Prvky V. A skupiny – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Prvky V. A skupiny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): kevina.h

 

 

 

 

Prvek Značka Z – protonové číslo Elektronegativita
Dusík N 7 3,0
Fosfor P 15 2,2
Arsen As 33 2,1
Antimon Sb 51 2,0
Bismut Bi 83 2,0

 

 • valenční vrstva ns2 np3
 • N, P – nekovy
 • As, Sb – polokov
 • Bi – kov

 

Dusík N

 • biogenní prvek
 • plynný, špatně reaguje
 • výskyt:
 • volný – ve vzduchu 78%
 • vázaný – NaNO3 (chilský ledek)
 • použití:
 • surovina na výrobu NH3, HNO3 a dusičnanů – významná průmyslová hnojiva
 • směs N + Ar – plněný žárovek
 • tvorba netečné atmosféry – použití k přečerpávání hořlavin (benzín)
 • příprava – termický rozklad NH4NO2 → N2 + 2H2O
 • vlastnosti:
 • bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu
 • bod tání – 210,5°C, bod varu – 193°C
 • trojná vazba – velká pevnost, malá reaktivita
 • nejvyšší oxidační číslo V
 • nejnižší oxidační číslo – III
 • vysoká X – tvorba vodíkových můstků

 

Sloučeniny s H

NH3 – amoniak

 • bezbarvý plyn, lze snadno zkapalnit
 • štiplavý zápach
 • vysoké body tání (- 77,7°C) a varu (-33,4°C)
 • existence vodíkových můstků
 • výroba – přímá syntéza N2 + 3H2 → 2NH3
 • vlastnosti – dobře rozpustný ve vodě, roztok je zásaditý, při běžných teplotách je stálý, vysoké teploty – rozklad – redukční vlastnosti
 • redukce 3CuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2
 • použití:
 • výroba HNO3, dusíkatých hnojiv
 • chladící medium (útlum)
 • směs NH3 + vzduch (s 16 – 27% amoniaku) – výbušná

 

Amonné soli

 • pevné, krystalické, dobře rozpustné ve vodě
 • příprava – zavádění plynného amoniaku do vodného roztoku příslušných kyselin

 

Sloučeniny s O

N2O – oxid dusný

 • plyn, není jedovatý
 • narkotizační účinky (operace)

 

NO – oxid dusnatý

 • bezbarvý plyn, na vzduchu rychlá oxidace na oxid dusičitý NO2
 • vznik – meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné
 • ve výfukových plynech

 

NO2 – oxid dusičitý

 • hnědočervený plyn, jedovatý
 • silné oxidační činidlo
 • vznik – spalování pohonných hmot
 • zdraví škodí – koncentrace ve vzduchu travel sledována, podíl na vzniku kyselých dešťů
 • používá se jako okysličovadlo v raketové technice

 

Kyseliny

HNO2 – kyselina dusitá

 • středně silná kyselina, nestálá, snadno podléhá oxidaci i redukci
 • používá se při výrobě barviv
 • dusitany – její soli, dobře rozpustné ve

 

HNO3 – kyselina dusičná

 • jedna z nejvýznamnějších anorganických kyselin
 • oxidační činidlo
 • silná kyselina, světlem se rozkládá (proto se uchovává v tmavých lahvích)
 • s vodou neomezeně mísitelná
 • její soli dusičnany

Fosfor P

 • biogenní prvek
 • výskyt:
 • v přírodě pouze ve sloučeninách Ca3(PO4)2 – složka fosforitu a aparitu, stavební materiál kostí a zubů
 • v organických sloučeninách – součást šedé kůry mozkové, nervů a buněčných jader
 • 3 modifikace
 1. P – bílý
 • nejreaktivnější, 4 atomový
 • na vzduchu samozápalný – uchováván pod vodou
 • velmi jedovatý

 

 1. P – červený
 • vznik z bílého zahřátím v inertní atmosféře
 • různé barvy – od tmavočervené, hnědé až po fialovou
 • molekuly – podoba řetězců
 • nejedovatý, méně reaktivní

 

 1. P – černý
 • krystalický, kovový lesk
 • dobře vede teplo a elektrický proud
 • nejméně reaktivní
 • vlastnosti:
 • nejvyšší oxidační číslo V
 • nejnižší oxidační číslo – III
 • s většinou prvků – binární sloučeniny

Sloučeniny P s O

P4O6 – oxid fosforitý

 • bílá krystalická látka, jedovatá, podobná vosku, snadno tající
 • vznik spalováním P
 • snadno se oxiduje

 

P4O10 – oxid fosforečný

 • bílá, sněhu podobná sloučenina
 • po osvětlení zeleně světélkuje
 • vznik spalováním P – v nadbytku suchého vzduchu
 • mimořádné dehydratační vlastnosti – schopen odejmout vodu i kyselině sírové a dusičné
 • použití – sušení plynů v laboratoři P4O10 + 6PCl5 → 10POCl3

 

Sloučeniny s H

PH3 – fosfan

 • bezbarvý, prudce jedovatý plyn, páchnoucí po česneku
 • čistý je na vzduchu samozápalný
 • má redukční vlastnosti
 • špatně rozpustný ve vodě
 • příprava – reakce fosfidů s vodou nebo zředěnou kyselinou (přímá syntéza nelze)
 • vlastnosti:
 • silné redukční činidlo
 • špatně rozpustný ve vodě
 • slabší zásada než amoniak
 • se silnými kyselinami – vznik fosforových solí PH4+ – fosfonium

 

Sloučeniny s kovy

Fosfolipidy

 • sloučeniny P s elektropozitivnějšími prvky
 • příprava – zahřívání kovů s červeným P na vysokou teplotu v inertní atmosféře
 • složení – rozmanité M4P až MP15

 

Kyselina fosforná

 • bílá krystalická látka
 • jednosytná, není termicky stabilní
 • dobře rozpustná ve vodě
 • silné redukční vlastnosti

 

Kyselina fosforitá H3PO3

 • bezbarvá krystalická látka
 • ve vodě dobře rozpustná, dvojsytná
 • není termicky stabilní

 

Fosforečnan vápenatý

 • ve vodě nerozpustný
 • složka apatitu a fosforitu

 

Arsen, antimon, bismut

 • výskyt – v zemské kůře vzácné, nejčastěji ve sloučeninách s chalkogeny

 

Arsen As

 • nejstabilnější, kovový, polokov
 • vrstevnatá struktura

 

Cín Sb

 • 6 modifikací
 • stálý – kovový, polokov
 • vrstevnatá struktura

 

Bismut Bi

 • křehký
 • bílý kov


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!