Prvky p2 (tetrely)

chemie

 

Otázka: Prvky p2 (tetrely)

Předmět: Chemie

Přidal(a): Eliška 🙂

 

Charakteristika prvků p2

 • prvky 14. (IV.A) skupiny periodické soustavy prvků, tetrely
 • uhlík, křemík, germanium, cín, olovo
 • mají 4 valenční elektrony, konfigurace valenční vrstvy je ns2 np2
 • všechny jsou schopny excitace
 • všechny jsou pevné látky
 • se stoupajícím protonovým číslem roste kovovost – uhlík a křemík jsou nekovy, germanium je polokov, cín a olovo jsou kovy
 • uhlík je maximálně čtyřvazný, ostatní prvky jsou až šestivazné (mohou využít prázdné nd-orbitaly)
 • běžná oxidační čísla jsou –II, II, IV
 • se stoupajícím Z klesá stálost sloučenin s oxidačním číslem IV a stoupá stálost sloučenin s oxidačním číslem II
 • volně se vyskytuje pouze uhlík, ostatní jenom ve sloučeninách

 

Uhlík

výskyt:

 • v přírodě volný i vázaný
 • volný krystalizuje ve dvou alotropických modifikacích jako:
  • diamant – krychlová soustava
   • každý atom uhlíku je kovalentně poután se 4 sousedními atomy ve vrcholech tetraedru
   • nejtvrdší nerost v přírodě (tvrdost = 10)
   • elektricky nevodivý, čirý
   • užití – šperkařství, brusný materiál
  • grafit, tuha – hexagonální soustava
   • má vrstevnatou strukturu – v jednotlivých vrstvách jsou pevné kovalentní vazby, mezi vrstvami slabé Van der Waalsovy
   • černošedé zbarvení, kovový lesk
   • je měkký, dobře vede elektrický proud
   • užití – elektrody, tužky, mazadlo ložisek, tavicí kelímky, moderátory pro jaderné reaktory
 • fullereny:
  • připraveny uměle odpařením grafitové elektrody v heliové atmosféře
  • velké molekuly o různém složení (C60, C70, C80, C81, C90, C91,…) ve tvaru mnohostěnů („fotbalové míče“)
  • užití – supravodivé materiály, předpokládané léčivo na AIDS o volný dále ve formě koksu, sazí, živočišného uhlí
 • vázaný:
  • v anorganických sloučeninách, např. nerosty kalcit CaCO3, magnezit MgCO3, horniny dolomit a vápenec (MgCO3.CaCO3)
  • v atmosféře a minerálních vodách jako oxid uhličitý CO2
  • je součástí ropy a zemního plynu (uhlovodíky)
  • ve všech organických sloučeninách
  • biogenní prvek

 

vlastnosti a reakce:

 • má schopnost řetězit se a tvořit násobné vazby
 • poměrně málo reaktivní, s jinými prvky reaguje až při vyšších teplotách
 • netvoří vodíkové můstky (má příliš nízkou elektronegativitu)
 • oxidační čísla –II, 0, II, IV
 • elektronová konfigurace:
  • 1)  6C [2He] 2s2 2p2 – dvouvazný
  • 2) 6C* [2He] 2s1 2p3 – čtyřvazný

 • hybridní stavy uhlíku:
Hybridizace Typ vazeb Násobnost vazeb Tvar molekuly
sp3 4x σ 4 jednoduché tetraedr
sp2 3x σ + 1x π 2 jednoduché, 1 dvojná trojúhelník
sp 2xσ + 2x π 1 jednoduchá a 1 trojná, nebo dvě dvojné lineární
 • k reakcím se používají technické formy uhlíku, např. koks nebo uhlí

 

výroba:

 • vyrábí se rozkladem organických sloučenin bez přístupu vzduchu
 • uměle se vyrábějí obě modifikace uhlíku – grafit i diamant

 

použití:

 • palivo (koks, uhlí)
 • redukce kovů z rud
  • Fe2O3 + 3 C → 3 CO + 2 Fe
 • aktivní uhlí (pórovitá forma uhlíku s velkým povrchem) slouží k adsorpci plynných látek např. ve filtrech ochranných masek nebo v lékařství při nemocech trávicího traktu jako tzv. živočišné uhlí
 • saze (technický uhlík) – rozptýlený uhlík vznikající při nedokonalém spalování organických látek, využívají se jako plnidlo při výrobě pneumatik a plastů

