Halogeny – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Halogeny

Předmět: Chemie

Přidal(a): filipova.daniela

 

 • prvky VII. A skupiny (p5 prvky)
 • 7 valenčních elektronů

 

Prvek Značka Protonové číslo Elektronegativita
Fluor F 9 4,1
Chlor Cl 17 2,8
Brom Br 35 2,7
Jod I 53 2,2
Astat At 85 1,9

 

 • tvoří dvouatomové molekuly ve všech skupenských stavech
 • kvůli reaktivitě známy jen ve sloučeninách

 

Vlastnosti

 • dobře rozpustné v nepolárních rozpouštědlech
 • rozpustné ve vodě (kromě jodu)
 • teploty tání stoupají od F -> I
 • vysoká elektronegativita
 • oxidační účinky
 • velmi reaktivní – reaktivita klesá od F -> I
 • kromě F mohou halogeny využít prázdné nd orbitaly a vytvářet více vazeb, proto:
 • F má vždy oxidační číslo – I
 • ostatní halogeny: oxidační čísla od – I do VII
 • mohou se podílet na tvorbě vodíkových můstků – hlavně fluor
 • s kovy a některými nekovy tvoří halogenidy
 • s vodíkem tvoří halogenvodíky
 • všechny halogeny jsou jedovaté

 

Stabilnější elektronová konfigurace

 • přijetím elektronu – vzniká halogenidový anion
 • vytvořením kovalentní vazby

 

Příprava

 • oxidací halogenidů nebo halogenvodíků silnými oxidačními činidly

 

Výroba

 • elektrolýzou roztoků jejich solí
 • vylučují se na anodě

 

Fluor – F

 • ze všech prvků má nejvyšší elektronegativitu
 • nejtypičtější kov
 • zelenožlutý plyn
 • v kostech a zubní sklovině
 • součást minerálů:
  • CaF2 – kazivec
  • Na3AlF6 – kryolit
 • výroba plastů (teflon), freonů

 

Chlor – Cl

 • žlutozelený plyn
 • součást minerálů:
  • NaCl – halit, sůl kamenná
  • KCl – sylvín
  • KCl MgCl2 • 6H2O – karnalit
 • v krevní plazmě a žaludečních šťávách
 • vyrábí se elektrolýzou taveniny chloridu sodného= solanka
 • výroba plastů (PVC), kyseliny chlorovodíkové, bělicí a dezinfekční prostředek

 

Brom – Br

 • červenohnědá kapalina
 • v mořské vodě, chaluhách, slaných jezerech
 • výroba léčiv, barev, fotografického materiálu

 

Jod – I

 • fialovo-černá pevná látka
 • v mořské vodě
 • tvoří součást hormonu štítné žlázy
 • snadno sublimuje
 • výroba léčiv, barev a jodové tinktury = 5% ethanolový roztok jodu

 

Astat – At

 • radioaktivní pevná látka
 • krátký poločas rozpadu
 • málo prozkoumaný

 

Halogenvodíky

 • dvouprvkové sloučeniny halogenů s vodíkem – obecný vzorec HX
 • bezbarvé, ostře páchnoucí, snadno zkapalnitelné plyny
 • polarita se snižuje od HF – HI
 • dobře rozpustné ve vodě – vznikají halogenvodíkové kyseliny

 

Kyselina fluorovodíková = HF

 • nejslabší z halogenvodíkových kyselin – má silné vodíkové můstky (brání odštěpení vodíkového kationtu)
 • leptá sklo – uchovává se v plastových nádobách

 

Kyselina chlorovodíková = HCl

 • silná kyselina
 • triviální název = kyselina solná
 • základní chemikálie v chemickém průmyslu
 • koncentrovaná = 38%
 • složka žaludečních šťáv

 

Kyselina jodovodíková = HI

 • nejsilnější z halogenvodíkových kyselin
 • ve styku se vzduchem je nestálá a uvolňuje jod

 

Halogenidy

 • soli halogenvodíkových kyselin
 • sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky
 • převážně rozpustné ve vodě

 

Příprava

 • přímou syntézou
 • reakcí s neušlechtilými kovy, oxidy a hydroxidy

 

