Halogeny – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Halogeny, p 5 prvky

Předmět: Chemie

Přidal(a): Karina Lazárková

 

Postavení prvků v Psp

 • ze slova halos = sůl = solitvorné nekovové prvky F, Cl, Br, I a radioaktivní polokov At
 • mají sedm valenčních elektronů
 • můžou mít pestrá ox. čísla
 • tvoří VII. A skupinu PSP (17. skupina)
 • za běžných podmínek tvoří dvouatomové molekuly
 • el. konfigurace:

 

Jednotlivé prvky – F,Cl,Br,I,At

 • Všechny prvky jsou: jedovaté, dráždivé a dvouatom. molekuly
 • Slučují se přímo s kovy i nekovy

 

Fluor

Charakteristika:

 • zelenožlutý plyn má největší elektronegativitu – nejsilnější oxidační činidlo
 • biogenní prvek

 

Výskyt:

 • kosti, zubní sklovina – při nedostatku roste kazivost zubů
 • pouze ve sloučeninách, nejčastěji v halogenidech (soli halogenvodíků)
 • – kazivec = fluorit
 • HF – kys. fluorovodíková

 

Vlastnosti:

 • špatně rozpustné ve vodě – rozpustnost v PSP  klesá, jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (benzín, sirouhlík)
 • je jedovatý, dráždí dýchací cesty
 • charakteristický zápach – v PSP klesá intenzita zápachu a „jedovatost“ prvků
 • má nejsilnější oxidační vlastnosti
 • je nejreaktivnější prvek – tvoří sloučeniny i se vzácnými plyny

 

Výroba:

 • elektrolýzou roztoků nebo tavenin halogenidů

 

Význam:

 • stomatologie – prevence proti zubnímu kazu → posiluje zubní sklovinu (zubní pasty a ústní
  vody
 • freony – chladicí kapaliny

 

Chlor

Charakteristika:

 • žlutozelený plyn, méně reaktivní než F
 • Biogenní prvek

 

Výskyt:

 • žaludeční šťávy (HCl) – podílí se na trávení, součást krevní plazmy
 • pouze ve sloučeninách, nejčastěji v halogenidech (soli halogenvodíků) – halogeny se běžně v přírodě vyskytují i ve formě iontů – mořská a minerální voda – chloridy
 • NaCl – sůl kamenná = halit
 • KCl – sylvín

 

Vlastnosti:

 • špatně rozpustné ve vodě – rozpustnost v PSP  klesá, jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (benzín, sirouhlík)
 • charakteristický zápach – v PSP klesá intenzita zápachu a „jedovatost“ prvků (Cl – bojová chemická látka za WWI.)
 • velmi reaktivní
 • vysoká elektronegativita
 • reaguje s kovy i nekovy

 

Výroba:

 • elektrolýzou roztoků nebo tavenin halogenidů (chlor ze solanky = nasycený roztok NaCl)

 

Elektrolýza solanky:

 • chlor se vylučuje na anodě

amalgámový způsob

 • solanka v elektrolyzéru protéká po vrstvě rtuti, se kterou sodík tvoří slitinu – amalgám

 

Význam:

 • HCl, bělící prostředky (bělení vláken, SAVO = NaClO), dezinfekční prostředky (ničí ve
  vodě bakterie), organická rozpouštědla (CHCl3), plast PVC, výroba pesticidů, insekticidů, léčiv, freonů; salmiak .

 

Brom

Charakteristika:

 • červenohnědá těkavá kapalina, leptá pokožku, mísí se s vodou (málo rozpustný) – bromová
  voda

 

Výskyt:

 • chaluhy, mořské řasy, houby, korály

 

Vlastnosti:

 • špatně rozpustné ve vodě – rozpustnost v PSP klesá, jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (benzín, sirouhlík)
 • velmi reaktivní

 

Význam:

 • barviva, léčiva (NaBr působí jako sedativum), AgBr – černobílé fotografie, filmy, foto-grafické papíry, emulze na fotky, farmaceutický průmysl – lék Bromhexin na kašel

 

Jod

Charakteristika:

