Prvky VII. A – halogeny – otázka z chemie

 

   Otázka: Prvky VII. A – halogeny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): veru

 

 

Mezi prvky VII. A skupiny (halogeny) patří :

 • F- fluor
 • Cl- chlor
 • Br- brom
 • I- iod
 • At- astat

 

Z – Značka prvku – M (g·molˉ¹) – Teplota tání – Teplota varu – Elektrone – gativita

9 – F – 18,99 — 218 –1 88,2 – 3,98

17 –  Cl – 35,45 — 100,5 — 34,1 – 3,16

35 – Br – 79,91 — 7,3 – 58,7 – 2,96

53 – I – 126,90 – 123,6 – 184,4 – 2,66

85 – At – 209,99 — 2,2

 

Obecná charakteristika:

 • konfigurace ns2np5
 • atomy halogenů mají sedm valenčních elektronů
 • tvoří dvouatomové molekuly- 2 atomy spojeny jednoduchou vazbou
 • ve sloučeninách vázany iontovou vazbou ve spojení hlavně s prvky I. A a II. A skupiny s ostatními kovalentní vazbou
 • jsou velmi reaktivní (s rostoucím protonovým číslem klesá) a mají vysokou elektronegativitu (ve skupině klesá směrem dolů)
 • všechny halogeny jsou jedovaté a mají charakteristická zbarvení
 • mimo fluor mají též D orbitaly, a proto mohou tvořit oxidační čísla až do čísla +7

 

F a Cl – plyny

Br – kapalina

I – pevná látka

At –  radioaktivní

-> Některé se v přírodě vyskytují pouze ve sloučeninách

 

Fluor F2

1.výskyt:

– zemská kůra

– kazivec (fluorit)- CaF2

– kryolit- Na3AlF6

– apatit- Ca3 (PO4)2 ·CaF2

– mořská i pitná voda

– biogenní prvek- součást kostí a zubů

 

2. vlastnosti

– Fluor je žlutozelený plyn

– má pronikavý zápach

– má ze všech chemických prvků nejvyšší elektronegativitu a jedná se o mimořádně reaktivní prvek

– přímo se slučuje s většinou prvků, s některými kovy za vzniku plamene

– je extrémně jedovatý a toxický

– ve všech sloučeninách má oxidační číslo -I

 

3. výroba

– Elektrolýza taveniny hydrogenfluoridu draselného KHF2  a bezvodého fluorovodíku HF za použití Monelova kovu (Cu, Ni, Fe)

Děj na kladné niklové anodě:  2F-1 – 2 e–› F2

Děj na záporné železné katodě:  2 H+1 + 2 e –› H2

 

4.využití

– výroba uranu

– ve sklářství- leptání skla

– surovina v chemickém průmyslu

– jako velmi účinné oxidační činidlo

– sloučeniny: v zubních pastách

výroba teflonu

výroba HF

v jaderných elektrárnách

+ nebezpečné freony

 

Chlor Cl2

1.výskyt:

v chloridech alkalických kovů

– NaCl- kamenná sůl

–  KCl- sylvín

– mořská voda

– biogenní prvek -součástí krevní plazmy a žaludeční šťávy( HCl)

 

2. vlastnosti

chlor je žlutozelený plyn

– má štiplavý zápachu

mimořádně chemicky reaktivní prvek (méně než F)

– prudce jedovatý (leptá a rozkládá biologické tkáně)

– 2,5 x těžší než vzduch

– velmi reaktivní- přímá syntéza s většinou prvků H,P,S,kovy,… (přímo nereaguje s O,N,C)

 

3. výroba a příprava

V – elektrolýzou roztoku nebo taveniny chloridu sodného

 

P MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2+ 2 H2O

– 2 KMnO4+ 16 HCl →2 MnCl2+ KCl+ 5 Cl2+ 8 H2O

 

4. využití

– úprava pitné vody

– dezinfekce bazénů

– výroba plastů (PVC, kaučuky)

– bělení

– výroba anorganických sloučenin (HCl, chlornany, chlorečnany)

– výroba organických sloučenin (rozpouštědla- chloroform)

– výroba léčiv

– výroba barviv

 

Brom Br2

1.výskyt:

– bromkarnalitKBr.MgBr2.6 H2O

ve formě bromidů v mořské vodě

 

2. vlastnosti

– brom je červenohnědá kapalina

– má nepříjemný ostrý zápach- dráždí dýchací cesty

– chemickými vlastnostmi se podobá chloru

– těžká, těkavá kapalina

– má silně leptající účinky

– velmi reaktivní prvek, který se slučuje z mnoha kovy

 

3. výroba a příprava

P- oxidace halogenovodíku

16 HBr+ 2 KMnO4→ 5 Br2+ 2 MnBr2+ 2 KBr+ 8 H2O

 

V- oxidace bromidů chlorem za přítomnosti H2SO4

2 KBr+ Cl2→ Br2+ 2 KCl

 

4. využití

–  výroba fotografických potřeb

–  výroba léčiv- Bromhexin

–  výroba barviv

–  výroba organických sloučenin

 

Jod I2

1.výskyt:

– v malém množství v horninách

– součást mořských řas, chaluh a korálů

– součást chilského ledku- Dusičnan sodný (NaNO3)

– součást hormonu štítné žlázy- thyroxin

 

2. vlastnosti

– velmi vzácný

– tmavě fialová až černá krystalická látka s kovovým leskem

– sublimuje ve fialovou (jedovatou) páru už za normální teploty

– méně reaktivní

– dobře rozpustný v organických rozpouštědlech

– pouze ve sloučeninách v horninách, vodě i v ovzduší

 

3. výroba a příprava

P- oxidace jodidů chlorem nebo brómem

2 KI + Cl2 => I2 + 2 KCl

(reakce jodidů, např. s peroxidem vodíku)

V- z louhů po zpracování chilského ledku

NaIO3 + NaHSO3 + Na2SO3 => I2+ Na2SO4 + H2O

(z vodného výluhu popelu mořských chaluh oxidací)

 

4. využití

– jako jodová tinktura

– fotografický materiál

– organické sloučeniny jodu- jodoform

– výroba léčiv

– výroba jododusíku NI3 (vzniká reakcí s amoniakem)

 

Astat At

1.výskyt:

– jeden z nejvzácnější prvek na Zemi

– vyskytuje se jen v naprosto nepatrných množstvích jako člen uranů

 

2. vlastnosti

– nejtěžším prvkem ze skupiny halogenů

– existuje pouze ve formě nestabilních radioaktivních izotopů

– velmi rychle se radioaktivně přeměňuje

– má 33 známých izotopů, všechny jsou radioaktivní

 

3. výroba a příprava

odstřelováním bismutu alfa částicemi

– nelze průmyslově vyrobit

 

4. využití

– v teoretických studiích

– možné využití v nukleární medicíně

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!