Rozdělení

 • iontové halogenidy – s typickými kovy, vedou elektrický proud (NaCl, KBr)
 • polymerní halogenidy – s kovy ze střední části PSP, spojeny kovalentními vazbami (CoCl2)
 • molekulové halogenidy – s nekovy a polokovy, těkavé (PCl5)

 

Oxidy

 • velmi reaktivní, nestálé
 • nejstálejší = oxid jodičný I2O5

 

Oxokyseliny

Kyselina chlorná = HClO

 • velmi slabá, nestálá kyseliny
 • silné oxidační činidlo
 • soli = chlornany
 • bělicí louh = směs chloridu a chlornanu sodného, k bělení
 • chlorové vápno = směs chloridu a chlornanu vápenatého, bělicí a dezinfekční prostředek

 

Kyselina chlorečná = HClO3

 • silná, nestálá kyselina
 • silné oxidační činidlo
 • soli = chlorečnany – výroba výbušnin a zápalek

 

Kyselina chloristá = HClO4

 • nejsilnější z kyselin chloru
 • soli = chloristany – využití v pyrotechnice

 

Kyselina jodičná = HIO3

 • nejstálejší z kyselin jodu
 • v pevném stavu
 • dobře rozpustná ve vodě
 • soli = jodičnany

 

Halogenderiváty uhlovodíků

 • vznikají náhradou jednoho nebo více vodíkových atomů v molekule uhlovodíku halogenem
 • obecný vzorec RX (R = uhlovodíkový zbytek, X = halogen)
 • v přírodě se nevyskytují
 • rozlišujeme:
  • alkylhalogenidy – mají acyklický uhlovodíkový zbytek
  • arylhalogenidy – mají aromatický uhlovodíkový zbytek
 • nejnižší halogenderiváty – plyny, ostatní – kapaliny s charakteristickým zápachem nebo pevné látky
 • některé mají narkotické účinky (chloroform)
 • jedovaté
 • ukládají se v tucích

 

Reakce

Nukleofilní substituce

 • vznik derivátů uhlovodíků (alkoholů, aminů)

Eliminace

 • nukleofilní činidlo odštěpí H+

 

Příprava

 • halogenací alkanů (radikálovou substitucí)
 • adicí halogenů nebo halogenvodíků na nenasycené uhlovodíky

 

Zástupci

Methylchlorid: CH3Cl

 • plyn
 • plnění chladících zařízení

 

Chloroform (trichlormethan): CHCl3

 • těkavá kapalina
 • dřivé jako anestetikum v lékařství (karcinogenní účinky)
 • rozpouštědlo, surovina v chemickém průmyslu

 

Tetrachlormethan: CCl4

 • těkavá, jedovatá, karcinogenní kapalina
 • rozpouštědlo

 

Trichlorethylen: CCl2 = CHCl

 • bezbarvá kapalina
 • rozpouštědlo (čištění oděvů)

 

Vinylchlorid (chlorethen): CH2 = CHCl

 • karcinogenní plyn
 • polymeruje se na polyvinylchlorid PVC

 

Chlorpren (2-chlorbut-1,3-dien): CH2 = CCl – CH = CH2

 • surovina pro výrobu chloroprenového kaučuku

 

Chlorbenzen

 • bezbarvá kapalina
 • slouží k výrobě aromatických sloučenin

 

Tetrafluorethylen: CF2 = CF2

 • plyn
 • polymerací vzniká teflon (polytetrafluorethylen)

 

Jodoform (trijodmethan): CHI3

 • tvoří žluté krystalky
 • dezinfekční účinky

 

Freony 

 • plynné halogenalkany
 • v molekule obsahují atomy Cl a F (např. dichlordifluormethan)
 • náplně do chladících zařízení
 • hnací plyny ve sprejích
 • poškozují ozonovou vrstvu – omezení jejich výroby

 

Ve vyšších vrstvách se z molekuly freonu odštěpí Cl, který reaguje s ozonem za vzniku oxidu chloru a molekuly kyslíku Cl + O3 -> ClO + O2

Oxid chloru pak reaguje s volným kyslíkem, vzniká O2 a opět se odštěpuje atom chloru, reakce se řetězově šíří ClO + O -> Cl + O2

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!