 • pevná krystalická látka, tvoří tmavě šedé až fialové krystaly s kovovým leskem, za zvýšené teploty sublimuje (tvoří fialové páry) = přeměna pevné látky na plynnou a potom zase na pevnou, není rozpustný ve vodě (v etanolu ano)
 • biogenní prvek

 

Výskyt:

 • pouze ve sloučeninách
 • štítná žláza (hormon thyroxin)

 

Vlastnosti:

 • špatně rozpustné ve vodě – rozpustnost v PSP  klesá, jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (etanol – jód)
 • škrob se barví jodem tmavomodře až černě
 • velmi reaktivní
 • vysoká elektronegativita

 

Význam:

 • dezinfekce ran – jodová tinktura (5 %-ní roztok jodu v etanolu), jodisol = komplexní sloučenina jodu, jodoform – antiseptické účinky – dezinfekce, Lugolův roztok = roztok jodu v roztoku KI – důkaz škrobu, jodoformová reakce
 • výroba barviv

 

Halogenvodíky

 • vznikají přímým slučováním prvků nebo reakcí silných kyselin a halogenidů
 • intenzita reakce s vodíkem v PSP klesá, halogeny se při reakci s vodíkem odbarvují
 • některé halogenvodíky vznikají jako vedlejší produkty organických syntéz
 • jsou to ostře páchnoucí, bezbarvé, štiplavé plyny, které ve vlhkém prostředí tvoří mlhu
 • jsou dobře rozpustné ve vodě – rozpouštěním vznikají halogenovodíkové kyseliny

 

Reakce:

 • halogenid s halogenem – vytěsňování halogenu z halogenidu

 

Fluorovodík HF

 • bezbarvý plyn, štiplavý zápach, teplota varu je nízká, je velmi jedovatý (i jeho vodný roztok)
 • leptá sklo
 • výroba teflonu

 

Chlorovodík HCl
Výroba:

 • rozpouští se ve vodě a tím vzniká kyselina chlorovodíková

 

Použití:

 • výroba plastů (PVC), čištění kovů, organické syntézy – výroba halogenových derivátů uhlovodíků

 

Bromovodík HBr

 • vlastnosti shodné s HCl, připravuje se:

 

Jodovodík HI

 • méně stálý než HCl; jeho vodný roztok je nejsilnější kyselina
 • připravuje se např.:

 

Kyslíkaté sloučeniny

Oxidy

 • halogeny se s kyslíkem přímo neslučují, proto kyslíkaté sloučeniny halogenů nelze připravit
  přímou syntézou prvků
 • sloučeniny mají menší technický význam; oxidy jsou nestálé a reaktivní – za normální teploty se rozkládají, jsou to dobrá oxidační činidla

 

Kyslíkaté kyseliny 

 • většina existuje pouze ve vodném roztoku

 • s růstem oxidačního čísla halogenu roste síla a její stabilita, ale klesají oxidační schopnosti, protože roste pevnost vazby Cl-O a tím klesá schopnost kyslíkaté kyseliny odštěpit kyslík
 • z hlediska centrálního atomu roste síla kyseliny s jeho protonovým číslem (tedy v pořadí F  – Cl – Br – I)

 

Kyselina Chlorná HClO

 • velmi slabá kyselina (nejslabší) – obsažena ve chlorové vodě – bazény
 • má silné oxidační a bělící schopnosti
 • za běžných podmínek je nestálá a snadno se rozkládá i za normální teploty

 

Kyselina Chloritá

 • nejméně stálá oxokyselina chloru – existuje jen jako vodný roztok
 • soli se po zahřátí mění na chlorečnany a chloridy nebo na chloristany a chloridy

 

Kyselina chlorečná

 • nestálá silná kyselina, silné oxidační činidlo
 • výroba výbušnin

 

Kyselina chloristá

 • nejsilnější kyslíkatá kyselina chloru – stálá, bezbarvá, olejovitá kapalina
 • je hygroskopická = pohlcuje vodu
 • velmi nebezpečná – vybuchuje při zahřátí, nárazu; ve styku s organickými látkami se explozivně rozkládá – vzniká reakcí

 

Soli kyselin:

 • Chlornany, chloritany – dezinfekční a bělící prostředky
 • Chlorečnany, chloristany – výbušniny, zápalky, pyrotechnika.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!