 

sirouhlík CS2:

 • bezbarvá jedovatá kapalina, nerozpustná ve vodě
 • nepolární rozpouštědlo (rozpouští např. bílý fosfor)
 • vzniká z prvků za zvýšené teploty:
  • 2 S + C → CS2

 

kyanovodík HCN:

 • bezbarvá kapalina, rozpustná ve vodě
 • prudce jedovatý, způsobuje ochrnutí dýchacího centra
 • jeho roztok – kyselina kyanovodíková – se chová jako velmi slabá kyselina
 • od kyseliny kyanovodíkové odvozujeme soli kyanidy:
  • prudce jedovaté
  • nejznámější kyanid draselný = cyankáli (zápach po hořkých mandlích)
  • KCN a NaCN se používají při získávání zlata a stříbra

 

karbidy:

 • sloučeniny uhlíku s elektropozitivnějšími prvky
 • jsou tvrdé, pevné, mají vysokou teplotu tání
 • nelze u nich určit oxidační číslo, názvy proto často tvoříme opisem (např. Be2C = karbid dyberilia, B4C – karbid tetraboru, aj.)
 • iontové karbidy – s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin, s vodou tvoří acetylen:
  • CaC2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + CH     CH
 • CaC2 = karbid vápenatý, acetylid vápenatý
 • kovalentní karbidy – např. SiC (tzv. karborundum – brusný materiál), Be2C

 

oxidy:

 • oxid uhelnatý CO:
  • bezbarvý plyn, bez zápachu, ve vodě málo rozpustný
  • vzniká hořením uhlíku za nedostatku kyslíku:
   • 2 C + O2 → 2 CO
  • velmi reaktivní, silné redukční činidlo (při redukci vzniká velké množství tepla):
   • Fe2CO3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2
  • připravuje se rozkladem kyseliny mravenčí:
   • HCOOH → CO + H2O
  • je jedovatý, má schopnost vázat se na hemoglobin (4x lépe než kyslík) a zabraňuje tak přenosu kyslíku – může dojít k zadušení
  • součást výfukových plynů
  • je součástí průmyslově významných plynů – vodního plynu (H2, CO) a generátorového plynu (N2, CO)
 • oxid uhličitý CO2:
  • bezbarvý, lehce zkapalnitelný plyn bez chuti a zápachu
  • 1,5x těžší než vzduch
  • není jedovatý, je jen nedýchatelný
  • vzniká při dokonalém spalování uhlíku za dostatečného přístupu vzduchu, při dýchání, tlení, hnití a kvašení:
   • C + O2 → CO2
  • přepravuje se v ocelových lahvích s černým pruhem
  • slabé oxidační činidlo, méně reaktivní než CO
  • jeho ochlazením vzniká pevný oxid uhličitý, tzv. suchý led
  • připravuje se reakcí uhličitanů se silnými kyselinami nebo jejich tepelným rozkladem:
   • CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
   • CaCO3  —t–> CaO + CO2
  • používá se při výrobě nápojů, cukru, sody, kapalný jako náplň do sněhových hasicích přístrojů, pevný jako suchý led (chlazení)
  • jeho rozpouštěním ve vodě vzniká slabá kyselina uhličitá
  • jeho zvýšené množství v atmosféře způsobuje skleníkový efekt

 

kyselina uhličitá:

 • dvojsytná, slabá, velmi nestálá kyselina
 • existuje jen ve vodném roztoku
 • připravuje se zaváděním oxidu uhličitého do vody:
  • CO2 + H2O → H2CO3
 • při zahřívání se rozkládá zpět na oxid uhličitý a vodu
 • vytváří dvě řady solí – uhličitany a hydrogenuhličitany
 • významným derivátem je fosgen COCl2 (chlorid karbonylu) – jedovatý, dusivý, bezbarvý plyn bez zápachu, vzniká při hašení tetrachlorovými hasicími přístroji

 

soli:

