Řízení pohybu – maturitní otázka

anatomie

 

   Otázka: Řízení pohybu

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Řízení pohybu

 

Řízení pohybu

 Úmyslný pohyb

 • Pohyb – úmyslný pohyb – je základním předpokladem existence vyšších organismů.
 • U člověka je pohyb základem všech lidských společenských funkcí, kterými jsou především práce, řeč a písmo.
 • Nezbytným předpokladem úmyslného, cíleného pohybu je zabezpečení reflexních mimovolných pohybů, kterými je zajištěna vzpřímená poloha, svalové napětí a rovnováha těla.
 • Podněty pro zaujmutí a udržování polohy těla vycházejí z vestibulárního aparátu a ze svalových a šlachových receptorů (vřetének).
 • Receptory vestibulárního aparátu informují především o poloze a pohybech hlavy.
 • Svalová vřeténka a šlachová tělíska vysílají údaje o poloze končetin, trupu, napětí ve svalech a pohybech svalových skupin.
 • Všechny informace důležité pro posouzení okamžité polohy těla se scházejí na úrovni mozkového kmene, převážně v jádrech retikulární formace.
 • Z retikulární formace vycházejí dráhy, které řídí mimovolné pohyby nutné k zaujmutí vzpřímené polohy a udržení svalového napětí, které je předpokladem pro „start“ chtěného pohybu.
 • Činnost retikulární formace je koordinována mozečkem a podřízena mozkové kůře.
 • Zdá se, že se mozeček uplatňuje při řízení mimovolných pohybů tak, že ze spousty informací, které přicházejí do mozkového kmene a na který je mozeček drahami napojen, vybírá ty nejvýznamnější a ostatní potlačí, utlumí.
 • Mícha zpětně dostává pouze takové povely, které v dané situaci vedou k nejoptimálnějšímu pohybu.
 • Mozeček tak upřesňuje a koordinuje mimovolné pohyby a významně se podílí na udržení rovnováhy při chůzi a pohybu.
 • Úmyslné, cílené, volní „chtěné“ pohyby jsou vyvolány impulsy vycházejícími z mozkové kůry.
 • Chtěné pohyby jsou základem chůze, pracovní činnosti, řemeslných návyků, psaní, sportovní činnosti atd.
 • Povely k provedení úmyslného pohybu vycházejí z rozsáhlé oblasti temenního a čelního laloku (tzv. motorická kůra, motorický korový analyzátor).
 • Od buněk této kůry vycházejí vlákna tvořící mohutný svazek tzv. pyramidové dráhy.
 • V motorické kůře jsou buňky řídící činnost určitých svalových skupin přesně rozloženy.
 • Drážděním jednotlivých korových okrsků lze proto např. vyvolat záškuby jedné svalové skupiny nebo i jednoho svalu.
 • Největší plochu kůry mají „vyhrazeny“ svaly ruky (palce!), jazyka a hrtanu (řeč a práce).

 

 Bazální ganglia

 • Bazální gangiia jsou velká jádra složená z nervových buněk.
 • Ganglia jsou uložena v podkoří obou hemisfér.
 • Skládají se z několika samostatných oddílů různého původu a různého zapojení.
 • Největší celky tvoří tzv. ocasaté těleso (nucleus caudatus) a čočkovité těleso (nucleus lentiformis).
 • V činnosti bazálních ganglií a jejich podílu na řízení hybnosti je mnoho nejasného.
 • Poškození bazálních ganglií se projevuje nepravidelnými krouživými pohyby končetin a záškuby svalů.
 • Podle posledních názorů na řízení volní hybnosti u člověka se zdá nejpravděpodobnější tento výklad funkce bazálních ganglií:
 • Bazální ganglia vytvářejí stále stejné impulsy „návody pro pohyb“.
 • Tyto „návody“ jsou drahami převáděny do motorických oblastí kůry a kůra je upraví (vytřídí) podle informací, které sama dostává z různých receptorů a které má uložené v paměti.
 • Upravené impulsy pak vyšle pyramidovou drahou k míšním buňkám.

 

 Mozeček

 • Mozeček (cerebellum) je spojen silnými stonky s koncovým mozkem a s mozkovým kmenem.
 • Mozeček se skládá ze dvou polokoulí (hemisfér) a spojovacího mozečkového červu (vermis).
 • Na povrchu mozečku je silně rozbrázděná mozečková kůra, pod kterou je bílá hmota (dráhy).
 • V bílé hmotě leží mozečková jádra.
 • Kůra mozečku má zcela odlišnou stavbu i funkci než mozková kůra. Především nemá schopnost uchovávat paměťové stopy.
 • Mozeček je spojen s mozkovou kůrou, s bazálními ganglii, s kmenem a s míchou.
 • Hlavním zdrojem informací pro mozeček jsou vestibulární a míšní dráhy přivádějící údaje o poloze a pohybu hlavy a končetin.
 • Mozeček se účastní řízení jak mimovolních, tak chtěných pohybů.
 • Na základě informací vestibulárního aparátu a svalových receptorů řídí kůra mozečku napětí ve svalech a zabezpečuje vzpřímenou polohu a rovnováhu těla.
 • Napětí svalů a stabilita těla, zajišťovaná různými svalovými skupinami, je předpokladem pro uskutečnění chtěných pohybů.
 • Mozeček chtěné a rychlé pohyby koordinuje.
 • Činnost mozečkové kůry: v krátkých časových impulsech vysílá signály ke svalům.
 • Rychlý sled mozečkových impulsů je proto podkladem regulace opakovaných, rychle se střídajících pohybů.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!