Reakční kinetika – maturitní otázka (2)

chemie

 

Otázka: Reakční kinetika

Předmět: Chemie

Přidal(a): Arichild

 

Obsah

 • Co je to reakční kinetika? – druhy, reakční rychlost a její vyjádření
 • Jaké jsou teorie v reakční kinetice? – srážková, aktivovaného komplexu
 • Jaké jsou faktory ovlivňující rychlost chemické reakce? – koncentrace reaktantů, reakční mechanismus, skupenství, tlak, teplota, katalyzátor (autokatalýza, katalyzátorové jedy)
 • Co je to chemická rovnováha?

 

Co je to reakční kinetika?

= oblast chemie, která se zabývá otázkou rychlosti a dynamiky průběhu reakcí a faktory tuto rychlost ovlivňující

 

reakční rychlost

 • = množství chem. sl., které vznikne nebo zanikne (v molech nebo jednotkách hmotnosti) v jednotce objemu za jednotku času = rychlost přeměny reaktantů na produkty
 • pomalá př. rezavění, dýchání
 • rychlá př. spalování, slučování Na + Cl2

 

rozsah chem. reakce (děje)

 • = látkové množství základních reakčních přeměn
 • př. rozsah chem. reakce 1 mol = proběhl 1 mol základních reakčních přeměn (R)

 

obecný zápis: aA + bB -> cC + dD

 • a, b, c, d …stechiometrické koeficienty (řecká abeceda)
 • A,B … reaktanty
 • C,D … produkty

 

okamžitá reakční rychlost chem. reakce

J = ΔR/Δt

J = (-ΔnA)/(aΔt) = (-ΔnB)/(bΔt) = (-ΔnC)/(cΔt) = (-ΔnD)/(dΔt)

J = (-ΔcA)/(aΔt) .V      // V = 1

J = (-ΔcA)/(aΔt)

 • = rozsah chem. reakce uskutečněný za určitou jednotku času (J)
 • n … látkové množství
 • V … objem reakční soustavy
 • c … látková koncentrace

 

Jaké jsou teorie v reakční kinetice?

 • teorie vysvětlují příčiny průběhu reakce a jak je jím ovlivňována rychlost chem. reakce

 

Srážková (= kinetická)

 • vychází z předpokladu, že se částice (molekuly, ionty), mají-li spolu reagovat, musí nejprve srazit, při této srážce se naruší vazby reaktantů
 • srážka neúčinná x účinná (pouze účinná srážka vede k průběhu chem. reakce)
 • k účinné srážce je potřeba – vhodná prostorová orientace, dostatečná Ea (aktivační energie) a vhodné pH
 • čím je počet účinných srážek větší, tím vyšší je reakční rychlost
 • počet srážek roste s rostoucí teplotou

 

Aktivovaného komplexu

 • účinná srážka – uvolnění původních vazeb, vznik přechodných vazeb – aktivovaný komplex (AK)
 • aktivovaný komplex = shluk reagujících částic o vysoké energii, v němž začínají vznikat a zanikat některé vazby
 • AK vzniká, pokud je energie výchozích látek větší než EA
 • reakce je nestálá – AK se podle podmínek rozpadá na produkty, jiný AK nebo zpátky na reaktanty (neúčinná srážka)

 

Jaké jsou faktory ovlivňující rychlost chemické reakce?

Koncentrace reaktantů

 • s rostoucí koncentrací roste rychlost reakce = roste počet účinných srážek za jednotku času
 • 1. zákon chem. kinetiky
  • rychlost chem. reakce je přímo úměrná součinu molárních koncentrací reagujících látek
 • Gulbergův-Waagův zákon – vztah látkové koncentrace a rychlosti reakce
  • v₁ = v1
  • v₁ = k₁ * Aª * Bb = k * cª * cb
  • v₂ = k₂ * Cᶜ * Dᵈ
  • k … konstanta úměrnosti, rychlostní konstanta – je závislá na teplotě

 

Teplota

 • má jiný vliv na exotermní a endotermní reakce
 • s rostoucí teplotou se zvyšuje počet molekul, jejichž energie dosahuje Ea
 • 2. zákon chem. kinetiky
  • van’t Hoffovo pravidlo – zvýšení teploty o 10 stupňů C se reakční rychlost u většiny reakcí zvýší 2krát až 4krát
  • Arrheniova rovnice – vyjadřuje závislost rychlostní konstanty na teplotě
  • k = A . e(-Ea/R.T)
   • k … rychlostní konstanta chem. reakce
   • A … frekvenční faktor – vyjadřuje pravděpodobnost srážky v dané soustavě
   • e … Eulerovo číslo
   • Ea … aktivační energie
   • R … univerzální plynová konstanta
   • T … termodynamická teplota

 

Reakční mechanismus

 • detailní popis chem. reakce (meziprodukty, katalyzátory atd.)
 • celková rychlost reakce záleží na nejpomalejší z dílčích reakcí
 • molekularita chem. reakce = počet částic, které se musí srazit, aby proběhla chem. reakce
  • monomolekulární – přeměna jedné molekuly
  • bimolekulární – srážka dvou částic
  • trimolekulární reakce – srážka tří částic zároveň

 

Katalyzátory

 • zvyšují/snižují Ea – tvoří s reaktanty AK
 • katalýza:
  • homogenní – reaktanty + katalyzátor v jedné fázi
  • heterogenní – reaktanty + katalyzátor v různých fázích
  • př. 2H2O2 -> 2H20 + 02
  • katalyzátor – Pt, Fe a jeho sloučeniny (včetně hemoglobinu)
  • inhibitor (omezuje děj) – močovina, thiomočovina
 • autokatalýza = jev, při kterém některý z produktů chem. reakce reakci katalyzuje
  • př. žluknutí másla – autokatalytická oxidace + rozklad
  • katalytické jedy = látky snižující účinek katalyzátoru
  • enzymy = biokatalyzátory
 • skupenství
  • nejpomaleji reagují pevné látky
  • nejrychleji reagují plyny

 

Co je to chemická rovnováha?

 • každou chem. reakci lze považovat za vratnou
 • dynamická rovnováha – rovnováha se změní, pokud se změní podmínky reakce
 • Le Chatelierův princip – porušení chem. rovnováhy vnějším zásahem vyvolá v soustavě reakci k zastavení tohoto zásahu
 • ovlivnění rovnovážného stavu: snížení koncentrace produktů, zvýšení koncentrace reaktantů, změna tlaku v soustavě, změna teploty v soustavě atd.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!