 • uhličitany M2CO3:
  • ve vodě nerozpustné (kromě uhličitanů alkalických kovů a (NH4)2CO3)
  • vznikají tepelným rozkladem hydrogenuhličitanů:
   • 2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
  • rozkládají se teplem a kyselinami:
   • CaCO3 → CaO + CO2
  • uhličitan vápenatý CaCO3:
   • výroba páleného vápna:
    • CaCO3 → CaO + CO2
   • hašení vápna:
    • CaO + H2O → Ca(OH)2
   • tuhnutí malty:
    • Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  • uhličitan sodný Na2CO3:
   • triviálně soda
   • používá se k odstranění trvalé tvrdosti vody
   • součást čisticích prostředků
  • uhličitan draselný K2CO3 = potaš
 • hydrogenuhličitany MHCO3:
  • ve vodě rozpustné
  • způsobují přechodnou tvrdost vody
  • hydrogenuhličitan sodný NaHCO3:
   • jedlá soda
   • používá se v potravinářství (kypřící prášky, šumivé nápoje) a v lékařství (při zvýšené kyselosti žaludečních šťáv – slouží k jejich neutralizaci)
 • krasové jevy:
  • jejich podstatou je vzájemná přeměna mezi uhličitanem a hydrogenuhličitanem vápenatým:
   • CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca(HCO3)2
  • reakce zleva doprava – rozpouštění vápence (vznik jeskyní apod.)
  • reakce zprava doleva – vznik nerozpustného uhličitanu vápenatého v podobě krápníků
 • tvrdost vody – je dána obsahem rozpuštěných minerálních látek
  • přechodná tvrdost – způsobena hydrogenuhličitany
   • může být odstraněna povařením:
    • Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2
   • (rozpustný hydrogenuhličitan se mění na nerozpustný uhličitan)
  • trvalá tvrdost – způsobena především sírany (CaSO4, MgSO4)
   • lze ji odstranit přidáním uhličitanu sodného (sody):
   • CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4
   • (rozpustný síran se mění na nerozpustný uhličitan)
  • měkká voda je například dešťová nebo kojenecká

 

Křemík

výskyt:

 • po kyslíku druhý nejrozšířenější prvek na Zemi (25,8 hm. %)
 • obsahuje ho třetina všech známých nerostů
 • elementární křemík je uměle vyrobená látka, v přírodě existuje pouze ve sloučeninách
 • v přírodě se nachází téměř výlučně ve formě kyslíkatých anorganických sloučenin s ox. číslem IV jako:
  • křemen SiO2
  • křemičitany (např. granáty, turmalín)
  • hlinitokřemičitany (např. slídy, živce)
  • opál – částečně vykrystalizovaný koloidní hydratovaný SiO2
 • biogenní prvek

 

vlastnosti a reakce:

 • patří mezi polokovy
 • tmavošedý, kovově lesklý, tvrdý, křehký, krystalický, lehký
 • svou strukturou se podobá diamantu, vazby jsou ale méně pevné, a proto je křehčí
 • i přes stejný počet elektronů ve valenční vrstvě se od uhlíku výrazně liší způsobem vazby a tedy i strukturou svých sloučenin
 • vystupuje ve většině sloučenin jako čtyřvazný, zřídka troj- nebo dvojvazný
 • díky nízké hodnotě elektronegativity mají jeho vazby kovalentní charakter, netvoří vodíkové můstky
 • není příliš reaktivní, s ostatními prvky se slučuje až za vysokých teplot (např. s kyslíkem na oxid křemičitý, se sírou na disulfid, s uhlíkem na karbid, s většinou kovů na silicidy)
 • je rezistentní vůči kyselinám s výjimkou HF

 

výroba:

 • redukce oxidu křemičitého karbidem vápenatým nebo uhlíkem v elektrických pecích:
  • SiO2 + CaC2 → Si + Ca + 2 CO
  • SiO2 + 2 C → Si + 2 CO

 

použití:

 • jako polovodič v elektrotechnickém průmyslu (polovodič – látka, která vede elektrický proud pouze za určitých podmínek, např. za vyšších teplot, při ozáření, apod.)

