např. buněčné dýchání, kvašení

 

Buněčné dýchání

 • organické látky se rozloží na látky anorganické
 • jedná se o děj katabolický – při tomto procesu se uvolňuje energie
 • jedná se o biologickou oxidaci živin (nejčastěji glukózy)
 • C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  – 6CO2 + 12H2O + E  (E v podobě ATP)
 • dýchání probíhá v každé buňce, protože ATP (adenosintrifosfát) neprojde přes cytoplazmatickou membránu 

 

2 až 3 etapy buněčného dýchání:

 • Anaerobní glykolýza:  (glykos = cukr, lysis = štěpit) – probíhá v cytoplazmě, glukóza se štěpí na 2 kyseliny pyrohroznové, uvolňují se 2 molekuly ATP, etapa probíhá  v anaerobních podmínkách (bez kyslíku)
 • Aerobní štěpení na mitochondriích: (glukóza se štěpí až na CO2  a H2O; uvolní se 36 molekul ATP)
 • Krebsův cyklus = cyklus kyseliny citronové – probíhá v matrix v mitochondriích,  kyselina pyrohroznová přechází z cytoplazmy na mitochondrie a odštěpuje se z ní C v podobě CO2 , z jedné molekuly glukózy se uvolní 2 molekuly ATP a elektrony s vysokým obsahem energie (přenáší je NADH, FADH2 )
 • Oxidační fosforylace – probíhá v mitochondriích na kristách za přístupu kyslíku, elektrony vzniklé v Krebsově cyklu prochází elektron – transportním řetězcem  a vzniká ATP, z jedné molekuly glukózy se uvolní 34 molekul ATP

 

Celkový energetický výtěžek při aerobním dýchání je 38 molekul ATP

 • (2 molekuly ATP jsou potřebné na přesun kyseliny pyrohroznové z cytoplazmy na mitochondrie – skutečný výtěžek je 36 molekul ATP)

 

Využití energie uvolněné při dýchání (obrázek)

Kvašení = Fermentace

 • jedná se o dýchání, které probíhá celé v anaerobních podmínkách → bez O2
 • kvašení provádí kvasinky a některé anaerobní bakterie
 • nejprve proběhne anaerobní glykolýza – z glukózy vznikají 2 molekuly kyseliny pyrohroznové a uvolní se 2 molekuly ATP
 • kyselina pyrohroznová se dále přemění podle typu kvašení :
 • při alkoholovém kvašení na etanol ( u kvasinek)
 • při mléčném kvašení na kyselinu mléčnou ( u bakterií)
 • Celkový energetický výtěžek při kvašení jsou 2 molekuly ATP na jednu molekulu glukózy.

 

f) Příjem a výdej látek buňkou – difuze, usnadněná difuze, aktivní transport, endocytoza, exocytoza, fagocytoza, pinocytoza.

Pasivní transport – nevyžaduje dodávku energie

a) Prostá difúze

 • přechod malých a slabě nabitých molekul přes cytoplazmatickou membránu. ve směru koncentračního spádu ( z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací)
 • nejsnáze přechází voda, kyslík, oxid uhličitý, K+, Cl , Na+

b) Osmóza

 • osmóza = typ difúze, která probíhá přes polopropustnou membránu; je založena na rozdílné propustnosti membrány pro rozpouštědlo a pro rozpuštěnou látku (membrána propouští vodu snáze než rozpuštěnou  látku) 

Osmotické jevy v buňce 

 • buňka v izotonickém prostředí – uvnitř i vně buňky je stejná koncentrace rozpuštěných  látek – nic se neděje (např. krevní plazma je izotonická vůči krvinkám, tkáňový mok představuje izotonické prostředí vůči buňkám, mořská voda je pro mořské bezobratlé izotonická)
 • buňka v hypotonickém prostředí – v okolí buňky je nízká koncentrace rozpuštěných látek – buňka přijímá vodu (snaha o vyrovnání koncentrace): 
 • živočišná buňka praská – proběhne plazmoptýza
 • rostlinná buňka zvětšuje turgor (tlak v buňce), buňka nepraská, protože má pevnou buněčnou stěnu
 • sladkovodní prvoci žijí v hypotonickém prostředí – nasávají vodu  a odstraňují ji pulsujícími vakuolami
 • buňka v hypertonickém prostředí – v okolí buňky je vysoká koncentrace rozpuštěných látek – z buňky odchází voda
 • živočišná buňka se scvrkne – proběhne plazmorhýza
 • u rostlinné buňky se  protoplast odděluje od buněčné stěny – proběhne plazmolýza  (protoplast = živý obsah buňky)

c) Usnadněná difúze

 • přechod větších molekul ( např. cukru)  přes cytoplazmatickou membránu. ve směru koncentračního spádu pomocí membránových bílkovin ( z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší koncentrací)
 • buňka může regulovat usnadněnou difúzi tím, že zavírá nebo otevírá kanálky tvořené membránovou bílkovinou (toto se uplatňuje při přenosu signálu po nervovém vláknu)

 

Aktivní transport

 • přechod větších molekul ( např. cukru)  přes cytoplazmatickou membránu. proti směru koncentračního spádu za pomoci membránových bílkovin a energie, která se uvolní z ATP ( z míst s nižší koncentrací do míst s vyšší koncentrací)

 

Cytóza – mechanismus, jímž jsou přenášeny velké částice

 • endocytóza – vstup větších částic do buňky v podobě váčku
 • fagocytóza – do buňky vstupuje pevná částice, buňka aktivně vytváří plazmatické výběžky (panožky), obklopí částici a uzavře, měchýřek se spojí s lyzozomem (enzymy obsah rozloží)
 • pinocytóza – do buňky vstupuje kapalná látka, váček vzniká vchlípením cytoplazmatické membrány, později se v cytoplazmě rozpadne a jeho obsah se rozptýlí
 • exocytóza – odchod větších částic z buňky, membrána váčku se stane součástí cytoplazmatické membrány.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!