 

silicidy:

 • sloučeniny křemíku s kovy, např. Li3Si, CaSi2, BaSi3
 • vodou ani zředěnými kyselinami se většinou nerozkládají

 

silany:

 • sloučeniny křemíku s vodíkem
 • tvoří stejně jako alkany řadu obecného vzorce SinH2n+2
 • mono- a disilan jsou plyny, vyšší jsou kapaliny
 • jsou samozápalné a velmi reaktivní, s vodou reagují za vývoje vodíku

 

halogenidy křemičité:

 • těkavé o nejvýznamnější je fluorid křemičitý SiF4:
  • vzniká jako produkt při zpracování fluoroapatitů
  • s vodou poskytuje kyselinu hexafluorokřemičitou H2SiF6, která existuje jen v roztoku a její soli jsou hexafluorokřemičitany M2SiF6

 

karbid křemíku SiC:

 • karborundum
 • brusný materiál

 

oxid křemičitý SiO2:

 • pevná, tvrdá, chemicky odolná a obtížně tavitelná látka s prostorovou strukturou
 • základní strukturu tvoří tetraedr SiO4, v jehož vrcholech jsou 4 atomy kyslíku spojené pevnými vazbami s atomem křemíku uprostřed
 • jednotlivé tetraedry jsou navzájem spojeny společným atomem kyslíku
 • 3 základní modifikace
  • křemen  <– 870 °C –>   tridymit    <– 1470 °C –>  cristobalit
 • odolný vůči vodě i všem kyselinám kromě HF
 • v přírodě se oxid křemičitý nejčastěji nachází jako drobně krystalický znečištěný křemen – písek
 • odrůdy:
  • křišťál – bezbarvý
  • ametyst – fialový
  • růženín – růžový
  • záhněda – hnědá
  • citrín – žlutý
 • používá se ve stavebnictví (písek), při výrobě skla, porcelánu a šperků
 • křemenné sklo:
  • vzniká roztavením a rychlým ochlazením čistého křemene
  • obtížně se zpracovává, ale má řadu vlastností významných pro laboratorní využití (nízká tepelná roztažnost, odolnost vůči chemikáliím)
  • firmy SIMAX (česká) a PYREX (francouzská)
 • výroba skla:
  • sklo – homogenní amorfní látka vznikající ochlazením taveniny
  • obyčejné sklo má vzorec Na2O . CaO . 6 SiO2
  • suroviny – křemen, vápenec, soda = tzv. sklářský kmen
  • směs se rozemele, roztaví (1400 – 1500 °C) a přidají se k ní čeřicí látky (např. As2O3) sloužící k odstranění bublinek
  • ochlazení a zpracování – např. foukání, válcování, lití
  • vypálení, pomalé ochlazení výrobků
  • broušení, leptání, malování
  • speciální skla (s příměsemi):
   • B2O3 – chemické sklo PbO –
   • optické přístroje oxidy Co, Cu
   • Cr – barevná skla

 

kyselina křemičitá H4SiO4:

 • známá jen ve vodném roztoku
 • vzniká okyselením vodných roztoků alkalických křemičitanů nebo hydrolýzou halogenidů křemičitých
 • delším stáním nebo zahřátím se přeměňuje v rosolovitý gel, jehož vysušením získáme amorfní tvrdý gel – silikagel, který má díky své pórovitosti velmi dobré adsorpční vlastnosti a používá se v chemických laboratořích

 

křemičitany:

 • vznikají tavením oxidu křemičitého s hydroxidy a uhličitany alkalických kovů:
  • SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O
  • SiO2 + M2CO3 → M2SiO3 + CO2
 • jejich základní stavební jednotkou jsou tetraedry SiO4 spojené do větších celků přes atomy kyslíku
 • u hlinitokřemičitanů je část atomů křemíku nahrazena hliníkem (hlinitokřemičitan vápenatý – složka cementů)
 • v přírodě jsou rozšířeny jako nerosty nebo časté součásti hornin, k nejdůležitějším patří např. živce, kaolinit, azbest nebo slídy
 • vodní sklo – viskózní vodný roztok křemičitanů (Na2SiO3, K2SiO3), používaný jako konzervační nebo tmelicí prostředek
 • používají se především pro výrobu keramiky a cementu
 • keramika:
  • materiál vzniklý vypálením hmoty vytvořené ze směsi kaolínu (hornina obsahující nerost kaolinit), jílů a hlín
  • nejkvalitnějším keramickým výrobkem je porcelán, vyráběný z nejčistšího kaolínu, živce a křemene
 • cement:
  • jemný prášek tvořený nejčastěji směsí křemičitanů a hlinitanů vápenatých
  • slouží k přípravě malty a betonu
 • silikony:
  • syntetické organokřemičité polymerní sloučeniny obsahující v molekulách pravidelně se opakující jednotku
  • mimořádně tepelně odolné a hydrofobní
  • používají se např. jako mazací oleje, nátěrové hmoty, izolační, jako lékařské implantáty

 

Germanium

 • šedobílá, lesklá, křehká, v přírodě zřídka se vyskytující látka
 • používá se na výrobu polovodičových součástek

 

Cín

výskyt:

 • v přírodě jen ve sloučeninách – např. cínovec (kasiterit) SnO2

 

vlastnosti a reakce:

 • 3 krystalové modifikace:
  • šedý cín (α) <– 13,2 °C –> bílý cín (β) <– 161 °C –> křehký cín (γ)
  • krychlová               čtverečná                kosočtverečná soustava
 • bílý cín:
  • poměrně měkký, stříbrolesklý kov
  • lze z něj snadno zhotovit drát nebo tenká fólie (staniol)
  • na vzduchu se pokrývá vrstvičkou SnO2 – ochrana před korozí
  • odolný vůči vzduchu, vodě, kyselým i zásaditým roztokům
  • užití – povrchová úprava méně odolných kovů (tzv. pocínování)
  • součást mnoha slitin – např. bronz (Sn + Cu), klempířská pájka (Sn + Pb), ložiskový kov (Sn + Sb)
 • šedý cín:
  • šedý prášek
  • cínové předměty (např. historické nádobí) nelze skladovat při teplotách nižších než 13,2 °C – rozpadají se
  • prášek napadá i nezasažené části bílého cínu – tzv. cínový mor

 

výroba:

 • z oxidu cíničitého redukcí uhlím:
  • SnO2 + 2 C → Sn + 2 CO

 

sloučeniny:

 • sloučeniny cíničité jsou stabilnější než cínaté
 • cínaté sloučeniny mají redukční účinky
 • oxid cíničitý SnO2 se používá při výrobě smaltů

 

Olovo

výskyt:

 • elementární jen vzácně
 • většinou ve sloučeninách – např. galenit PbS

 

vlastnosti a reakce:

 • šedý, měkký, dobře tvarovatelný kov
 • výrobky z něj mají malou pevnost
 • na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu olovnatého (chrání ho před další oxidací)
 • nerozpouští se ve zředěných kyselinách, rozpouští se v kyselině dusičné
 • reaktivnější než cín
 • páry i rozpustné sloučeniny jsou jedovaté, v těle se kumuluje a obtížně se vylučuje
 • způsobuje bledost, anemii, zácpu, koliku, křeče, poškození mozku a ledvin

 

výroba:

 • pražením galenitu na oxid olovnatý a jeho následnou redukcí:
  • PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2
  • PbO + C → Pb + CO

 

použití:

 • ochrana před rentgenovým zářením (pohlcuje γ-záření) o výroba středověkých oken, olověných akumulátorů, střeliva, olověného skla (zvyšuje index lomu) – lustry, těžítka,…
 • slitiny – pájky (slitiny kovů sloužící ke spojování kovů pájením) – cín + olovo

 

sloučeniny:

 • sloučeniny olovnaté jsou stabilnější než olovičité – všechny olovičité sloučeniny jsou oxidačními činidly, snadno se redukují na olovnaté
 • oxid olovnatý PbO:
  • několik barevných forem – žlutý prášek, nebo červená forma = klejt – výroba skla a fermeží
  • 2 PbCO3 . Pb(OH)2 – zásaditý uhličitan olovnatý: bílá krycí barva, která působením H2S černá → vzniká černý PbS (způsobuje černání obrazů)
 • oxid olovičitý PbO2 – výroba olověných akumulátorů
 • oxid olovnato-olovičitý Pb3O4 = 2PbO.PbO2:
  • minium = suřík
  • má oranžovočervenou barvu
  • výroba antikorozních nátěrových směsí
  • je toxický – omezuje se

 

akumulátory: o sekundární elektrické články (po vybití je lze opětovně dobít)

 • tvořen:
  • anoda vyplněná PbO2: PbIV → PbII
  • katoda – houbovité olovo: Pb0 → PbII
  • obě elektrody ponořeny do roztoku H2SO4
 • při vybíjení a nabíjení probíhá reakce:
  • PbO2 + Pb + H2SO4 ↔ 2 PbSO4 + 2 H2O + E
 • při vybíjení vzniká síran olovnatý a voda → klesá koncentrace H2SO4


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!